EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0166

Kommissionens forordning (EU) 2015/166 af 3. februar 2015 om supplering og ?ndring af Europa-Parlamentets og R?dets forordning (EF) nr. 661/2009 for s? vidt ang?r medtagelse af specifikke procedurer, vurderingsmetoder og tekniske krav, og om ?ndring af Europa-Parlamentets og R?dets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 109/2011 og (EU) nr. 458/2011 (E?S-relevant tekst)

C/2015/0439

OJ L 28, 4.2.2015, p. 3–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/166/oj

4.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/166

af 3. februar 2015

om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår medtagelse af specifikke procedurer, vurderingsmetoder og tekniske krav, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 109/2011 og (EU) nr. 458/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (1), særlig artikel 39, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (2), særlig artikel 14, stk. 1, litra a) og f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at fastsætte detaljerede bestemmelser for typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder beregnet hertil, for så vidt angår deres generelle sikkerhed og at præcisere betingelserne for at anvende den relevante lovgivning, som er gjort obligatorisk ved forordning (EF) nr. 661/2009.

(2)

Uden at dette berører den liste over retsakter, der fastlægger kravene i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der er fastsat i bilag IV til direktiv 2007/46/EF, giver forordning (EF) nr. 661/2009 køretøjsfabrikanter mulighed for at indgive en ansøgning om typegodkendelse efter foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 661/2009 om krav på områder, der er omfattet af FN/ECE-regulativer.

(3)

Det er navnlig nødvendigt at fastlægge særlige procedurer for typegodkendelse i henhold til artikel 20 i direktiv 2007/46/EF vedrørende nye teknologier eller principper, der er uforenelige med de eksisterende foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 661/2009, som er omfattet af FN/ECE-regulativer, da sådanne bestemmelser for øjeblikket ikke foreligger, men er påkrævede.

(4)

Det er i princippet ikke muligt at opnå typegodkendelse i overensstemmelse med FN/ECE-regulativer i tilfælde af monterede komponenter eller separate tekniske enheder, der kun har en gyldig EF-typegodkendelse. Dette bør dog gøres muligt for så vidt angår EF-typegodkendelser i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009, der bygger på bestemmelserne i FN/ECE-regulativerne.

(5)

Bilag XV til direktiv 2007/46/EF indeholder en liste over retsakter, i forbindelse med hvilke en fabrikant kan udpeges som teknisk tjeneste, herunder en række direktiver, der er ophævet ved forordning (EF) nr. 661/2009. Det er derfor nødvendigt at erstatte henvisningerne til de relevante direktiver med henvisninger til de relevante foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 661/2009.

(6)

Bilag XVI til direktiv 2007/46/EF indeholder en liste over retsakter, i forbindelse med hvilke en fabrikant eller en teknisk tjeneste kan udføre virtuel prøvning, herunder en række direktiver, der er ophævet ved forordning (EF) nr. 661/2009. Det er derfor nødvendigt at erstatte henvisningerne til de relevante direktiver med henvisninger til de relevante foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 661/2009.

(7)

For at sikre en konsekvent fremgangsmåde med hensyn til nummereringen af EF-typegodkendelsesattester og EF-typegodkendelsesmærker er det endvidere nødvendigt at fastlægge særlige administrative bestemmelser samt et nummererings- og mærkningssystem i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009.

(8)

FN/ECE-regulativerne indeholder særlige bestemmelser om de oplysninger, der skal ledsage en ansøgning om typegodkendelse. I forbindelse med de procedurer, der er fastsat i denne forordning, bør disse oplysninger også være anført i informationsmappen.

(9)

Overensstemmelse med Rådets direktiv 71/320/EØF (3), ophævet ved forordning (EF) nr. 661/2009, er stadig obligatorisk for udskiftningsbremsebelægningsenheder, men overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 90 (4) er blevet accepteret som et alternativ. Nærmere bestemmelser, herunder passende overgangsbestemmelser, skal udformes for udskiftningen af bremsebelægningsenheder, tromlebremsebelægninger, bremseskiver og bremsetromler til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 90.

(10)

For køretøjer i klasse N skal køretøjets førerhus eller den plads, der er afsat til fører og passagerer, i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 661/2009, have tilstrækkelig styrke til at yde beskyttelse ved sammenstød eller væltning, under hensyntagen til FN/ECE-regulativ nr. 29 (5). Til dette formål skal denne forordning indgå i listen over FN/ECE-regulativer, med hvilke overensstemmelse er obligatorisk.

(11)

Tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 661/2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for de krav, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, i nævnte forordning skal opdateres efter vedtagelsen af Kommissionens direktiv 2010/19/EU (6).

(12)

Yderligere krav vedrørende førerhusets modstandsdygtighed, systemer til overvågning af dæktryk, avancerede nødbremsesystemer, vognbaneskiftalarmer, gearskiftindikatorer og elektronisk stabilitetskontrol, der er fastsat i forordning (EF) nr. 661/2009, er ikke medtaget i tabellen i bilag I, men bør stadig finde anvendelse i forbindelse med typegodkendelse.

(13)

Listen over FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, i bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009, ajourføres regelmæssigt for at afspejle den nuværende situation vedrørende ændringer af de respektive FN/ECE-regulativer.

(14)

Denne liste bør suppleres med oplysninger om, på hvilke betingelser de eksisterende EF-typegodkendelser, som er udstedt på grundlag af de direktiver, der ophæves ved forordning (EF) nr. 661/2009, fortsat vil være gyldige for visse køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder.

(15)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2010 (7) om en monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader skal revideres for at tage højde for særlige køretøjskonstruktioner.

(16)

Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2011 (8) om afskærmningssystemer skal ændres for at ajourføre henvisningen til Kommissionens forordning om hjulafskærmning og med henblik på, at sidstnævnte finder anvendelse på supplerende køretøjsklasser.

(17)

Kommissionens forordning (EU) nr. 458/2011 (9) om montering af dæk bør tilpasses den tekniske udvikling med hensyn til valgfrit reservehjul for køretøjer i klasse N1 som fastsat i FN/ECE-regulativ nr. 64 (10).

(18)

To punkter i bilag XI til direktiv 2007/46/EF, der indeholder en liste over retsakter for køretøjer til særlig anvendelse, skal revideres med hensyn til kravene til køretøjernes støjniveau med henblik på atter at bringe de gældende krav i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

1.   Denne forordning fastsætter detaljerede regler for de specifikke procedurer, prøvninger og tekniske krav for typegodkendelse af køretøjer i klasse M, N og O samt komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

2.   Denne forordning ændrer også visse bilag til direktiv 2007/46/EF for at tilpasse dem til den tekniske udvikling og fastsætte procedurer med henblik på typegodkendelse:

af nye teknologier eller principper i overensstemmelse med artikel 20 i direktiv 2007/46/EF

af køretøjssystemer, i tilfælde hvor komponenter og separate tekniske enheder, der er forsynet med EF-typegodkendelsesmærke, anvendes i stedet for ECE-typegodkendelsesmærke i forbindelse med gennemførelsesforanstaltninger for forordning (EF) nr. 661/2009, der fastsætter krav på områder, der er omfattet af FN/ECE-regulativer

i tilfælde, hvor en fabrikant er udpeget som teknisk tjeneste i overensstemmelse med bilag XV til direktiv 2007/46/EF og

i tilfælde, hvor der er anvendt virtuel prøvning i overensstemmelse med bilag XVI til direktiv 2007/46/EF.

Artikel 2

Ansøgning om EF-typegodkendelse

1.   Fabrikanten eller dennes repræsentant indsender til den typegodkendende myndighed en ansøgning udfærdiget i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

2.   Ansøgninger om EF-typegodkendelse efter en eller flere af procedurerne i denne forordnings artikel 1, stk. 2, skal bestå af en informationsmappe med de oplysninger, der kræves i henhold til gennemførelsesforanstaltningerne for forordning (EF) nr. 661/2009 om krav på områder, der er omfattet af FN/ECE-regulativer, og skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag I til direktiv 2007/46/EF.

3.   Den typegodkendende myndighed skal bekræfte, at den mener, at ansøgningen er fuldstændig.

4.   EF- eller ECE-typegodkendte komponenter og separate tekniske enheder, som er monteret på et køretøj eller inkorporeret i en anden komponent eller separat teknisk enhed, behøver ikke at være fuldt beskrevet i forhold til deres angivelser i oplysningsskemaet, hvis deres typegodkendelsesnumre og mærkninger er anført i oplysningsskemaet, og de relevante typegodkendelsesattester med vedlagte informationspakker stilles til rådighed for den tekniske tjeneste.

