EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0322

2014/322/EU: Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker for 2014

OJ L 165, 4.6.2014, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/322/oj

4.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/49


RÅDETS AFGØRELSE

af 6. maj 2014

om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker for 2014

(2014/322/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 148, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fastsættes i artikel 145 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), at medlemsstaterne og Unionen arbejder på at udvikle en samordnet strategi for beskæftigelse og især for fremme af en velkvalificeret, veluddannet og smidig arbejdsstyrke og arbejdsmarkeder, som reagerer på økonomiske forandringer, med henblik på at nå de mål, der er fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union.

(2)

»Europa 2020-strategien«, som Kommissionen har fremlagt, sætter Unionen i stand til at vende økonomien mod intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, ledsaget af høje beskæftigelses- og produktivitetsniveauer og et højt niveau af social samhørighed. Rådet vedtog den 13. juli 2010 sin henstilling om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker (3). Rådet vedtog desuden den 21. oktober 2010 afgørelse 2010/707/EU (4) om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (»beskæftigelsesretningslinerne«). Disse sæt retningslinjer udgør de integrerede retningslinjer for gennemførelsen af Europa 2020-strategien. (»de integrerede retningslinjer«). Fem overordnede mål, der er nævnt i de relevante integrerede retningslinjer, udgør de fælles målsætninger, der skal være retningsgivende for medlemsstaternes indsats, idet der tages hensyn til deres relative udgangssituationer og nationale forhold og til Unionens stilling og forhold. Den europæiske beskæftigelsesstrategi er det vigtigste middel til gennemførelse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsmålsætningerne i Europa 2020-strategien.

(3)

De integrerede retningslinjer er i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner af 17. juni 2010. De giver præcis vejledning til medlemsstaterne om fastlæggelsen af deres nationale reformprogrammer og gennemførelsen af reformer. Beskæftigelsesretningslinjerne bør danne grundlag for alle landespecifikke henstillinger, som Rådet måtte rette til medlemsstaterne i henhold til artikel 148, stk. 4, i TEUF parallelt med de landespecifikke henstillinger, der rettes til medlemsstaterne i henhold til artikel 121, stk. 2, i TEUF. Beskæftigelsesretningslinjerne bør også danne grundlag for udarbejdelsen af den fælles rapport om beskæftigelsen, som Rådet og Kommissionen fremlægger for Det Europæiske Råd én gang om året.

(4)

Gennemgangen af medlemsstaternes nationale reformprogrammer i den fælles beskæftigelsesrapport, der blev vedtaget af Rådet den 28. februar 2013, viser, at medlemsstaterne fortsat bør gøre deres yderste for at tage hånd om følgende prioriteter: at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere strukturel arbejdsløshed, udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke, der svarer til arbejdsmarkedets behov, fremme jobkvalitet og livslang læring, sikre effektive uddannelsessystemer på alle niveauer og øge deltagelsen i videregående uddannelser, fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom.

(5)

Beskæftigelsesretningslinjerne bør være stabile indtil udgangen af 2014, således at der kan fokuseres på gennemførelsen af dem. Der bør indtil udgangen af 2014 kun foretages en begrænset ajourføring af beskæftigelsesretningslinjerne. I 2011, 2012 og 2013 blev beskæftigelsesretningslinjerne opretholdt. De bør opretholdes for 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker som fastsat i bilaget til afgørelse 2010/707/EU opretholdes for 2014, og medlemsstaterne tager hensyn til dem i deres beskæftigelsespolitikker.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  Udtalelse af 26.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 21.1.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 191 af 23.7.2010, s. 28.

(4)  Rådets afgørelse 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46).


Top