EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1253

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1253 af 22. juli 2019 om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

C/2019/5330

OJ L 195, 23.7.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1253/oj

23.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1253

af 22. juli 2019

om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (»IMI-forordningen«) (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Informationssystemet for det indre marked (i det følgende benævnt »IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en softwareapplikation, der er tilgængelig via internettet, og som er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne med det formål at bistå medlemsstaterne i den praktiske gennemførelse af de krav vedrørende informationsudveksling, der er fastsat i EU-retsakter, ved at give adgang til en central kommunikationsmekanisme for at lette grænseoverskridende informationsudveksling og gensidig bistand.

(2)

I Rådets beslutning 2001/470/EF (2) fastsættes der samarbejdsforpligtelser for kontaktpunkter, der er udpeget af medlemsstaterne. Kontaktpunkterne skal kommunikere ved hjælp af de mest hensigtsmæssige teknologiske midler, som de har til rådighed, med henblik på at besvare anmodninger om samarbejde så hurtigt og effektivt som muligt.

(3)

I henhold til artikel 8, stk. 3 i beslutning 2001/470/EF skal Kommissionen føre et sikret elektronisk register med begrænset adgang på grundlag af oplysninger fra kontaktpunkterne. IMI gør det muligt at opfylde denne forpligtelse ved at give de kompetente myndigheder mulighed for at behandle anmodninger om samarbejde og svar. Sådanne anmodninger bør vedrøre adgang til fremmed ret og EU-instrumenter vedrørende samarbejde på det civil- og handelsretlige område i forbindelse med bevisoptagelse og forkyndelse af dokumenter.

(4)

IMI kan være et effektivt værktøj til gennemførelse af bestemmelserne om samarbejde i beslutning 2001/470/EF. Det er derfor nødvendigt at gennemføre et pilotprojekt som omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(5)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling (protokol nr. 22), der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af beslutning 2001/470/EF, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Af denne årsag forstås ved »medlemsstat« alle medlemsstater med undtagelse af Danmark.

(6)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en dato for, hvornår en sådan evaluering senest skal være fremsendt.

(7)

Oplysningerne om statistikker vedrørende anmodninger om samarbejde og svar, som fremlægges af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4 i beslutning 2001/470/EF, bør omfatte brugen af IMI i pilotprojektet.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pilotprojektet

Artikel 5, stk. 2, litra b)-e), og artikel 8 i beslutning 2001/470/EF gøres til genstand for et pilotprojekt for at vurdere om informationssystemet for det indre marked (»IMI«) ville være et effektivt redskab til gennemførelse af bestemmelser om administrativt samarbejde, der er fastsat i disse artikler.

Artikel 2

Kompetente myndigheder

I forbindelse med pilotprojektet betragtes de kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i beslutning 2001/470/EF, som kompetente myndigheder.

I denne afgørelse forstås ved »medlemsstat« alle medlemsstaterne med undtagelse af Danmark.

Artikel 3

Administrativt samarbejde mellem kompetente myndigheder

I forbindelse med samarbejde, som er nærmere beskrevet i artikel 5, stk. 2, litra b)-e), og artikel 8 i beslutning 2001/470/EF, skal IMI stille følgende grundlæggende tekniske funktionalitet til rådighed:

a)

sende anmodning om oplysninger, der er nødvendige for et fornuftigt samarbejde

b)

svare på anmodninger

c)

fremme koordineringen af behandlingen af anmodninger om samarbejde i den pågældende medlemsstat.

Artikel 4

Det europæiske retlige netværks rolle på det civil- og handelsretlige område

Kommissionen hører det europæiske retlige netværk om følgende:

a)

EU-instrumenter vedrørende samarbejde på det civil- og handelsretlige område om, hvilke oplysninger der udveksles i pilotprojektet

b)

strukturen og kategorier for de data, der skal udveksles i pilotprojektet

c)

formularer, der skal anvendes i IMI til anmodninger om oplysninger og de tilhørende svar

d)

evalueringen af pilotprojektet forud for fremsendelsen til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 5

Udveksling af statistikker

Kommissionen forelægger det europæiske retlige netværk statistikker og oplysninger om anvendelsen af IMI og om, hvordan pilotprojektet fungerer med henblik på denne afgørelse.

Artikel 6

Evaluering

Evalueringen af resultatet af det i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 omhandlede pilotprojekt fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 2023.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1.

(2)  Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civile og handelsretlige område (EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25).


Top