EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0943

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/943 af 18. maj 2017 om elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU

OJ L 142, 2.6.2017, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/943/oj

2.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 142/84


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/943

af 18. maj 2017

om elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (1), særlig artikel 33,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA må levering af personoplysninger som omhandlet i nævnte afgørelse ikke ske, før de almindelige bestemmelser om databeskyttelse fastsat i nævnte afgørelses kapitel 6 er gennemført i national ret på de berørte medlemsstaters område.

(2)

Artikel 20 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA (3) bestemmer, at kontrollen af, at den i betragtning 1 omhandlede betingelse er opfyldt for så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA, skal ske på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema, et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(3)

Rådet har fået forelagt de samlede evalueringsrapporter, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaet, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende oplysninger fra køretøjsregistre i Malta, Cypern og Estland.

(4)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2014/731/EU (4) konkluderede Rådet, at Malta fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 12 fra den 9. oktober 2014, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(5)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2014/743/EU (5) konkluderede Rådet, at Cypern fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 12 fra den 21. oktober 2014, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(6)

Med vedtagelsen af Rådets afgørelse 2014/744/EU (6) konkluderede Rådet, at Estland fuldt ud har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i henhold til kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til nævnte afgørelses artikel 12 fra den 21. oktober 2014, og det konkluderede også, at evalueringsrapporten var godkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA.

(7)

Nærværende afgørelse erstatter afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU, som Den Europæiske Unions Domstol (»Domstolen«) annullerede ved dom af 22. september 2016 i de forenede sager C-14/15 og C-116/15. I dommen opretholdt Domstolen virkningerne af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU, indtil nye retsakter, der skal erstatte dem, træder i kraft. Derfor ophører afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU med at have virkning fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

(8)

Med henblik på at sikre den fortsatte modtagelse og levering af personoplysninger i henhold til artikel 12 i afgørelse 2008/615/RIA bør nærværende afgørelses ikrafttræden ikke berøre gyldigheden af elektronisk udveksling af oplysninger, som medlemsstaterne har foretaget i medfør af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU. De medlemsstater, der har modtaget personoplysninger i medfør af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU, bør fortsat have ret til at viderebehandle disse oplysninger på nationalt plan eller medlemsstaterne imellem til de formål, der er fastsat i artikel 26 i afgørelse 2008/615/RIA.

(9)

Artikel 33 i afgørelse 2008/615/RIA tillægger Rådet gennemførelsesbeføjelser til at vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre nævnte afgørelse, navnlig med hensyn til modtagelse og levering af personoplysninger som fastsat i nævnte afgørelse. Da betingelserne for at udløse udøvelsen af sådanne gennemførelsesbeføjelser er opfyldt, og proceduren herfor er fulgt, bør der vedtages en gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med hensyn til Malta, Cypern og Estland med henblik på at erstatte de annullerede afgørelser 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU og give disse medlemsstater mulighed for at fortsætte med at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 12 i afgørelse 2008/615/RIA.

(10)

Afgørelse 2008/615/RIA er bindende for Danmark, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2008/615/RIA.

(11)

Afgørelse 2008/615/RIA er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2008/615/RIA —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning af oplysninger i køretøjsregistre har Malta, Cypern og Estland fortsat ret til at modtage og levere personoplysninger i medfør af artikel 12 i afgørelse 2008/615/RIA.

Artikel 2

1.   Afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU ophører med at have virkning fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden, uden at det berører gyldigheden af elektronisk udveksling af oplysninger, som medlemsstaterne har foretaget i medfør af de nævnte afgørelser.

2.   Medlemsstater, der har modtaget personoplysninger i medfør af de i stk. 1 nævnte afgørelser, bør fortsat have ret til at viderebehandle disse oplysninger på nationalt plan eller medlemsstaterne imellem til de formål, der er fastsat i artikel 26 i afgørelse 2008/615/RIA.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2017.

På Rådets vegne

C. ABELA

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  Udtalelse af 5.4.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

(4)  Rådets afgørelse 2014/731/EU af 9. oktober 2014 om Maltas elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (EUT L 302 af 22.10.2014, s. 56).

(5)  Rådets afgørelse 2014/743/EU af 21. oktober 2014 om Cyperns elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (EUT L 308 af 29.10.2014, s. 100).

(6)  Rådets afgørelse 2014/744/EU af 21. oktober 2014 om Estlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (EUT L 308 af 29.10.2014, s. 102).


Top