5.   Komponenter og separate tekniske enheder, som har et gyldigt EF-typegodkendelsesmærke, skal accepteres, selv i tilfælde, hvor de anvendes i stedet for komponenter og separate tekniske enheder, der er pålagt ECE-typegodkendelsesmærke i forbindelse med gennemførelsesforanstaltninger for forordning (EF) nr. 661/2009 om krav på områder, der er omfattet af FN/ECE-regulativer.

Artikel 3

Typegodkendelse

1.   Hvis den køretøjstype, komponent eller separate tekniske enhed, der indleveres til typegodkendelse, opfylder de relevante tekniske forskrifter og foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse med de FN/ECE-regulativer, der er gjort obligatoriske ved forordning (EF) nr. 661/2009, og ansøgeren opfylder de relevante krav i artikel 2 i denne forordning, meddeler den typegodkendende myndighed EF-typegodkendelse i henhold til artikel 13, stk. 15, litra a), i forordning (EF) nr. 661/2009 og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

2.   En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden type køretøj, komponent eller separat teknisk enhed.

3.   Ved anvendelse af stk. 1 udsteder den typegodkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I, i tilfælde af en type køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, hvori der indgår ny teknologi eller nye principper, der er uforenelige med FN/ECE-regulativer, eller del 3 i bilag I i tilfælde af en type køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der opfylder de væsentlige tekniske krav i FN/ECE-regulativer, og/eller i tilfælde af prøvning i producentregi og virtuel prøvning.

Artikel 4

Nye teknologier eller principper, der er uforenelige med retsakterne om gennemførelse af forordning (EF) nr. 661/2009, er omfattet af FN/ECE-regulativer

1.   Hvis en medlemsstat bemyndiges til at meddele EF-typegodkendelse for et køretøj med hensyn til et system, en komponent eller en separat teknisk enhed i henhold til artikel 20 i direktiv 2007/46/EF, skal proceduren i stk. 2 til 5, følges.

2.   Den typegodkendende myndighed meddeler EF-typegodkendelse i henhold til artikel 3 i denne forordning og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

3.   Den typegodkendende myndighed fremsender en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I vedlagt det udfyldte oplysningsskema svarende til den relevante model i det anvendte FN/ECE-regulativ med dettes FN/ECE-typegodkendelsesnummer uudfyldt.

4.   En informationsmappe i henhold til artikel 2 skal derefter vedlægges typegodkendelsesattesten og oplysningsskemaet som omhandlet i nærværende artikels stk. 3.

5.   Hvis det er relevant, skal der være angivet et eksempel på EF-typegodkendelsesmærket i overensstemmelse med tillægget til bilag VII til direktiv 2007/46/EF i typegodkendelsesattesten som omhandlet i denne artikels stk. 3.

Artikel 5

Prøvning i fabrikantregi

1.   I overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, og artikel 41, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF og bilag V og bilag XV hertil kan en fabrikant udpeges som teknisk tjeneste. De generelle betingelser for udpegelse af en fabrikant som teknisk tjeneste er fastlagt i tillægget til bilag XV til direktiv 2007/46/EF. De forskrifter, som er ændret ved nærværende forordning, finder anvendelse, og proceduren i stk. 2 til 5 skal følges.

2.   Den typegodkendende myndighed meddeler EF-typegodkendelse i henhold til artikel 3 i denne forordning og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

3.   Den typegodkendende myndighed udsteder en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 3 i bilag I vedlagt det udfyldte oplysningsskema svarende til den relevante model i det anvendte FN/ECE-regulativ med dettes FN/ECE-typegodkendelsesnummer uudfyldt.

4.   En informationsmappe i henhold til artikel 2 skal derefter vedlægges typegodkendelsesattesten og oplysningsskemaet som omhandlet i nærværende artikels stk. 3.

5.   Hvis det er relevant, skal der være angivet et eksempel på EF-typegodkendelsesmærket i overensstemmelse med tillægget til bilag VII til direktiv 2007/46/EF i typegodkendelsesattesten omhandlet i denne artikels stk. 3.

Artikel 6

Virtuel prøvning

1.   I overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i direktiv 2007/46/EF og bilag XVI hertil, er virtuelle prøvningsmetoder tilladt, forudsat at forskrifterne i tillæggene til bilag XVI til direktiv 2007/46/EF er opfyldt. De forskrifter, som er ændret ved denne forordning, finder anvendelse, og proceduren i stk. 2 til 5, skal følges.

2.   Den typegodkendende myndighed meddeler EF-typegodkendelse i henhold til artikel 3 i denne forordning og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

3.   Den typegodkendende myndighed udsteder en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 3 i bilag I vedlagt det udfyldte oplysningsskema svarende til den relevante model i det anvendte FN/ECE-regulativ med dettes FN/ECE-typegodkendelsesnummer uudfyldt.

4.   En informationsmappe i henhold til artikel 2 skal derefter vedlægges typegodkendelsesattesten og oplysningsskemaet som omhandlet i nærværende artikels stk. 3.

5.   Hvis det er relevant, skal der være angivet et eksempel på EF-typegodkendelsesmærket i overensstemmelse med tillægget til bilag VII til direktiv 2007/46/EF i typegodkendelsesattesten som omhandlet i denne artikels stk. 3.

Artikel 7

Udskiftningsbremsebelægningsenheder, udskiftningsbremseskiver og udskiftningsbremsetromler

1.   Med virkning fra den 1. november 2014 finder FN/ECE-regulativ nr. 90 anvendelse på salg og ibrugtagning af nye udskiftningsbremsebelægningsenheder til køretøjstyper i klasse M1 med en største tilladt totalmasse på 3,5 ton, køretøjstyper i klasse M2 med en største tilladt totalmasse på 3,5 ton og køretøjstyper i klasse N1, O1 og O2 for hvilke der den 7. april 1998 eller senere er meddelt køretøjstypegodkendelse i henhold til direktiv 71/320/EØF, FN/ECE-regulativ nr. 13 eller FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

2.   Med virkning fra den 1. november 2014 finder FN/ECE-regulativ nr. 90 anvendelse på salg og ibrugtagning af nye udskiftningsbremsebelægningsenheder til køretøjstyper i klasse M1 med en største tilladt totalmasse på over 3,5 ton, køretøjstyper i klasse M2 med en største tilladt totalmasse på over 3,5 ton og køretøjstyper i klasse M3, N2, N3, O3 og O4, for hvilke der den 1. november 2014 eller senere er meddelt køretøjstypegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 13 eller FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

3.   Med virkning fra den 1. november 2016 finder FN/ECE-regulativ nr. 90 anvendelse på salg og ibrugtagning af nye udskiftningsbremseskiver og udskiftningsbremsetromler til køretøjstyper i klasse M1 og N1, for hvilke der den 1. november 2016 eller senere er meddelt køretøjstypegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 13 eller FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

4.   Med virkning fra den 1. november 2014 finder FN/ECE-regulativ nr. 90 anvendelse på salg og ibrugtagning af nye udskiftningsbremseskiver til køretøjstyper i klasse M2, M3, N2 og N3, for hvilke der den 1. november 2014 eller senere er meddelt køretøjstypegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 13.

5.   Med virkning fra den 1. november 2016 finder FN/ECE-regulativ nr. 90 anvendelse på salg og ibrugtagning af nye udskiftningsbremsetromler til køretøjstyper i klasse M2, M3, N2 og N3, for hvilke der den 1. november 2016 eller senere er meddelt køretøjstypegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 13.

6.   Med virkning fra den 1. november 2016 finder FN/ECE-regulativ nr. 90 anvendelse på salg og ibrugtagning af nye udskiftningsbremseskiver og udskiftningsbremsetromler til køretøjstyper i klasse O1 og O2, for hvilke der den 1. november 2016 eller senere er meddelt køretøjstypegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 13.

7.   Med virkning fra den 1. november 2014 finder FN/ECE-regulativ nr. 90 anvendelse på salg og ibrugtagning af nye udskiftningsbremseskiver til køretøjstyper i klasse O3 og O4, for hvilke der den 1. november 2014 eller senere er meddelt køretøjstypegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 13.

8.   Med virkning fra den 1. november 2016 finder FN/ECE-regulativ nr. 90 anvendelse på salg og ibrugtagning af nye udskiftningsbremsetromler til køretøjstyper i klasse O3 og O4, for hvilke der den 1. november 2016 eller senere er meddelt køretøjstypegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 13.

