EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0987

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/987 af 27. april 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/655 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvågning af emission af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikkevejgående maskiner (EØS-relevant tekst.)

C/2018/2460

EUT L 182 af 18.7.2018, p. 40–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/987/oj

18.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/40


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/987

af 27. april 2018

om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/655 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvågning af emission af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikkevejgående maskiner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (1), særlig artikel 19, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/655 (2) er der bl.a. fastsat procedurer for overvågning af emission af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikkevejgående maskiner.

(2)

I henhold tabel III-1 i bilag III til forordning (EU) 2016/1628 er datoerne for obligatorisk anvendelse af denne forordning med hensyn til EU-typegodkendelse og omsætning af motorer af underkategori NRE-v-5 et år senere end for motorer af underkategori NRE-v-6.

(3)

For at gøre det lettere for producenterne af disse NRE-v-5-motorer med lavere effektintervaller at overholde de tidsfrister for indgivelse af prøvningsresultater til de godkendende myndigheder, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2017/655, bør den krævede varighed af akkumuleret drift af ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikkevejgående maskiner og prøvet inden for rammerne af overvågning af emissioner af forurenende luftarter, reduceres for denne underkategori af motorer.

(4)

Af klarhedshensyn bør det anføres i tillæg 5 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/655, at referencearbejde og reference-CO2-masse som anvendt af fabrikanten i procedurerne for beregning af emissionen af forurenende luftarter for en motortype, eller enhver motortype inden for samme motorfamilie, er som angivet i addendum til EU-typegodkendelsesattesten for motortypen eller motorfamilien i overensstemmelse med modellen fastsat i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 (3).

(5)

For at undgå fejltagelser i forbindelse med afrunding af beregninger af emissionen af forurenende luftarter, bør det præciseres, at de gældende grænseværdier for udstødningsemissioner er fastsat i artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628.

(6)

For at sikre intern konsistens i delegeret forordning (EU) 2017/655 og tilpasse denne til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 (4), bør visse måleenheder revideres.

(7)

Efter offentliggørelsen af delegeret forordning (EU) 2017/655 er der konstateret forskellige typer fejl, herunder forkert fordeling af ansvarsområder og fejl i visse ligninger, som der skal rettes op på.

(8)

Delegeret forordning (EU) 2017/655 bør derfor ændres og berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/655

I delegeret forordning (EU) 2017/foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 3a:

»Artikel 3a

Overgangsbestemmelser

1.   Uanset anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/987 (*1) skal de godkendende myndigheder indtil den 31. december 2018 fortsat meddele EU-typegodkendelser af motortyper og motorfamilier, der er i overensstemmelse med denne forordning i den udgave, der var gældende den 6. august 2018.«.

2.   Uanset anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/987 skal de godkendende myndigheder indtil den 30. juni 2019 også tillade markedsføring af motorer, der er baseret på en motortype, der er godkendt i overensstemmelse med denne forordning i den udgave, der var gældende den 6. august 2018.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/987 af 27. april 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/655 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvågning af emission af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikkevejgående maskiner (EUT L 182 af 18.7.2018, s. 40)«."

2)

Bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/655 ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Berigtigelser af delegeret forordning (EU) 2017/655

Bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/655 berigtiges som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/655 af 19. december 2016 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvågning af emission af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 334).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 af 19. december 2016 om fastsættelse af de administrative krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 364).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 af 19. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår tekniske og generelle krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 1).


BILAG I

I bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/655 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2.6.1.1 og 2.6.1.2 affattes således:

»2.6.1.1.

Prøvning af 9 motorer med en akkumuleret drift på mindre end a % af EDP i overensstemmelse med tabel 1. Prøvningsresultaterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 31. december 2022.

2.6.1.2.

Prøvning af 9 motorer med en akkumuleret drift på mere end b % af EDP i overensstemmelse med tabel 1. Prøvningsrapporterne skal forelægges for den godkendende myndighed senest den 31. december 2024.«

2)

I punkt 2.6.1.3 indsættes følgende tabel:

»Tabel 1

% af emissionsholdbarhedsperiodens værdier

Referenceeffekt for den valgte motor (kW)

a

b

56 ≤ P < 130

20

55

130 ≤ P ≤ 560

30

70«.

3)

Punkt 2.6.2.1 affattes således:

»2.6.2.1.

Prøvningsresultaterne for de første ni motorer skal forelægges senest 12 måneder, efter at den første motor blev monteret i en mobil ikke-vejgående maskine, og ikke senere end 18 måneder efter påbegyndelsen af produktionen af den godkendte motortype eller motorfamilie.«

4)

Punkt 3.1.1 affattes således:

»3.1.1.

Den mobile ikke-vejgående maskines operatør, der udfører prøvningen af overvågningen efter ibrugtagning, kan være en anden end den sædvanlige professionelle operatør, hvis fabrikanten over for den godkendende myndighed påviser, at den udpegede operatør har opnået tilstrækkelige færdigheder og uddannelse til at drive den mobile ikke-vejgående maskine.«

5)

I tillæg 3, punkt 4.1, affattes tabellen således:

»Tabel

Tolerancer

Regressionslinjens hældning, m

0,9 til 1,1 — anbefalet

Determinationskoefficient, r2

min. 0,90 — obligatorisk«.

