EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0064

Rådets direktiv 2013/64/EU af 17. december 2013 om ændring af Rådets direktiv 91/271/EØF og 1999/74/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2006/7/EF, 2006/25/EF og 2011/24/EU som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union

EUT L 353 af 28.12.2013, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/64/oj

28.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 353/8


RÅDETS DIREKTIV 2013/64/EU

af 17. december 2013

om ændring af Rådets direktiv 91/271/EØF og 1999/74/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2006/7/EF, 2006/25/EF og 2011/24/EU som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2012/419/EU (3) besluttede Det Europæiske Råd at ændre Mayottes status i forhold til Unionen med virkning fra den 1. januar 2014. Mayotte vil fra denne dato ikke længere være et oversøisk land eller territorium, men en region i Unionens yderste periferi, jf. artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (i det følgende benævnt »Mayotte«). Som følge af denne ændring af Mayottes retlige status vil EU-retten finde anvendelse på Mayotte fra 1. januar 2014. Der bør under hensyntagen til den særlige strukturelle, sociale og økonomiske situation på Mayotte træffes visse specifikke foranstaltninger på en række områder.

(2)

Der bør tages hensyn til Mayottes særlige situation med hensyn til miljøets tilstand, som skal forbedres væsentligt for at opfylde de miljømål, der er fastsat i EU-retten, hvilket kræver mere tid. Specifikke foranstaltninger for at forbedre miljøet gradvist bør vedtages inden for specifikke frister.

(3)

For at efterkomme kravene i Rådets direktiv 91/271/EØF (4) skal der på Mayotte træffes foranstaltninger for at sikre, at byområder bliver forsynet med kloaknet til opsamling af byspildevand. Sådanne foranstaltninger kræver infrastrukturarbejder, som bør følge passende administrative og planlægningsmæssige procedurer, og kræver desuden etablering af systemer til måling og overvågning af udledninger af byspildevand. Frankrig bør på grund af den særlige strukturelle og økonomiske situation på Mayotte have en tilstrækkelig frist til at opfylde disse krav.

(4)

På landbrugsområdet og for så vidt angår Rådets direktiv 1999/74/EF (5) skal det bemærkes, at æglæggende høner produceres i bure, der ikke er stimulusberigede, på Mayotte. I betragtning af de omfattende investeringer og det omfattende forberedende arbejde, der kræves for at erstatte bure, der ikke er stimulusberigede, med bure, der er stimulusberigede, eller alternative systemer, er det nødvendigt at udsætte forbuddet mod brug af bure, der ikke er stimulusberigede, i en periode på op til 48 måneder fra 1. januar 2014. For at forhindre fordrejninger af konkurrencen bør æg fra anlæg, hvor der bruges bure, der ikke er stimulusberigede, kun sælges på det lokale marked på Mayotte. For at lette den nødvendige kontrol bør æg produceret i bure, der ikke er stimulusberigede, forsynes med et særligt mærke.

(5)

For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (6) kræver korrekt gennemførelse af direktivet med hensyn til vandområdeplaner, at Frankrig vedtager og gennemfører planer indeholdende tekniske og administrative foranstaltninger til opnåelse af god vandtilstand for og forebyggelse af forringelse af alle overfladevandområder. På grund af den særlige strukturelle og økonomiske situation på Mayotte som ny region i den yderste periferi bør der fastsættes en tilstrækkelig frist til at vedtage og gennemføre de pågældende foranstaltninger.

(6)

For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF (7) skal overfladevandets aktuelle tilstand på Mayotte forbedres væsentligt for at opfylde kravene i nævnte direktiv. Badevandets kvalitet er direkte afhængig af rensningen af byspildevand, og bestemmelserne i direktiv 2006/7/EF kan først efterkommes gradvist, når de byområder, som har betydning for kvaliteten af byspildevandet, opfylder kravene i direktiv 91/271/EØF. Der bør derfor vedtages specifikke frister for at give Frankrig mulighed for at opfylde EU-standarderne for badevandskvalitet på Mayotte som ny region i den yderste periferi og på grund af Mayottes særlige sociale og økonomiske situation.

