EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0058

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/58/EU af 11. december 2013 om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I) EØS-relevant tekst

OJ L 341, 18.12.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/58/oj

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/58/EU

af 11. december 2013

om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (2) indeholder bestemmelser om et moderne, risikobaseret system for regulering af og tilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber i Unionen. Dette system er væsentligt for at sikre en sikker og solid forsikringssektor, der kan levere bæredygtige forsikringsprodukter og støtte realøkonomien gennem fremme af langsigtede investeringer og yderligere stabilitet.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU (3) indfører visse ændringer i artikel 212-262 i direktiv 2009/138/EF, som skal anvendes fra den 10. juni 2013.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU (4) ændres direktiv 2009/138/EF ved, at datoen dets gennemførelse heraf udsættes fra den 31. oktober 2012 til den 30. juni 2013, datoen for dets anvendelse fra den 1. november 2012 til den1. januar 2014 og datoen for ophævelse af de gældende direktiver om forsikring og genforsikring (5) fra den 1. november 2012 til den 1. januar 2014.

(4)

Den 19. januar 2011 vedtog Kommissionen et forslag (»Omnibus II-forslaget«) om ændring af bl.a. direktiv 2009/138/EF for at tage hensyn til den nye tilsynsstruktur for forsikring, dvs. oprettelsen af Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Myndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (EIOPA). Omnibus II-forslaget omfatter også bestemmelser om udskydelse af datoen for gennemførelse og datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF samt datoen for ophævelse af Solvens I, og tjener som et middel til at tilpasse direktiv 2009/138/EF til ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes ved at konvertere bestemmelserne, der tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger, til bestemmelser, der tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

(5)

Henset til Omnibus II-forslagets kompleksitet er der en risiko for, at det ikke træder i kraft inden datoen for gennemførelse og datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF. Forbliver disse datoer uændrede, vil det medføre, at direktiv 2009/138/EF gennemføres, inden de overgangsbestemmelser og relevante tilpasninger, herunder en yderligere præcisering af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er indeholdt i Omnibus II-forslaget, er trådt i kraft.

(6)

For at undgå uforholdsmæssigt byrdefulde lovgivningsmæssige forpligtelser for medlemsstaterne efter direktiv 2009/138/EF og senere efter den nye tilsynsstruktur, der ønskes indført ved Omnibus II-forslaget, er det derfor hensigtsmæssigt at udskyde datoen for gennemførelse og datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF og at give tilsynsførende og forsikrings- og genforsikringsselskaber tilstrækkelig tid til at forberede anvendelsen af den nye struktur.

(7)

Begivenhedernes kronologiske rækkefølge viser, at den udskudte dato for gennemførelse og den udskudte dato for anvendelse af direktiv 2009/138/EF også bør gælde for de ændringer deraf, som blev indført ved direktiv 2011/89/EF.

(8)

Af retssikkerhedshensyn bør datoen for ophævelse af Solvens I udskydes i overensstemmelse hermed.

(9)

Da der kun er meget kort tid tilbage inden de datoer, der er fastsat i direktiv 2009/138/EF, bør nærværende direktiv træde i kraft omgående.

(10)

Derfor er det i nærværende tilfælde berettiget at gøre brug af undtagelsen for hastetilfælde i artikel 4 i protokollen nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union for så vidt angår fremsendelse af forslaget til direktiv til de nationale parlamenter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2009/138/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 309, stk. 1, ændres således:

a)

I første afsnit ændres datoen »30. juni 2013« til »31. marts 2015«

b)

I andet afsnit ændres datoen »1. januar 2014« til »1. januar 2016«.

2)

I artikel 310, stk. 1, ændres datoen »1. januar 2014« til »1. januar 2016«.

3)

I artikel 311, stk. 2, ændres datoen »1. januar 2014« til »1. januar 2016«.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. december 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

V. LEŠKEVIČIUS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 21.11.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.12.2013.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 113).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU af 12. september 2012 om ændring af direktiv 2009/138/EF for så vidt angår datoen for dets gennemførelse, datoen for dets anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (EUT L 249 af 14.9.2012, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 64/225/EØF af 25. februar 1964 om ophævelse af begrænsningerne i etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for genforsikring og retrocession (EFT 56 af 4.4.1964, s. 878); Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3); Rådets direktiv 73/240/EØF af 24. juli 1973 om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden inden for direkte forsikring bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 20); Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 om ændring af direktiv 73/239/EØF (EFT L 189 af 13.7.1976, s. 13); Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 om ændring af direktiv 73/239/EØF (EFT L 189 af 13.7.1976, s. 13); Rådets direktiv 78/473/EØF af 30. maj 1978 om samordning af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrørende coassurancevirksomhed inden for Fællesskabet (EFT L 151 af 7.6.1978, s. 25); Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 om ændring, navnlig for så vidt angår turistassistance, af første direktiv 73/239/EØF (EFT L 339 af 27.12.1984, s. 21); Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om retshjælpsforsikring (EFT L 185 af 4.7.1987, s. 77); Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af den frie udveksling af tjenesteydelser (EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1); Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF af 27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber (EFT L 110 af 20.4.2001, s. 28); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1).


Top