EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0660

2014/660/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. september 2014 om modellen for en finansieringsaftale for bidraget fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for små og mellemstore virksomheder

OJ L 271, 12.9.2014, p. 58–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/660/oj

12.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/58


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 11. september 2014

om modellen for en finansieringsaftale for bidraget fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for små og mellemstore virksomheder

(2014/660/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 39, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Finanskrisen har ramt de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Den Europæiske Union siden 2009, bl.a. på grund af den nedgearing, de europæiske banker har foretaget i deres balancer for at overholde kapitalkravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (2) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (3). For at kunne håndtere de deraf følgende potentielle markedssvigt vedrørende finansielle tjenesteydelser og finansielle instrumenter for SMV'er har Det Europæiske Råd pålagt Kommissionen at undersøge mulighederne for at stille finansielle instrumenter til rådighed for SMV'er i hele Europa.

(2)

Kommissionen afsluttede sammen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i december 2013 arbejdet med en forudgående vurdering (4), der viste et markedssvigt vedrørende finansieringsmuligheder for økonomisk sunde SMV'er i Den Europæiske Union til et anslået beløb på mellem 20 og 112 mia. EUR.

(3)

Ved den forudgående vurdering blev det tydeligt, hvor vigtigt det er med en hurtig reaktion på finanskrisen, der påvirker SMV'erne, i forbindelse med en fælles europæisk indsats for at genåbne de blokerede kreditkanaler for SMV'erne, stimulere den økonomiske vækst og modvirke fragmentering af det indre marked, for så vidt angår SMV'ers låneadgang.

(4)

En del af denne reaktion består i at tilbyde særlige foranstaltninger inden for de finansielle instrumenter, der er oprettet på EU-plan med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders samt små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (5) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (6).

(5)

Da artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1287/2013 (Cosme) og artikel 20 og 21 i forordning (EU) nr. 1291/2013 om Horisont 2020 udtrykkeligt sigter mod at skabe komplementaritet og synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), består en anden del af reaktionen i at lade medlemsstaterne anvende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til at yde et finansielt bidrag til disse finansielle instrumenter, der er oprettet på EU-plan i henhold til artikel 39, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(6)

Disse finansielle instrumenter, der oprettes på EU-plan, forvaltes indirekte af Kommissionen, idet selve gennemførelsen overdrages til EIB eller EIF, jf. artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iii), og artikel 139, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (7), for så vidt angår garantier uden loft og securitisation af finansielle instrumenter til fordel for SMV'er. Med henblik herpå skal Kommissionen indgå uddelegeringsaftaler med EIB eller Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

(7)

Hvis en medlemsstat benytter sig af muligheden for at yde et finansielt bidrag fra EFRU- og ELFUL-midler til de finansielle instrumenter, der oprettes på EU-plan, kræves det i artikel 39, stk. 4, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013, at de deltagende medlemsstater indgår en finansieringsaftale med EIB eller EIF.

(8)

De finansielle instrumenter, der oprettes på EU-plan, kan kun give de ønskede hurtige resultater, hvis funktionsmåden overholder to betingelser. For det første skal der sikres ensartede vilkår og ligebehandling for og mellem deltagende medlemsstater i anvendelsen af EFRU- og ELFUL-midlerne. For det andet skal der være overensstemmelse mellem betingelserne for bidraget fra EFRU- og ELFUL-midler i henhold til enhver eventuel individuel finansieringsaftale mellem deltagende medlemsstater og EIB eller EIF og betingelserne i uddelegeringsaftalerne vedrørende andre kilder inden for rammerne af Cosme og Horisont 2020. En model for finansieringsaftalen, som begge parter har adgang til, dvs. de deltagende medlemsstater og EIB eller EIF, er den bedste måde til at sikre, at disse betingelser overholdes. Det er derfor nødvendigt at fastlægge en model for finansieringsaftalen.

(9)

For at sikre en effektiv anvendelse af de pågældende EFRU- og ELFUL-midler bør finansieringsaftalemodellen bl.a. omfatte EIB's eller EIF's opgaver og forpligtelser såsom aflønning, en minimumsgearingsgrad, som skal nås på klart fastlagte tidspunkter (delmål), betingelser for tilvejebringelse af ny lånefinansiering til fordel for SMV'erne, bestemmelser vedrørende ikke-omfattede aktiviteter og udelukkelseskriterier, en plan for EFRU- og ELFUL-betalinger til de finansielle instrumenter, sanktioner i tilfælde af de pågældende finansielle formidleres misligholdelse, bestemmelser om valg af finansielle formidlere, bestemmelser om overvågning, rapportering, revision og synlighed vedrørende de finansielle instrumenter og betingelser for aftalens opsigelse.

(10)

Med henblik på en hurtig anvendelse af foranstaltningerne i denne afgørelse bør denne afgørelse træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Koordineringsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde, jf. artikel 150, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Modellen for finansieringsaftalen for det finansielle bidrag fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for små og mellemstore virksomheder, som skal indgås mellem Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond og hver af de deltagende medlemsstater, findes i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(3)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(4)  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — SWD(2013) 517 final.

(5)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33.

(6)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104.

(7)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


BILAG

[FORVALTNINGSMYNDIGHED I MEDLEMSSTAT, DER DELTAGER I SMV-INITIATIVET]

og

[DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSFOND]/[DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK]

MODEL FOR FINANSIERINGSAFTALE

Indholdsfortegnelse

Artikel 1

Definitioner og fortolkning

Artikel 2

Finansieringsaftalens formål og anvendelsesområde

Artikel 3

Støtte- og udelukkelseskriterier for ny lånefinansiering

Artikel 4

Generelle principper for gennemførelse og forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er]

Artikel 5

Målsætninger for og beskrivelse af den/de særlige foranstaltning[er]

Artikel 6

Geografisk dækning

Artikel 7

Minimumsgearingsgrad, delmål og sanktioner

Artikel 8

EIF's opgaver og forpligtelser

Artikel 9

Valg af finansielle formidlere og operationelle aftaler

Artikel 10

Styring

Artikel 11

Medlemsstatens bidrag

Artikel 12

EIF-bidrag

Artikel 13

Konto/konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] og kapitalforvaltning

Artikel 14

Forvaltningsomkostninger og -gebyrer

Artikel 15

Regnskabsføring

Artikel 16

Operationel og finansiel rapportering

Artikel 17

Revision, kontrol og overvågning

Artikel 18

Evaluering

Artikel 19

Indkøb af varer og tjenesteydelser

Artikel 20

Synlighed

Artikel 21

Offentliggørelse af information om finansielle formidlere og endelige modtagere

Artikel 22

Overdragelse

Artikel 23

Ansvar

Artikel 24

Lovvalg og jurisdiktion

Artikel 25

Ikrafttræden — opsigelse

Artikel 26

Bekendtgørelser og meddelelser

Artikel 27

Ændringer m.v.

Artikel 28

Bilag

Bilag 1

Tidsskema for den/de særlige foranstaltning[er]

Bilag 2

Udelukkelseskriterier for finansielle formidlere og endelige modtagere og støttekriterier for EU-bidraget [delvis via de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 3

Betalingsanmodning [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 4

Retningslinjer for kapitalforvaltning [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 5

Rapportering om de operationelle aspekter af den/de særlige foranstaltning(er) [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 6

Rapportering om de finansielle aspekter af den/de særlige foranstaltning(er) [under de specifikke finansieringsaftaler]

Denne aftale er indgået den [] 2014 mellem:

1)

[Forvaltningsmyndigheden i den medlemsstat, som deltager i SMV-initiativet] (»forvaltningsmyndigheden«), der med henblik på undertegnelse af denne aftale er repræsenteret af [personens navn], [stilling]

og

2)

[Den Europæiske Investeringsfond]/[Den Europæiske Investeringsbank], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luxembourg, Luxembourg (»EIF«), der med henblik på undertegnelse af denne aftale er repræsenteret af [personens navn], [stilling], under ét benævnt »parterne« og hver for sig »parten« alt efter sammenhængen.

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:

(1)

I overensstemmelse med konklusionerne på Det Europæiske Råds møde den 27. og 28. juni 2013 foretog Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europa-Kommissionen en forudgående vurdering med henblik på at definere det markedssvigt vedrørende finansielle tjenesteydelser og tilgængelige finansielle instrumenter for SMV'er, der i øjeblikket forekommer på fælleseuropæisk plan (den »forudgående vurdering«), i forbindelse med en fælles europæisk indsats for at genåbne de blokerede kreditkanaler for SMV'er, stimulere den økonomiske vækst og modvirke fragmenteringen af det indre marked vedrørende SMV'ers låneadgang (»SMV-initiativet«).

(2)

Den forudgående vurdering blev afsluttet i december 2013 og viste et markedssvigt vedrørende finansieringsmuligheder for økonomisk sunde SMV'er i [medlemsstaten navn] til et anslået beløb på mellem [] og [] mio. EUR.

(3)

Den 17. december 2013 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1) (»forordningen om fælles bestemmelser«, »CPR«) vedtaget.

(4)

I henhold til artikel 38, stk. 1, litra a), i CPR kan forvaltningsmyndighederne yde et finansielt bidrag til et finansielt instrument oprettet på EU-plan; i henhold til artikel 39, stk. 2, i CPR, kan [medlemsstatens navn] anvende op til 7 % af landets samlede EFRU- og ELFUL-tildeling til at yde et finansielt bidrag til sådanne finansielle instrumenter, der forvaltes indirekte af Kommissionen, idet gennemførelsesopgaverne er overladt til EIB-gruppen (EIB defineres i artikel 2, nr. 23), i CPR som Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond eller datterselskaber etableret af EIB) (»EIB-gruppen«), jf. artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iii), og artikel 139, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2) (finansforordningen), for så vidt angår [garantier uden loft, der stiller kapitalfrigørelse til rådighed for finansielle formidlere til nye lånefinansieringsporteføljer til støtteberettigede SMV'er i overensstemmelse med artikel 37, stk. 4, i CPR] OG/ELLER [securitisation som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (3) af [eksisterende lånefinansieringsporteføljer til SMV'er og andre virksomheder med under 500 ansatte] OG/ELLER [nye lånefinansieringsporteføljer til SMV'er] (valgmulighed 2) [idet medlemsstatens bidrag lægges sammen med bidraget fra andre medlemsstater (valgmulighed 3)].

(5)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (4)Cosme-forordningen«) har Kommissionen oprettet nogle finansielle instrumenter (de »finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme«) med henblik på at fremme og forbedre adgangen til lån for SMV'er i deres opstarts-, vækst- og overdragelsesfase som supplement til medlemsstaternes anvendelse af finansielle instrumenter for SMV'er på nationalt og regionalt niveau; det vejledende bidrag fra Kommissionen til de finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme i perioden 2014-2016 forventes at blive op til [] mio. EUR.

(6)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 1982/2006/EF (5) og i henhold til Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (6) (samlet set betegnet »H2020-forordningen«) har Kommissionen oprettet nogle finansielle instrumenter (de »finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020«) med henblik på at lette adgangen til risikofinansiering for endelige modtagere, der gennemfører forsknings- og innovationsprojekter; det vejledende bidrag fra Kommissionen til de finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020 i perioden 2014-2016 forventes at blive op til [] mio. EUR.

(7)

Henholdsvis den [dato] [og den [dato]] underskrev Kommissionen [, EIB] og EIF [en] uddelegeringsaftale[-er] (»uddelegeringsaftalen[-erne]«) om bl.a. de vilkår og betingelser, der gælder for i) de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020] og især de særlige foranstaltninger, der svarer til forskellige egenkapitalbaserede og gældsbaserede finansielle produkter (herunder de produkter, der er foreslået i forbindelse med SMV-initiativet), som også er åbne for bidrag fra medlemsstater, ii) bidraget fra Kommissionen til sådanne særlige foranstaltninger i forbindelse med de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020].

(8)

I forbindelse med SMV-initiativet er parterne villige til at samarbejde om gennemførelse og forvaltning af [en] særlig[-e] foranstaltning[-er] svarende til medlemsstatens bidrag til de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] [OG/ELLER] de [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020] (den eller de »særlige foranstaltninger«), idet der tilvejebringes [garantier uden loft for nye lånefinansieringsporteføljer til støtteberettigede SMV'er i henhold til artikel 37, stk. 4, i CPR (valgmulighed 1)] [OG/ELLER] [securitisation som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i forordning (EU) nr. 575/2013 af [eksisterende lånefinansieringsporteføljer til SMV'er og andre virksomheder med under 500 ansatte] [OG/ELLER] [nye lånefinansieringsporteføljer til SMV'er] (valgmulighed 2) [idet medlemsstatens bidrag lægges sammen med bidraget fra andre medlemsstater (valgmulighed 3)].

(9)

I henhold til artikel 39, stk. 4, litra b), i CPR, fremlagde Kommissionen den [indsæt dato] 2014, [medlemsstatens navn] et nationalt særprogram vedrørende deltagelse i den/de særlige foranstaltning[er] (det »nationale særprogram«). Den [indsæt dato] 2014 godkendte Kommissionen med afgørelse C(2014)[] det nationale særprogram.

(10)

I henhold til artikel 39 i CPR skal betingelserne for deltagelse i SMV-initiativet fremgå af en finansieringsaftale, der indgås mellem hver deltagende medlemsstat og EIB-gruppen.

(11)

Den/de særlige foranstaltning[er] gennemføres som en del af en afdeling af de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020], der er målrettet [MEDLEMSSTATENS NAVN] (»afdelingen«); afdelingen omfatter også af EU-bidrag samt EIF-bidrag og af EIB's og andre investorers egne midler, hvis det er aktuelt, i henhold til vilkårene og betingelserne i uddelegeringsaftalen[-erne] og alle andre eventuelle aftaler mellem EIF og de pågældende investorer. For at tage behørigt hensyn til størrelsen af og rollen for bidraget fra medlemsstaten inden for de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020] agter parterne at etablere en specifik styring af den/de særlige foranstaltning[er], herunder bl.a. en ad hoc-investorbestyrelse, der har en rådgivende rolle, og som supplerer bestemmelserne i uddelegeringsaftalen[-erne] om forhold vedrørende medlemsstatens bidrag.

(12)

Idet der også tages højde for resultaterne af den forudgående vurdering og drøftelserne med de relevante institutioner og markedsaktører med henblik på at fastlægge omfanget af offentlige midler, der skal afsættes til den/de særlige foranstaltning[er], tilføres den/de særlige foranstaltning[er] et vejledende bidrag fra medlemsstaten svarende til [] mio. EUR; det vejledende EU-bidrag i perioden 2014-2016 forventes at blive op til [] mio. EUR.

(13)

Etableringen af den/de særlige foranstaltning[er] er i overensstemmelse med statsstøttereglerne ifølge EU-lovgivningen; [MEDLEMSSTATENS NAVN] og EIF anerkender, at gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] skal være i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (7) (de mimesis-forordningen) eller Kommissionens forordning (EU) No 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren (8) eller med den relevante gruppefritagelsesforordning, og at det ellers er påkrævet, at Kommissionen underrettes med henblik på individuel vurdering.