(7)

På området for social- og arbejdsmarkedspolitik bør der tages hensyn til vanskelighederne med at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF (8) på Mayotte fra 1. januar 2014. På Mayotte er der på grund af den aktuelle særlige sociale og økonomiske situation ikke adgang til tekniske faciliteter til gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme nævnte direktiv, for så vidt angår kunstig optisk stråling. Frankrig bør derfor indrømmes en undtagelse fra visse bestemmelser i nævnte direktiv indtil den 31. december 2017, forudsat at disse faciliteter ikke forefindes på Mayotte, og uden at dette berører de generelle principper om beskyttelse og forebyggelse, som gælder på området for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

(8)

For at sikre et højt niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen bør høring af arbejdsmarkedets parter sikres, risiciene forbundet med undtagelsen bør reduceres til et minimum, og der bør føres øget tilsyn med de pågældende arbejdstageres sundhed. Det er vigtigt at reducere undtagelsens varighed så meget som muligt. De nationale undtagelsesforanstaltninger bør derfor revideres hvert år og trækkes tilbage, så snart de omstændigheder, som berettiger dem, ikke længere er til stede.

(9)

For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU (9) forudsætter gennemførelsen heraf en række tilpasninger for at sikre kontinuitet i behandlingen af og oplysningerne til patienter. Frankrig bør derfor have en yderligere frist på 30 måneder fra 1. januar 2014 til at sætte de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme nævnte direktiv for så vidt angår Mayotte.

(10)

Direktiv 91/271/EØF, 1999/74/EF, 2000/60/EF, 2006/7/EF, 2006/25/EF og 2011/24/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 91/271/EØF

I direktiv 91/271/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 indsættes følgende som stk. 1a:

»1a)   Uanset stk. 1, første og andet afsnit, sikrer Frankrig, for så vidt angår Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, (i det følgende benævnt »Mayotte«), at alle byområder bliver forsynet med kloaknet til opsamling af byspildevand:

senest den 31. december 2020 for byområder med over 10 000 PE, hvilket vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte

senest den 31. december 2027 for byområder med over 2 000 PE.«

2)

I artikel 4 indsættes følgende som stk. 1a:

»1a)   Uanset stk. 1 sikrer Frankrig, for så vidt angår Mayotte, at byspildevand, der tilledes kloaknet, før udledningen underkastes sekundær rensning eller en tilsvarende rensning:

senest den 31. december 2020 for byområder med over 15 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 5, stk. 2a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte

senest den 31. december 2027 for byområder med over 2 000 PE.«

3)

I artikel 5 indsættes følgende stykke:

»2a)   Uanset stk. 2 sikrer Frankrig, for så vidt angår Mayotte, at byspildevand, der tilledes kloaknet, renses mere vidtgående end beskrevet i artikel 4, før det udledes til følsomme områder

senest den 31. december 2020 for byområder med over 10 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 4, stk. 1a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte.«

4)

I artikel 7 indsættes følgende stykke:

»Som undtagelse fra stk. 1, for så vidt angår Mayotte, er den i det pågældende stykke fastsatte frist den 31. december 2027.«

5)

I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende afsnit:

»Uanset første afsnit skal Frankrig, for så vidt angår Mayotte, senest den 30. juni 2014 udarbejde et program for gennemførelsen af dette direktiv.«

b)

I stk. 2 indsættes følgende afsnit:

»Uanset første afsnit skal Frankrig, for så vidt angår Mayotte, senest den 31. december 2014 give Kommissionen oplysninger om dette program.«

Artikel 2

Ændringer af direktiv 1999/74/EF

I artikel 5 i direktiv 1999/74/EF indsættes følgende stykke:

»3.   Uanset stk. 2 kan æglæggende høner på Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, (i det følgende benævnt »Mayotte«), fortsat produceres i bure som omhandlet i dette kapitel indtil den 31. december 2017.

Fra den 1. januar 2014 forbydes bygning og ibrugtagning for første gang af bure som omhandlet i dette kapitel på Mayotte.

Æg fra virksomheder, der producerer æglæggende høner i de i dette kapitel omhandlede bure, må kun sælges på det lokale marked på Mayotte. Sådanne æg og deres emballage skal være tydeligt mærket med et særligt mærke, der gør den nødvendige kontrol mulig. En tydelig beskrivelse af dette særlige mærke meddeles Kommissionen senest den 1. januar 2014.«

Artikel 3

Ændringer af direktiv 2000/60/EF

I direktiv 2000/60/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, (i det følgende benævnt »Mayotte«), er den i litra a), nr. ii), litra a), nr. iii), litra b), nr. ii), og litra c) omhandlede frist den 22. december 2021.«

b)

Den indledende tekst i stk. 4 affattes således:

