EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0427

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/427 af 8. marts 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU for så vidt angår foranstaltninger mod spredning inden for Unionen af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden) (meddelt under nummer C(2017) 1482)

C/2017/1482

OJ L 64, 10.3.2017, p. 109–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/427/oj

10.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/109


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/427

af 8. marts 2017

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU for så vidt angår foranstaltninger mod spredning inden for Unionen af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden)

(meddelt under nummer C(2017) 1482)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af den kritiske situation vedrørende fyrrevednematode i Portugal og visse tilfælde i Spanien blev der i september 2014 oprettet en taskforce bestående af et antal af medlemsstaternes eksperter med henblik på at støtte Portugal i inddæmningen og Spanien i udryddelsen af fyrrevednematoden inden for deres respektive områder, idet man samtidig forhindrer spredning til resten af Unionen.

(2)

Taskforcen vedrørende fyrrevednematode offentliggjorde den 22. juni 2016 en rapport indeholdende en række anbefalinger. Desuden har man fået yderligere videnskabelig viden som en del af projektet REPHRAME (2).

(3)

Det er nødvendigt at indføre en definition af »plante beskadiget af ild eller uvejr« for at identificere de modtagelige planter, som de respektive foranstaltninger skal gælde for.

(4)

Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO) har udviklet internationale standarder vedrørende beredskabsplaner. For at sikre overensstemmelse med de internationale standarder (3) og for at forbedre klarheden og effektiviteten i beredskabsplanerne bør reglerne vedrørende beredskabsplaner beskrives nærmere i opgaverne for de officielle ansvarlige organer, laboratorier og operatører.

(5)

For at reducere den administrative byrde og under hensyntagen til forbedringen af situationen som indikeret på baggrund af resultaterne af de kontroller, der er foretaget af Portugal og Spanien indtil videre, bør resultaterne af de kontroller, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU (4) forelægges på årsbasis og ikke længere månedsvis. Resultaterne af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 6 og 7 i nævnte afgørelse, bør, hvor det er relevant, meddeles senest den 30. april hvert år for at sikre en rettidig indgivelse af relevante oplysninger om perioden forud for starten på vektorens flyvningssæson.

(6)

Erfaringer fra både Portugal og Spanien samt tekniske og videnskabelige undersøgelser viser, at det er yderst usandsynligt, at der kan påvises fyrrevednematode på sundt udseende fyrretræer, mens prøvetagning af skårne stængler, savsmuld og naturligt forekommende affald, der viser tegn på aktivitet af insektvektorer, kan være meget vigtig for at påvise forekomsten af fyrrevednematode i områder, hvor symptomer på visnedød i nåletræer ikke forventes at forekomme. Bilag I og II til gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU bør derfor ændres.

(7)

Oplysninger fra taskforcen bekræfter, at skovbrande, der opstår i løbet af vektorens flyvningssæson, straks og i nogen tid efter branden tiltrækker vektorer på lang afstand. Den omgående fjernelse og bortskaffelse af planter i områder, der er ramt af brande, reducerer ikke tiltrækningskraften og kan faktisk udløse en risiko for yderligere spredning af vektorer. Medlemsstaterne bør derfor gives tilladelse til at fortsætte med fældning og fjernelse af modtagelige planter i de områder, der er ramt af brande, før starten på vektorens næste flyvningssæson.

(8)

Erfaringerne viser, at undersøgelserne i de angrebne zoner, jf. bilag II, punkt 2, til gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU, for at sikre en optimal anvendelse af de tilgængelige ressourcer bør koncentreres om de dele af den inficerede zone, som grænser op til stødpudezonerne, således at der kan træffes relevante foranstaltninger til at begrænse spredningen af fyrrevednematoden til de dele af de angrebne zoner, hvor man ved, at den forekommer og for at forhindre, at den spredes til stødpudezonerne.

(9)

Medlemsstaterne kan mindske rydningszonens radius fra 500 m til 100 m, hvis der, på baggrund af undersøgelsesaktiviteter udført i overensstemmelse med FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger nr. 4 (5) og under hensyntagen til vektorernes spredningskapacitet, ikke er bevis for forekomst af vektorer i den del af området.