(14)

Undertegnelsen af denne finansieringsaftale på vegne af forvaltningsmyndigheden er blevet godkendt af en [forvaltningsmyndigheden sørger for dette].

(15)

Undertegnelsen af denne finansieringsaftale på vegne af EIF er blevet godkendt af en [EIF sørger for dette] —

har parterne indgået følgende aftale.

Artikel 1

Definitioner og fortolkning

1.1.

I denne aftale forstås ved

»forretningsdag«

:

enhver arbejdsdag, hvor forvaltningsmyndighedens offentlige tjenester og EIF holder åbent i [medlemsstatens forretningssted] og Luxembourg

»forpligtelsesperiode«

:

den periode, hvor [MEDLEMSSTATENS NAVN] kan allokere medlemsstatens bidrag fra [MEDLEMSSTATENS NAVN]s budget til EIF med henblik på den/de særlige foranstaltning[er]; forpligtelsesperioden udløber den 31. december 2016

»afdeling«

:

betydningen i betragtning 11

»finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme«

:

betydningen i betragtning 5

»Cosme-forordningen«

:

betydningen i betragtning 5

»CPR«

:

betydningen i betragtning 3

»den/de særlig foranstaltning[er]«

:

betydningen i betragtning 8

»konto/konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er]«

:

alle separate konti i), som EIF opretter i sit navn i en forretningsbank på vegne af forvaltningsmyndigheden, og ii) som forvaltes på vegne af forvaltningsmyndigheden i henhold til artikel 13 i denne finansieringsaftale

»uddelegeringsaftale[-er]«

:

betydningen i betragtning 7

»udpeget tjenestegren«

:

den tjenestegren i Kommissionen, som har fået overdraget den indirekte forvaltning af de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] [OG/ELLER] [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020]; i denne finansieringsaftale er der tale om hhv. DG [ENTR OG/ELLER RTD] i Kommissionen eller efterfølgeren[-erne] hertil

»ELFUL«

:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

»EIF«

:

betydningen i præamblen

»EIF-aktivitet«

:

de forpligtelser og opgaver, som varetages af EIF i henhold til denne finansieringsaftale

»EIF-bidrag«

:

de samlede finansielle midler, som EIF har allokeret (herunder under opgavespecifikationerne fra EIB, men ikke andre ESIF-midler og midler fra det finansielle Instrument inden for rammerne af Cosme og det finansielle instrument inden for rammerne af H2020) vedrørende afdelingen, således som det fremgår af artikel 12

»EFRU«

:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

»EU-bidrag«

:

de samlede finansielle midler, som Kommissionen alt efter situationen har allokeret eller betalt til afdelingen

»euro-konto«

:

en konto angivet i euro, og som er en del af kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er]

»evaluering«

:

enhver evaluering eller vurdering, jf. artikel 18, som foretages i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er], undtagen den evaluering, der er omtalt i artikel 57, stk. 3, i CPR

»afslutningspolitik«

:

proceduren til fordeling af afviklingsprovenuet fra den/de særlige foranstaltning[er] efter opsigelsen af denne finansieringsaftale og især i) beregningen af saldoen på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] med henvisning til medlemsstatens bidrag efter fradrag af gældende forvaltningsomkostninger og -gebyrer, ii) tilbagebetalingen af nettosaldoen på kontoen/kontiene for den/de særlige foranstaltning[er] til forvaltningsmyndigheden og iii) lukningen af kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] [proceduren fastsættes nærmere ved aftale]

»endelig modtager«

:

enhver SMV, der modtager ny lånefinansiering via en transaktion

»finansiel formidler«

:

finansielle enheder såsom en bank, finansieringsinstitution, fond, enhed, der gennemfører en garantiordning, organisation, der stiller gensidige garantier, mikrofinansieringsinstitution, leasingvirksomhed eller en anden juridisk person eller enhed, der i henhold til betingelserne i denne finansieringsaftale udvælges af EIF til en operation med det formål at gennemføre den/de særlige foranstaltning[er]; for at undgå tvivl omfatter definitionen af finansiel formidler også i) finansielle enheder, der af en finansiel formidler vælges som finansiel underformidler, når dette er aktuelt, men ii) omfatter ikke modparter valgt af EIF med henblik på kapitalforvaltning foretaget af EIF eller, for så vidt angår valgmulighed 2, når der er tale om »true-sale securitisation«, den begunstigede part i forbindelse med garantiaftalen

»finansforordningen«

:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 samt gennemførelsesbestemmelserne (Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (9)) med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser

»force majeure«

:

enhver uforudsigelig ekstraordinær situation eller begivenhed, der ligger uden for parternes kontrol, og som forhindrer den ene eller den anden part i at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale, samt som ikke kan tilskrives fejl eller forsømmelser fra deres side eller fra deres underleverandørers side, og som ikke kunne have været undgået ved at udvise passende og rimelig behørig omhu; manglende tjenesteydelser, svigtende udstyr eller materiel eller forsinket tilrådighedsstillelse kan, medmindre de direkte vedrører et relevant tilfælde af force majeure samt arbejdskonflikter eller strejker eller finansielle problemer, ikke påberåbes at være force majeure

»finansieringsaftale«

:

denne finansieringsaftale med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser

»garantiaftale«

:

den operationelle aftale og, for så vidt angår »true-sale securitisation« inden for valgmulighed 2, den garantiaftale, der er indgået mellem EIF og en begunstiget part i forbindelse med en operation

»finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme«:

:

betydningen i betragtning 6

»H2020-forordning«

:

betydningen i betragtning 6

»gennemførelsesperiode«

:

den periode, hvor EIF kan afsætte en del af medlemsstatens bidrag til operationerne ifølge den/de særlige foranstaltning[er]; gennemførelsesperioden udløber den 31. december 2016, undtagen tilbagebetalinger og indtægter, som kan allokeres indtil afviklingen af den/de særlige foranstaltning[er]

»gennemførelsesstrategi«

:

EIF's politik vedrørende tildeling af operationer, jf. artikel 4.6

»intern kontrol«

:

en proces, der gælder for alle forvaltningsniveauer, og som er udformet til at give en rimelig sikkerhed for at nå følgende mål:

a)

effektivitet, produktivitet og sparsommelighed ved operationerne

b)

pålidelig rapportering

c)

beskyttelse af aktiver og oplysninger

d)

forebyggelse, afsløring, korrektion af og opfølgning på svig og uregelmæssigheder

e)

tilfredsstillende styring af risiciene i forbindelse med de underliggende finansielle operationers lovlighed og formelle rigtighed under hensyntagen til programmernes flerårige karakter samt de pågældende betalingers art

»investorbestyrelse«

:

styrekomitéen for den/de særlige foranstaltning[er], jf. artikel 10

»gearingsgrad«

:

for så vidt angår denne finansieringsaftale, forholdet mellem den nye lånefinansiering, der skal ydes til de endelige modtagere ifølge den/de særlige foranstaltning[er], og det tilsvarende bidrag fra medlemsstaten, eller, for så vidt angår en bestemt operationel aftale, forholdet mellem den nye lånefinansiering, der skal ydes til de endelige modtagere ifølge en sådan operationel aftale, og det tilsvarende bidrag fra medlemsstaten

»forvaltningsomkostninger og -gebyrer«

:

fremgår af artikel 14

»forvaltningsmyndighed«

:

betydningen i præamblen

»delmål«

:

hvert af delmålene ifølge artikel 39, stk. 5, i CPR, jf. artikel 7

»medlemsstatens bidrag«

:

det allokerede bidrag fra medlemsstaten eller i givet fald det indbetalte bidrag fra medlemsstaten

»allokeret bidrag fra medlemsstaten«

:

de samlede forpligtelsesbevillinger ifølge budgettet for [det EFRU-finansierede operationelle program] [det ELFUL-finansierede program for udvikling af landdistrikterne], for så vidt angår den/de særlige foranstaltning[er]

»indbetalt bidrag fra medlemsstaten«

:

de samlede finansielle midler fra [det EFRU-finansierede operationelle program [og det ELFUL-finansierede program for udvikling af landdistrikterne], som forvaltningsmyndigheden udbetaler i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er], herunder indtægter og tilbagebetalinger

»ny lånefinansiering«

:

de nye lån, leasingaftaler eller garantier til endelige modtagere, der via den finansielle formidler udstedes senest den 31. december 2023 i henhold til vilkårene og betingelserne i de operationelle aftaler

»ikke-euro-konto«

:

en konto angivet i en anden valuta end euro, og som er en del af kontoen vedrørende den/de særlige foranstaltning[er]

»OLAF«

:

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

»operation«

:

den række aktiviteter, der udføres [af EIF og en finansiel formidler] [vedrørende valgmulighed 1] OG/ELLER [af EIF, en finansiel formidler og andre parter] [valgmulighed 2] som yderligere specificeret i bilag 1 med henblik på at gennemføre den/de særlige foranstaltning[er]

»operationel aftale«

:

aftalen(-erne) mellem [EIF og en finansiel formidler, der fastsætter vilkårene og betingelserne for en operation] [vedrørende valgmulighed 1] OG/ELLER [EIF og den finansielle formidler vedrørende udstedelse af ny lånefinansiering] [valgmulighed 2]

»valgmulighed 1«

:

fremgår af artikel 5, litra i)

»valgmulighed 2«

:

fremgår af artikel 5, litra ii)

»valgmulighed 3«

:

fremgår af artikel 5, litra ii)

»betalingsanmodning«

:

betalingsanmodning som nævnt i artikel 11.3

»sanktioner«

:

kontraktmæssige sanktioner, jf. artikel 7, der skal indbetales af en finansiel formidler i henhold til en operationel aftale og under iagttagelse af gældende lovgivning

»tilbagebetalinger«

:

beløb som følge af frigivne garantier og beløb tilbagebetalt ifølge den/de særlige foranstaltning[er]

»indtægter«

:

alle indtægter, herunder garantigebyrer og renter på beløb på forvaltningskonti, som indbetales på kontoen vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] i henhold til den/de særlige foranstaltning[er], herunder eventuelle beløb som følge af afviklingspolitikken

»sekretariat«

:

sekretariatet for investorbestyrelsen, jf. artikel 10

»nationalt særprogram«

:

fremgår af artikel 9

»SMV«

:

mikrovirksomhed (herunder selvstændige erhvervsdrivende) samt en virksomhed af typen små og mellemstore virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (10)

»SMV-initiativ«

:

betydningen i betragtning 1

»opsigelsesbegivenhed«

:

en hvilken som helst af de i artikel 25.5 nævnte begivenheder

»opgavespecifikationer«

:

åben indkaldelse af interessetilkendegivelser udarbejdet af EIF

»transaktion«

:

den låne-, leasing- eller garantitransaktion, der er baggrunden for den nye lånefinansiering, og som indgås mellem en finansiel formidler (eller en finansiel formidler på et lavere niveau) og en endelig modtager

»kapitalforvaltning«

:

kapitalforvaltning af det indbetalte bidrag fra medlemsstaten, jf. artikel 13

»EU-logo«

:

Den Europæiske Unions logo med tolv gule stjerner på en blå baggrund.

1.2.

Medmindre sammenhængen tilsiger noget andet, gælder følgende i denne aftale:

a)

Overskrifterne er kun medtaget af hensyn til brugervenligheden og har ingen betydning for forståelsen eller fortolkningen af bestemmelserne i denne finansieringsaftale

b)

Ord, der står i ental, omfatter også ordene i flertal — og omvendt

c)

En henvisning til en artikel, et afsnit, en del eller et skema er en henvisning til den/det pågældede artikel, afsnit, del eller skema i denne finansieringsaftale.

Artikel 2

Finansieringsaftalens formål og anvendelsesområde

2.1.

I denne finansieringsaftale fastsættes vilkårene og betingelserne for anvendelse af medlemsstatens bidrag i forbindelse med gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] via EIF.

2.2.

Det vejledende beløb for medlemsstatens bidrag til den/de særlige foranstaltning[er] er på op til [] mio. EUR.

2.3.

Forvaltningsmyndigheden bemyndiger hermed EIF til at gennemføre og forvalte den/de særlige foranstaltning[er] i forbindelse med medlemsstatens bidrag, i EIF's navn og på forvaltningsmyndighedens vegne og risiko i overensstemmelse med bestemmelserne i CPR og denne finansieringsaftale.

Artikel 3

Støtte- og udelukkelseskriterier for ny lånefinansiering

3.1.

EIF allokerer medlemsstatens bidrag til etablering af ny lånefinansiering ifølge den/de særlige foranstaltning[er] til operationer, der støtter SMV'er, og som er målrettet:

etablering af nye virksomheder

kapital i den tidlige udviklingsfase (dvs. »seed«-kapital og opstartskapital)

udvidelseskapital

kapital til styrkelse af de generelle aktiviteter i en virksomhed

gennemførelse af nye projekter, indtrængning på nye markeder eller nye udviklingsprojekter i eksisterende virksomheder

og i hvert tilfælde uden at de gældende EU-regler for statsstøtte tilsidesættes, og i henhold til de specifikke regler i EFRU og ELFUL, alt efter hvad der er relevant.

3.2.

Inden for de kriterier, der fremgår af artikel 3.1, gælder følgende for den/de særlige foranstaltning[er]:

i)

Den/de kan omfatte investeringer i både materielle og immaterielle aktiver samt arbejdskapital inden for rammerne af gældende EU-regler for statsstøtte med henblik på at stimulere den private sektor som leverandør af finansiering til virksomheder. Investeringerne kan også omfatte omkostningerne ved overdragelse af ejendomsrettigheder i virksomheder, forudsat at en sådan overdragelse finder sted mellem uafhængige investorer.

ii)

Den/de støtter investeringer, der forventes at være finansielt sunde, og investeringer, der ikke er fysisk tilendebragt eller fuldt ud gennemført på datoen for inddragelsen i den nye lånefinansiering.

iii)

Den/de skal støtte endelige modtagere, der skønnes at være potentielt økonomisk sunde virksomheder på tidspunktet for støtte via medlemsstatens bidrag i overensstemmelse med målene i CPR, [Cosme-forordningen] ELLER [H2020-forordningen], som kan videreudvikles i denne finansieringsaftale.

[3.3]

[Den/de særlige foranstaltning[er] kan kun støtte arbejdskapital i tilknytning til og forbundet med en ny investering i land- eller skovbrugssektoren for et beløb, som ikke må overstige 30 % af det totale beløb for transaktionen, og efter behørig begrundelse, som accepteres af den finansielle formidler. For andre aktiviteter end landbrugsaktiviteter kan der ikke gives støtte til arbejdskapital.] [Dette afsnit gælder kun i tilfælde af særlige foranstaltninger, der støttes i henhold til ELFUL]

3.4.

