EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1603

Rådets afgørelse (EU) 2018/1603 af 18. september 2018 om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

ST/11351/2017/INIT

OJ L 268, 26.10.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1603/oj

26.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 268/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1603

af 18. september 2018

om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2016/2234 (2) blev samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart (i det følgende benævnt »aftalen«) undertegnet den 5. december 2016 med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt.

(2)

Unionen følger inden for rammerne af aftalen en aktiv strategi, som på grundlag af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer tager sigte på dels at udvikle anvendelsen af denne teknologi og at levere tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde, navnlig gennem etableringen af selvstændige satellitbaserede forstærkningstjenester (SBAS) til fordel for ASECNA, dels og mere generelt at fremme anvendelsen af satellitbaseret radionavigation på det afrikanske kontinent.

(3)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at foranstalte deponeringen af godkendelsesinstrumentet (3).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  Godkendelse af 3. juli 2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/2234 af 21. november 2016 om undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart (EUT L 337 af 13.12.2016, s. 1).

(3)  Datoen for ikrafttrædelse af aftalen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


Top