EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0779

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/779 af 20. maj 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1304/2013 for så vidt angår et yderligere første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

OJ L 126, 21.5.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/779/oj

21.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/779

af 20. maj 2015

om ændring af forordning (EU) nr. 1304/2013 for så vidt angår et yderligere første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 164,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af den vedvarende høje ungdomsarbejdsløshed i Unionen iværksattes ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som skulle yde støtte til unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, i de hårdest ramte regioner. For at sikre en hurtig indsats med henblik på at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden fastsættes der i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 (4) bestemmelser, der giver mulighed for hurtigere mobilisering af de ressourcer, der er tildelt til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, herunder bl.a. afsættelse af samtlige midler i de første to år af programmeringsperioden, mulighed for at vedtage operationelle programmer til gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, før partnerskabsaftalen som omhandlet i forordning (EU) nr. 1303/2013 forelægges Kommissionen, og støtteberettigelse for udgifter afholdt i forbindelse med operationer under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fra den 1. september 2013.

(2)

De budgetmæssige begrænsninger, som medlemsstaterne står over for, og manglen på tilgængelige midler i programmeringsperiodens indledende fase har forårsaget store forsinkelser i gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Forordning (EU) nr. 1303/2013 fastlægger niveauerne for det første forfinansieringsbeløb, der skal udbetales for at sikre, at medlemsstaterne har midler til at yde støtte til støttemodtagere, så snart gennemførelsen af de operationelle programmer påbegyndes. I forbindelse med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er disse beløb dog blevet anset for at være utilstrækkelige til at foretage de nødvendige betalinger til støttemodtagerne med henblik på gennemførelse af operationer.

(3)

For at fjerne de budgetmæssige begrænsninger, som medlemsstaterne står over for i programmeringsperiodens indledende fase, bør der i betragtning af det presserende behov for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden og af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets særlige karakter fastsættes bestemmelser, der supplerer forordning (EU) nr. 1303/2013 ved at forhøje niveauet for den første forfinansiering, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2015. For at sikre, at medlemsstaterne har tilstrækkelige midler til at foretage betalinger til støttemodtagere med ansvar for at gennemføre operationer til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, bør der i 2015 udbetales et yderligere første forfinansieringsbeløb fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med henblik på at supplere forfinansieringsbeløbene udbetalt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1303/2013.

(4)

For at sikre, at det yderligere første forfinansieringsbeløb anvendes til omgående gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bør dette beløb betales tilbage til Kommissionen, hvis EU-bidraget fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ikke når op på et passende niveau i mellemliggende betalingsanmodninger fremsendt til Kommissionen senest 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden.

(5)

For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne fastsat i denne forordning bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

Forordning (EU) nr. 1304/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1304/2013 indsættes følgende artikel:

»Artikel 22a

Betaling af yderligere første forfinansieringsbeløb til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

1.   Ud over det første forfinansieringsbeløb, der udbetales i henhold til artikel 134, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, udbetales der i 2015 et yderligere første forfinansieringsbeløb fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til alle operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, uanset programmeringsordningens form som fastsat i nærværende forordnings artikel 18, med henblik på at forhøje den første forfinansiering fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til 30 % (»det yderligere første forfinansieringsbeløb«).

2.   Ved beregningen af det yderligere første forfinansieringsbeløb fratrækkes de beløb, der er udbetalt fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til det operationelle program i henhold til artikel 134, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

3.   Hvis en medlemsstat ikke senest den 23. maj 2016 fremsender mellemliggende betalingsanmodninger, hvor Unionens bidrag fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet svarer til mindst 50 % af det yderligere første forfinansieringsbeløb, betaler denne medlemsstat hele den yderligere første forfinansiering, der er udbetalt i henhold til stk. 1, tilbage til Kommissionen. Bidraget fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til det pågældende operationelle program berøres ikke af en sådan tilbagebetaling.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 20. maj 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Formand


(1)  Udtalelse af 18.3.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 29.4.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.5.2015.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).


Top