Artikel 8

Førerhusets styrke på erhvervskøretøjer

1.   Med virkning fra 30. januar 2017 skal de nationale myndigheder af grunde, der vedrører beskyttelsen af personer i et erhvervskøretøjs førerhus, nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse til nye typer af køretøjer i klasse N, som ikke overholder bestemmelserne i FN/ECE-regulativ nr. 29.

2.   Med virkning fra den 30. januar 2021 skal de nationale myndigheder af grunde, der vedrører beskyttelsen af personer i et erhvervskøretøjs førerhus, anse typeattester for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 26 i direktiv 2007/46/EF og forbyde registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse N, som ikke overholder de tekniske bestemmelser i FN/ECE-regulativ nr. 29.

Artikel 9

Ændringer i forordning (EF) nr. 661/2009

1.   Bilag I til forordning (EF) nr. 661/2009 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

2.   Bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009 erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 10

Ændringer i direktiv 2007/46/EF

Bilag I, IV, VII, XI, XV og XVI til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag IV til denne forordning.

Artikel 11

Ændringer til forordning (EU) nr. 1003/2010

Bilag II til forordning (EU) nr. 1003/2010 ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning.

Artikel 12

Ændringer til forordning (EU) nr. 109/2011

1.   Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse N og O, jf. definitionen i bilag II til direktiv 2007/46/EF, og på afskærmningssystemer, der er beregnet til montering i køretøjer i klasse N og O.«

2.   Bilag I og IV til forordning (EU) nr. 109/2011 ændres som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 13

Ændringer til forordning (EU) nr. 458/2011

Bilag I til forordning (EU) nr. 458/2011 ændres som angivet i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.

(3)  Rådets direktiv 71/320/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 202 af 6.9.1971, s. 37).

(4)  EUT L 185 af 13.7.2012, s. 24.

(5)  EUT L 304 af 20.11.2010, s. 21.

(6)  Kommissionens direktiv 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, af Rådets direktiv 91/226/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 72 af 20.3.2010, s. 17.)

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 291 af 9.11.2010, s. 22).

(8)  Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkendelse af visse klasser af køretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår afskærmningssystemer (EUT L 34 af 9.2.2011, s. 2).

(9)  Kommissionens forordning (EU) nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering af dæk og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 124 af 13.5.2011, s. 11).

(10)  EUT L 310 af 26.11.2010, s. 18.


BILAG I

Administrative bestemmelser for typegodkendelse af køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder for vidt angår foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 661/2009

DEL 1

Oplysningsskema

MODEL

Oplysningsskema nr. … vedrørende EF-typegodkendelse af et køretøj, hvad angår et system/en komponent/en separat teknisk enhed (1) i henhold til FN/ECE-regulativ nr. … vedrørende … baseret på og formateret i overensstemmelse med punktnummereringen i bilag I til direktiv 2007/46/EF (1)

Nedennævnte oplysninger skal i givet fald forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

Hvis de i dette oplysningsskema omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.   GENERELT

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.

Type.

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typeidentifikationsmærker, som er anført på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed (1)  (2):

0.3.1.

Mærkets placering:

0.4.

Køretøjets klasse (3):

0.5.

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

0.8.

Navn og adresse på samlefabrik(ker):

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald):

1.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af repræsentativt køretøj/komponent/separat teknisk enhed (1):

Alle efterfølgende punkter og oplysninger, der er relevante for køretøjet, komponenten eller den separate tekniske enhed skal gives efter aftale med den tekniske tjeneste og den typegodkendende myndighed, der er ansvarlig for meddelelse af den EF-typegodkendelse, om hvilken der er indgivet ansøgning. Den kan baseres på en model for et oplysningsskema, hvis dette er foreskrevet i FN/ECE-regulativ nr. …; ellers skal den så vidt muligt være baseret på punktnummereringen i bilag I til direktiv 2007/46/EF (dvs. den fuldstændige liste af oplysninger i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder), og alle yderligere oplysninger eller specifikationer, der kræves for godkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. …, skal medtages.

Forklarende bemærkninger

DEL 2

EF-typegodkendelsesattest

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

(I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 20 I RAMMEDIREKTIVET)

Den typegodkendende myndigheds stempel

Meddelelse vedrørende:

EF-typegodkendelse (2)

udvidelse af EF-typegodkendelse (2)

nægtelse af EF-typegodkendelse (2)

inddragelse af EF-typegodkendelse (2)

for en køretøjstype hvad angår et system/en komponent/en separat teknisk enhed (2), hvori der indgår ny teknologi eller nye principper, der er uforenelige med FN/ECE-regulativ nr. …

i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009, senest ændret ved forordning (EU) nr. …/…

EF-typegodkendelsesnummer:

Årsag til udvidelse:

AFSNIT I

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.

Type.

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typeidentifikationsmærker, som er anført på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed (2)  (3):

0.3.1.

Mærkets placering:

0.4.

Køretøjets klasse (4):

0.5.

Fabrikantens navn og adresse:

0.8.

Navn og adresse på samlefabrik(ker):

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald):

AFSNIT II

1.

Supplerende oplysninger: se addendum.

2.

Teknisk tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøvningerne:

3.

Dato på rapport udstedt af den pågældende tekniske tjeneste:

4.

Prøvningsrapportens nummer:

5.

Eventuelle bemærkninger: se addendum.

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Bilag:

Informationspakke

Prøvningsrapport

Udfyldt formular svarende til den relevante model i det gældende FN/ECE-regulativ, dog uden at nævne meddelt eller forlænget FN/ECE-godkendelse samt uden at nævne FN/ECE-typegodkendelsesnummer

NB: Hvis denne model anvendes ved typegodkendelse i henhold til artikel 20 i direktiv 2007/46/EF må den ikke kaldes »EF-typegodkendelsesattest«, undtagen i det tilfælde, der er nævnt i artikel 20, hvor Kommissionen har besluttet at tillade en medlemsstat at meddele typegodkendelse i overensstemmelse med rammedirektivet.

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

1.

Godkendelsesprocedure i henhold til artikel 20 i direktiv 2007/46/EF (undtagelser for nye teknologier eller nye principper), godkendt af Kommissionen: ja/nej (5)

2.

Gennemførelsesforanstaltning for forordning (EF) nr. 661/2009, der udgør grundlaget for denne EF-typegodkendelse: FN/ECE-regulativ nr. … om.

3.

I tilfælde af komponenter og separate tekniske enheder, eksempel på typegodkendelsesmærkningen af komponenten eller den separate tekniske enhed:

4.

EF-typegodkendelse gyldig indtil den (dd/mm/åååå):

5.

Bemærkninger:

DEL 3

EF-typegodkendelsesattest

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den typegodkendende myndigheds stempel

Meddelelse vedrørende:

EF-typegodkendelse (6)

udvidelse af EF-typegodkendelse (6)

nægtelse af EF-typegodkendelse (6)

inddragelse af EF-typegodkendelse (6)

for en køretøjstype hvad angår et system/en komponent/en separat teknisk enhed (6), der opfylder kravene i FN/ECE-regulativ nr. … som ændret ved supplement … (6) til ændringsserie …

i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009, senest ændret ved forordning (EU) nr. …/…

EF-typegodkendelsesnummer:

Årsag til udvidelse:

AFSNIT I

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.

Type.

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typeidentifikationsmærker, som er anført på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed (6)  (7):

0.3.1.

Mærkets placering:

0.4.

Køretøjets klasse (8):

0.5.

Fabrikantens navn og adresse:

0.8.

Navn og adresse på samlefabrik(ker):

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald):

AFSNIT II

1.

Supplerende oplysninger: se addendum.

2.

Teknisk tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøvningerne:

3.

Dato på rapport udstedt af den pågældende tekniske tjeneste:

4.

Prøvningsrapportens nummer:

5.

Eventuelle bemærkninger: se addendum.

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Bilag:

Informationspakke

Prøvningsrapport

Udfyldt formular svarende til den relevante model i det gældende FN/ECE-regulativ, dog uden at nævne meddelt eller forlænget FN/ECE-godkendelse samt uden at nævne FN/ECE-typegodkendelsesnummer

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

1.

Baseret på FN/ECE-regulativ ved hjælp af EF-typegodkendte komponenter eller separate tekniske enheder: ja/nej (9)

2.

Godkendelsesprocedure i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 41, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF (prøvning i fabrikantregi): ja/nej (9)

3.