6)

I tillæg 5 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende punkt 2.1.5 indsættes før figur 1:

»2.1.5.

Referencearbejds- og reference-CO2-massen af en motortype, eller for alle motortyper i samme motorfamilie, skal være dem, der fastsat i punkt 11.3.1 og 11.3.2 i addendum til EU-typegodkendelsesattesten for motortypen eller motorfamilien som anført i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 (*1).

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 af 19. december 2016 om fastsættelse af de administrative krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 364).«"

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.   Afrunding af beregninger af emission af forurenende luftarter

I overensstemmelse med standard ASTM E 29-06b (standardpraksis for at bruge betydende decimaler i prøvningsdata for at fastslå overensstemmelse med specifikationer) skal de endelige prøvningsresultater afrundes i én operation til det antal decimaler, der er angivet til højre for decimaltegnet i udstødningsemissionsgrænseværdierne i artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628 for den gældende udstødningsemissionsstandard, plus endnu et betydende ciffer.«BILAG II

I bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/655 foretages følgende berigtigelser:

1)

Punkt 5.1 affattes således:

»5.1.

ECU'en skal give datastrømsoplysninger til måleinstrumenterne eller dataloggeren i det bærbare emissionsmålingssystem (PEMS) i overensstemmelse med kravene i tillæg 7.«

2)

Punkt 6.1 til 6.4 affattes således:

»6.1.

Prøvninger af overvågning efter ibrugtagning skal foretages med PEMS i overensstemmelse med tillæg 1.

6.2.

Fabrikanten skal overholde prøvningsproceduren i tillæg 2 med hensyn til overvågning efter ibrugtagning af motorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner, ved anvendelse af et PEMS.

6.3.

Fabrikanten skal følge procedurerne i tillæg 3 med hensyn til forbehandlingen af data fra overvågningen efter ibrugtagning af motorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner, ved anvendelse af et PEMS.

6.4.

Fabrikanten skal følge procedurerne i tillæg 4 med hensyn til bestemmelse af gyldige begivenheder under en prøvning af overvågningen efter ibrugtagning af motorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner, ved anvendelse af et PEMS.«

3)

Punkt 8 affattes således:

»8.   Beregninger

Fabrikanten skal følge de procedurer, der er fastsat i tillæg 5, ved beregning af emissioner af forurenende luftarter i forbindelse med overvågningen efter ibrugtagning af motorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner, ved anvendelse af et PEMS.«

4)

I punkt 10.1 affattes første punktum således:

»Fabrikanten skal udarbejde en prøvningsrapport om overvågningen efter ibrugtagning af motorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner, ved anvendelse af et PEMS for hver motor der prøves.«.

5)

I tillæg 5 foretages følgende berigtigelser:

a)

Punkt 2.2.1 affattes således:

»2.2.1.   Beregning af de bremsespecifikke emissioner af forurenende luftarter

De bremsespecifikke emissioner af forurenende luftarter e gas (g/kWh) beregnes for hvert enkelt gennemsnitsberegningsvindue og hver forurenende luftart som følger:

Formula

hvor:

mi er masseemissionen af den forurenende luftart i ite gennemsnitsberegningsvindue, g/gennemsnitsberegningsvindue,

W(t 2, i ) – W(t 1, i ) er motorens arbejde i ite gennemsnitsberegningsvindue, kWh.«

b)

Punkt 2.2.3 affattes således:

»2.2.3.   Beregninger af overensstemmelsesfaktorerne

Overensstemmelsesfaktorer beregnes for hvert gyldigt gennemsnitsberegningsvindue og for hver forurenende luftart på følgende måde:

Formula

hvor:

egas er den bremsespecifikke emission af den forurenende luftart, g/kWh

L er den grænse, der finder anvendelse, g/kWh.«

c)

I punkt 2.3, i forklaringerne til første ligning, affattes indrykkene vedrørende

Formula

og

Formula

således:

»—

Formula

er CO2-massen målt mellem prøvningens start og tiden tj,i , g

Formula

er CO2-massen bestemt for the NRTC, g«.

d)

I punkt 2.3.1, i forklaringerne til første ligning, affattes indrykket vedrørende P max således:

»—

P max er den maksimale nettoeffekt som defineret i artikel 3, nr. 28, i forordning (EU) 2016/1628, kW.«

e)

Punkt 2.3.2 affattes således:

»2.3.2.   Beregninger af overensstemmelsesfaktorerne

Overensstemmelsesfaktorer beregnes for hvert gennemsnitsberegningsvindue og for hvert forurenende stof på følgende måde:

Formula

Med

 

Formula (koefficient i brug) og

 

Formula (certificeringskoefficient)

hvor:

mi er masseemissionen af den forurenende luftart i ite gennemsnitsberegningsvindue, g/gennemsnitsberegningsvindue,

Formula er CO2-massen i i'te gennemsnitsberegningsvindue, g

Formula er motorens CO2-masse bestemt for NRTC, g

mL er masseemissionen af den forurenende luftart svarende til den gældende grænse for NRTC'en, g.«

6)

Punkt 2.8 i tillæg 8 affattes således:

»2.8.

Motorens samlede slagvolumen [cm3]«.

Top