(10)

Erfaringerne viser, at behandling af træ, der er identificeret i det afgrænsede område i vektorens flyvningssæson, jf. bilag I, punkt 8, og bilag II, punkt 3, litra c), til gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU, ikke altid er hensigtsmæssigt for at forhindre yderligere spredning af fyrrevednematoden i tilfælde af trækævler, der er koloniseret af vektorerne i året forud for undersøgelsesaktiviteterne. Medlemsstaterne kan derfor beslutte straks at tilintetgøre sådant træ på stedet.

(11)

Gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE BESLUTNING:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU

I gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU foretages følgende ændringer:

1)

Følgende tilføjes i artikel 1 som litra h):

»h)

»plante beskadiget af ild eller uvejr« vil sige enhver form for modtagelig plante, som er beskadiget af ild eller uvejr på en måde, som muliggør æglægning for vektoren.«

2)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Beredskabsplanen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

en specifik sektion med kortfattede oplysninger om vurderingen af risikoen for fyrrevednematode for den pågældende medlemsstat, herunder baggrundsoplysninger om fyrrevednematodens biologi, forventede symptomer og angrebne værtsorganismer samt påvisningsmetoder, de vigtigste introduktionsveje og yderligere spredningsveje, herunder henstillinger om, hvordan risikoen for indslæbning, etablering og spredning kan reduceres

b)

roller og ansvar for de organer, der er involveret i udførelsen af planen i tilfælde af en officielt bekræftet eller tilfælde af mistanke om forekomst af fyrrevednematode samt kommandovejen og procedurer for koordinering af de foranstaltninger, der træffes af de ansvarlige officielle organer, andre offentlige myndigheder, bemyndigede organer eller fysiske personer, laboratorier og operatører

c)

betingelserne for officielle ansvarlige organers adgang til leverandører og andre personer

d)

betingelserne for de officielle ansvarlige organers adgang, hvis det er nødvendigt, til laboratorier, udstyr, personale, ekstern ekspertise og ressourcer, som er nødvendige for en hurtig og effektiv udryddelse eller, hvis det er relevant, inddæmning af fyrrevednematode

e)

foranstaltninger, der skal træffes vedrørende meddelelse af oplysninger til Kommissionen, de andre medlemsstater, de pågældende operatører og offentligheden med hensyn til forekomsten af fyrrevednematode og foranstaltninger, der er truffet mod fyrrevednematode, hvis forekomsten er officielt bekræftet, eller der er mistanke herom

f)

systemer til registrering af konstaterede fund af fyrrevednematode

g)

protokoller om metoder til visuelle undersøgelser, prøveudtagning og laboratorietest

h)

procedurer og personer, der er ansvarlige for samordningsrammen med nabomedlemsstaterne og, hvor det er relevant, med tilgrænsende tredjelande.

Indholdet i beredskabsplanen skal tage hensyn til den risiko, som skadegøreren udgør for den pågældende medlemsstat.«

3)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne forelægger senest den 30. april hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport om resultaterne af foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 6 og 7 mellem den 1. april i det foregående år og den 31. marts i meddelelsesåret.

Rapporten skal omfatte samtlige følgende elementer:

a)

antal af og steder for fund af fyrrevednematode, herunder kort, i den angrebne zone og stødpudezonen

b)

antal identificerede døde planter, planter i dårlig tilstand eller planter beskadiget af ild eller uvejr, med specifikation af antallet af planter, som blev fuldstændig ødelagt af skovbrande eller uvejr

c)

antal døde planter, planter i dårlig tilstand eller planter beskadiget af ild eller uvejr, som indgik i prøveudtagningen

d)

antal prøveudtagninger på døde planter, planter i dårlig tilstand eller planter beskadiget af ild eller uvejr og testet for forekomst af fyrrevednematode

e)

antal prøver, der blev testet positive for fyrrevednematode

f)

antal døde planter, planter i dårlig tilstand eller planter beskadiget af ild eller uvejr, som er blevet fjernet, med specifikation af det antal af planter, som blev identificeret før starten på den relevante periode

g)

antal og placering af fælder og overvågningsperiode samt antal fangne vektorer, arter, antal vektorer, der er analyseret for forekomst af fyrrevednematode, antal prøver, der er analyseret for forekomst af fyrrevednematode i stødpudezonerne og de inficerede zoner, herunder antallet af eventuelle prøver, der er testet positive for fyrrevednematode.

