EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0435

Rådets afgørelse (EU) 2017/435 af 28. februar 2017 om indgåelse af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005

OJ L 67, 14.3.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/435/oj

14.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/31


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/435

af 28. februar 2017

om indgåelse af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet gav den 23. februar 2009 Kommissionen bemyndigelse til på Unionens og dens medlemsstaters vegne at indlede forhandlinger med gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på for anden gang at ændre partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (2), som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (3) (»Cotonouaftalen«).

(2)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/648/EU (4) undertegnede parterne aftalen om ændring for anden gang af Cotonouaftalen (»aftalen«) den 22. juni 2010 på AVS-EU-Ministerrådets møde i Ouagadougou med forbehold for aftalens senere indgåelse.

(3)

I overensstemmelse med AVS-EU-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2010 (5) har aftalen fundet midlertidig anvendelse fra 31. oktober 2010.

(4)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (6), er hermed godkendt på Den Europæiske Unions vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at deponere det i Cotonouaftalens artikel 93 nævnte godkendelsesinstrument med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 28. februar 2017.

På Rådets vegne

J. HERRERA

Formand


(1)  EUT C 65 af 19.2.2016, s. 257.

(2)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27.

(4)  Rådets afgørelse 2010/648/EU af 14. maj 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 1).

(5)  Afgørelse nr. 2/2010 truffet af AVS-EU-Ministerrådet af 21. juni 2010 om overgangsforanstaltninger, der finder anvendelse fra datoen for undertegnelsen til datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 som ændret for første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 68).

(6)  Aftalen ledsaget af erklæringerne knyttet til slutakten har været offentliggjort i EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.


Top