EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0254

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/254 af 12. februar 2016 om Letlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

OJ L 47, 24.2.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/254/oj

24.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/8


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/254

af 12. februar 2016

om Letlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (1), særlig artikel 33,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA må levering af personoplysninger som omhandlet i nævnte afgørelse ikke ske, før de almindelige bestemmelser om databeskyttelse fastsat i nævnte afgørelses kapitel 6 er gennemført i den nationale lovgivning på de berørte medlemsstaters område.

(2)

Artikel 20 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA (3) bestemmer, at kontrollen af, at ovennævnte betingelse er opfyldt for så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA, skal ske på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema, et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(3)

I henhold til kapitel 4, punkt 1.1, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA vedrører det spørgeskema, der udarbejdes af den relevante arbejdsgruppe i Rådet, hver af de elektroniske dataudvekslinger, og det skal besvares af en medlemsstat, så snart den mener, at den opfylder forudsætningerne for dataudveksling i den relevante datakategori.

(4)

Letland har besvaret spørgeskemaet om databeskyttelse og spørgeskemaet om udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre.

(5)

Letland har gennemført en vellykket forsøgsfase med Nederlandene.

(6)

Der er blevet gennemført et evalueringsbesøg i Letland, og den nederlandske og litauiske evalueringsgruppe har udarbejdet en rapport om evalueringsbesøget, som er blevet sendt til den relevante arbejdsgruppe i Rådet.

(7)

Rådet har fået forelagt en samlet evalueringsrapport, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaet, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre.

(8)

Den 8. oktober 2015 konkluderede Rådet, at Letland fuldt ud havde gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse fastsat i kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA.

(9)

Med henblik på elektronisk søgning af oplysninger i køretøjsregistre bør Letland derfor have ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 12 i afgørelse 2008/615/RIA.

(10)

Afgørelse 2008/615/RIA er bindende for Danmark, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse, der gennemfører afgørelse 2008/615/RIA.

(11)

Afgørelse 2008/615/RIA er bindende for Irland, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse, der gennemfører afgørelse 2008/615/RIA.

(12)

Afgørelse 2008/615/RIA er ikke bindende for Det Forenede Kongerige, som derfor ikke deltager i vedtagelsen af denne afgørelse, som gennemfører afgørelse 2008/615/RIA, og som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning af oplysninger i køretøjsregistre har Letland ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 12 i afgørelse 2008/615/RIA fra den 24. februar 2016.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2016.

På Rådets vegne

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  Udtalelse af 20.1.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).


Top