Der ydes finansiel støtte ifølge den/de særlige foranstaltning[er], idet der tages hensyn til de udelukkelseskriterier, som gælder for EU-bidraget i henhold til [de finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [de finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020], og som fremgår af oplysningerne bilag 2.

3.5.

Parterne anerkender, at en del af den nye lånefinansiering, der etableres i henhold til artikel 3.1 svarende til et multiplum af EU-bidragene under [de finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [de finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020], er underlagt bestemmelserne i uddelegeringsaftalen(-erne) om EU-bidraget.

Artikel 4

Generelle principper for gennemførelse og forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er]

4.1.

EIF gennemfører, forvalter, overvåger og afvikler den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med finansieringsaftalen, de gældende bestemmelser i CPR, uddelegeringsaftalen(-erne), finansforordningen og andre relevante bestemmelser i EU-lovgivningen, især reglerne om statsstøtte. EIF anvender i den forbindelse sine egne regler, politikker og procedurer med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser, god branchepraksis og passende overvågnings-, kontrol- og revisionsforanstaltninger, jf. yderligere beskrivelse heri.

4.2.

EIF har ansvaret for ansættelse og beskæftigelse af medarbejdere og/eller konsulenter, som man måtte anvise til gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er], og som arbejder på EIF's ansvar, for så vidt angår denne finansieringsaftale, og i alle henseender være underkastet EIF's regler, politikker og procedurer for medarbejdere og/eller konsulenter.

4.3.

EIF udøver sine forpligtelser vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] som specifikt angivet i denne finansieringsaftale med den påkrævede faglige grad af påpasselighed, effektivitet, gennemsigtighed og rettidig omhu, således som organisationen gør for sine egne sagers vedkommende.

4.4.

En part, der er ude for force majeure, underretter øjeblikkelig den anden part med oplysning om typen af begivenhed, den sandsynlige varighed og de forudsigelige konsekvenser. Parterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller minimere omkostningerne og de mulige skader som følge af force majeure.

4.5.

Forvaltningen og gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] bygger på princippet om afstemning af interesser parterne imellem. For så vidt angår princippet om afstemning af interesser, skal EIF overholde principperne i artikel 12 og bilag 1.

4.6.

Tildelingen af operationer bygger på kriterierne i gennemførelsesstrategien. EIF forsyner forvaltningsmyndigheden med sin gennemførelsesstrategi senest [3] måneder efter undertegnelsen af denne finansieringsaftale og underretter uden unødig forsinkelse forvaltningsmyndigheden om eventuelle ændringer i gennemførelsesstrategien.

4.7.

Medlemsstatens bidrag må ikke skabe urimelige fordele, især i form af uretmæssige udbytter eller fortjenester til tredjepart, medmindre det er i overensstemmelse med denne finansieringsaftale.

4.8.

Finansiel støtte ifølge den/de særlige foranstaltning[er] må ikke ydes til nogen finansiel formidler eller endelig modtager, der befinder sig i en af de i artikel 9.4 omtalte situationer [sådanne betingelser fastsættes nærmere ved aftale].

Artikel 5

Målsætninger for og beskrivelse af den/de særlige foranstaltning[er]

Som yderligere specificeret i bilag 1 omfatter den/de særlige foranstaltning[er] følgende risici:

i)

porteføljer af ny lånefinansiering via garantier uden loft, der giver kapitalfrigørelse med forbehold af de relevante regler om kapitalkrav, som omfatter op til 80 % af hvert enkelt lån i de pågældende porteføljer (»valgmulighed 1«) ELLER

ii)

[eksisterende porteføljer af lån, leasing eller garantier til SMV'er og andre virksomheder med under 500 ansatte] ELLER [porteføljer af ny lånefinansiering] via securitisation som defineret i artikel 4, stk. 1, punkt 61, i forordning (EU) 575/2013 (»valgmulighed 2«) [idet medlemsstatens bidrag lægges sammen med bidraget fra andre medlemsstater (»valgmulighed 3«)].

Artikel 6

Geografisk dækning

Medlemsstatens bidrag anvendes med henblik på at skaffe ny lånefinansiering udelukkende til endelige modtagere, der er registreret og driver virksomhed i [MEDLEMSSTATENS NAVN], i henhold til følgende opdeling: [] [sådanne betingelser fastsættes nærmere ved aftale].

Artikel 7

Minimumsgearingsgrad, delmål og sanktioner

7.1.

EIF sikrer, at hver operationel aftale indeholder bestemmelser om, at de finansielle formidlere skal nå følgende delmål:

i)

ved udløbet af perioden, der omfatter [] måneder efter undertegnelsen af den operationelle aftale, må gearingsgraden ikke være mindre end []

ii)

på datoen for opsigelsen af denne aftale eller den 31. december 2023, alt efter hvilken dato der kommer først, må gearingsgraden ikke være mindre end [].

7.2.

EIF underretter som en del af den i artikel 16.1 omhandlede rapport skriftligt forvaltningsmyndigheden om, hvorvidt et givet delmål er nået inden eller efter fristerne i artikel 7.1, og oplyser forvaltningsmyndigheden om omfanget af ny lånefinansiering som nærmere beskrevet heri.

7.3.

Hver operationel aftale indeholder bestemmelser om sanktioner over for de finansielle formidlere, som i sidste instans skal være til fordel for forvaltningsmyndigheden, og til vejledning er de som følger:

a)

Hvis beløbet for den nye lånefinansiering udstedt via den finansielle formidler ifølge de pågældende operationelle aftaler er mindre end [A] % af den deri aftalte nye lånefinansiering ved det relevante delmål, svarer sanktionen til [X] % af forskellen mellem beløbet for den aftalte nye lånefinansiering og den nye udstedte lånefinansiering.

b)

Hvis beløbet for den nye lånefinansiering udstedt via den finansielle formidler ifølge de pågældende operationelle aftaler er højere end [A] %, men mindre end [B] % af den deri aftalte nye lånefinansiering ved de relevante delmål, svarer sanktionen til [Y] % af forskellen mellem beløbet for den aftalte nye lånefinansiering og den udstedte nye lånefinansiering.

For så vidt angår en eller flere særlige foranstaltninger ifølge valgmulighed 2, svarer sanktionen desuden, hvis den finansielle formidler ikke når en gearingsgrad på mindst 1, til forskellen mellem det relevante indbetalte bidrag fra medlemsstaten, der er afsat til den pågældende operation, og det tilsvarende beløb for udstedt ny lånefinansiering.

[Betingelser om fastlæggelse og teknikker ved gennemførelse af sanktioner, for så vidt angår hver enkelt operation, fastsættes nærmere ved aftale]

7.4.

Forvaltningsmyndigheden anerkender, at garantiaftalerne og de pågældende operationer ikke påvirkes af svigt fra den pågældende finansielle formidlers side med hensyn til at nå de krav vedrørende gearingsgrad, som fremgår af denne finansieringsaftale eller i givet fald den relevante operationelle aftale.

7.5.

Sanktionen er et engangsbeløb i forhold til hver operation, som udregnes af EIF ved hvert delmål, idet den finansielle formidler betaler det seneste udregnede beløb, jf. artikel 7.3, til EIF ifølge hver operationel aftale enten x) ved opsigelsen af den operationelle aftale af årsager, der kan tilskrives den finansielle formidler, eller y) ved udgangen af den pågældende inklusionsperiode for udstedelse af ny lånefinansiering, alt efter hvilken dato der kommer først. EIF betaler et sådant beløb til forvaltningsmyndigheden efter indbetaling deraf foretaget af den pågældende finansielle formidler. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

7.6.

[For at undgå enhver tvivl gælder sanktionerne, uden at de berører de andre gældende sanktioner eller gebyrer i henhold til uddelegeringsaftalerne vedrørende det respektive EU-bidrag under de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020]].

Artikel 8

EIF's opgaver og forpligtelser

8.1.

Efter undertegnelsen af denne finansieringsaftale og med henblik på gennemførelse af operationerne bestræber EIF sig på at indgå den første operationelle aftale senest [X] måneder efter undertegnelsen af denne finansieringsaftale.

8.2.

Medmindre andet er fastsat i de øvrige bestemmelser i denne finansieringsaftale, skal EIF:

a)

gennemføre hver særlig foranstaltning ifølge et effektivt internt kontrolsystem i den periode, denne finansieringsaftale løber

b)

gennemføre de gældende bestemmelser i denne finansieringsaftale i de operationelle aftaler med finansielle formidlere og især bestemmelserne om gearingsgraden, jf. artikel 7

c)

træffe alle afgørelser om at allokere midler til operationer og om fornødent frigøre midler samt underrette investorbestyrelsen i henhold hertil

d)

forhandle og indgå aftale om alle juridiske instrumenter, som EIF efter fagligt skøn anser for passende vedrørende gennemførelse, forvaltning og i givet fald opsigelse af operationerne

e)

kræve, at de finansielle formidlere tilbagebetaler alle beløb, som uretmæssigt måtte være betalt til dem, jf. de operationelle aftaler

f)

kræve, at de finansielle formidlere ifølge hver operationel aftale påtager sig at træffe passende foranstaltninger for at inddrive alle skyldige beløb fra de pågældende endelige modtagere ifølge de dertilhørende transaktioner

g)

håndtere tvister (herunder uden begrænsning indledning, gennemførelse, bilæggelse og forsvar) i forbindelse med enhver operation, når det er relevant og med forbehold af godtgørelse af relevante sagsomkostninger, jf. artikel 14.9

h)

få kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] oprettet, vedligeholdt og lukket, debitere og kreditere kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med bestemmelserne i denne finansieringsaftale, foretage alle udbetalingerne i overensstemmelse med denne finansieringsaftale og på anden måde foretage alle transaktioner i henhold til denne finansieringsaftale i forbindelse med kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er]

i)

føre særskilte regnskabsbøger og foretage korrekt og præcis bogføring vedrørende anvendelse af medlemsstatens bidrag

j)

træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre beskyttelse af personoplysninger, der er i EIF's varetægt, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (11) og efterfølgende ændringsakter

k)

sikre, at der i de operationelle aftaler er medtaget krav om, at de endelige modtagere skal have tilbageført den rentenedsættelse, som er aftalt med de finansielle formidlere, og overvåge gennemførelsen deraf

l)

træffe andre foranstaltninger, man måtte anse for nødvendige til korrekt gennemførelse og forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er] inden for begrænsningerne i denne finansieringsaftale.

8.3.

EIF påtager sig at udøve alle sine forpligtelser og udføre alle sine opgaver i henhold til denne finansieringsaftale med den fornødne grad af professionel omhu og især:

a)

at anvende faglige standarder og faglig praksis, der ikke er mindre fordelagtig end de standarder og den praksis, den anvender til egne aktiviteter, idet den tager hensyn til betingelserne i denne finansieringsaftale

b)

at afsætte tilstrækkelige midler til at muliggøre korrekt gennemførelse og forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er]

c)

at fremme den/de særlige foranstaltning[er] og bistå forvaltningsmyndigheden med at opnå overordnet synlighed af EU's støtte i hele gennemførelseskæden til de endelige modtagere som yderligere præciseret i denne finansieringsaftale

d)

ikke at skabe forpligtelser, pantrettigheder, sikkerhedsstillelse eller andre behæftelser for midler, der står på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] (bortset fra dem, der er en følge af lovgivningen eller almindelig bankpraksis)

e)

at foretage kapitalforvaltning af enhver saldo på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er], jf. artikel 13 i denne finansieringsaftale.

8.4.

[For at undgå enhver tvivl gælder EIF's opgaver og forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale, uden at det berører andre relevante EIF-forpligtelser ifølge uddelegeringsaftalen(-erne) inden for rammerne af [Cosme] eller [H2020]].

Artikel 9

Valg af finansielle formidlere og operationelle aftaler

9.1.

På EIF's ansvar udvælger EIF en eller flere finansielle formidlere til at gennemføre den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med de relevante betingelser i uddelegeringsaftalen(-erne) [Cosme] OG/ELLER [H2020], alt efter hvad der er aktuelt. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

9.2.

De finansielle formidlere, med hvem EIF har til hensigt at indgå operationelle aftaler, udvælges på grundlag af EIF's politikker og procedurer med åbne, gennemsigtige, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende samt objektive udvælgelsesprocedurer, idet man skal undgå interessekonflikter med behørig hensyntagen til typen af den/de særlige foranstaltning[er] og den finansielle formidlers erfaring og finansielle kapacitet. Valget af sådanne finansielle formidlere foretages løbende og bygger på et bedømmelsessystem, så finansielle formidlere kan prioriteres ifølge specifikke kriterier.

9.3.

De operationelle aftaler, EIF indgår med finansielle formidlere, afspejler alle gældende EIF-forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale. Især indeholder sådanne operationelle aftaler bestemmelser for finansielle formidleres ansvar med hensyn til sanktioner.

9.4.

I de operationelle aftaler skal de udvalgte finansielle formidlere, for så vidt angår gennemførelse af den/de særlige foranstaltning[er]:

a)

fuldt ud samarbejde om beskyttelse af EU's finansielle interesser

b)

sørge for forvaltningsmyndighedens ret til på omfattende måde at udøve sine kompetencer:

c)

forsyne OLAF med alle de faciliteter og oplysninger samt al den dokumentation om de pågældende operationer, der er nødvendige for, at OLAF på omfattende måde kan udøve sine beføjelser, så OLAF kan foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (12), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (13) og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (14) med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser for at beskytte EU's finansielle interesser med henblik på at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller anden form for ulovlig aktivitet, der påvirker EU's finansielle interesser i forbindelse med finansieringsoperationer ifølge den/de særlige foranstaltning[er]

d)

opretholde og kunne tilvejebringe al dokumentation vedrørende gennemførelse af den/de særlige foranstaltning[er] i en periode på syv ([7]) år efter udløbet af gennemførelsesperioden eller opsigelsen af den operationelle aftale eller afslutningen af operationerne, alt efter hvilken periode der er den længste

e)

give Revisionsretten adgang til alle faciliteter og forsyne denne med alle de oplysninger, som den anser for nødvendige til udførelsen af sine opgaver, i henhold til artikel 161 i finansforordningen

f)

overholde de relevante standarder og den gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge, kamp mod terrorisme og bekæmpelse af skattesvig

g)

gennemføre de relevante betingelser som fastsat i artikel 9.4 og artikel 9.5, for så vidt angår andre formidlere og endelige modtagere, i deres aftaler med dem, dog skal de finansielle formidlere og endelige modtagere, for så vidt angår artikel 9.5, afgive oplysninger om, at de ikke befinder sig i en udelukkelsessituation, jf. bilag 2

h)

forpligte sig til ikke at kræve gebyrer af EIF i forbindelse med gennemførelsen af operationer

i)

beregne bruttosubventionsækvivalenten som defineret i artikel 4, stk. 2, i de minimis-forordningen for hver transaktion i henhold til formlen i bilag 1 og aflægge rapport til EIF om beregningen

j)

fuldt ud lade de endelige modtagere få adgang til hele statsstøttebeløbet i form af den finansielle ydelse som følge af medlemsstatens bidrag som nærmere præciseret i bilag 1.

