EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0362

Kommissionens forordning (EU) nr. 362/2014 af 9. april 2014 om berigtigelse af den spanske udgave af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer EØS-relevant tekst

OJ L 107, 10.4.2014, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/362/oj

10.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/56


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 362/2014

af 9. april 2014

om berigtigelse af den spanske udgave af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 1258/2011 af 2. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for nitrat i fødevarer (2), særlig artikel 1, nr. 3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er fejl i den spanske udgave af Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (3) og i ændringen heraf i forordning (EU) nr. 1258/2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for nitrat i fødevarer. Det er derfor nødvendigt at berigtige teksten i skemaet i bilaget til den spanske udgave af forordning (EF) nr. 1881/2006. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(2)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor berigtiges.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(Vedrører kun den spanske udgave).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 3.12.2011, s. 15.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).


Top