EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0089

2014/89/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. februar 2014 vedrørende et pilotprojekt om iværksættelse af administrative samarbejdsforpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked EØS-relevant tekst

OJ L 45, 15.2.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/89/oj

15.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. februar 2014

vedrørende et pilotprojekt om iværksættelse af administrative samarbejdsforpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

(EØS-relevant tekst)

(2014/89/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (»IMI-forordningen«) (1) særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Informationssystemet for det indre marked (»IMI«), som formelt blev etableret ved IMI-forordningen, er et IT-program, som er tilgængeligt via internettet, og som er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med i praksis at opfylde de informationsudvekslingskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen om det indre marked, ved at give adgang til en central kommunikationsmekanisme for at lette grænseoverskridende informationsudveksling og gensidig bistand.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (2) indeholder en række fælles regler for certificering af lokomotivførere for at overvinde nationale forskelle og dermed bidrage til målene for EU's politikker vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed, etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser i forbindelse med den fælles transportpolitik med henblik på at lette lokomotivføreres mobilitet fra en medlemsstat til en anden. Dette omfatter bl.a. sammenslutningen af de nationale registre over lokomotivførerlicenser og -certifikater.

(3)

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), som er etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 (3), blev oprettet for at støtte Kommissionen med at sikre en harmoniseret tilgang til jernbaneinteroperabilitet og sikkerhed i Unionen.

(4)

Ifølge en »Gennemførlighedsundersøgelse af interoperable registre over lokomotivførerlicenser og supplerende certifikater« udført af ERA og vedtaget den 2. april 2013 er IMI et velegnet værktøj til at gennemføre en informationsudveksling mellem nationale registre over licenser, og det blev anbefalet at tilrettelægge et pilotprojekt.

(5)

Kommissionens beslutning 2010/17/EF (4) fastsætter, at Det Europæiske Jernbaneagentur er ansvarligt for overvågning af og rapportering om projektet. I henhold til IMI-forordningen skal Kommissionen evaluere resultatet af pilotprojektet.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Informationssystemet for det Indre Marked —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pilotprojektets anvendelsesområde og formål

For at afprøve effektiviteten af informationssystemet for det indre marked (»IMI«) med henblik på gennemførelsen af de bestemmelser, der er anført i artikel 4 og 5, gennemfører Kommissionen et pilotprojekt.

Artikel 2

Kompetente myndigheder

I forbindelse med denne afgørelse forstås der ved myndigheder i medlemsstaterne de myndigheder, der er omhandlet i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (5) (i det følgende benævnt »kompetente myndigheder«).

Artikel 3

Løbende overvågning og rapportering

For at Det Europæiske Jernbaneagentur kan opfylde de opgaver i forbindelse med overvågning og rapportering, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i beslutning 2010/17/EF, vil Kommissionen forsyne agenturet med statistikker og oplysninger om brugen af IMI.

Artikel 4

Administrativt samarbejde mellem kompetente myndigheder

1.   I forbindelse med pilotprojektet anvendes IMI af de kompetente myndigheder med henblik på udveksling af oplysninger, der er fastsat i følgende bestemmelser:

a)

artikel 22, stk. 1, litra b), i direktiv 2007/59/EF sammenholdt med punkt 4 og 5 i bilag I til beslutning 2010/17/EF

b)

artikel 29, stk. 2, i direktiv 2007/59/EF

c)

artikel 29, stk. 3, i direktiv 2007/59/EF

d)

artikel 29, stk. 4, litra b), i direktiv 2007/59/EF for anmodninger om yderligere inspektion eller suspension.

2.   Administrativt samarbejde i henhold til stk. 1 gennemføres efter proceduren i bilag I.

Artikel 5

Administrativt samarbejde mellem kompetente myndigheder og Kommissionen

1.   I forbindelse med pilotprojektet anvendes IMI af de kompetente myndigheder og indbyrdes mellem disse kompetente myndigheder og Kommissionen med henblik på udveksling af oplysninger, der er fastsat i følgende bestemmelser:

a)

artikel 29, stk. 4, litra b), i direktiv 2007/59/EF vedrørende oplysninger til Kommissionen og andre kompetente myndigheder

b)

artikel 29, stk. 4, litra c), i direktiv 2007/59/EF vedrørende oplysninger til Kommissionen og andre kompetente myndigheder

c)

artikel 29, stk. 4, andet afsnit, i direktiv 2007/59/EF vedrørende oplysninger til Kommissionen og andre kompetente myndigheder

d)

Artikel 29, stk. 5, i direktiv 2007/59/EF vedrørende forelæggelse for Kommissionen.

2.   Administrativt samarbejde i henhold til stk. 1 gennemføres efter proceduren i bilag II.

Artikel 6

Evaluering

1.   Kommissionen vil foretage en evaluering af pilotprojektet for at vurdere, om det mål, der er fastsat i artikel 1, er blevet nået, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest tre år efter dets iværksættelse, idet der tages højde for følgende kriterier:

a)

databeskyttelse

b)

omkostningseffektivitet

c)

effektive oversættelsesfunktioner

d)

brugervenlighed

e)

generel brugertilfredshed.

2.   Evaluering af pilotprojektet baseres på statistisk materiale, der indhentes fra IMI, og feedback fra deltagerne, herunder mindst en onlinebrugerundersøgelse rettet til de kompetente myndigheder.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen) (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 2010/17/EF af 29. oktober 2009 om vedtagelse af grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 8 af 13.1.2010, s. 17).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet) (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).


BILAG I

PROCEDURE FOR ANMODNING OM OPLYSNINGER

Image


BILAG II

MEDDELELSESPROCEDURE

Image


Top