Godkendelsesprocedure i henhold til artikel 11, stk. 4, i direktiv 2007/46/EF (virtuel prøvning): ja/nej (9)

4.

I tilfælde af komponenter og separate tekniske enheder, eksempel på typegodkendelsesmærkningen af komponenten eller den separate tekniske enhed:

5.

Bemærkninger:


(1)  Det ikke relevante overstreges.

(1)  Hvis en del (f.eks. en komponent eller en separat teknisk enhed) er typegodkendt, kan beskrivelsen erstattes af en henvisning til godkendelsen. Ligeledes er en beskrivelse ikke nødvendig for køretøjsdele, hvis konstruktion klart fremgår af de vedlagte diagrammer eller tegninger. Ved hver rubrik, hvor der skal vedlægges fotografier eller tegninger, angives numrene på de relevante bilag.

(2)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separat tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(3)  Angivelse i henhold til definitionerne i bilag II, del A, til direktiv 2007/46/EF.

(2)  Det ikke relevante overstreges.

(3)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separat tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med»?« (f.eks. ABC??123??).

(4)  Som defineret i direktiv 2007/46/EF, bilag II, del A.

(5)  Det ikke relevante overstreges.

(6)  Det ikke relevante overstreges.

(7)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separat tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med»?« (f.eks. ABC??123??).

(8)  Som defineret i direktiv 2007/46/EF, bilag II, del A.

(9)  Det ikke relevante overstreges.


BILAG II

Ændringer i anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 661/2009

I bilag I til forordning (EF) nr. 661/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Rækken »Afskærmningssystemer« affattes således:

»Afskærmningssystemer

 

 

 

X

X

X

X

X

X

2)

Følgende række tilføjes i slutningen af listen:

»Elektrisk sikkerhed

X

X

X

X

X

 

 

 

 


BILAG III

Ændringer i forordning (EF) nr. 661/2009

»

BILAG IV

Liste over FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk

Regulativ nr.

Emne

Ændringsserie, offentliggjort i EUT

EUT-reference

Anvendelsesområde for FN/ECE-regulativ

1

Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper af kategori R2 og/eller HS1

Ændringsserie 02

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 1.

M, N (a)

3

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer

Supplement 12 til ændringsserie 02

EUT L 323 af 6.12.2011, s. 1.

M, N, O

4

Belysning af bagnummerplader på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 15 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 7.

M, N, O

6

Retningsviserblinklys til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 25 til ændringsserie 01

EUT L 213 af 18.7.2014, s. 1.

M, N, O

7

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 23 til ændringsserie 02

EUT L 285 af 30.9.2014, s. 1.

M, N, O

8

Forlygter til motorkøretøjer (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 og/eller H11)

Ændringsserie 05, korrigendum 1 til revision 4

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 71.

M, N (a)

10

Elektromagnetisk kompatibilitet

Supplement 1 til ændringsserie 04

EUT L 254 af 20.9.2012, s. 1.

M, N, O

11

Dørlåse og dørophæng

Supplement 2 til ændringsserie 03

EUT L 120 af 13.5.2010, s. 1.

M1, N1

12

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Supplement 1 til ændringsserie 04

EUT L 89 af 27.3.2013, s. 1.

M1, N1

13

Bremsning af køretøjer og påhængskøretøjer

Supplement 3 til ændringsserie 11

EUT L 297 af 13.11.2010, s. 183.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Bremser (personbiler)

Supplement 9 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 230 af 31.8.2010, s. 1.

M1, N1 (c)

14

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Supplement 1 til ændringsserie 07

EUT L 109 af 28.4.2011, s. 1.

M, N

16

Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelsesanordninger

Supplement 1 til ændringsserie 06

EUT L 233 af 9.9.2011, s. 1.

M, N (d)

17

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Ændringsserie 08

EUT L 230 af 31.8.2010, s. 81.

M, N

18

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Supplement 2 til ændringsserie 03

EUT L 120 af 13.5.2010, s. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Tågeforlygter til motordrevne køretøjer

Supplement 6 til ændringsserie 04

EUT L 250 af 22.8.2014, s. 1.

M, N

20

Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med halogenglødelamper (H4)

Ændringsserie 03

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 170.

M, N (a)

21

Indvendigt udstyr

Supplement 3 til ændringsserie 01

EUT L 188 af 16.7.2008, s. 32.

M1

23

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 19 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 237 af 8.8.2014, s. 1.

M, N, O

25

Nakkestøtter, hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej

Ændringsserie 04, korrigendum 2 til revision 1

EUT L 215 af 14.8.2010, s. 1.

M1

26

Udragende dele

Supplement 1 til ændringsserie 03

EUT L 215 af 14.8.2010, s. 27.

M1

28

Lydsignalapparater

Supplement 3 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 323 af 6.12.2011, s. 33.

M, N

29

Beskyttelse af fører og passagerer i et erhvervskøretøjs førerhus

Ændringsserie 03

EUT L 304 af 20.11.2010, s. 21.

N

30

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Supplement 16 til ændringsserie 02

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 1.

M, N, O

31

Halogen sealed-beam-forlygter (HSB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Supplement 7 til ændringsserie 02

EUT L 185 af 17.7.2010, s. 15.

M, N

34

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Supplement 3 til ændringsserie 02

EUT L 109 af 28.4.2011, s. 55.

M, N, O (e)

37

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 42 til ændringsserie 03

EUT L 213 af 18.7.2014, s. 36.

M, N, O

38

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 15 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 20.

M, N, O

39

Speedometerudstyr, herunder montering af dette

Supplement 5 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 120 af 13.5.2010, s. 40.

M, N

43

Sikkerhedsrudemateriale

Supplement 2 til ændringsserie 01

EUT L 42 af 12.2.2014, s. 1.

M, N, O

44

Fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (»barnefastholdelsesanordninger«)

Korrigendum 4 til revision 2 til ændringsserie 04

EUT L 233 af 9.9.2011, s. 95.

M, N

46

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Supplement 1 til ændringsserie 04

EUT L 237 af 8.8.2014, s. 24.

M, N

48

Montering af lygter og lyssignaler på motorkøretøjer

Ændringsserie 05

EUT L 323 af 6.12.2011, s. 46.

M, N, O

54

Luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C2 og C3)

Supplement 17 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 2.

M, N, O

55

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Supplement 1 til ændringsserie 01

EUT L 227 af 28.8.2010, s. 1.

M, N, O (f)

58

Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf Afskærmning bagtil mod underkøring (RUP)

Supplement 3 til ændringsserie 02

EUT L 89 af 27.3.2013, s. 34.

N2, N3, O3, O4

61

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Supplement 1 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 1.

N

64

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerhedsdæksystemer og systemer til dæktryksovervågning

Korrigendum 1 til ændringsserie 02

EUT L 310 af 26.11.2010, s. 18.

M1, N1

66

Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring

Ændringsserie 02

EUT L 84 af 30.3.2011, s. 1.

M2, N3

67

Motorkøretøjer, der anvender LPG

Supplement 7 til ændringsserie 01

EUT L 72 af 14.3.2008, s. 1.

M, N

73

Beskyttelse af godskøretøjer mod sidepåkørsel

Ændringsserie 01

EUT L 122 af 8.5.2012, s. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Supplement 14 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 21.

M, N

79

Styreapparat

Supplement 3 til ændringsserie 01, korrigendum

EUT L 137 af 27.5.2008, s. 25.

M, N, O

80

Sæderne i store køretøjer til personbefordring

Ændringsserie 03 til regulativet

EUT L 226 af 24.8.2013, s. 20.

M2, N3

87

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Supplement 15 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 24.

M, N

89

Hastighedsbegrænsere

Supplement 2 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 25.

M, N (g)

90

Udskiftningsbremsebelægningsenheder og udskiftningstromlebremsebelægninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Ændringsserie 02

EUT L 185 af 13.7.2012, s. 24.

M, N, O

91

Sidemarkeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 13 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 27.

M, N, O

93

Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring; afskærmning fortil mod underkøring

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 185 af 17.7.2010, s. 56.

N2, N3

94

Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision

Supplement 2 til ændringsserie 02

EUT L 254 af 20.9.2012, s. 77.

M1

95

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Supplement 1 til ændringsserie 02, korrigendum

EUT L 313 af 30.11.2007, s. 1.

M1, N1

97

Tyverialarmer til køretøjer (VAS)

Supplement 6 til ændringsserie 01

EUT L 122 af 8.5.2012, s. 19.

M1, N1

98

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Supplement 4 til ændringsserie 01

EUT L 176 af 14.6.2014, s. 64.