Medlemsstaterne skal indsamle de i litra b) og f) omhandlede oplysninger i løbet af følgende perioder: 1. januar til 31. marts, 1. april til 31. oktober og 1. november til 31. december i det foregående år og 1. januar til 31. marts i meddelelsesåret.

Ved angivelse af disse oplysninger skal medlemsstaterne henvise til den pågældende opsamlingsperiode.«

4)

Artikel 11, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3.   Senest den 30. april hvert år skal medlemsstaterne meddele de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvornår i det foregående år kontrollerne har fundet sted, og angive resultatet heraf, jf. stk. 1 og 2.«

5)

Bilag I og II ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health Policy (REPHRAME) — EU-forskningsprojekt nr. 265483.

(3)  2009 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39, 471–474 »Generic elements for contingency plans«.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU af 26. september 2012 om nødforanstaltninger til forebyggelse af spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematoden) i Unionen (EUT L 266 af 2.10.2012, s. 42).

(5)  Sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention (1995), »International Standard for Phytosanitary Measures No 4: Betingelser for etablering af skadegørerfrie områder.


BILAG

I bilagene til gennemførelsesafgørelse 2012/535/EU foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2, tredje afsnit, affattes således:

»Der udtages efter fældningen prøver af alle døde planter eller planter i dårlig tilstand og en række sundt udseende planter, der udvælges på grund af risikoen for, at fyrrevednematoden spredes i det bestemte tilfælde. Prøverne udtages flere steder på hver plante, også kronen, og særligt på de steder, hvor der er synligt tegn på insektvektorers aktivitet. Der skal også udtages prøver fra skårne stængler, savsmuld og naturligt forekommende affald med tegn på insektvektorers aktivitet og i dele af de afgrænsede områder, hvor de modtagelige planters symptomer på visning ikke forventes at forekomme eller forventes at forekomme på et senere tidspunkt. Disse prøver undersøges for forekomst af fyrrevednematode.«

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Når punkt 3 finder anvendelse, skal alle modtagelige planter, der er undtaget fra fældning og befinder sig mellem 100 og 500 m fra de modtagelige planter, hvor forekomsten af fyrrevednematoden er konstateret, før, under og efter vektorernes flyvningssæson kontrolleres for tegn eller symptomer på forekomst af fyrrevednematode.

Hvis disse tegn eller symptomer er til stede, skal der udtages prøver af planten, og den testes for forekomst af fyrrevednematode. Prøverne af sådanne modtagelige planter udtages flere steder på hver plante, også kronen. De pågældende medlemsstater skal i flyvningssæsonen foretage grundige undersøgelser af vektorerne ved prøveudtagning og teste disse vektorer for forekomst af fyrrevednematode.

Disse foranstaltninger skal gælde, indtil udryddelsen er afsluttet, jf. artikel 6, stk. 1, eller indtil inddæmningsforanstaltningerne, jf. artikel 7, stk. 1, er blevet godkendt.«

c)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Hvis en medlemsstat på baggrund af undersøgelser for vektorens forekomst i overensstemmelse med FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger nr. 4 (*1) og under hensyntagen til vektorernes spredningskapacitet har bevis for, at vektoren ikke er forekommet i det pågældende område i de seneste tre år, skal minimumsradiussen for rydningszonen være 100 m omkring hver modtagelig plante, i hvilken der er konstateret fyrrevednematode.

Dokumentationen skal indgå i den i artikel 9, stk. 1, omhandlede meddelelse.