[Yderligere betingelser fastsættes ved aftale]

9.5.

Der kan ikke udvælges finansielle formidlere, som befinder sig i en af de i bilag 2 beskrevne situationer.

9.6.

EIF underretter inden undertegnelse af en operationel aftale skriftligt forvaltningsmyndigheden om hovedelementerne i hver operation som nærmere præciseret i finansieringsaftalen. [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale] EIF underretter hurtigst muligt skriftligt forvaltningsmyndigheden om undertegnelsen af en operationel aftale.

9.7.

EIF underretter hurtigst muligt skriftligt forvaltningsmyndigheden om en delvis ophævelse, væsentlig ændring eller opsigelse før tid af en operationel aftale og årsagerne til dette, jf. nærmere beskrivelse i denne finansieringsaftale. [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale]

Artikel 10

Styring

10.1.

Gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] via EIF overvåges af en investorbestyrelse (»investorbestyrelsen«). Investorbestyrelsen består af [4] behørigt bemyndigede medlemmer, der udpeges af, og som repræsenterer forvaltningsmyndigheden, [1] medlem udpeget af EIF, [1] observatør udpeget af EIB og [2] observatører udpeget af Kommissionen.

10.2.

Investorbestyrelsen skal:

a)

godkende opgavespecifikationerne og om nødvendigt eventuelle ændringer eller revisioner deraf og gennemgå indkaldelser af forslag, der forelægges af EIF, inden offentliggørelse heraf

b)

gennemgå forløbet med gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er], herunder om delmålene er nået, og om der er nye operationer under forberedelse

c)

gennemgå og udarbejde holdninger til strategiske og politiske spørgsmål i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er]

d)

give vejledning angående spørgsmål om fortolkning af kriterierne for støtteberettigelse, jf. artikel 3.1 til 3.4

e)

gennemgå årsrapporterne for den/de særlige foranstaltning[er], jf. artikel 16

f)

gennemgå opgavespecifikationerne for evalueringer og gennemgå eventuelle evalueringsrapporter for den/de særlige foranstaltning[er]

g)

gennemgå de foreslåede tilpasninger af den/de særlige foranstaltning[er] som opfølgning på evalueringsrapporterne, jf. artikel 18

h)

foreslå ændringer af denne finansieringsaftale, hvis dette er aktuelt

i)

[andre opgaver]. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

10.3.

Investorbestyrelsen træffer afgørelse ved konsensus og må på ingen måde underminere de afgørelser vedrørende gennemførelsen af den overordnede strategi for de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] [OG/ELLER] [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020], der er truffet af den pågældende styrekomité, jf. den eller de respektive uddelegeringsaftaler.

10.4.

Investorbestyrelsen vælger sin egen formand. Formandskabet varetages af en repræsentant for forvaltningsmyndigheden.

Investorbestyrelsen mødes på anmodning af et eller flere af medlemmerne, men mødes mindst [] om året. Møder i investorbestyrelsen arrangeres af sekretariatet.

10.5.

Investorbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden efter forslag fra sekretariatet.

10.6.

Der gives ikke vederlag for deltagelse i møderne i investorbestyrelsen. Den enhed, der har udpeget medlemmet, bærer alle medlemmets omkostninger i forbindelse med transport til og deltagelse i møderne i investorbestyrelsen.

10.7.

EIF tilvejebringer sekretariatet i overensstemmelse med denne finansieringsaftale.

Sekretariatet varetager bl.a. følgende opgaver:

a)

tilrettelæggelse af møder i investorbestyrelsen, herunder udarbejdelse og omdeling af investorbestyrelsens dokumenter, dagsorden og mødereferater

b)

eventuelle andre opgaver [som defineret i denne finansieringsaftale] eller iværksat af investorbestyrelsen

c)

meddelelser i forbindelse med aktiviteterne i investorbestyrelsen formidles via sekretariatet.

Artikel 11

Medlemsstatens bidrag

11.1.

Medlemsstatens bidrag må udelukkende anvendes i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er] og eventuelle operationer i forbindelse hermed.

11.2.

EIF forsyner senest [X] hvert år forvaltningsmyndigheden med oplysninger om i) de operationer, der forventes underskrevet i det aktuelle år, og det foreslåede beløb for medlemsstatens bidrag, der skal betales for det aktuelle år, ii) forfaldsplanerne for det foreslåede beløb for medlemsstatens bidrag, der skal betales hvert år indtil udløbet af forpligtelsesperioden, herunder gældende forvaltningsgebyrer, og iii) alle ændringer, der måtte anses for nødvendige for det meddelte medlemsstatsbidrag, der er allokeret i det aktuelle år.

Hvis det er aktuelt, forsyner EIF senest [X] hvert år forvaltningsmyndigheden med reviderede tal vedrørende ovennævnte underafsnit.

11.3.

Efter en due diligence-undersøgelse af de finansielle formidlere, der påtænkes udvalgt i henhold til artikel 9, sender EIF, når det anses for nødvendigt, en betalingsanmodning til forvaltningsmyndigheden i form af bilag 3 (»betalingsanmodningen«). Betalingsanmodningen indeholder i) det foreslåede beløb for medlemsstatens bidrag, der dækker forpligtelserne ifølge de garantiaftaler, der forventes underskrevet inden for tre måneder efter datoen for betalingsanmodningen, og ii) forfaldsplanerne for de beløb for medlemsstatens bidrag, der betales hvert år indtil udløbet af forpligtelsesperioden i forbindelse med de pågældende operationer.

11.4.

En betalingsanmodning kan omfatte et forslag om, at det foreslåede beløb for medlemsstatens bidrag udgør 100 % af de beløb, der er nødvendige for at dække forpligtelserne ifølge en garantiaftale.

11.5.

Efter modtagelse af en betalingsanmodning og med forbehold af de budgetmæssige muligheder indbetaler forvaltningsmyndigheden på en eller flere konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] og uden urimelig forsinkelse samt under alle omstændigheder, inden EIF underskriver en garantiaftale, et medlemsstatsbidrag svarende til det beløb for medlemsstatens bidrag, der er nærmere angivet i betalingsanmodningen, og informerer EIF derom.

11.6.

Forvaltningsmyndigheden kan til enhver tid sætte indbetalingen af medlemsstatens bidrag i bero ved at underrette EIF om, at betalingsanmodningen ikke kan imødekommes, fordi:

a)

den i materiel henseende ikke opfylder bestemmelserne i denne finansieringsaftale

b)

der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt den påtænkte bagvedliggende udgift er acceptabel

c)

forvaltningsmyndigheden har fået oplysninger i hænde, som viser, at der er væsentlige mangler med hensyn til, hvordan det interne kontrolsystem virker, eller at den udgift, som EIF har godkendt, er forbundet med alvorlige uregelmæssigheder, som ikke er blevet korrigeret; i så fald kan forvaltningsmyndigheden kun stille indbetalingen i bero, hvis det er nødvendigt for at forhindre væsentlig skade på myndighedens finansielle interesser i forhold til EU's budget.

Enhver suspendering skal være behørigt begrundet af forvaltningsmyndigheden og må ikke være med tilbagevirkende kraft. EIF underrettes hurtigst muligt om enhver suspendering samt årsagerne hertil.

Suspenderingen har virkning fra den dato, hvor forvaltningsmyndigheden underretter EIF derom. Den resterende betalingsfrist begynder at løbe igen fra den dato, hvor de oplysninger, der er anmodet om, eller reviderede dokumenter er modtaget, eller hvor den nødvendige yderligere kontrol, herunder kontrol på stedet, er foretaget.

Hvis suspenderingen er på mere end [to] måneder, kan EIF anmode forvaltningsmyndigheden om at genoverveje, om suspenderingen skal fortsætte.

Artikel 12

EIF-bidrag

EIF bidrager med EIF-bidraget til afdelingen i overensstemmelse med betingelserne i bilag 1.

Artikel 13

Konto/konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] og kapitalforvaltning

13.1.

Kapitalforvaltningen af kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] varetages af EIF eller en anden enhed, som EIF har udpeget efter godkendelse i investorbestyrelsen, jf. kapitalforvaltningsretningslinjerne i bilag 4.

13.2.

For hver særlig foranstaltning opretter og vedligeholder EIF en konto vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] [i forhold til midlerne fra det EFRU-finansierede operationelle program og en konto vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] i forbindelse midlerne fra det ELFUL-finansierede program for udvikling af landdistrikterne] og i overensstemmelse med EIF's interne politikker og procedurer.

13.3.

Medlemsstatens bidrag til den/de særlige foranstaltning[er] indbetales på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med artikel 11.

13.4.

Kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] skal til enhver tid og i alle henseender anvendes, allokeres eller på anden måde forvaltes fuldstændig adskilt fra andre af EIF's midler eller konti. Alle transaktioner skal have en valørdato.

13.5.

Kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] må udelukkende anvendes i forbindelse med transaktioner eller operationer i henhold til denne finansieringsaftale.

13.6.

Aktiverne forvaltes i overensstemmelse med EIF's politikker og procedurer, princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og i overensstemmelse med principperne i bilag 4. Aktiverne investeres på forvaltningsmyndighedens risiko (også for så vidt angår negative renter og tab ved kapitalforvaltning) i henhold til en på forhånd aftalt risikoprofil og investeringsstrategi og, hvis det er relevant, kapitalforvaltningsretningslinjerne, som de fremgår af bilag 4.

13.7.

EIF opkræver et gebyr af forvaltningsmyndigheden i henhold til artikel 14 for den kapitalforvaltning, der foretages af EIF eller på dens vegne.

13.8.

Med henblik på at opretholde kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] opretter og fører EIF en euro-konto og, hvis det er aktuelt, også en ikke-euro-konto til operationer, der opgøres i andre valutaer end euro.

13.9.

Kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] krediteres med:

a)

det indbetalte bidrag fra medlemsstaten

b)

tilbagebetalinger

c)

indtægter.

13.10.

Kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] debiteres med:

a)

beløb, der er nødvendige til de respektive operationer

b)

beløb, der tilfalder EIF, jf. artikel 14

c)

beløb, der tilbagebetales til forvaltningsmyndigheden ifølge afslutningspolitikken

d)

beløb, der er nødvendige til kapitalforvaltningen.

13.11.

Den i artikel 13.11, litra c), omhandlede overførsel skal ske til følgende bankkonto tilhørende forvaltningsmyndigheden:

[Bankens] navn:

[]

[Bankens] adresse:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Modtagerens navn:

[]

Modtagerens adresse:

[]

Modtagerens BIC:

[]

Ref.:

Tilbagesendelse af beløb i forbindelse med afslutningspolitikken vedrørende [indsæt akronymet for den/de særlige foranstaltning[er] og eventuelle andre referencer].

13.12.

Med hensyn til opsigelse af denne finansieringsaftale, jf. artikel 25, lukker EIF kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] og underretter uden unødig forsinkelse forvaltningsmyndigheden om en sådan lukning.

13.13.

EIF anvender indtægter og tilbagebetalinger i henhold til formålet med den/de særlige foranstaltning[er], herunder betaling af forvaltningsomkostninger og -gebyrer, og fører et register over anvendelse af indtægter og tilbagebetalinger.

13.14.

[Hvis det er relevant, og under alle omstændigheder efter udløbet af forpligtelsesperioden og senest [X] hvert år, underretter EIF forvaltningsmyndigheden om omfanget af det allokerede bidrag fra medlemsstaten, som ikke er indbetalt på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er], og som der ikke længere er behov for, for så vidt angår denne finansieringsaftale eller en anden garantiaftale, jf. nærmere oplysninger i denne aftale [De nærmere betingelser fastsættes ved aftale].]

13.15.

[Efter forpligtelsesperiodens udløb, og i tilfælde af at der ikke resterer noget medlemsstatsbidrag, der skal betales, underretter EIF på årsbasis og senest [X] hvert år forvaltningsmyndigheden om de beløb, der ikke mere er behov for, for så vidt angår den/de særlige foranstaltning[er] eller en eventuel garantiaftale. Som følge heraf kan forvaltningsmyndigheden udstede en debetnota til EIF med henblik på at inddrive det tilsvarende beløb til forvaltningsmyndighedens budget.]

Artikel 14

Forvaltningsomkostninger og -gebyrer

14.1.

Forvaltningsmyndigheden betaler EIF for EIF's aktivitet via gebyrer, der omfatter i) et administrationsgebyr, ii) et incitamentsgebyr, iii) et kapitalforvaltningsgebyr og iv) et reservegebyr, som skal dække uforudsete udgifter (samlet set betegnet »forvaltningsomkostninger og -gebyrer«), jf. nærmere beskrivelse i denne artikel.

14.2.

Forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne debiteres af EIF på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] efter udstedelse af faktura til og gennemgang af [fastsættes nærmere ved aftale] forvaltningsmyndigheden og udgør fuld kompensation til EIF for EIF-aktivitet. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

14.3.

Administrationsgebyret og incitamentsgebyret må samlet set under ingen omstændigheder overstige 6 % af det allokerede bidrag fra medlemsstaten, undtagen under behørigt begrundede omstændigheder. Med forbehold af artikel 14.6 og 14.7 må incitamentsgebyret ikke være lavere end en tredjedel af administrationsgebyret og incitamentsgebyret i alt.

Ud over administrationsgebyret og incitamentsgebyret må kapitalforvaltningsgebyret ikke være på mere end [1] % [eller på anden måde angivet i de enkelte finansieringsaftaler] af det allokerede bidrag fra medlemsstaten. Desuden må reservegebyret ikke være på mere end [0,5] % [eller på anden måde angivet i de enkelte finansieringsaftaler] af det allokerede bidrag fra medlemsstaten.

14.4.

Administrationsgebyret udgør den fulde kompensation for administrationsomkostninger afholdt af EIF i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er], herunder, men ikke begrænset til: markedsundersøgelse, markedsføring, produktudvikling, opmærksomhedsskabende aktiviteter, forhandlinger, overvågning, tilpasninger til IT-systemer, juridiske omkostninger, rejseudgifter, skatterådgivning, bankgebyrer, underentrepriseomkostninger, regnskabsføring og afrapportering, overvågning og kontrol, sekretariatet, evalueringer (hvis aktuelt), intern og ekstern revision, synlighed og reklame. Der tages hensyn til omkostninger, der pålægges de finansielle formidlere. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale]

14.5.

Med forbehold af de i artikel 14.3 nævnte lofter indbetales administrationsgebyret til EIF på følgende måde:

1)

Den første del af administrationsgebyret knyttes til etableringen af den/de særlige foranstaltning[er] og svarer til [2] % af det indbetalte bidrag fra medlemsstaten. Beløbet indbetales til EIF ved undertegnelsen af den første operationelle aftale [sådanne betingelser fastsættes nærmere ved aftale].

