EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0061

Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte

OJ L 353, 28.12.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/61/oj

28.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 353/5


RÅDETS DIREKTIV 2013/61/EU

af 17. december 2013

om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (3) har Det Europæiske Råd besluttet, at Mayotte fra den 1. januar 2014 får status som en region i den yderste periferi som nævnt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i stedet for status som et af de oversøiske lande og territorier (OLT) som nævnt i artikel 355, stk. 2, i TEUF. Unionens fiskale bestemmelser vil finde anvendelse på Mayotte fra datoen for ændringen af status.

(2)

Hvad angår merværdiafgift (moms) og punktafgifter er Mayottes situation sammenlignelig med situationen i de andre franske regioner i den yderste periferi (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion og Saint-Martin), der ligger uden for det territoriale anvendelsesområde for Rådets direktiv 2006/112/EF (4) og Rådets direktiv 2008/118/EF (5), og Mayotte bør derfor udelukkes fra det territoriale anvendelsesområde for disse direktiver fra datoen for ændringen af status i henhold til TEUF. De relevante bestemmelser i direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/118/EF bør derfor tilpasses og anvendelsen heraf på de franske oversøiske territorier samtidig præciseres.

(3)

For at tydeliggøre, at Mayotte og de andre franske regioner i den yderste periferi ikke er omfattet af det respektive anvendelsesområde for direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF, uanset eventuelle ændringer af deres status i fransk lovgivning, bør der i de pågældende direktiver henvises til artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i TEUF for disse regioners vedkommende.

(4)

Direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112/EF affattes således:

»c)

de franske territorier nævnt i artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde«.

Artikel 2

I artikel 5 i direktiv 2008/118/EF foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

de franske territorier nævnt i artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde«.

2)

Stk. 5 affattes således:

»Frankrig kan ved erklæring meddele, at dette direktiv og de i artikel 1 nævnte direktiver finder anvendelse på de i stk. 2, litra b), nævnte territorier fra den første dag i den anden måned efter erklæringens afgivelse for så vidt angår samtlige eller nogle af de punktafgiftspligtige varer, der er nævnt i artikel 1, med forbehold af de tilpasningsforanstaltninger, som den meget store afstand til disse territorier giver anledning til.«

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2014. De meddeler Kommissionen teksten til disse bestemmelser inden den 1. januar 2015.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. januar 2014.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  Udtalelse af 12. december 2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 16. oktober 2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).

(4)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).


Top