M, N

99

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Supplement 9 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 285 af 30.9.2014, s. 35.

M, N

100

Elektrisk sikkerhed

Ændringsserie 01

EUT L 57 af 2.3.2011, s. 54.

M, N

102

Kortkoblingsanordninger (KKA) montering af en godkendt type KKA

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 351 af 30.12.2008, s. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Konturafmærkning (tunge og lange køretøjer)

Supplement 7 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 75 af 14.3.2014, s. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Køretøjer til transport af farligt gods

Ændringsserie 05

EUT L 4 af 7.1.2012, s. 30.

N, O

107

Køretøjer i klasse M2 og M3

Ændringsserie 03

EUT L 255 af 29.9.2010.

M2, M3

110

Specifikke komponenter til CNG

Supplement 9 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 120 af 7.5.2011, s. 1.

M, N

112

Forlygter til motordrevne køretøjer, som afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele, og som er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Supplement 4 til ændringsserie 01

EUT L 250 af 22.8.2014, s. 67.

M, N

116

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Supplement 3 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 45 af 16.2.2012, s. 1.

M1, N1

117

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Korrigendum 3 til ændringsserie 02

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 3.

M, N, O

118

Brændbarhed af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 263.

M3

119

Kurvelyslygter

Supplement 3 til ændringsserie 01

EUT L 89 af 25.3.2014, s. 101.

M, N

121

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Supplement 3 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 290.

M, N

122

Køretøjers varmeanlæg

Supplement 1 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 231.

M, N, O

123

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Supplement 4 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 222 af 24.8.2010, s. 1.

M, N

125

Synsfelt fremad

Supplement 2 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 200 af 31.7.2010, s. 38.

M1

128

Diodelyskilder (LED-lyskilder)

Supplement 2 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 162 af 29.5.2014, s. 43.

M, N, O

Anmærkninger til tabellen:

Overgangsbestemmelserne i de FN/ECE-regulativer, der er opført i denne tabel, finder anvendelse, medmindre der er fastsat særlige alternative datoer i denne forordning. Overensstemmelse med forskrifter i henhold til senere ændringer heraf, der er anført i denne tabel, vil også blive accepteret.

De datoer, der er angivet i FN/ECE-regulativerne, der er opført i denne tabel, for så vidt angår forpligtelser, der påhviler de kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958 (Rådets afgørelse af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).), knyttet til første registrering, ibrugtagning, markedsføring, salg og lignende bestemmelser, finder anvendelse på et obligatorisk grundlag for anvendelsen af artikel 26 og 28 i direktiv 2007/46/EF, medmindre der er fastsat alternative datoer i forordning (EF) nr. 661/2009, som derefter bør anvendes i stedet.

I visse tilfælde fastsætter et FN/ECE-regulativ, der er anført i denne tabel, i sine overgangsbestemmelser, at de kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958 fra en bestemt dato ved anvendelsen af en bestemt ændringsserie til dette FN/ECE-regulativ ikke med henblik på national eller regional typegodkendelse er forpligtet til at godkende eller kan nægte at godkende en type køretøj, der er godkendt i henhold til en forudgående ændringsserie, eller der anvendes en ordlyd med lignende hensigt og betydning. Dette skal tolkes som en bindende bestemmelse for de nationale myndigheder til ikke længere at anse typeattester for at være gyldige for så vidt angår artikel 26 direktiv 2007/46/EF, medmindre der er fastsat alternative datoer i forordning (EF) nr. 661/2009, som derefter bør anvendes i stedet.

(a)

FN/ECE-regulativ nr. 1, 8 og 20 finder ikke anvendelse på EF-typegodkendelse af nye køretøjer.

(b)

Et elektronisk stabilitetskontrolsystem kræves monteret i henhold til artikel 12, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 661/2009. Derfor er anvendelsen af bilag 21 til FN/ECE-regulativ nr. 13 obligatorisk, for så vidt angår EF-typegodkendelse for nye typer af køretøjer og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. De gennemførelsesdatoer for elektroniske stabilitetskontrolsystemer, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, 4 og 5, samt bilag V til denne forordning, finder anvendelse i stedet for datoerne i nævnte FN/ECE-regulativ.

(c)

Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 661/2009. Derfor er anvendelsen af del A i bilag 9 til FN/ECE-regulativ nr. 13-H obligatorisk, for så vidt angår EF-typegodkendelse af nye typer af køretøjer samt registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. De gennemførelsesdatoer for elektroniske stabilitetskontrolsystemer, der er nævnt i artikel 13, stk. 1 og 5, i denne forordning, finder anvendelse i stedet for datoerne i nævnte FN/ECE-regulativ.

(d)

Selealarmer er ikke påkrævet for førerpositioner udstyret med S-sele eller H-sele.

(e)

Overensstemmelse med del II i FN/ECE-regulativ nr. 34 er ikke obligatorisk.

(f)

Når det er angivet af køretøjsfabrikanten, at et køretøj er egnet til bugsering (punkt 2.11.5. i bilag I til direktiv 2007/46/EF), må en mekanisk tilkoblingsanordning, der er monteret på det, ikke dække for belysningskomponenter (f.eks. tågebaglygte) eller anbringelses- og fastgørelsesstedet for bagnummerpladen, medmindre den mekaniske tilkoblingsanordning er aftagelig eller flytbar uden brug af værktøj, herunder nøgler.

(g)

Omfatter kun hastighedsbegrænsende anordninger (SLD) montering af disse på køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3.

Tillæg

Gyldighed og udvidelse af godkendelser meddelt i henhold til de direktiver, der ophæves ved nærværende forordning

I overensstemmelse med denne forordnings artikel 13, stk. 14, kan EF-typegodkendelsesattester for køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder udstedt i overensstemmelse med de direktiver, der er anført nedenfor, anvendes til at påvise overensstemmelse med de relevante FN/ECE-regulativer.

Regulativ nr.

Emne

Tilsvarende direktiv

EUT-reference

Anvendelse

10

Elektromagnetisk kompatibilitet

Direktiv 72/245/EØF

EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15.

M, N, O, komponenter, separate tekniske enheder (a)

11

Dørlåse og dørophæng

Direktiv 70/387/EØF

EFT L 176 af 10.8.1970, s. 5.

M1, N1 (b)

12

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Direktiv 74/297/EØF

EFT L 165 af 20.6.1974, s. 16.

M1, N1 (a)

14

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Direktiv 76/115/EØF

EFT L 24 af 30.1.1976, s. 6.

M (c)

18

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Direktiv 74/61/EØF

EFT L 38 af 11.2.1974, s. 22.

M2, M3, N2, N3, komponenter, separate tekniske enheder

21

Indvendigt udstyr

Direktiv 74/60/EØF

EFT L 38 af 11.2.1974, s. 2.

M1

26

Udragende dele

Direktiv 74/483/EØF

EFT L 266 af 2.10.1974, s. 4.

M1, separate tekniske enheder (d)

28

Lydsignalapparater

Direktiv 70/388/EØF

EFT L 176 af 10.8.1970, s. 12.

M, N, komponenter

30

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Direktiv 92/23/EØF

EFT L 129 af 14.5.1992, s. 95.

komponenter (e)

34

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Direktiv 70/221/EØF

EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23.

M, N, O (f)

39

Speedometerudstyr, herunder montering af dette

Direktiv 75/443/EØF

EFT L 196 af 26.7.1975, s. 1.

M, N (g)

43

Sikkerhedsrudemateriale

Direktiv 92/22/EØF

EFT L 129 af 14.5.1992, s. 11.

M, N, O, komponenter

46

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Direktiv 2003/97/EF

EUT L 25 af 29.1.2004, s. 1.

M, N, komponenter

48

Montering af lygter og lyssignaler på motorkøretøjer

Direktiv 76/756/EØF

EFT L 262 af 27.9.1976, s. 1.

M, N, O

55

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Direktiv 94/20/EF

EFT L 195 af 29.7.1994, s. 1.

M, N, O, komponenter

58

Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf Afskærmning bagtil mod underkøring (RUP)

Direktiv 70/221/EØF

EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23.

M, N, O, separate tekniske enheder

61

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Direktiv 92/114/EØF

EFT L 409 af 31.12.1992, s. 17.

N

73

Beskyttelse af godskøretøjer mod sidepåkørsel

Direktiv 89/297/EØF

EFT L 124 af 5.5.1989, s. 1.

N2, N3, O3, O4

79

Styreapparat

Direktiv 70/311/EØF

EFT L 133 af 18.6.1970, s. 10.