2)

Den resterende del af administrationsgebyret knyttes til gennemførelse, forvaltning, overvågning og afvikling af den/de særlige foranstaltning[er] og betales årligt bagud. [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale].

14.6.

Incitamentsgebyret belønner EIF for at opnå gode finansielle og politikrelaterede resultater i forbindelse med den/de særlige foranstaltning[er].

14.7.

Med forbehold af det i artikel 14.3 fastsatte loft betales incitamentsgebyret til EIF på grundlag af resultatindikatorer, især den gearingsgrad, der er opnået i overensstemmelse med delmålene, jf. artikel 7 [sådanne betingelser fastsættes nærmere ved aftale]. Incitamentsgebyret betales halvårligt og bagud.

14.8.

Kapitalforvaltningsgebyret anvendes til kapitalforvaltningsaktiviteter.

14.9.

Reservegebyret anvendes til at dække uforudsete udgifter, f.eks. omkostninger til retssager. Betaling af uforudsete udgifter skal først godkendes af forvaltningsmyndigheden [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

14.10.

Forvaltningsomkostningerne og -gebyrerne dækkes i første omgang via indtægter og tilbagebetalinger. Hvis indtægterne og tilbagebetalingerne ikke slår til, dækkes det manglende beløb via det indbetalte bidrag fra medlemsstaten, jf. bestemmelserne i denne artikel. Uanset ovennævnte betaler forvaltningsmyndigheden EIF for EIF-aktivitet efter den 31. december 2023 via særskilte gebyrer i forhold til de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er omtalt nærmere i denne finansieringsaftale [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

Artikel 15

Regnskabsføring

15.1.

EIF fører en eller flere separate konti vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] for de aktiviteter, der har forbindelse til hvert enkelt finansielt instrument, jf. bestemmelserne og procedurerne i EIF.

15.2.

Finansielle transaktioner og regnskaber vedrørende en særlig foranstaltning udarbejdes i overensstemmelse med:

a)

de bestemmelser og procedurer i EIF, der gælder for sådanne særlige foranstaltninger

b)

EU's bestemmelser om regnskabsføring fra Kommissionens regnskabsfører på grundlag af standarder fra bestyrelsen i International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) med senere ændringer, og som Kommissionen på forhånd har meddelt EIF ifølge betingelserne i uddelegeringsaftalen(-erne) [Yderligere betingelser kan om nødvendigt fastsættes ved aftale].

15.3.

EIF opbevarer finansielle og regnskabsmæssige dokumenter vedrørende det indbetalte bidrag fra medlemsstaten i en periode på syv (7) år efter udløbet af gennemførelsesperioden eller opsigelsen af denne finansieringsaftale eller lukningen af operationer ifølge et finansielt instrument, alt efter hvilken periode der er længst.

15.4.

EIF fremsender det reviderede regnskab for en særlig foranstaltning til forvaltningsmyndigheden en gang om året.

Artikel 16

Operationel og finansiel rapportering

16.1.

EIF aflægger rapport til forvaltningsmyndigheden med intervaller, der skal aftales [yderligere betingelser fastsættes nærmere ved aftale], vedrørende de operationelle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med bilag 5, nemlig:

a)

identifikation af det nationale særprogram og af den givne prioritet eller foranstaltning, på baggrund af hvilken medlemsstatens bidrag tilvejebringes

b)

beskrivelse af den/de særlige foranstaltning[er] og gennemførelsesordninger

c)

identifikation af de finansielle formidlere

d)

det samlede indbetalte bidrag fra medlemsstaten opdelt pr. prioritet eller foranstaltning under det nationale særprogram

e)

samlet beløb for den nye lånefinansiering udstedt i det pågældende kvartal og til dato

f)

samlet beløb til forvaltningsomkostninger og -gebyrer

g)

resultaterne af den/de særlige foranstaltning[er], herunder udviklingen med hensyn til deres opsætning og valg af finansielle formidlere

h)

samlet beløb i form af akkumulerede tilbagebetalinger og indtægter

i)

udvikling af gearingsgraden

j)

den/de særlige foranstaltning[er]s bidrag til opnåelse af indikatorerne for den prioritet eller foranstaltning, der vedrører det nationale særprogram

k)

antal endelige modtagere (i alt og pr. operation)

l)

bruttosubventionsækvivalent for hver transaktion.

[Yderligere betingelser fastsættes ved aftale]

16.2.

EIF aflægger rapport til forvaltningsmyndigheden med de i artikel 16.1 omtalte intervaller vedrørende de finansielle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er], jf. bilag 6 [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

16.3.

Senest [] hvert år forsyner EIF forvaltningsmyndigheden med en årsrapport med en oversigt over alle de data angående de operationelle og finansielle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er] siden oprettelsen deraf. Denne årsrapport fremlægges uden unødig forsinkelse til gennemgang i investorbestyrelsen [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

EIF videreformidler regelmæssige kontrolrapporter fra de eksterne revisorer, som er udpeget i denne finansieringsaftale, til forvaltningsmyndigheden i form af en revisionsskrivelse. [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

Om nødvendigt kan parterne desuden drøfte og indgå aftale om yderligere rapporteringsforanstaltninger vedrørende operationerne [Yderligere betingelser kan fastsættes ved aftale].

16.4.

De i artikel 16.1 og 16.2 omtalte rapporteringskrav tager udgangspunkt i de til enhver tid af EIF indhentede oplysninger ifølge de pågældende rapporteringsforpligtelser, som fremgår af de operationelle aftaler mellem EIF og de finansielle formidlere, der gennemfører den/de særlige foranstaltning[er]. Det skal af den operationelle aftale fremgå, at de finansielle formidlere skal levere sådanne oplysninger til EIF [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

16.5.

Rapporterne, der skal fremsendes til forvaltningsmyndigheden, skal være opgjort i euro. Rapporterne kan bygge på årsregnskaber, som er opgjort i andre valutaer alt efter EIF's behov. Om nødvendigt omregnes beløbene til euro. Medmindre andet er anført i denne finansieringsaftale, omregnes beløb, der er opgjort i en anden valuta end euro, og som er indberettet af den ene part til den anden i euro, til euro til den valutakurs, der er gældende på den pågældende rapporteringsdag som fastsat af Den Europæiske Centralbank.

Artikel 17

Revision, kontrol og overvågning

17.1.

I overensstemmelse med den pågældende EU-lovgivning har Revisionsretten og Kommissionen revisionsbeføjelser vedrørende gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er].

17.2.

EIF foretager kontrol af gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] i overensstemmelse med fondens regler, politikker og procedurer samt denne finansieringsaftale, herunder, når det er hensigtsmæssigt, kontrol på stedet af repræsentative og/eller risikobaserede eksempler på transaktioner for at sikre, at den/de særlige foranstaltning[er] gennemføres effektivt og korrekt og for bl.a. at forebygge og rette op på uregelmæssigheder og svig.

17.3.

I tilfælde af formodning om svig, korruption eller en anden form for ulovlig aktivitet, der påvirker EU's finansielle interesser, informerer EIF straks OLAF og kan i tæt samarbejde med OLAF træffe passende forebyggende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til bevarelse af bevismateriale. I tilfælde af uregelmæssigheder med hensyn til medlemsstatens bidrag informerer EIF straks forvaltningsmyndigheden og iværksætter alle nødvendige tiltag, herunder retslig behandling, for at få inddrevet alle skyldige beløb i overensstemmelse med bestemmelserne i den operationelle aftale, jf. bilag 1, og omgående indsætte alle inddrevne beløb på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er].

17.4.

EIF overvåger gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] ved hjælp af de rapporter og/eller årsregnskaber, som de finansielle formidlere udarbejder, de foreliggende interne og eksterne revisionsresultater og de kontroller, som foretages af formidlerne eller EIF, herunder en analyse af beskaffenheden og omfanget af fejl og svagheder, der er identificeret i systemerne, samt de korrigerende tiltag, der er iværksat eller planlagt. EIF aflægger rapport til forvaltningsmyndigheden om de væsentlige resultater af sådanne aktiviteter.

17.5.

Formålet med EIF's overvågning af gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] er at give forvaltningsmyndigheden mulighed for at vurdere, i) om det interne kontrolsystem er effektivt, ii) om medlemsstatens bidrag er blevet anvendt i overensstemmelse med de gældende administrative og aftaleretlige bestemmelser, og iii) om fremskridtene med hensyn til at nå de politiske mål kommer til udtryk i de relevante resultatindikatorer.

17.6.

Forvaltningsmyndigheden kan foretage kontrol og overvågning af gennemførelsen af den/de særlige foranstaltning[er] ved deltagelse i investorbestyrelsen, via de reviderede årsregnskaber, der leveres af EIF, jf. artikel 15.4.

17.7.

OLAF kan foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 med eventuelle senere ændringer eller tilføjelser for at beskytte EU's finansielle interesser med henblik på at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller anden form for ulovlig aktivitet, der påvirker EU's finansielle interesser i forbindelse med finansieringsoperationer ifølge den/de særlige foranstaltning[er].

Artikel 18

Evaluering

18.1.

Parterne kan indgå aftale om evalueringer, der skal foretages af gennemførelsen af finansieringsaftalen på vilkår, som er nærmere angivet heri. [Yderligere betingelser kan fastsættes ved aftale].

18.2.

EIF pålægger de finansielle formidlere i hver enkelt operationel aftale at forsyne EIF med de informationer, de er i besiddelse af, og som med rimelighed kan forlanges for at kunne foretage en evaluering, som skal gennemføres af Kommissionen, jf. artikel 57, stk. 3, i CPR.

Artikel 19

Indkøb af varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser

19.1.

EIF's indkøb af varer, bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i forbindelse den/de særlige foranstaltning[er] foretages i overensstemmelse med de gældende regler og procedurer, som EIF har indført, idet der tages hensyn til principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling, »mest valuta for pengene«, forebyggelse af interessekonflikter og ikke-diskriminering ved tildeling af kontrakter, forudsat at underentrepriser under behørig hensyntagen til omkostninger og varighed ikke fører til øgede omkostninger i forhold til direkte gennemførelse via EIF selv. For at undgå enhver tvivl vedrører underentrepriser ikke valget af finansielle formidlere, jf. artikel 9.

19.2.

Ansøgere og bydende, der er opført i den centrale database om udelukkelser, som er etableret og drives af Kommissionen ifølge Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008 af 17. december 2008 om den centrale database om udelukkelser (15), må, for så vidt angår forvaltning af den/de særlige foranstaltning[er], ikke engageres.

Artikel 20

Synlighed

20.1.

EIF træffer alle hensigtsmæssige forholdsregler, jf. denne finansieringsaftale, med henblik på at offentliggøre, at den/de særlige foranstaltning[er] er samfinansieret via [EFRU] ELLER [ELFUL], og medtager bestemmelserne om, at kravene ifølge denne artikel videreformidles til de finansielle formidlere og de endelige modtagere i de relevante kontrakter. [Yderligere betingelser fastsættes ved aftale].

20.2.

EIF skal forlange, at det af de oplysninger, der gives til pressen, interesseparterne, de finansielle formidlere og de endelige modtagere af den/de særlige foranstaltning[er], fremgår, at den/de særlige foranstaltning[er] blev bevilget »med EU-støtte« (på det relevante EU-sprog), og at EU's logo (tolv gule stjerner på en blå baggrund) vises på passende måde, jf. kravene i uddelegeringsaftalen(-erne).

20.3.

EIF skal forlange, at den finansielle formidler gennemfører de i denne finansieringsaftale omtalte informations-, markedsførings- og reklamekampagner [yderligere betingelser fastsættes ved aftale] inden for [MEDLEMSSTATENS NAVN]s område med det formål at gøre den/de særlige foranstaltning[er] kendte i for området, idet den sikrer, at dokumenter vedrørende den støtte, der gives via den/de særlige foranstaltning[er], indeholder en tekst om, at transaktionen nyder godt af støtte fra EU ifølge »[SMV-initiativet], en eller flere særlige foranstaltninger med EU-finansiering via [EFRU] ELLER [ELFUL], [Cosme] OG/ELLER [Horisont 2020]«.

20.4.

Teksten og EU-logoet skal have en sådan størrelse og fremtrædende plads, at der sikres stor synlighed, således at der ikke kan opstå forvirring med hensyn til identificering af EIF's aktivitet og anvendelse på den/de særlige foranstaltning[er] af EIF's privilegier og immuniteter.

20.5.

Alle publikationer fra EIF, der specifikt vedrører den/de særlige foranstaltning[er], skal uanset form og medie være forsynet med følgende eller en lignende ansvarsfraskrivelse på det relevante EU-sprog: »Dette dokument er udarbejdet med finansiel støtte fra EU. De synspunkter, der kommer til udtryk heri, kan på ingen måde opfattes som en afspejling af EU's officielle holdning.«

20.6.

Forvaltningsmyndigheden træffer alle hensigtsmæssige forholdsregler for at offentliggøre, at den/de særlige foranstaltning[er] er samfinansieret af EIF og i givet fald EIB. Det skal fremgå af de informationer, der gives til pressen, interesseparterne, de finansielle formidlere og de endelige modtagere, alt relateret reklamemateriale, officielle bekendtgørelser, rapporter, publikationer og internetbaserede oplysninger, at den/de særlige foranstaltning[er] er gennemført »med samfinansiering via Den Europæiske Investeringsfond [og Den Europæiske Investeringsbank]« (på det relevante EU-sprog), og EIF's logo vises i givet fald på passende måde.

20.7.

Med forbehold af gældende krav om fortrolighed udarbejder EIF efter undertegnelsen af den første operationelle aftale uden unødig forsinkelse efter undertegnelsen en pressemeddelelse på engelsk, som skal slås op på EIF's websted. EIF bestemmer indholdet i pressemeddelelserne.

20.8.

Parterne konsulterer hinanden om fremskridt og situationsrapporter, publikationer, pressemeddelelser og opdateringer, der er relevante for denne finansieringsaftale, inden de udsendes eller offentliggøres, og informerer hinanden om sådanne dokumenter, når de udsendes.

20.9.

EIF indarbejder i hver operationel aftale kravene i de relevante uddelegeringsaftaler om de finansielle formidleres kendskab til den støtte, der ydes af EU.

Artikel 21

Offentliggørelse af information om finansielle formidlere

21.1.

EIF offentliggør årligt navnene på de finansielle formidlere, der er involveret i den/de særlige foranstaltning[er], jf. bestemmelserne i uddelegeringsaftalen(-erne).

21.2.

I forbindelse med kriterierne for offentliggørelse og graden af offentliggjorte detaljer tages der hensyn til de specifikke forhold i finanssektoren og beskaffenheden af den/de særlige foranstaltning[er], og der skal ligeledes være overensstemmelse med de specifikke regler i EFRU og i givet fald ELFUL.

