EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1608

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1608 af 17. maj 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende den metode, der skal anvendes til identifikation af globale systemisk vigtige institutter og til fastlæggelse af underkategorier af globale systemisk vigtige institutter (EØS-relevant tekst)

C/2016/2815

OJ L 240, 8.9.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1608/oj

8.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1608

af 17. maj 2016

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende den metode, der skal anvendes til identifikation af globale systemisk vigtige institutter og til fastlæggelse af underkategorier af globale systemisk vigtige institutter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 131, stk. 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1222/2014 (2) angiver den metode, der skal anvendes til identifikation af globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er), jf. direktiv 2013/36/EU. Delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsætter navnlig de kvantificerbare indikatorer, der udgør de fem kategorier, der måler et kreditinstituts globale systemiske signifikans, og som er fastsat i direktiv 2013/36/EU. Bilaget til delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 indeholder detaljerede tekniske specifikationer for indikatorværdierne.

(2)

Der tages i delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 hensyn til de internationale standarder, der er udarbejdet af Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS), for metoden til vurdering af globale systemisk vigtige kreditinstitutter og for kravet om, at disse i højere grad skal kunne modstå tab, herunder de tekniske specifikationer for de indikatorer, der anvendes til at identificere globale systemisk vigtige kreditinstitutter.

(3)

BCBS's metode til vurdering af globale systemisk vigtige kreditinstitutter og for kravet om, at disse i højere grad skal kunne modstå tab, bliver regelmæssigt ajourført. Senest har BCBS udsendt et nyt indberetningsskema og nye indberetningsinstrukser for udførelsen af dataindsamling i 2016 baseret på data fra udgangen af regnskabsåret 2015. Der forventes yderligere ajourføringer fremover.

(4)

For at afspejle den aktuelle udvikling i det globale banksystem og begrænse den administrative byrde for institutterne er det vigtigt at sikre, at indikatorværdierne fastlægges i overensstemmelse med de internationalt aftalte standarder, som er fastlagt af BCBS. De relevante nationale myndigheder bør derfor sikre, at værdierne af de kvantificerbare indikatorer, der er fastsat i delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014, fastlægges i overensstemmelse med relevante datasæt fra BCBS.

(5)

For at sikre sammenhæng med den ajourførte metode, som BCBS benytter, bør artikel 5, stk. 6, i delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsætte, at de beslutninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4 og 5, kan understøttes af »supplerende data« i stedet for »supplerende indikatorer«.

(6)

For at sikre, at værdierne for de indikatorer, der er fastsat i delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014, fastlægges i overensstemmelse med de gældende specifikationer, som BCBS benytter, bør bilaget til delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 udgå.

(7)

Delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 bør derfor ændres.

(8)

Set i lyset af, at dataindsamlingen i forbindelse med identifikationsprocessen i 2016 blev påbegyndt i første kvartal af 2016, og at institutterne behøver klarhed omkring, hvilke data der skal offentliggøres, bør denne forordning træde i kraft øjeblikkeligt.

(9)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(10)

EBA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, foretaget en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet om en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 6, affattes således:

»6.   De i stk. 4 og 5 omhandlede beslutninger kan understøttes af supplerende data, som ikke må være indikatorer for sandsynligheden for, at den relevante enhed bliver nødlidende. Sådanne beslutninger skal omfatte veldokumenteret og verificerbar kvantitativ og kvalitativ information.«

2)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Indikatorer

1.   Den kategori, ved hvilken størrelsen på koncernen måles, skal bestå af en indikator for koncernens samlede eksponering.

2.   Den kategori, ved hvilken koncernens sammenkobling med det finansielle system måles, skal bestå af samtlige følgende indikatorer:

a)

aktiver inden for det finansielle system

b)

passiver inden for det finansielle system

c)

udstedte værdipapirer.

3.   Den kategori, ved hvilken substituerbarheden af de tjenester eller den finansielle infrastruktur, som koncernen stiller til rådighed, måles, skal bestå af samtlige følgende indikatorer:

a)

aktiver i depot

b)

betalingsaktivitet

c)

garanterede transaktioner på gældsbevis- og aktiemarkeder (underwriting).

4.   Den kategori, ved hvilken koncernens kompleksitet måles, skal bestå af samtlige følgende indikatorer:

a)

den nominelle værdi af OTC-derivater

b)

aktiver på niveau 3 i dagsværdihierarkiet målt i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) nr. 1255/2012 (*)

c)

værdipapirer, der besiddes med handel for øje, og værdipapirer, der er disponible for salg.

5.   Den kategori, ved hvilken koncernens grænseoverskridende aktivitet måles, skal bestå af følgende indikatorer:

a)

fordringer på tværs af jurisdiktioner

b)

passiver på tværs af jurisdiktioner.

6.   For data, der indberettes i andre valutaer end euro, skal den relevante myndighed anvende en passende vekselkurs under hensyntagen til den referencekurs, der offentliggøres af Den Europæiske Centralbank pr. 31. december, samt til internationale standarder. For betalingsaktivitetindikatoren, jf. stk. 3, litra b), skal den relevante myndighed anvende gennemsnitskurserne for det pågældende år

(*)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1255/2012 af 11. december 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 12, IFRS 1 og 13 og IFRIC-fortolkningsbidrag 20 (EUT L 360 af 29.12.2012, s. 78).«"

3)

Sidste punktum i artikel 7 udgår.

4)

Bilaget udgår.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1222/2014 af 8. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende den metode, der skal anvendes til identifikation af globale systemisk vigtige institutter og til fastlæggelse af underkategorier af globale systemisk vigtige institutter (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


Top