M, N, O (h)

89

Hastighedsbegrænsere

Direktiv 92/24/EØF

EFT L 129 af 14.5.1992, s. 154.

M2, M3, N2, N3, separate tekniske enheder

90

Udskiftningsbremsebelægningsenheder og udskiftningstromlebremsebelægninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Direktiv 71/320/EØF

EFT L 202 af 6.9.1971, s. 37.

separate tekniske enheder (i)

93

Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring; afskærmning fortil mod underkøring

Direktiv 2000/40/EF

EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9.

N2, N3, separate tekniske enheder

97

Tyverialarmer til køretøjer (VAS)

Direktiv 74/61/EØF

EFT L 38 af 11.2.1974, s. 22.

M1,N1, komponenter, separate tekniske enheder

116

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Direktiv 74/61/EØF

EFT L 38 af 11.2.1974, s. 22.

M1,N1, komponenter, separate tekniske enheder

118

Brændbarhed af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer

Direktiv 95/28/EF

EFT L 281 af 23.11.1995, s. 1.

M3, komponenter

122

Køretøjers varmeanlæg

Direktiv 2001/56/EF

EFT L 292 af 9.11.2001, s. 21.

M, N, O, komponenter

125

Synsfelt fremad

Direktiv 77/649/EØF

EFT L 267 af 19.10.1977, s. 1.

M1

Anmærkninger til tabellen:

(a)

Gælder ikke for køretøjstyper, der er udstyret med elektrisk fremdrift.

(b)

Gælder ikke for køretøjstyper i tilfælde af konstruktionsændringer af og/eller indførelse af bagdør og/eller skydedør.

(c)

Gælder kun for færdigopbyggede køretøjer til specielle formål i klasse M1, undtagen campingbiler, med en tilladt totalmasse på 2,0 ton, og køretøjer i klasse M2 og M3.

(d)

Gælder ikke for radiomodtage- eller radiosendeantenner som separate tekniske enheder.

(e)

Gælder kun for dæk i kategori C 1 fremstillet før, på eller efter 1. november 2014, som skal sælges og ibrugtages efter 1. november 2014, og som identificeres ved bogstavkoden »Z« i dækdimensionsbetegnelsen.

(f)

Dækker ikke del II af FN/ECE-regulativ nr. 34.

(g)

Se artikel 4 i forordning (EF) nr. 130/2012 (Kommissionens forordning (EU) nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 43 af 16.2.2012, s. 6)).

(h)

Gælder ikke for køretøjstyper, der er udstyret med servostyring med komplekse elektroniske styresystemer.

(i)

Uanset bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2015/166 og ikke gældende for bremseskiver og -tromler.

«

BILAG IV

Ændringer af direktiv 2007/46/EF

I direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»Fuldstændig liste over oplysninger til brug for EF-typegodkendelse af køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder (a

.

b)

Nr. 0.3 affattes således:

»0.3.

Typeidentifikationsmærker, som er anført på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed (1)(b):«

;

c)

Nr. 1. og 1.1. affattes således:

»1.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af repræsentativt køretøj/komponent/separat teknisk enhed (1):«

.

2)

I del I i bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 6A affattes således:

»6A

Indstigningsforhold og manøvreevne (trin, trinbræt og håndgreb)

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

X

 

 

X

X

 

 

 

 

.

b)

Punkt 17A affattes således:

»17 A

Indstigningsforhold og manøvreevne (bakgear)

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

.

c)

Nr. 71 tilføjes:

»71

Førerhusets styrke

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 29

 

 

 

X

X

 

 

 

 

.

d)

Forklarende note 15 affattes således:

»(15)

Overensstemmelse med forordning (EF) nr. 661/2009 er obligatorisk; typegodkendelse under dette punkt er imidlertid ikke omfattet, da punktet omfatter kombinationen af de individuelle punkter 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A og 64 til 71«

e)

I tillæg 1 til del I i bilag IV foretages følgende ændringer:

i)

I tabel 1 affattes punkt 13A således:

»13A

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 116

 

A

Bestemmelserne i punkt 8.3.1.1.1. i FN/ECE-regulativ nr. 116 kan uanset typen af fremdriftssystem anvendes i stedet for punkt 8.3.1.1.2. i nævnte regulativ«

ii)

I tabel 1 affattes punkt 63 således:

»63

Generel sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

 

Se fodnote (15) i tabellen i del I i bilag IV med retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier«

iii)

I tabel 2 affattes punkt 13A således:

»13A

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 116

 

A

Bestemmelserne i punkt 8.3.1.1.1. i FN/ECE-regulativ nr. 116 kan uanset typen af fremdriftssystem anvendes i stedet for punkt 8.3.1.1.2. i nævnte regulativ«

iv)

I tabel 2 affattes punkt 63 således:

»63

Generel sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

 

Se fodnote (15) i tabellen i del I i bilag IV med retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier«

v)

I tabel 2 tilføjes punkt 71:

»71

Førerhusets styrke

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 29

 

3)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

a)

I del 2 tilføjes følgende afsnit:

»I tilfælde af EF-typegodkendelse af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 661/2009, skal referencen til grundforordningen være den forordnings nummer (dvs. gennemførelsesretsakten), der er vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a) til e), i forordning (EF) nr. 661/2009.«

b)

I del 3 foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit affattes således:

»Nummeret på det seneste ændringsdirektiv eller den seneste ændringsforordning, herunder også gennemførelsesretsakter, der er relevante for typegodkendelsen i overensstemmelse med følgende led. Hvis et sådant ændringsdirektiv eller en sådan ændringsforordning eller gældende gennemførelsesretsakt, endnu ikke findes, gentages det nummer, der er omhandlet i del 2, i del 3:«

ii)

Efter tredje led indsættes følgende led:

»—

dette betyder den seneste forordning, som indeholder ændringer af gennemførelsesforanstaltninger i forordning (EF) nr. 661/2009, som gælder for systemet, komponenten eller den tekniske enhed.«

c)

I afsnit 4.1 indsættes følgende punkter:

»c)

til Kommissionens forordning (EU) nr. 1008/2010 (2) (rudeviskere og rudevaskere)

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d)

til Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 (3), som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 249/2012 (4) (lovpligtig mærkning)

e2*19/2011*249/2012*0003*00

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1008/2010 af 9. november 2010 om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 2)."

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade og af identifikationsnummer (VIN-nummer) til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 8 af 12.1.2011, s. 1)."

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 249/2012 af 21. marts 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 19/2011 for så vidt angår krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EUT L 82 af 22.3.2012, s. 1).«"

d)

Afsnit 5 affattes således:

»5.

Bilag VII finder ikke anvendelse på de typegodkendelser meddelt i henhold til FN/ECE-regulativer, som er opført i bilag IV, da der er fastsat bestemmelser om det relevante nummereringssystem i de pågældende UN/ECE-regulativer. Dog finder bilag VII anvendelse på EF-typegodkendelser meddelt i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009, som er baseret på FN/ECE-regulativer (indarbejdelse nye teknologier, EF-typegodkendte komponenter og separate tekniske enheder, virtuel prøvning og prøvning i fabrikantregi). I dette tilfælde skal følgende nummerering overholdes:

 

Del 1: som ovenfor

 

Del 2: »661/2009« (dvs. forordningen om generel sikkerhed)

 

Del 3: Første del er FN/ECE-regulativets nr., efterfulgt af »R-«, den anden del er ændringsserien, eller »00«, hvis der er tale om den oprindelige serie, efterfulgt af »-«, og den tredje del er niveauet for supplementet (om nødvendigt med foranstillede nuller) eller »00«, når der ikke er noget supplement til de relevante serier.

 

Del 4: som ovenfor

 

Del 5: som ovenfor

Eksempler:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

(meddelt af Tyskland i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 13-H, ændringsserie 10, supplementniveau 5, første godkendelse tildelt, ingen udvidelser)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

(meddelt af Kroatien i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 28, den oprindelige ændringsserie, supplement 3, 123. tildelte godkendelse, 5. udvidelse)«

e)

i tillægget, indsættes som afsnit 4:

»4.