Artikel 22

Overdragelse

Parterne må ikke helt eller delvist overdrage nogle af deres rettigheder eller forpligtelser ifølge denne finansieringsaftale til tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part.

Artikel 23

Ansvar

23.1.

EIF er ansvarlig over for forvaltningsmyndigheden for udførelsen af sine opgaver og forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale med professionel omhu og påpasselighed og for ethvert tab som følge af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.

[23.2

For så vidt angår gennemførelsen af denne finansieringsaftale skal forvaltningsmyndigheden og EIF forhandle om kontraktlige retsmidler med hensyn til tab eller tingsskade eller personskade, som EIF måtte pådrage sig.]

23.3.

En part, der er udsat for force majeure, skal ikke anses for at have misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale, hvis vedkommende har været forhindret i at opfylde dem på grund af force majeure.

Artikel 24

Lovvalg og jurisdiktion

24.1.

Denne finansieringsaftale henhører under og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i [fastsættes nærmere ved aftale] uden hensyntagen til gældende principper om lovkonflikter.

24.2.

Parterne bestræber sig på i mindelighed at bilægge tvister eller klager i forbindelse med fortolkning, anvendelse eller gennemførelse af denne finansieringsaftale, herunder eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen deraf.

24.3.

Ved manglende tvistbilæggelse i mindelighed er parterne enige om, at [den kompetente jurisdiktion fastsættes nærmere ved aftale] skal have enekompetence til at bilægge tvister i forbindelse med denne finansieringsaftale.

Artikel 25

Ikrafttræden — opsigelse

25.1.

Denne finansieringsaftale træder i kraft efter parternes undertegnelse og forbliver i kraft indtil den [31. december 2023] eller forekomsten af en opsigelsesbegivenhed, som ikke er blevet afhjulpet, jf. artikel 25.5, alt efter hvad der indtræffer først.

25.2.

Senest [6] måneder før den [31. december 2023] konsulterer parterne hinanden angående forlængelse af denne finansieringsaftale i en periode mere.

25.3.

Hvis en eller flere operationelle aftaler og/eller i givet fald garantiaftaler stadig er i kraft pr. [31. december 2023], forlænges denne finansieringsaftale efter aftale mellem parterne. I fravær af en sådan aftale forbliver denne finansieringsaftale kun i kraft med hensyn til en faktisk forpligtelse eller en eventualforpligtelse eller eksponering ifølge en operation, indtil en sådan forpligtelse eller eksponering er afskrevet eller afgjort at være uinddrivelig, og alle gældende forældelsesfrister er udløbet.

25.4.

I denne finansieringsaftales løbetid kan en af parterne på et hvilket som helst tidspunkt opsige denne finansieringsaftale med øjeblikkelig virkning ved at underrette den anden part om, at der er indtruffet en opsigelsesbegivenhed.

25.5.

De årsager, der kan give anledning til en opsigelsesbegivenhed, er angivet nedenfor:

i)

forvaltningsmyndigheden kan meddele en opsigelsesbegivenhed i tilfælde af:

a)

EIF's manglende undertegnelse af den operationelle aftale i forbindelse med det beløb for medlemsstatens bidrag, der er indeholdt i en betalingsanmodning, inden for tre måneder efter datoen for en sådan betalingsanmodning

b)

EIF's manglende overholdelse af væsentlige forpligtelser i henhold til denne aftale

c)

EIF's manglende undertegnelse af den første operationelle aftale inden for den tidsfrist, der fremgår af artikel 8.2

i hvert tilfælde, forudsat at forvaltningsmyndigheden har sendt en advarselsskrivelse til EIF med angivelse af forekomsten af en sådan potentiel opsigelsesbegivenhed, og at EIF ikke har afhjulpet situationen inden for en periode på (60) dage efter modtagelse af beskeden

ii)

EIF kan give underretning om en opsigelsesbegivenhed i tilfælde af:

a)

forvaltningsmyndighedens manglende indsættelse, jf. dog artikel 11, uden urimelig forsinkelse på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] af medlemsstatens bidrag svarende til beløbet for medlemsstatens bidrag som angivet i en betalingsanmodning

b)

forvaltningsmyndighedens manglende overholdelse af væsentlige forpligtelser i henhold til denne finansieringsaftale

i hvert tilfælde, forudsat at EIF har sendt en advarselsskrivelse til forvaltningsmyndigheden med angivelse af forekomsten af en sådan potentiel opsigelsesbegivenhed, og at forvaltningsmyndigheden ikke har afhjulpet situationen inden for en periode på 60 (tres) dage efter modtagelse af beskeden.

25.6.

Hvis denne aftale opsiges, fritages EIF, jf. dog artikel 25.9, fra enhver pligt til at gennemføre EIF-aktiviteten pr. nævnte dato for en sådan opsigelse. De forvaltningsomkostninger og -gebyrer, som EIF måtte være berettiget til for perioder forud for nævnte dato for opsigelsen, forfalder og skal betales pr. denne dato [Om nødvendigt kan der ved kontrakt fastlægges yderligere betingelser, herunder eventuelle justeringer af de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der skal betales efter opsigelsen af denne finansieringsaftale].

25.7.

Udgifter, som den ene eller anden part har afholdt i forbindelsen med en opsigelsesbegivenhed, bæres af den part, der har ansvaret for forekomsten af en sådan opsigelsesbegivenhed.

25.8.

Efter udløbet eller opsigelsen af denne finansieringsaftale tilbagebetales nettotilgodehavendet angående medlemsstatens bidrag på kontoen/kontiene vedrørende den/de særlige foranstaltning[er] til forvaltningsmyndigheden inden for rammerne af afslutningspolitikken. Alle udgifter, som EIF afholder i forbindelse med en sådan overførsel, bæres af forvaltningsmyndigheden og tilbageholdes fra medlemsstatens bidrag, der skal tilbagebetales, medmindre en sådan overførsel sker efter opsigelse af denne finansieringsaftale som følge af en opsigelsesbegivenhed, forvaltningsmyndigheden har underrettet om.

25.9.

Opsigelse eller udløb af denne finansieringsaftale berører ikke nogen af parternes rettigheder og forpligtelser, der er erhvervet eller eksisterer på datoen for opsigelsen eller udløbet, herunder uden begrænsning den ene eller anden parts erhvervede rettigheder og forpligtelser vedrørende betalingsforpligtelser. Efter opsigelse eller udløb af denne aftale skal denne finansieringsaftale forblive i kraft med hensyn til en aktuel forpligtelse eller eventualforpligtelse eller eksponering i henhold til en operation, indtil en sådan forpligtelse eller eksponering er afskrevet eller afgjort at være uinddrivelig, og alle gældende forældelsesfrister er udløbet, og især er EIF berettiget til at tilbageholde de beløb, der måtte være krævet i henhold til denne aftale eller en operationsaftale om betaling af ethvert skyldigt beløb eller opfyldelsen af alle erhvervede forpligtelser eller eventualforpligtelser i henhold til udestående operationer.

25.10.

Hvis EIF i samråd med Kommissionen beslutter, at det samlede minimumsbidrag til den/de særlige foranstaltning[er], som udgør summen af bidragene fra alle de deltagende medlemsstater i Unionen, er utilstrækkeligt, idet der tages behørigt hensyn til den mindste kritiske masse som fastslået i den forudgående vurdering, kan EIF underrette forvaltningsmyndigheden om, at der er indtruffet en opsigelsesbegivenhed.

25.11.

Bestemmelserne i artikel 23 (Ansvar), 24 (Lovvalg og jurisdiktion), 25 (Ikrafttræden — opsigelse) og 26 (Bekendtgørelser og meddelelser) fortsætter efter denne finansieringsaftales opsigelse eller udløb.

25.12.

I tilfælde af afvikling af de [finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme] OG/ELLER [finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020] indgår parterne aftale om anvendelse af medlemsstatens bidrag.

Artikel 26

Bekendtgørelser og meddelelser

26.1.

Bekendtgørelser og meddelelser om denne finansieringsaftale fra den ene part til den anden sendes skriftligt i papirform eller i elektronisk form, jf. bestemmelserne i afsnit 2 og 3 nedenfor, ved hjælp af følgende kommunikationsoplysninger:

 

For forvaltningsmyndigheden:

[udfyldes].

 

For EIF:

Den Europæiske Investeringsfond

[udfyldes med afdelingens navn]

15, Avenue J.F. Kennedy

2968 Luxembourg (GD Luxembourg)

Kontaktperson: [udfyldes]

E-mailadresse: [udfyldes]

26.2.

Ændringer af ovenstående kommunikationsoplysninger træder først i kraft, når de er meddelt den anden part skriftligt i papirform eller elektronisk form.

26.3.

Disse bekendtgørelser og meddelelser anses for at være meddelt på behørig vis, når [udfyldes].

Artikel 27

Ændringer m.v.

27.1.

Alle ændringer, variationer eller modifikationer af denne finansieringsaftale kræver et skriftligt dokument, der er behørigt underskrevet af begge parter, og det skal fremgå, hvilken dato ændringen træder i kraft.

27.2.

En parts fraskrivelse eller undladelse i et eller flere tilfælde af at kræve gennemførelse af en bestemmelse i denne finansieringsaftale må ikke fortolkes som en fraskrivelse af den pågældende parts rettigheder til fremtidig gennemførelse af en sådan bestemmelse, og den anden parts forpligtelse med hensyn til en sådan fremtidig gennemførelse skal fortsat være fuldt ud gældende.

Artikel 28

Bilag

Betragtningerne og følgende bilag udgør en integrerende del af denne finansieringsaftale:

Bilag 1

:

Tidsskema for den/de særlige foranstaltning[er]

instrument til garantier uden loft (valgmulighed 1)

instrument til securitisation (valgmulighed 2)

Bilag 2

:

Udelukkelseskriterier for finansielle formidlere og endelige modtagere og støttekriterier for EU-bidraget [delvis under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 3

:

Betalingsanmodning [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 4

:

Retningslinjer for kapitalforvaltning [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 5

:

Rapportering om de operationelle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er] [under de specifikke finansieringsaftaler]

Bilag 6

:

Rapportering om de finansielle aspekter af den/de særlige foranstaltning[er] [under de specifikke finansieringsaftaler]

BILAG 1

INSTRUMENT TIL GARANTIER UDEN LOFT  (16)

SMV-initiativ — valgmulighed 1

SMV-INITIATIV ANGÅENDE INSTRUMENT TIL GARANTIER UDEN LOFT — VALGMULIGHED 1

Dette instrument vedrører anvendelse af garantier uden loft, der tilvejebringes af EIF med henblik på at dække kreditrisikoen ved SMV'ers lån, leasingaftaler eller garantier. SMV-initiativet angående instrumentet for garantier uden loft er baseret på risikoen på forskellige niveauer via EU-midler (Cosme og/eller Horisont 2020), EFRU/ELFUL, sammen med midler fra EIB-gruppen og evt. sideløbende med nationale erhvervsfremmende banker og nationale garantiordninger.

Inden for rammerne af SMV-initiativet angående instrumentet for garantier uden loft tilvejebringer EIF garantier uden loft op til aftalte maksimumsbeløb. De engagementsleverende finansielle institutioner bibeholder en væsentlig interesse i deres respektive garanterede porteføljer ved at bibeholde en økonomisk eksponering på 20 % på hvert garanteret lån med henblik på at sikre den fornødne afstemning af interesser (»interesser på spil«).

De finansielle formidlere vil hver især få en garanti uden loft fra EIF mod betaling af et garantigebyr. Den største risiko ved den resulterende portefølje dækkes af en kombination af medlemsstatens bidrag og midler fra Cosme og/eller Horisont 2020. Den mindste risiko ved den resulterende portefølje bibeholdes via en kombination af midler fra EIB-gruppen op til et aftalt maksimumsbeløb og eventuelt nationale erhvervsfremmende banker og nationale garantiordninger. En sådan ufinansieret risikooverførsel, der muliggør delvis overførsel af kreditrisiko til tredjepart uden faktisk at flytte porteføljen af aktiver fra den finansielle institutions balance, giver den engagementsleverende finansielle institution mulighed for at opnå lovgivningsbestemt kapitalfritagelse, når dette er praktisk gennemførligt. Ved en sådan operation tages der hensyn til myndighedskravene i det pågældende land.

Udstedelse, due diligence, dokumentation og servicering af porteføljen, der består af støtteberettigede SMV-lån, -leasingaftaler eller -garantitransaktioner, varetages af de finansielle formidlere i overensstemmelse med deres sædvanlige udstedelses- og serviceringsprocedurer. Den finansielle formidler (eller den finansielle underformidler i tilfælde af modgarantier) bevarer det direkte kundekreditforhold med hver endelig modtager. Den finansielle formidler forsyner regelmæssigt EIF med oplysninger om porteføljen, og EIF videreformidler i henhold hertil alle relevante oplysninger til risikotagerne i henhold til de relevante aftaler.

Den finansielle formidler videreformidler fuldt ud statsstøtteydelsen som defineret i de vejledende betingelser og i henhold til formlen i afsnit 5 og 6 nedenfor til SMV'erne. Der skal endvidere tages hensyn til, at de implicitte omkostninger (risikoen for dårligt omdømme, den finansielle risiko, den administrative risiko, risikoen ved gennemførelse af afdelingen (17)), som den finansielle formidler påtager sig, modvirker en eventuel fordel vedrørende statslige midler (dvs. medlemsstatens bidrag), hvilket således sikrer, at den finansielle formidler ikke nyder godt af uretmæssig støtte.

Medmindre andet udtrykkeligt er anført, har de i bilag 1 definerede udtryk samme betydning som de tilsvarende definerede udtryk i denne model for finansieringsaftale.

Vejledende betingelser for garantierne uden loft, jf. valgmulighed 1

1.

Hovedkarakteristika

 

Det finansielle instruments rækkevidde

Den finansielle formidler udsteder en portefølje af ny lånefinansiering (med forbehold af en minimumsgearingsgrad), for hvilken vedkommende modtager en porteføljegaranti uden loft (i form af direkte garantier eller mod- eller samgarantier) fra EIF mod betaling af et garantigebyr.

EIF fungerer som daglig forvalter af det finansielle instrument og forvalter medlemsstatens bidrag, EU-bidraget (dvs. bidrag inden for rammerne af [Cosme-forordningen] OG/ELLER [H2020-forordningen], EIF-bidraget og den kreditrisiko, som EIB og eventuelt de nationale erhvervsfremmende banker påtager sig.

Garanti

EIF forsyner den finansielle formidler med garantien mod betaling af et garantigebyr. Garantien dækker en del (op til garantisatsen) af kreditrisikoen i forbindelse med en portefølje af underliggende ny lånefinansiering (»Porteføljen«).

Garantisats

Op til 80 % af hver eneste transaktion i porteføljen, således at den finansielle formidler bibeholder en væsentlig økonomisk interesse i porteføljen, svarende til mindst 20 % af den økonomiske eksponering, for at sikre afstemning af interesser.

