EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1359

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1359 af 8. august 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) (meddelt under nummer C(2016) 5038)

C/2016/5038

OJ L 215, 10.8.2016, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1359/oj

10.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1359

af 8. august 2016

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)

(meddelt under nummer C(2016) 5038)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU (2) er der fastsat hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner), idet disse skadegørere hverken er opført i bilag I eller bilag II til direktiv 2000/29/EF.

(2)

Siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/679/EU (3) om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU har en rapport fra et officielt laboratorium, nemlig fra Spaniens nationale referencelaboratorium, på grundlag af en videnskabelig publikation udgivet af Orlova-Bienkowskaja MJ (4) vist, at identifikationen af den skadegører, der var identificeret som Epitrix similaris (Gentner), var forkert. Den skulle i stedet have været identificeret som Epitrix papa sp. n. Dertil kommer, at den skadegører, der forårsager skader på kartofler i visse områder, og som tidligere var identificeret som Epitrix similaris (Gentner), ifølge de seneste oplysninger fra Spanien og Portugal nu identificeres som Epitrix papa sp. n. Det er blevet yderligere bekræftet, at forekomst af Epitrix similaris (Gentner) aldrig er blevet konstateret på Unionens område. Gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU bør derfor ikke længere omfatte Epitrix similaris (Gentner), men derimod skadegøreren Epitrix papa sp. n.

(3)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse 2014/679/EU om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU har erfaringerne fra Spanien og Portugal indikeret, at der bør etableres en stødpudezone med en bredde på mindst 500 m uden for grænsen til et angrebet område for at sikre effektiv beskyttelse af Unionens område.

(4)

Gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU

I gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »Epitrix similaris (Gentner)« til »Epitrix papa sp. n.«.

2)

I artikel 1 ændres »Epitrix similaris (Gentner)« til »Epitrix papa sp. n.«.

3)

Bilag II, afsnit 1, punkt 1, litra b), affattes således:

»b)

en stødpudezone med en bredde på mindst 500 m uden for grænsen til det angrebne område; hvis en del af en mark ligger inden for denne bredde, skal hele marken indgå i stødpudezonen.«

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU af 16. maj 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) (EUT L 132 af 23.5.2012, s. 18).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/679/EU af 25. september 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU for så vidt angår dens anvendelsesperiode og for så vidt angår flytning til emballeringsfaciliteter af kartoffelknolde med oprindelse i afgrænsede områder for at forhindre spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) (EUT L 283 af 27.9.2014, s. 61).

(4)  http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_misidentified_as_epitrix_sim.php


Top