Dette tillæg finder ikke anvendelse på typegodkendelser meddelt i henhold til FN/ECE-regulativer, som er opført i bilag IV, da der er fastsat bestemmelser om den relevante udformning af godkendelsesmærkningen i de pågældende UN/ECE-regulativer. Dette tillæg finder dog anvendelse på EF-typegodkendelser af komponenter og separate tekniske enheder, der er meddelt i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009, som er baseret på FN/ECE-regulativer (dvs. komponenter eller separate tekniske enheder med ny teknologi). I dette tilfælde anvendes følgende udformning af mærkningen:

Den karakteristiske typegodkendelsesmærkning skal være som foreskrevet i det pågældende FN/ECE-regulativ, som om den er meddelt efter konventionel typegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativer; dog skal følgende tages i betragtning:

Når der foreskrives en cirkel, som omslutter bogstavet »e«, skal dette ikke være en cirkel, men et rektangel. Mærkets højde (a) skal mindst svare til den foreskrevne diameter, og dets bredde skal overskride denne værdi (dvs. > a). I stedet for det store bogstav »E«, anvendes lille »e« efterfulgt af den talkombination, der kendetegner den medlemsstat, som har meddelt EF-typegodkendelse af en komponent eller en separat teknisk enhed.

Eksempel:

Image

(meddelt af Tyskland i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 28, den oprindelige serie, første godkendelse udstedt for et lydsignalapparat i kategori II, hvori der indgår nye teknologier)«

4)

I bilag XI foretages følgende ændringer:

a)

I tillæg 3 affattes punkt 1A således:

»1A

Støjniveau

Forordning (EU) nr. 540/2014

G + W9«

b)

I tillæg 5 affattes punkt 1A således:

»1A

Støjniveau

Forordning (EU) nr. 540/2014

T + Z1«

c)

i tillæg 6, anmærkningernes betydning, indsættes følgende anmærkning efter W8:

»W9

Ændring af udstødningssystemets længde er tilladt uden behov for prøvning, forudsat at modtrykkets egenskaber forbliver ensartede.«

5)

I bilag XV affattes punkt 2 således:

»2.   Liste over retsakter og begrænsninger

 

Emne

Retsakt

4

Anbringelse af nummerplade bagtil

Direktiv 70/222/EØF

4A

Anbringelse og fastgørelse af nummerplade bagtil

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1003/2010

7

Hørbar advarsel

Direktiv 70/388/EØF

7A

Lydsignalapparater

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 28

10

Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EØF

10A

Elektromagnetisk kompatibilitet

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 10

18

Skilte og foreskrevne påskrifter

Direktiv 76/114/EØF

18A

Fabrikantens foreskrevne skilt og køretøjets identifikationsnummer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 19/2011

20

Montering af lygter og lyssignaler

Direktiv 76/756/EØF

20A

Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

27

Slæbekroge

Direktiv 77/389/EØF

27A

Trækanordning

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

33

Identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

Direktiv 78/316/EØF

33A

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 121

34

Afrimning/afdugning

Direktiv 78/317/EØF

34A

Afrimnings- og afdugningssystemer til forruden

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 672/2010

35

Forrudevisker/vasker

Direktiv 78/318/EØF

35A

Kombineret forrudevisker og -vasker

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

36

Varmeanlæg

Direktiv 2001/56/EF

Bortset fra bestemmelserne i bilag VIII vedrørende anlæg til opvarmning ved forbrænding af LPG

36A

Varmeanlæg

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 122

Bortset fra bestemmelserne i bilag 8 vedrørende anlæg til opvarmning ved forbrænding af LPG og LPG-opvarmningsanlæg

37

Hjulafskærmning

Direktiv 78/549/EØF

37 A

Hjulafskærmning

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1009/2010

44

Masse og dimensioner (personbiler)

Direktiv 92/21/EØF

44A

Masse og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

45

Sikkerhedsglas

Direktiv 92/22/EØF

Begrænset til bestemmelserne i bilag III

45A

Sikkerhedsglasmaterialer og montering heraf i køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 43

Begrænset til bestemmelserne i bilag 21

46

Dæk

Direktiv 92/23/EØF

46A

Montering af dæk

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 458/2011

48

Masse og dimensioner (for andre køretøjer end de i punkt 44 omhandlede)

Direktiv 97/27/EF

48A

Masse og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

49

Udragende dele på førerhuse

Direktiv 92/114/EØF

49A

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 61

50

Tilkoblingsanordninger

Direktiv 94/20/EF

Begrænset til bestemmelserne i bilag V (til og med punkt 8) og bilag VII

50A

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

Begrænset til bestemmelserne i bilag 5 (til og med punkt 8) og bilag 7

61

Luftkonditioneringsanlæg

Direktiv 2006/40/EF«

6)

I bilag XVI foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit 1 affattes således:

»1.   Liste over retsakter

 

Emne

Retsakt

3

Brændstofbeholdere/afskærmning bagtil

Direktiv 70/221/EØF

3B

Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf afskærmning bagtil mod underkøring (RUP)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 58

6

Dørlåse og -hængsler

Direktiv 70/387/EØF

6A

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

6B

Dørlåse og dørophæng

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 11

8

Anordninger til indirekte udsyn

Direktiv 2003/97/EF

8A

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 46

12

Indvendigt udstyr

Direktiv 74/60/EØF

12A

Indvendigt udstyr

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 21

16

Udragende dele

Direktiv 74/483/EØF

16A

Udragende dele

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 26

20

Montering af lygter og lyssignaler

Direktiv 76/756/EØF

20A

Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

27

Slæbekroge

Direktiv 77/389/EØF

27A

Trækanordning

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

32

Udsyn fremad

Direktiv 77/649/EØF

32A

Synsfelt fremad

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 125

35

Forrudevisker/vasker

Direktiv 78/318/EØF

35A

Kombineret forrudevisker og -vasker

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

37

Hjulafskærmning

Direktiv 78/549/EØF

37A

Hjulafskærmning

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1009/2010

42

Beskyttelse mod sidepåkørsel

Direktiv 89/297/EØF

42A

Beskyttelse af godskøretøjer mod sidepåkørsel

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 73

48A

Masse og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

49

Udragende dele på førerhuse

Direktiv 92/114/EØF

49 A

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 61

50

Tilkoblingsanordninger

Direktiv 94/20/EF

50A

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

50B

Kortkoblingsanordninger (KKA) montering af en godkendt type KKA

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 102

52

Busser

Direktiv 2001/85/EF

52A

M2- og M3-køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 107

52B

Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 66

57

Beskyttelse fortil mod underkøring

Direktiv 2000/40/EF

57A

Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring; afskærmning fortil mod underkøring

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 93«

b)

Tillæg 2 affattes således:

»Tillæg 2

Særlige betingelser for virtuelle prøvningsmetoder

1.   Liste over retsakter

 

Retsakt

Bilag og punkt

Særlige betingelser

3

Direktiv 70/221/EØF

Bilag II, punkt 5.2 og 5.4.5.

Dimensioner for afskærmning bagtil og modstandsevne mod kræfter

3B

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 58

Punkt 2.3, 7.3 og 25.6.

Dimensioner for og modstandsevne mod kræfter

6

Direktiv 70/387/EØF

Bilag II, punkt 4.3

Ækvivalente metoder for trækstyrkeprøvning og af låsenes modstand mod acceleration

6A

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

Bilag II, del 1 og 2

Dimensioner for trin, trinbræt og håndgreb

6B

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 11

Bilag 3

Bilag 4, punkt 2.1.

Bilag 5

Trækstyrkeprøvning og af låsenes modstand mod acceleration

8

Direktiv 2003/97/EF

Bilag III

Alle bestemmelser i punkt 3, 4 og 5.

Krav til førerspejles synsfelter.

8A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 46

Punkt 15.2.4.

Krav til førerspejles synsfelter.

12

Direktiv 74/60/EØF

a)

Bilag I, alle bestemmelser i punkt 5 (Specifikationer)

b)

Bilag II

a)

Måling af alle krumningsradier og alle fremspring, undtagen i forbindelse med de krav, hvor der skal påføres en kraft for at kontrollere overensstemmelse med bestemmelserne.

b)

Bestemmelse af hovedets anslagsområde.

12A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 21

a)

Afsnit 5. til 5.7.

b)

Afsnit 2.3.

a)

Måling af alle krumningsradier og alle fremspring, undtagen i forbindelse med de krav, hvor der skal påføres en kraft for at kontrollere overensstemmelse med bestemmelserne.

b)

Bestemmelse af hovedets anslagsområde.

16

Direktiv 74/483/EØF

Bilag I, alle bestemmelser i punkt 5. (Generelle forskrifter) og punkt 6. (Særlige forskrifter)

Måling af alle krumningsradier og alle fremspring, undtagen i forbindelse med de krav, hvor der skal påføres en kraft for at kontrollere overensstemmelse med bestemmelserne.

16A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 26

Punkt 5.2.4.