Struktur

Op til garantisatsen dækker garantien misligholdte beløb i relation til den finansielle formidler med hensyn til hver af de misligholdte støtteberettigede transaktioner, der er med i porteføljen.

Medlemsstatens bidrag anvendes til at dække den største risiko i porteføljen op til en procentsats, som fastsættes under hensyn til multiplikatoreffekten for medlemsstatens bidrag som aftalt i finansieringsaftalen. Dette kan typisk resultere i, at 100 % af et sådant beløb absorberes til dækning af nettotab vedrørende porteføljen.

Den næstmest risikofyldte del af porteføljen dækkes af en kombination af midler fra EIF, EU's budget og forvaltningsmyndigheden. Den resterende risiko ved porteføljen dækkes via en kombination af midler fra EIB-gruppen og eventuelt nationale erhvervsfremmende banker og nationale garantiordninger.

De midler, der tilvejebringes fra de forskellige risikotagere, fastlægges på et sådant niveau, at risikoen passer til risikotolerancen i EIB-gruppen og hos eventuelle andre potentielle risikotagere.

Hver portefølje har tilstrækkelig homogenitet og tilstrækkelig puljediversificering til, at EIF kan tildele en rating i overensstemmelse med sine risikovurderingsmetoder.

Misligholdte beløb

Vedrører ubetalt hovedstol og ubetalte renter i relation til den finansielle formidler med hensyn til misligholdte transaktioner, der er med i porteføljen.

2.

Portefølje

 

Tilgængelighedsperiode

EIF og den finansielle formidler indgår aftale om en tilgængelighedsperiode (typisk op til 3 år), i hvilken transaktioner kan indgå i porteføljen.

Støtteberettigede endelige modtagere

De endelige modtagere skal opfylde kravene angående støtteberettigelse, jf. artikel 37, stk. 4, og 39 i CPR samt de specifikke betingelser for støtteberettigelse i EFRU- og ELFUL- forordningerne.

Kriterier for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme

Se bilag 2.

Kriterier for støtteberettigelse inden for rammerne af Horisont 2020

Se bilag 2.

Udelukkelsesproces

Hvis en transaktion ikke opfylder kriterierne for støtteberettigelse, udelukkes den fra porteføljen (og dækkes ikke af garantien). Under visse begrænsede omstændigheder og ved gennemførelse af artikel 39, stk. 2, litra a), i CPR kan afgørelsen af, hvorvidt en sådan manglende opfyldelse lå inden for den finansielle formidlers kontrol, medføre fortsat garantidækning.

Krav til gearingsgrad for medlemsstatens bidrag

Gearingsgraden beregnes som den samlede nye lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere divideret med medlemsstatens bidrag. Minimumsgearingsgraden skal være mindst [X] gange medlemsstatens samlede bidrag.

Kravet til minimumsgearingsgrad for Cosme-bidrag

I betragtning af bidraget i henhold til Cosme-forordningen skal ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere i overensstemmelse med gearingskravene i retsgrundlag for Cosme og uddelegeringsaftalen i givet fald også opfylde kriterierne for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme.

Kravet til minimumsgearingsgrad for Horisont 2020-bidrag

I betragtning af bidraget i henhold til H2020-forordningen skal ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere i overensstemmelse med gearingskravene i retsgrundlag for Horisont 2020 og uddelegeringsaftalen i givet fald også opfylde kriterierne for støtteberettigelse inden for rammerne af Horisont 2020.

3.

Prisfastsættelse

 

Garantigebyr

EIF opkræver garantigebyret for transaktionerne i porteføljen hos den finansielle formidler.

Garantigebyret, udtrykt som [X] % pr. år, beregnes kvartalsvist på baggrund af de skyldige beløb i porteføljen.

Prisfastsættelse af medlemsstatens bidrag

Medlemsstatens bidrag prisfastsættes på et niveau, der står i forhold til den påtagne aktuelle risiko med undtagelse af dækningen af den mest risikofyldte del af porteføljen, som prisfastsættes til nul (dvs. medlemsstatens bidrag tilvejebringes uden beregning).

4.

Diverse

 

Sanktioner

Se artikel 7.

Rapportering

Se bilag 5.

Overvågning og revision

Se artikel 17.

5.

Overførsel af ydelse

 

Overførsel af ydelse

EIF vurderer ordningen til overførsel af ydelse til de endelige modtagere. Ordningen indgår i processen til udvælgelse af finansielle formidlere og indgår i EIF's endelige afgørelse om, hvorvidt man vil indgå en garantiaftale og på hvilke betingelser. Overførslen af ydelse anvendes — for den del af den nye lånefinansiering, der dækkes af garantien — på den standardrentesats, der opkræves af de endelige modtagere via en reduktion af kreditrisiko/garantipræmien. Den skal kunne dokumenteres.

Samlet ydelse

Den samlede ydelse defineres for den del af lånet, der er dækket af garantien, som en nedsættelse af rentesatsen eller i givet fald garantigebyret som opkrævet af den finansielle formidler hos de endelige modtagere, idet der tages hensyn til den bagvedliggende påtagne kreditrisiko og virkningerne af og omkostningerne ved garantien. Da den finansielle formidler ikke modtager nogen godtgørelse/finansiering fra EIF, fokuseres der ved vurderingen af den samlede ydelse kun på kreditrisikopræmien. Den finansielle formidler tager hensyn til omkostningerne ved garantien (garantigebyret) ved beregning af den nye kreditrisiko/garantipræmie for hvert lån eller hver garanti.

Den samlede ydelse beregnes ved hjælp af følgende formel:

Samlet ydelse = standardkredit/garantirisikopræmie — garantigebyr

6.

Statsstøtte

 

Statsstøtteydelse

Statsstøtteydelsen for den del af lånet, der er dækket af garantien, udgør en del af den samlede ydelse, som er proportional med medlemsstatens bidrag (18) i den nye lånefinansieringsportefølje, og den beregnes ved hjælp af følgende formel:

Statsstøtteydelse = samlet ydelse * % af medlemsstatens bidrag til garantien (den garanterede del af den nye lånefinansieringsportefølje).

Den finansielle formidler overfører fuldt ud statsstøtteydelsen til endelige modtageren.

Beregning af GGE

På endelig modtagerniveau betragtes statsstøtteydelsen som et rentetilskud i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 4, stk. 2, i de minimis-forordningen.

Bruttosubventionsækvivalenten (GGE) beregnes ved hjælp af følgende formel:

GGE = garanteret lånebeløb (19) * løbetid (vægtet gennemsnitlig løbetid) for lånet (garanti) (20) * statsstøtteydelse

Den finansielle formidler beregner GGE for hvert enkelt lån (garanti) (20) i den nye lånefinansieringsportefølje og meddeler det til EIF. Under alle omstændigheder kan GGE ikke ligge over den tærskelværdi, der er fastsat i de minimis-forordningen.

Statsstøttesanktioner

EIF opkræver en statsstøttesanktion hos den finansielle formidler, hvis statsstøtteydelsen ikke fuldt ud overføres til den endelige modtager.

INSTRUMENT TIL SECURITISATION

SMV-initiativ — valgmulighed 2

SMV-INITIATIV VEDRØRENDE INSTRUMENTER TIL SECURITISATION

Dette instrument vedrører anvendelse af securitisationstransaktioner sikret ved SMV-lån, -leasingaftaler eller -garantier, hvor EU-midler (Cosme og/eller Horisont 2020), EFRU/ELFUL samt midler fra EIB-gruppen og eventuelt sideløbende med nationale erhvervsfremmende banker, nationale garantiordninger og andre institutionelle investorer tegner sig for eller garanterer visse beløb på forskellige risikoniveauer.

Ved et instrument til securitisation anvendes en portefølje af SMV-støtteberettigede finansieringsinstrumenter som sikkerhedsstillelse for omsættelige værdipapirer (trancher), diversificeret alt efter risikoniveau.

Ufinansierede risikooverdragelsesordninger (syntetisk securitisation) er også en mulighed, hvilket gør det muligt at overdrage kreditrisikoen til tredjepart uden reelt at fjerne porteføljen af aktiver fra bankens balance, og dermed kan den engagementsleverende bank opnå lovgivningsbestemt kapitalfritagelse. Ved sådanne operationer skal der tages hensyn til myndighedskravene i det pågældende land.

Instrumentet til securitisation garanterer for en væsentlig del af den bagvedliggende støtteberettigede lånefinansieringsportefølje efter et tilsagn fra den pågældende finansielle formidler om at skabe en yderligere portefølje, ligeledes ved brug af midler, der er mobiliseret som følge af securitisationstransaktionen for ny SMV-finansiering.

Ved SMV-initiativet vedrørende instrumenter til securitisation vil EIF og EIB (eventuelt sideløbende med nationale erhvervsfremmende banker, nationale garantiordninger og andre institutionelle investorer) tegne sig for eller garantere visse trancher op til et aftalt maksimumsbeløb. De engagementsleverende finansielle institutioner bibeholder en væsentlig interesse i transaktionen såsom en passende andel (mindst 50 %) af juniortranchen og en passende eksponering for hver tranche hos investorerne eller tilsvarende ordninger for at sikre den nødvendige afstemning af interesser (»interesser på spil«) og overholde kravet om bibeholdelse af risiko i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013.

Den rating, som tildeles senior- og mezzanintrancherne, skal passe til risikotolerancen i EIB-gruppen og hos eventuelle nationale erhvervsfremmende banker, nationale garantiordninger og tredjepart i form af institutionelle investorer, der også måtte investere i seniortrancher af sådanne securitisationer, hvilket dermed øger gearingen for allokerede budgetmidler.

Junior- og mezzanintrancher, der ikke bibeholdes af den engagementsleverende part, tegnes af en kombination af EFRU/ELFUL, Cosme/Horisont 2020 og EIF's egne midler.

Forvaltningsmyndigheder, der er villige til at deltage i garantiordningen (via EIF, men med risiko for bidraget via ESI-midler), garanterer/investerer op til 50 % af juniortranchen.

Udstedelse, due diligence, dokumentation og servicering af den securitiserede portefølje, der består af støtteberettigede SMV-lån, -leasingaftaler eller -garantier til SMV'er og virksomheder med under 500 ansatte, varetages af de finansielle formidlere i overensstemmelse med deres sædvanlige udstedelses- og serviceringsprocedurer. De finansielle formidlere bevarer typisk det direkte kundekreditforhold med hver SMV. De finansielle formidlere forsyner kvartalsvist hhv. EIB og EIF med oplysninger om den securitiserede portefølje samt tillægsporteføljen (nyudstedt SMV-finansiering) indtil opsigelse af securitisationstransaktionen.

Vejledende betingelser for securitisationen

1.

Generelle betingelser

 

Det finansielle instruments rækkevidde

Ved securitisation af aktiver tilstræber de finansielle formidlere at frigive lovpligtig og økonomisk kapital og/eller opnå nye finansieringskilder, der giver den finansielle formidler mulighed for at udstede ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere (at opbygge en tillægsportefølje).

Den finansielle formidler modtager en garanti/investering fra EIF til dækning af den securitiserede portefølje mod betaling af et gebyr og forpligter sig til at udstede en portefølje af ny lånefinansiering (med forbehold af en minimumsgearingsgrad).

EIF fungerer som daglig forvalter af det finansielle instrument og forvalter medlemsstatens bidrag, EU-bidraget (dvs. bidrag inden for rammerne af [Cosme-forordningen] OG/ELLER [H2020-forordningen]), EIF-bidraget og den kreditrisiko, som EIB og eventuelt de nationale erhvervsfremmende banker påtager sig.

Transaktionsstruktur

Der er mulighed for enten kontante (»egentligt salg«) eller syntetiske (»ufinansierede«) securitisationer.

En kontant securitisation er en transaktion, i forbindelse med hvilken en engagementsleverende part (den finansielle formidler) securitiserer aktiver ved at pulje dem i den securitiserede portefølje og sælge den securitiserede portefølje til en enhed med et særligt formål (»SPE«). SPE finansierer købet af den securitiserede portefølje via udstedelse af beviser sikret ved hjælp af sådanne aktiver (værdipapirer af asset-backed-typen — »ABS«). Indtægterne fra udstedelse af disse beviser anvendes af SPE til at betale købsprisen for den securitiserede portefølje til den finansielle formidler.

Ved en syntetisk securitisation beholder den finansielle formidler de relevante aktiver på sin balance, og EIF dækker en del af risikoen på den securitiserede portefølje. Dette resulterer evt. i kapitalfrigørelse for den finansielle formidler.

EIF opdeler den securitiserede portefølje i trancher alt efter risikoen ved de bagvedliggende transaktioner.

Juniortranchen består af den mest risikofyldte del af den securitiserede portefølje op til en forudbestemt procentsats, idet der tages hensyn til porteføljens karakteristika, kravene om kreditforbedring og kravet om gearingsgrad for medlemsstatens bidrag. Medlemsstatens bidrag dækker op til 50 % af juniortranchen, mens den resterende del af juniortranchen bibeholdes af den finansielle formidler. Dette kan typisk resultere i, at 100 % af et sådant beløb absorberes til dækning af nettotab vedrørende porteføljen.

Mezzanintranchen består af den næstmest risikofyldte del af den securitiserede portefølje og omfatter tre undertrancher med anvendelse af en kombination af midler fra EIF, EU's budget og forvaltningsmyndigheden. Især dækker medlemsstatens bidrag risikoen i den nederste mezzanintranche. Bidraget ifølge [Cosme-forordningen] og/eller [H2020-forordningen] dækker risikoen i den midterste mezzanintranche. EIF-bidraget dækker risikoen i den øverste mezzanintranche.

Mezzaninandelens størrelse bestemmes af EIF under hensyntagen til porteføljens karakteristika, kravene om kreditforbedring og kravet om gearingsgrad for medlemsstatens bidrag.

Den nederste og den midterste mezzanintranche udgør op til [en forud fastlagt procentdel af den securitiserede portefølje].

Seniortranchen består af den tilbageværende risiko ved den securitiserede portefølje og finansieres/bibeholdes ved hjælp af en kombination af midler fra EIB-gruppen op til et aftalt maksimumsbeløb og evt. nationale erhvervsfremmende banker, nationale garantiordninger og andre investorer.

Seniortranchen og den øverste mezzanintranche fastlægges på et sådant niveau, at risikoen passer til risikotolerancen i EIB-gruppen og hos eventuelle andre deltagende risikotagere.

2.

Referenceportefølje (securitiseret portefølje)

 

Securitiseret portefølje

Den securitiserede portefølje kan omfatte eksisterende aktiver (lånefinansiering til SMV'er og andre virksomheder med under 500 ansatte) samt porteføljer af ny lånefinansiering til SMV'er.

Hver securitiseret portefølje har tilstrækkelig homogenitet og tilstrækkelig puljediversificering til, at EIF kan tildele en rating i overensstemmelse med sine risikovurderingsmetoder.