(*1)  Sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention (1995), »International Standard for Phytosanitary Measures No 4: Betingelser for etablering af skadegørerfrie områder.«"

d)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Medlemsstaterne foretager under og uden for vektorens flyvningssæson undersøgelser af de modtagelige planter i de afgrænsede områder ved at undersøge, udtage prøver fra og teste de pågældende planter og vektoren for forekomst af fyrrevednematoden. De udfører også undersøgelser af vektoren af fyrrevednematoden i løbet af dens flyvningssæson. Undersøgelserne skal især rettes mod modtagelige planter, der er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr. Prøver på modtagelige planter udtages flere steder på hver plante, også kronen. Der foretages også undersøgelser af skårne stængler, savsmuld og naturligt forekommende affald med tegn på insektvektorers aktivitet og i dele af de afgrænsede områder, hvor de modtagelige planters symptomer på visning ikke forventes at forekomme eller forventes at blive forsinket. Undersøgelserne skal være mindst fire gange så intensive inden for en radius af 3 000 m omkring hver modtagelig plante, i hvilken der er konstateret forekomst af fyrrevednematode, end fra 3 000 m derfra til udkanten af stødpudezonen.«

e)

Punkt 7, første afsnit, affattes således:

»7.

Medlemsstaterne identificerer og fælder i hele det afgrænsede område alle modtagelige planter, i hvilke der er konstateret forekomst af fyrrevednematode, og de modtagelige planter, der er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr. Medlemsstaterne fjerner og bortskaffer fældede planter og fældningsrester, idet der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektor spredes, indtil fældningen er afsluttet. Medlemsstaterne skal opfylde følgende betingelser:«.

f)

Punkt 8, andet afsnit, affattes således:

»Hvis medlemsstaten konkluderer, at afbarkning, behandling med et insektcid, der vides at være effektiv i bekæmpelsen af vektoren, og dækning med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insektcid, er uhensigtsmæssig, skal træ, der ikke er afbarket, straks destrueres på stedet.

Træaffald, der fremkommer, når modtagelige planter fældes, og som efterlades på stedet, og træ, der ikke afbarkes og destrueres på stedet, hugges til flis med en tykkelse og en bredde på højst 3 cm.«

g)

Følgende indsættes som punkt 8a:

»8a.

Uanset punkt 7, litra b), hvor en medlemsstat konkluderer, at fældning og fjernelse af modtagelige planter beskadiget af ild eller uvejr i løbet af vektorens flyvningssæson er uhensigtsmæssig, kan den pågældende medlemsstat beslutte at fortsætte med at fælde og fjerne disse planter, før starten på den næste flyvningssæson.

Den pågældende medlemsstat skal i flyvningssæsonen foretage grundige undersøgelser i det område, der er ramt af brand eller uvejr, ved at udtage prøver fra og teste de pågældende vektorer for forekomst af fyrrevednematode, hvis bekræftet, udføre grundige undersøgelser af de modtagelige planter i det omkringliggende område ved kontrol af, udtagning af prøver fra og test på de planter, som viser tegn eller symptomer på forekomst af fyrrevednematode eller dens vektorer, jf. dog punkt 6.«

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Medlemsstaterne foretager en gang om året undersøgelser af de modtagelige planter og vektoren i de inficerede zoner ved at undersøge, udtage prøver fra og teste de pågældende planter og vektoren for forekomst af fyrrevednematode. Undersøgelserne skal især rettes mod modtagelige planter, der er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr. De skal fokusere på dele af den inficerede zone, som støder op til stødpudezonerne med henblik på at beskytte disse zoner. Medlemsstaterne fælder alle modtagelige planter, i hvilke der er konstateret forekomst af fyrrevednematode, og fjerner og bortskaffer de pågældende planter og fældningsrester, idet der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektorer spredes.«

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Medlemsstaterne træffer følgende foranstaltninger i stødpudezonerne:

a)

Medlemsstaterne foretager i og uden for vektorernes flyvningssæson undersøgelser af de modtagelige planter i stødpudezonerne ved at undersøge, udtage prøver fra og teste de pågældende planter og vektoren for forekomst af fyrrevednematode. De udfører også undersøgelser af vektoren af fyrrevednematoden i løbet af dens flyvningssæson. Disse undersøgelser fokuserer især på modtagelige planter, som er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr, og på vektorer i områder, hvor det er sandsynligt, at der vil være fyrrevednematode, eller hvor der forventes forsinkede symptomer. Prøver af modtagelige planter udtages flere steder på hver plante, også kronen. Der foretages også undersøgelser af skårne stængler, savsmuld og naturligt forekommende affald med tegn på insektvektorers aktivitet og i dele af de afgrænsede områder, hvor de modtagelige planters symptomer på visning ikke forventes at forekomme.

b)