»Fristerne i stk. 1 kan med henblik på en gradvis opfyldelse af målene for forekomster af vand forlænges, under forudsætning af at der ikke sker yderligere forringelse af det pågældende vandområdes tilstand, og følgende betingelser alle er opfyldt:«

2)

I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 7 indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte, er de i første afsnit omhandlede frister henholdsvis den 22. december 2015 og den 22. december 2018.«

b)

I stk. 8 indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte, er den i første afsnit omhandlede frist den 22. december 2021.«

3)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 6 indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte, er den i første afsnit omhandlede frist den 22. december 2015.«

b)

I stk. 7 indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte, er den i første afsnit omhandlede frist den 22. december 2021.«

Artikel 4

Ændringer af direktiv 2006/7/EF

I direktiv 2006/7/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Union, (i det følgende benævnt »Mayotte«), er den i første afsnit omhandlede frist den 31. december 2019.«

b)

I stk. 3 indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte, er den i første afsnit omhandlede frist den 31. december 2031.«

2)

I artikel 6, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte, er den i første afsnit omhandlede frist den 30. juni 2015.«

3)

I artikel 13, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår Mayotte, er den i første afsnit omhandlede frist den 30. juni 2014.«

Artikel 5

Ændring af direktiv 2006/25/EF

I direktiv 2006/25/EF indsættes følgende artikel:

»Artikel 14a

1.   Med forbehold af de generelle principper om beskyttelse og forebyggelse, som gælder på området for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, kan Frankrig indtil den 31. december 2017 som en undtagelse undlade at anvende de nødvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv på Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Union, (i det følgende benævnt »Mayotte«), såfremt en sådan anvendelse kræver specifikke tekniske faciliteter, som der ikke er adgang til på Mayotte.

Første afsnit finder ikke anvendelse på forpligtelserne i artikel 5, stk. 1, i dette direktiv eller på de bestemmelser i dette direktiv, som afspejler de generelle principper, der er fastsat i direktiv 89/391/EØF.

2.   Alle undtagelser fra dette direktiv, der følger af anvendelsen af foranstaltninger, der allerede gælder den 1. januar 2014, eller vedtagelsen af nye foranstaltninger, skal være genstand for en forudgående høring af arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Sådanne undtagelser skal anvendes på betingelser, som under hensyntagen til de særlige forhold på Mayotte sikrer, at de deraf følgende risici for arbejdstagerne reduceres til et minimum, og at der føres øget tilsyn med de pågældende arbejdstageres sundhed.

3.   De nationale undtagelsesforanstaltninger revideres hvert år efter høring af arbejdsmarkedets parter og trækkes tilbage, så snart de omstændigheder, som berettiger dem, ikke længere er til stede.«

Artikel 6

Ændring af direktiv 2011/24/EU

I artikel 21 i direktiv 2011/24/EU indsættes som stk. 3:

»3.   Uanset stk. 1, første punktum, sætter Frankrig senest den 30. juni 2016 de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for efterkomme dette direktiv, for så vidt angår Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF.«

Artikel 7

Gennemførelse

1.   Frankrig vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv:

a)

for så vidt angår artikel 1, stk. 1, 2 og 3, senest den 31. december 2018

b)

for så vidt angår artikel 1, stk. 4, senest på de i henholdsvis litra a) og litra b) i nævnte artikel og stykke omhandlede datoer

c)

for så vidt angår artikel 2, senest den 1. januar 2014

d)

for så vidt angår artikel 3, stk. 1, senest den 31. december 2018

e)

for så vidt angår artikel 3, stk. 2 og 3, senest på de i nævnte stykker omhandlede datoer

f)

for så vidt angår artikel 4, stk. 1, litra a), senest den 31. december 2018

g)

for så vidt angår artikel 4, stk. 1, litra b), senest den 30. juni 2021

h)

for så vidt angår artikel 4, stk. 2 og 3, senest på de i nævnte stykker omhandlede datoer

i)

for så vidt angår artikel 5, senest den 1. januar 2014, medmindre Frankrig ikke gør brug af den i nævnte artikel omhandlede mulighed

j)

for så vidt angår artikel 6, senest den 30. juni 2016.

Frankrig meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af Frankrig.

2.   Frankrig meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som landet vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 2014.

Artikel 9

Adressat

Dette direktiv er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  Udtalelse af 12 december 2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 341 af 21.11.2013, s. 97.

(3)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).

(4)  Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

(5)  Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327af 22.12.2000, s. 1)

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF (EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 38).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).


Top