Måling af alle krumningsradier og alle fremspring, undtagen i forbindelse med de krav, hvor der skal påføres en kraft for at kontrollere overensstemmelse med bestemmelserne.

20

Direktiv 76/756/EØF

Punkt 6 (Særlige forskrifter) i FN/ECE-regulativ nr. 48.

Bestemmelserne i bilag 4, 5 og 6 til FN/ECE-regulativ nr. 48.

Den prøvekørsel, der er omhandlet i punkt 6.22.9.2.2 skal foretages i et rigtigt køretøj.

20 A.

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

Punkt 6, bilag 4,5 og 6

Den prøvekørsel, der er omhandlet i punkt 6.22.9.2.2 skal foretages i et rigtigt køretøj.

27

Direktiv 77/389/EØF

Bilag II, nr. 2

Trækkraft og en statisk trykkraft

27A

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

Bilag II, punkt 1.2.

Trækkraft og en statisk trykkraft

32

Direktiv 77/649/EØF

Bilag I, punkt 5 (Specifikationer)

Forhindringer og synsfelt

32A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 125

Stk. 5.

Forhindringer og synsfelt

35

Direktiv 78/318/EØF

Bilag I, punkt 5.1.2.

Bestemmelse af kun det bestrøgne område.

35A

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

Bilag III, punkt 1.1.2. og 1.1.3.

Bestemmelse af kun det bestrøgne område.

37

Direktiv 78/549/EØF

Bilag I, punkt 2 (Særlige krav)

 

37A

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1009/2010

Bilag II, punkt 2.

Kontrol af de størrelsesmæssige krav

42

Direktiv 89/297/EØF

Bilag, punkt 2.8

Modstand mod vandret kraft og måling af afbøjning.

42A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 73

Punkt 12.10.

Modstand mod vandret kraft og måling af afbøjning.

48 A.

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

a)

Bilag 1, del B, punkt 7 og 8

b)

Bilag 1, del C, punkt 6 og 7

a)

Kontrol af overholdelsen af kravene om manøvredygtighed, herunder for køretøjer monteret med løftbare eller belastbare aksler.

b)

Måling af største udsving bagtil.

49

Direktiv 92/114/EØF

Bilag I, punkt 4 (Særlige krav).

Måling af alle krumningsradier og alle fremspring, undtagen i forbindelse med de krav, hvor der skal påføres en kraft for at kontrollere overensstemmelse med bestemmelserne.

49A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 61

Punkt 5 og 6.

Måling af alle krumningsradier og alle fremspring, undtagen i forbindelse med de krav, hvor der skal påføres en kraft for at kontrollere overensstemmelse med bestemmelserne.

50

Direktiv 94/20/EF

a)

Bilag V »Krav til mekaniske tilkoblingsanordninger«

b)

Bilag VI, pkt. 1.1.

c)

Bilag VI, pkt. 4. (Afprøvning af mekaniske tilkoblingsanordninger)

a)

Alle bestemmelser i punkt 1 til og med punkt 8.

b)

Styrkeprøvning af mekaniske tilkoblingsanordninger af enkel konstruktion kan erstattes af virtuel prøvning.

c)

Kun punkt 4.5.1. (Styrkeprøvning), 4.5.2. (Stivhed mod udknækning) og 4.5.3. (Bøjningsstyrke).

50A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

a)

Bilag 5, »Krav til mekaniske tilkoblingsanordninger«

b)

Bilag 6, punkt 1.1.

c)

Bilag 6, punkt 3.

a)

Alle bestemmelser i punkt 1 til og med punkt 8.

b)

Styrkeprøvning af mekaniske tilkoblingsanordninger af enkel konstruktion kan erstattes af virtuel prøvning.

c)

Punkt 3.6.1. (Styrkeprøvning), 3.6.2. (Stivhed mod udknækning) og 3.6.3. (Bøjningsstyrke).

52

Direktiv 2001/85/EF

a)

Bilag I

b)

Bilag IV, Overbygningens styrke

a)

Punkt 7.4.5. Stabilitetsprøvning under de betingelser, der er angivet i tillægget til bilag I

b)

Tillæg 4 — Efterprøvning af overbygningens styrke ved beregning.

52A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 107

Bilag 3

Punkt 7.4.5. (beregningsmetode)

52B

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 66

Bilag 9

Computersimuleret vælteprøvning af et komplet køretøj som ækvivalent godkendelsesmetode

57

Direktiv 2000/40/EF

Punkt 3 i bilag 5 til FN/ECE-regulativ nr. 93.

Modstand mod vandret kraft og måling af afbøjning.

57A

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 93

Bilag 5, punkt 3.

Modstand mod vandret kraft og måling af afbøjning.«BILAG V

Ændringer til forordning (EU) nr. 1003/2010

I bilag II til forordning (EU) nr. 1003/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 1.2.1.2.1. affattes således:

»1.2.1.2.1.

Nummerpladen skal være anbragt vinkelret (± 5°) på køretøjets længdeplan.«

2)

punkt 1.2.1.5.1. og 1.2.1.5.2. affattes således:

»1.2.1.5.1.

Hvis højden for nummerpladens øverste kant ikke er over 1,20 m fra vejbanen, skal det være muligt at se nummerpladen i hele det rum, der begrænses af følgende fire planer:

de to lodrette planer gennem nummerpladens sidekanter, der danner en vinkel udefter til venstre og til højre for skiltet på 30° i forhold til det længdeplan, der er parallelt med køretøjets midterplan i længderetningen og går gennem centrum af pladen,

det plan gennem nummerpladens øverste kant, der danner en vinkel på 15° opefter med vandrette plan,

det vandrette plan gennem nummerpladens nederste kant.

1.2.1.5.2.

Hvis højden for nummerpladens øverste kant overstiger 1,20 m, skal det være muligt at se nummerpladen i hele det rum, der begrænses af følgende fire planer:

de to lodrette planer gennem nummerpladens sidekanter, der danner en vinkel udefter til venstre og til højre for skiltet på 30° i forhold til det vandrette plan, der er parallelt med køretøjets midterplan i længderetningen og går gennem centrum af pladen,

det plan gennem nummerpladens øverste kant, der danner en vinkel på 15° opefter med vandrette plan,

det plan gennem nummerpladens nederste kant, der danner en vinkel på 15° nedefter med det vandrette plan.«

3)

Punkt 1.2.3 affattes således:

»1.2.3.

Når det er angivet af køretøjsfabrikanten, at et køretøj er egnet til bugsering (punkt 2.11.5. i bilag I til direktiv 2007/46/EF), og hvis anbringelsesstedet for bagnummerpladen som følge heraf kan blive (delvis) skjult inden for synlighedsvinklerne som følge af tilladt og/eller anbefalet montering af en mekanisk tilkoblingsanordning, skal dette bemærkes i prøvningsrapporten og anføres i EF-typegodkendelsesattesten. Desuden må der ikke meddeles typegodkendelse af et køretøj, medmindre der træffes foranstaltninger til at sikre, at sådanne mekanisk tilkoblingsanordninger, hvis de er monteret, og ikke er i brug, kun kan fjernes eller flyttes uden brug af værktøj, herunder nøgler.«


BILAG VI

Ændringer til forordning (EU) nr. 109/2011

I forordning (EU) nr. 109/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, del I, udgår fodnote (*).

2)

I bilag IV affattes punkt 0.1 således:

»0.1.

Alle køretøjer af klasse N og O, undtagen terrængående køretøjer som defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, skal være således konstrueret og/eller monteret med afskærmningssystemer, at de opfylder kravene i dette bilag. Hvis der er tale om køretøjer, som består af chassis og førerhus, er det tilstrækkeligt at anvende disse krav på de hjul, der befinder sig under førerhuset.

Efter fabrikantens valg kan kravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 1009/2010 (1) som fastsat for køretøjer i klasse M1 anvendes for køretøjer i klasse N1, N2 (med en tilladt totalmasse på 7,5 ton), O1 og O2, i stedet for kravene i dette bilag. I et sådant tilfælde skal oplysningsskemaet indeholde alle de oplysninger, der er relevante for hjulafskærmninger som fastsat i artikel 3, stk. 2, i denne forordning.

(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 21).«"BILAG VII

Ændringer til forordning (EU) nr. 458/2011

I bilag I til forordning (EU) nr. 458/2011 foretages følgende ændringer:

I del 2, addendummet, affattes punkt 3.2. således:

»3.2.

Køretøjsklasse N1: ja/nej (1), type 1/2/3/4/5 (1

.

Top