EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0070

Kommissionens forordning (EU) nr. 70/2014 af 27. januar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 EØS-relevant tekst

OJ L 23, 28.1.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/70/oj

28.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 70/2014

af 27. januar 2014

om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 7, stk. 6, artikel 8, stk. 5, og artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 (2) fastsættes nærmere regler for visse pilotcertifikater og for konvertering af nationale certifikater og beviser samt betingelserne for accept af certifikater fra tredjelande. Desuden indeholder forordning (EU) nr. 1178/2011 bestemmelser om certificering af godkendte træningsorganisationer og operatører af flyvesimulatortræningsanordninger, som anvendes til træning, prøvning og kontrol af piloter.

(2)

Artikel 5 i forordning (EF) nr. 216/2008, der omhandler luftdygtighed, blev udvidet til at omfatte elementerne vedrørende evaluering af operationel egnethed i gennemførelsesbestemmelserne for typecertificering.

(3)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (»agenturet«) fandt, at det var nødvendigt at ændre Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (3) for at gøre det muligt for agenturet at godkende data om operationel egnethed som led i typecertificeringsprocessen.

(4)

Dataene om operationel egnethed bør omfatte obligatoriske træningselementer med henblik på typerettighedstræning af flyvebesætningen. Disse elementer bør danne grundlag for udformningen af typetræningskurser.

(5)

I kravene vedrørende oprettelsen af typerettighedstræning for flyvebesætninger henvises til data om operationel egnethed, men der bør eksistere en generel bestemmelse og overgangsforanstaltninger i de tilfælde, hvor der ikke foreligger data om operationel egnethed.

(6)

Agenturet udarbejdede et udkast til gennemførelsesbestemmelser angående begrebet »data om operationel egnethed« og forelagde disse for Kommissionen i form af udtalelser (4) i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(7)

Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 nedsatte udvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1178/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Som artikel 9a indsættes:

»Artikel 9a

Typerettighedstræning og data om operationel egnethed

1.   Når der bilagene til denne forordning henvises til data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012, og der ikke foreligger data for den relevante type luftfartøj, skal ansøgeren om et typerettighedstræningskursus alene opfylde bestemmelserne i bilagene til forordning (EU) nr. 1178/2011.

2.   Typerettighedstræningskurser, der er godkendt før godkendelsen af mindstepensum for piloters typerettighedstræning i data om operationel egnethed for den relevante luftfartøjstype i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012, skal omfatte de obligatoriske træningselementer senest den 18. december 2017 eller to år efter godkendelsen af data om operationel egnethed, alt efter hvad der falder senest.«

2)

Bilag VII (DEL-ORA) ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1.

(3)  EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1.

(4)  Udtalelse nr. 07/2011 fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur af 13. december 2011, der findes på adressen: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


BILAG

I bilag VII (DEL-ORA) til forordning (EU) nr. 1178/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt ORA.GEN.160, litra b), affattes således:

»b)

Uanset litra a) skal organisationen til den kompetente myndighed og den organisation, der er ansvarlig for luftfartøjets konstruktion, indberette enhver form for hændelse, funktionsfejl, teknisk fejl, overskridelse af tekniske begrænsninger og eventuelle hændelser, der ville fremhæve unøjagtige, ufuldstændige eller tvetydige oplysninger i data om operationel egnethed, som er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (1), eller anden uregelmæssig omstændighed, der har eller kan have bragt luftfartøjets sikre operation i fare, og som ikke har resulteret i et havari eller en alvorlig hændelse.

2)

Punkt ORA.ATO.145 affattes således:

»ORA.ATO.145   Forudsætninger for træning

a)

ATO'en sikrer, at eleverne opfylder alle forudsætninger for træning, der er fastlagt i del-MED, del-FCL og, hvor det er relevant, som er defineret i den obligatoriske del af data om operationel egnethed, der er fastlagt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012.

b)

For ATO'er, der udbyder prøveflyvningstræning, skal eleverne opfylde alle forudsætningerne for træning, der er fastlagt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012.«

3)

ORA.FSTD.210, litra a), nr. 2, affattes således:

»2)

valideringsdata for luftfartøjet, som er defineret i den obligatoriske del af data om operationel egnethed, der er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 748/2012, hvis dette er relevant, og«.


(1)  EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1


Top