Medlemsstaterne identificerer og fælder på hele det areal, der er omfattet af stødpudezonerne, alle modtagelige planter, der er døde, i dårlig tilstand eller beskadiget af ild eller uvejr. De fjerner og bortskaffer fældede planter og fældningsrester, idet der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at fyrrevednematoden og dens vektor spredes før og under fældning og på følgende betingelser:

i)

Modtagelige planter, der er identificeret uden for vektorens flyvningssæson, skal inden den næste flyvningssæson fældes og destrueres på stedet, flyttes under officielt tilsyn til den inficerede zone eller fjernes. I sidstnævnte tilfælde skal træ og bark af de pågældende planter enten behandles i overensstemmelse med bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller anvendes i overensstemmelse med bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b).

ii)

Modtagelige planter, der er identificeret i vektorens flyvningssæson, skal inden den næste flyvningssæson fældes og destrueres på stedet, flyttes under officielt tilsyn til den inficerede zone eller fjernes. I sidstnævnte tilfælde skal træ og bark af de pågældende planter enten behandles i overensstemmelse med bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller anvendes i overensstemmelse med bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b).

Der udtages prøver af fældede modtagelige planter, dog ikke af planter, der som følge af skovbrande er fuldstændigt destrueret, og der testes for forekomst af fyrrevednematoden i overensstemmelse med en prøveudtagningsmetode, der med 99 % sikkerhed bekræfter, at forekomsten af fyrrevednematoden i de pågældende modtagelige planter er under 0,02 %.

Uanset nr. ii) hvor en medlemsstat konkluderer, at fældning og fjernelse af modtagelige planter, der er identificeret i flyvningssæsonen og beskadiget af ild eller uvejr, er uhensigtsmæssig, kan den pågældende medlemsstat beslutte at fortsætte med at fælde og fjerne disse planter før starten på den næste flyvningssæson. Ved fældning og fjernelse skal de modtagelige planter enten destrueres på stedet eller fjernes, og deres træ og bark skal behandles, jf. bilag III, afdeling 1, punkt 2, litra a), eller forarbejdes, jf. bilag III, afdeling 2, punkt 2, litra b). Når denne fravigelse finder anvendelse, og den pågældende medlemsstat i flyvningssæsonen skal foretage grundige undersøgelser i det område, der er ramt af brand eller uvejr, ved at udtage prøver fra og teste disse vektorer for forekomst af fyrrevednematode og, hvis bekræftet, udføre grundige undersøgelser af de modtagelige planter i det omkringliggende område ved kontrol af, udtagning af prøver fra og test på de planter, som viser tegn eller symptomer på forekomst af fyrrevednematode, jf. dog litra a).

c)

For så vidt angår modtageligt træ, der er identificeret i stødpudezonen i vektorens flyvningssæson, jf. litra b), afbarker medlemsstaterne de fældede modtagelige planters stammer, eller de behandler de pågældende stammer med et insekticid, der vides at være effektivt i bekæmpelsen af vektoren, eller de dækker straks efter fældningen de pågældende stammer med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insekticid.

Efter afbarkning, behandling eller tildækning flyttes det modtagelige træ straks under officielt tilsyn til en lagringsplads eller et godkendt behandlingsanlæg. Træ, der ikke er afbarket, behandles straks på lagringspladsen eller på det godkendte behandlingsanlæg med et insekticid, der vides at være effektivt i bekæmpelsen af vektoren, eller dækkes med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insekticid.

Træaffald, der fremkommer, når modtagelige planter fældes, og som efterlades på stedet, hugges til flis med en tykkelse og bredde på højst 3 cm.

Uanset første afsnit, hvor medlemsstaten konkluderer, at afbarkning, behandling med et insektcid, der vides at være effektiv i bekæmpelsen af vektoren, og dækning med et insektnet, der er gennemvædet med et sådant insektcid, er uhensigtsmæssig, skal træ, som ikke er afbarket, destrueres på stedet. Hvis denne undtagelse anvendes, skal træaffald, der fremkommer, når modtagelige planter fældes, og som efterlades på stedet, og træ, der ikke afbarkes og destrueres på stedet, hugges til flis med en tykkelse og en bredde på højst 3 cm.«Top