Eksisterende porteføljer må ikke indgå i den securitiserede portefølje efter forpligtelsesperioden.

3.

Tillægsportefølje

 

Tillægsporteføljen

Hver finansiel formidler skal ved aftale tilvejebringe ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere (tillægsportefølje).

Den finansielle formidlers manglende opfyldelse af et af kravene i den pågældende operationelle aftale påvirker ikke den garanti, der er udstedt i forbindelse med den securitiserede portefølje.

Krav til gearingsgrad for medlemsstatens bidrag

Gearingsgraden beregnes som den samlede nye lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere divideret med medlemsstatens bidrag. Minimumsgearingsgraden skal være mindst [X] gange medlemsstatens samlede bidrag.

Tilgængelighedsperiode

EIF og den finansielle formidler indgår aftale om en tilgængelighedsperiode (typisk op til 3 år), i hvilken transaktioner indgår i porteføljen.

Støtteberettigede endelige modtagere

De endelige modtagere skal opfylde kravene angående støtteberettigelse, jf. artikel 37, stk. 4), og 39 i CPR samt de specifikke betingelser om støtteberettigelse i EFRU- og ELFUL- forordningerne.

Kriterier for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme

Se Cosme-forordningen.

Kriterier for støtteberettigelse inden for rammerne af Horisont 2020

Se H2020-forordningen.

Kravet til minimumsgearingsgrad for Cosme-bidrag

I betragtning af bidraget i henhold til Cosme-forordningen skal omfanget af ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere i overensstemmelse med gearingskravene i retsgrundlag for Cosme og uddelegeringsaftalen i givet fald også opfylde kriterierne for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme.

Kravet til minimumsgearingsgrad for Horisont 2020-bidrag

I betragtning af bidraget i henhold til H2020-forordningen skal omfanget af ny lånefinansiering til støtteberettigede endelige modtagere i overensstemmelse med gearingskravene i retsgrundlag for Horisont 2020 og uddelegeringsaftalen i givet fald også opfylde kriterierne for støtteberettigelse inden for rammerne af Horisont 2020.

4.

Prisfastsættelse

 

Gebyr

Gebyret fastsættes på grundlag af prisfastsættelsen hos hver af risikotagerne vedrørende de finansielle instrumenter for deres respektive trancher (jf. prisfastsættelsen nedenfor).

EIF opkræver [X] % årligt vedrørende den dækkede del af den securitiserede portefølje hos den finansielle formidler.

Prisfastsættelse af seniortranchen

Den fastsættes af EIB og andre potentielle risikotagere til en forud fastlagt årlig procentdel i overensstemmelse med deres prisfastsættelsespolitik.

Prisfastsættelse af mezzanintranchen

EIF fastsætter mezzanintranchen til [X] % årligt i overensstemmelse med sin prisfastsættelsespolitik.

Den mellemste tranche og den nederste mezzanintranche prisfastsættes således, at risikoen i forbindelse med de forventede tab i de respektive trancher opretholdes. I behørigt begrundede tilfælde kan prisfastsættelsen også yderligere reduceres for at tiltrække finansielle formidlere.

Prisfastsættelse af juniortranchen

Den skal være lig med nul (dvs. at juniortranchen bortset fra den tranche, der bibeholdes af den engagementsleverende part, tilvejebringes uden beregning).

5.

Diverse

 

Sanktioner

Se artikel 7.

Rapportering

Se bilag 5.

Overvågning og revision

Se artikel 17.

6.

Overførsel af ydelse

 

Overførsel af ydelse

EIF vurderer ordningen til overførsel af ydelse fra den finansielle formidler til de endelige modtagere i tillægsporteføljen. Ordningen indgår i ratingsystemet til udvælgelse af finansielle formidlere, og den udgør en del af EIF's endelige afgørelse om, hvorvidt man vil indgå en garanti- eller investeringsaftale, og på hvilke betingelser.

Overførslen af ydelse skal gælde for den standardrentesats, der opkræves hos de endelige modtagere ifølge ny lånefinansiering i tillægsporteføljen via en nedsættelse af kreditrisikopræmien. Ordningen til overførsel af ydelse skal kunne dokumenteres.

Samlet ydelse

Ved den samlede ydelse skal der tages hensyn til den ydelse, der tilvejebringes til den finansielle formidler i hver tranche af den securitiserede portefølje.

Den samlede ydelse beregnes som forskellen mellem markedsprisen og den pris, EIF opkræver på hver tranche med samme risikoniveau. Risikoniveauet for hver tranche fastlægges ved hjælp af EIF's interne ratingmetoder.

I mangel af en markedspris anvender EIF »safe harbour«-præmien for et tilsvarende risikoniveau for garantier som fastlagt i Kommissionens meddelelse om anvendelse af artikel 87 og 88 i EF-traktaten på statsstøtte i form af garantier (EUT C 155 af 20.6.2008, s. 25). »Safe harbour«-præmien for juniortranchen beløber sig til 10 % årligt.

Den samlede ydelse beregnes ved hjælp af følgende formel:

Samlet ydelse = summen af ydelser via individuelle trancher

Ydelsen via individuelle trancher beregnes som følger:

Ydelse via individuel tranche = (markedspris for tranchen — gebyr) * samlet beløb i EUR for tranchen * tranchens løbetid (vejet gennemsnitlig løbetid)

7.

Statsstøtte

 

Statsstøtteydelse

Den samlede statsstøtteydelse er en del af den samlede ydelse, som er proportional med medlemsstatens bidrag (21) i den securitiserede portefølje.

Den samlede statsstøtteydelse, en finansiel formidler får, beregnes ved følgende formel:

Samlet statsstøtteydelse (i EUR) = summen af (ydelse via individuel tranche * % af medlemsstatens bidrag i tranchen).

Den finansielle formidler overfører fuldt ud den samlede statsstøtteydelse til de endelige modtagere, der indgår i tillægsporteføljen.

Den statsstøtteydelse, en endelig modtager får, beregnes ved følgende formel:

Statsstøtteydelse (rentetilskud i basispoint) = (samlet statsstøtteydelse/ny lånefinansiering i tillægsporteføljen)/tillægsporteføljens løbetid (vægtet gennemsnitlig løbetid)

Beregning af GGE

Statsstøtteydelsen til de endelige modtagere i tillægsporteføljen betragtes som et rentetilskud i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 4, stk. 2, i de minimis-forordningen.

Bruttosubventionsækvivalenten (GGE) beregnes ved hjælp af følgende formel:

GGE = nominelt lånebeløb * løbetid (vægtet gennemsnitlig løbetid) for lånet * statsstøtteydelse

Den finansielle formidler beregner GGE for hvert enkelt lån i tillægsporteføljen og meddeler det til EIF. Under alle omstændigheder kan GGE ikke ligge over den tærskelværdi, der er fastsat i de minimis-forordningen.

Ingen tillægsydelse på kapitalfritagelse

Ved anvendelse af de relevante nationale regler om kapitalkrav må omfanget af ny lånefinansiering ikke fastsættes på et niveau, der er lavere end det omfang af lånefinansiering til SMV'er, som kan forventes at blive genereret af de finansielle formidlere ved hjælp af den kapital, der er frigjort som følge af medlemsstatens bidrag.

Statsstøttesanktioner

EIF opkræver en statsstøttesanktion hos den finansielle formidler, hvis statsstøtteydelsen ikke fuldt ud overføres til den endelige modtager.

BILAG 2

Udelukkelseskriterier for finansielle formidlere og endelige modtagere og kriterier for for at være berettiget til EU-bidraget

1.   UDELUKKELSESKRITERIER FOR FINANSIELLE FORMIDLERE

Finansielle formidlere, der befinder sig i en af de nedennævnte situationer, er, forudsat at en sådan situation efter EIF's faglige mening påvirker deres mulighed for at gennemføre et finansielt instrument, udelukket fra at blive valgt:

1.

De er gået konkurs, er under likvidation, skiftebehandling eller tvangsakkord, er genstand for foranstaltninger vedrørende sådanne forhold eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning.

2.

De er ved en retskraftig dom dømt for et strafbart forhold, der angår deres faglige hæderlighed, hvilket ville påvirke deres mulighed for at gennemføre en transaktion.

3.

De er ved en retskraftig dom dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der i hvert enkelt tilfælde skader EU's finansielle interesser.

4.

De er skyldige i afgivelse af urigtige oplysninger i væsentlig grad i forbindelse med levering af de nødvendige oplysninger til valg som finansiel formidler

5.

De står opført i den centrale database om udelukkelse, jf. artikel 9.5, litra e).

6.

De er registreret i områder, hvis retsinstanser ikke samarbejder med Unionen, for så vidt angår anvendelsen af internationalt anerkendte skattestandarder, eller også følger deres skattepraksis ikke principperne i Kommissionens henstilling af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet (C(2012)8805).

7.

Deres forretningsaktiviteter overholder ikke EIF's politik vedrørende sektorer med begrænsninger.

Punkt 2 og 3 gælder ikke for finansielle formidlere, som over for EIF kan dokumentere, at de har truffet passende foranstaltninger over for de personer, der er bemyndiget til at repræsentere, beslutte over eller kontrollere dem, og som er omfattet af de i punkt 2 og 3 nævnte domme.

2.   UDELUKKELSESKRITERIER FOR ENDELIGE MODTAGERE

De finansielle formidlere må ikke vælge endelige modtagere, der opfylder et eller flere af de nedenfor nævnte krav:

1.

De er ikke potentielt økonomisk sunde virksomheder.

2.

De er registreret i områder, hvis retsinstanser ikke samarbejder med Unionen, for så vidt angår anvendelsen af internationalt anerkendte skattestandarder, eller også følger deres skattepraksis ikke Kommissionens henstilling af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet (C(2012)8805).

3.

De er gået konkurs, er under likvidation, skiftebehandling eller tvangsakkord, er genstand for foranstaltninger vedrørende sådanne forhold eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning.

4.

De er ved en retskraftig dom dømt for et strafbart forhold, der angår deres faglige hæderlighed, hvilket ville påvirke deres mulighed for at gennemføre deres forretningsaktiviteter.

5.

De er ved en retskraftig dom dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der i hvert enkelt tilfælde skader EU's finansielle interesser.

6.

De er skyldige i afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med levering af de nødvendige oplysninger til udvælgelse som endelig modtager.

7.

De står opført i den centrale database om udelukkelser, der er oprettet, og som drives af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008.

8.

Deres forretningsaktivitet består af et eller flere af følgende elementer:

a)

en ulovlig økonomisk aktivitet (dvs. enhver produktion, handel eller anden aktivitet, der er ulovlig ifølge de love eller forordninger, der gælder for den finansielle formidler eller den pågældende endelig modtager, herunder uden begrænsning reproduktiv kloning af mennesker)

b)

produktion af og handel med tobak og destillerede alkoholholdige drikkevarer og dermed beslægtede produkter

c)

finansiering af produktionen af og handel med våben og ammunition af enhver art eller militære operationer af enhver art

d)

kasinoer og tilsvarende virksomheder

e)

internetspil og onlinekasinoer

f)

pornografi og prostitution

g)

kerneenergi

h)

aktiviteter, der er omhandlet i artikel 19 i H2020-forordningen

i)

forskning, udvikling eller teknisk anvendelse vedrørende elektroniske dataprogrammer eller -løsninger med det specifikke formål at støtte enhver aktivitet, der er omtalt i litra a)-h), eller at muliggøre ulovlig indtrængning i elektroniske datanetværk eller downloade elektroniske data.

9.

Deres forretningsaktivitet er ikke i overensstemmelse med EIF's politik vedrørende sektorer med begrænsninger

10.

De har modtaget ny lånefinansiering, som ikke overholder kumuleringsreglerne i den relevante de minimis-forordning

11.

De har modtaget støtte til aktiviteter, der er knyttet til eksport til tredjelande eller medlemsstater, dvs. støtte, der er direkte forbundet med de eksporterede mængder, etablering og drift af distributionsnet eller andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed

12.

De har modtaget støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede.

3.   KRITERIER FOR AT VÆRE BERETTIGET TIL EU-BIDRAG

3.1.

Kriterier for at være berettiget til EU-bidrag til de finansielle instrumenter inden for rammerne af Cosme [jf. de specifikke finansieringsaftaler, med forbehold af aftalen mellem Kommissionen og EIF, i uddelegeringsaftalen for Cosme]

3.2.

Kriterier for at være berettiget til EU-bidrag til de finansielle instrumenter inden for rammerne af H2020 [jf. de specifikke finansieringsaftaler, med forbehold af aftalen mellem Kommissionen og EIF, i uddelegeringsaftalen for H2020]

(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(4)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33.

(5)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104.

(6)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965.

(7)  EUT L 352 af 24.12.2013, s.1.

(8)  EUT L 352 af 24.12.2013, s. 9.

(9)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(10)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(11)  EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(12)  EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1.

(13)  EUT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(14)  EUT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(15)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 12.

(16)  »Garantier uden loft« er det udtryk, der anvendes i artikel 39 i CPR.

(17)  De specifikke krav til deltagelse i afdelingen omfatter:

a)

minimumsgearingsgrad med henblik på at opnå en portefølje med en minimumsmængde af ny lånefinansiering, som overholder kravene for støtteberettigelse vedrørende medlemsstatens bidrag

b)

minimumsmængde af ny lånefinansiering, som også overholder parametrene for støtteberettigelse inden for rammerne af Cosme og/eller Horisont 2020

c)

vurdering og kontrol af kriterierne for støtteberettigelse

d)

sanktioner, hvis minimumsgearingsgraden ikke nås ved delmålene, og hvis statsstøtteydelsen ikke overføres

e)

overførsel af ydelsesforpligtelser, herunder vurdering af ordningen og rapportering til EIF

f)

beregning af bruttosubventionsækvivalenten (GGE) for hvert enkelt lån i porteføljen af ny lånefinansiering og rapportering til EIF

g)

synlighed af EU-støtte i kontraktdokumentationen med de endelige modtagere og markedsføringsmaterialet

h)

revisions- og overvågningsforpligtelser i forbindelse med Kommissionen og Revisionsretten.

Ovenstående risici og krav udgør en implicit omkostning for den finansielle formidler, der ikke modtager nogen godtgørelse for forvaltningsaktiviteterne ved transaktionen, herunder ingen administrationsgebyrer og intet resultatvederlag.

(18)  Kun medlemsstatens bidrag er relevant, for så vidt angår statsstøtte. Midler fra Kommissionen samt EIB's og EIF's egne midler udgør ikke statsstøtte.

(19)  Garanteret lånebeløb = nominelt lånebeløb (nominelt garantibeløb) * garantisats.

(20)  For så vidt angår modgarantier.

(21)  Kun medlemsstatens bidrag til EIF for den securitiserede portefølje er relevant for statsstøtte. Midler fra Kommissionen samt EIB's og EIF's egne midler udgør ikke statsstøtte.


Top