EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0858

2014/858/EU: Kommissionens afgørelse af 1. december 2014 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne

OJ L 345, 1.12.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/858/oj

1.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/6


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 1. december 2014

om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne

(2014/858/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, særlig artikel 10, stk. 5, sammenholdt med artikel 4 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og artikel 331, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 10, stk. 4, i protokol nr. 36 gav Det Forenede Kongerige mulighed for senest seks måneder inden udløbet af den femårige overgangsperiode, jf. artikel 10, stk. 3, i protokol 36, at meddele Rådet, at det med hensyn til Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, ikke godkender Kommissionens og Domstolens beføjelser, jf. artikel 10, stk. 1, i protokol 36.

(2)

Ved skrivelse af 24. juli 2013 til formanden for Rådet gjorde Det Forende Kongerige brug af ovennævnte mulighed ved at meddele, at det ikke godkender Kommissionens og Domstolens nævnte beføjelser, med den konsekvens, at de relevante retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager er ophørt med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 1. december 2014.

(3)

Artikel 10, stk. 5, i protokol 36 giver Det Forenede Kongerige mulighed for at meddele, at det ønsker at deltage i de retsakter, der ikke længere finder anvendelse på Det Forenede Kongerige.

(4)

Ved skrivelse af 1. december 2014 til formanden for Rådet gjorde Det Forende Kongerige brug af denne mulighed ved at meddele, at det ønsker at deltage i visse af ovennævnte retsakter.

(5)

For de pågældende retsakter, der ikke indgår i Schengenreglerne, henviser artikel 10, stk. 5, i protokol 36 til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed; artikel 4 heri henviser til proceduren i artikel 331, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Ifølge sidstnævnte bestemmelse skal Kommissionen bekræfte deltagelsen af den medlemsstat, der ønsker at deltage, og om nødvendigt anføre, at betingelserne for deltagelse er opfyldt.

(6)

I henhold til artikel 10, stk. 5, sidste punktum, i protokol nr. 36 søger EU-institutionerne og Det Forenede Kongerige at genoprette den videst mulige grad af deltagelse for Det Forenede Kongerige i gældende EU-ret for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, uden at det alvorligt berører den praktiske gennemførelse af de forskellige dele heraf, og samtidig med at sammenhængen mellem disse dele respekteres.

(7)

Betingelserne i artikel 10, stk. 5, sidste punktum, i protokol nr. 36 er opfyldt for de retsakter, som Det Forenede Kongerige har givet meddelelse om, der er opført i bilaget til denne afgørelse.

(8)

Det Forenede Kongeriges deltagelse i de retsakter, der er opført i bilaget til denne afgørelse, bør derfor bekræftes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Forenede Kongeriges deltagelse i de retsakter, der er opført i bilaget til denne afgørelse, bekræftes fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. december 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


BILAG

1.

Fælles aktion 97/827/RIA af 5. december 1997 vedrørende indførelse af en ordning for evaluering af, hvordan de internationale forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet udmøntes og efterleves i de enkelte medlemsstater (EFT L 344 af 15.12.1997, s. 7)

2.

Rådets retsakt af 18. december 1997 om udarbejdelse, på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (EFT C 24 af 23.1.1998, s. 1)

3.

Fælles aktion 98/700/RIA af 3. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om oprettelse af et europæisk system for lagring og overførsel af billeder (FADO) (EFT L 333 af 9.12.1998, s. 4)

4.

Rådets afgørelse 2000/375/RIA af 29. maj 2000 om bekæmpelse af børnepornografi på internettet (EFT L 138 af 9.6.2000, s. 1)

5.

Rådets afgørelse 2000/641/RIA af 17. oktober 2000 om oprettelse af et sekretariat for de fælles tilsyns-/kontrolorganer vedrørende databeskyttelse, der er oprettet i henhold til konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europolkonventionen), konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengenkonventionen) (EFT L 271 af 24.10.2000, s. 1)

6.

Rådets afgørelse 2000/642/RIA af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder, for så vidt angår udveksling af oplysninger (EFT L 271 af 24.10.2000, s. 4)

7.

Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1)

8.

Rådets afgørelse 2002/348/RIA af 25. april 2002 om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe (EFT L 121 af 8.5.2002, s. 1)

9.

Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold (EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1)

10.

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1)

11.

Rådets afgørelse 2003/659/RIA af 18. juni 2003 om ændring af Rådets afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 44)

12.

Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe (EUT L 76 af 22.3.2005, s. 16)

13.

Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 59)

14.

Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89)

15.

Rådets afgørelse 2007/412/RIA af 12. juni 2007 om ændring af afgørelse 2002/348/RIA om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe (EUT L 155 af 15.6.2007, s. 76)

16.

Rådets afgørelse 2007/845/RIA af 6. december 2007 om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet (EUT L 332 af 18.12.2007, s. 103)

17.

Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag (EUT L 220 af 15.8.2008, s. 32)

18.

Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 27)

19.

Rådets afgørelse 2008/976/RIA af 16. december 2008 om det europæiske retlige netværk (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 130)

20.

Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008 om styrkelse af Eurojust og om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EUT L 138 af 4.6.2009, s. 14)

21.

Rådets rammeafgørelse 2009/299/RIA af 26. februar 2009 om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen (EUT L 81 af 27.3.2009, s. 24)

22.

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23)

23.

Rådets afgørelse 2009/316/RIA af 6. april 2009 om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2009/315/RIA (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 33)

24.

Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37)

25.

Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (EUT L 294 af 11.11.2009, s. 20)

26.

Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november 2009 om brug af informationsteknologi på toldområdet (EUT L 323 af 10.12.2009, s. 20)

27.

Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6)

28.

Rådets afgørelse 2009/936/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 14)

29.

Rådets afgørelse 2009/968/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af bestemmelser om fortrolighed vedrørende Europols informationer (EUT L 332 af 17.12.2009, s. 17)


Top