EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0575

Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2014 af 27. maj 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 383/2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) EØS-relevant tekst

OJ L 159, 28.5.2014, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/575/oj

28.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 575/2014

af 27. maj 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 383/2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekørt (1), særlig artikel 1, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 (2) finder anvendelse på kørekort, som er udstyret med en mikrochip, og fastsætter en række tekniske forskrifter.

(2)

Punkt III.4.2 i bilag III til forordning (EU) nr. 383/2012 fastlægger et nummereringssystem for EU-typegodkendelser, som består af et særligt nummer, der kendetegner den medlemsstat, som har meddelt EF-typegodkendelsen.

(3)

Som følge af Kroatiens tiltrædelse af Unionen skal der fastlægges et særligt nummer for landet, som er i overensstemmelse med FN/ECE-nummereringssystemet for typegodkendelser.

(4)

Forordning (EU) nr. 383/2012 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kørekortudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt III.4.2 i bilag III til forordning (EU) nr. 383/2012 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 af 4. maj 2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (EUT L 120 af 5.5.2012, s. 1).


BILAG

Pkt. III.4.2 i bilag III til forordning (EU) nr. 383/2012 affattes således:

»III.4.2   Nummereringssystem

Nummereringssystemet, der anvendes i forbindelse med EU-typegodkendelser, består af:

a)

Bogstavet »e« efterfulgt af den talkombination, der kendetegner den medlemsstat, som har meddelt EU-typegodkendelsen:

1.

for Tyskland

2.

for Frankrig

3.

for Italien

4.

for Nederlandene

5.

for Sverige

6.

for Belgien

7.

for Ungarn

8.

for Tjekkiet

9.

for Spanien

11.

for Det Forenede Kongerige

12.

for Østrig

13.

for Luxembourg

17.

for Finland

18.

for Danmark

19.

for Rumænien

20.

for Polen

21.

for Portugal

23.

for Grækenland

24.

for Irland

25.

for Kroatien

26.

for Slovenien

27.

for Slovakiet

29.

for Estland

32.

for Letland

34.

for Bulgarien

36.

for Litauen

49.

for Cypern

50.

for Malta.

b)

Bogstaverne DL med en foranstillet bindestreg og efterfulgt af løbenummeret (to cifre) på denne forordning eller den seneste større tekniske ændring af denne forordning. Denne forordnings løbenummer er 00.

c)

Et særligt identifikationsnummer for EU-typegodkendelsen, som tildeles af den udstedende medlemsstat.

Eksempel på det anvendte nummereringssystem ved EU-typegodkendelser: e50-DL00 12345

Godkendelsesnummeret lagres i mikrochippens DG 1 på hvert enkelt kørekort, der er udstyret med en sådan mikrochip.«


Top