EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0391

Rådets afgørelse 2013/391/FUSP af 22. juli 2013 om støtte til den praktiske gennemførelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler

OJ L 198, 23.7.2013, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/391/oj

23.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/40


RÅDETS AFGØRELSE 2013/391/FUSP

af 22. juli 2013

om støtte til den praktiske gennemførelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og artikel 31, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som det er nødvendigt at træffe både i Den Europæiske Union og i tredjelande.

(2)

Den Europæiske Union er aktivt i gang med at gennemføre denne strategi og er i færd med at iværksætte de foranstaltninger, der nævnt i dennes kapitel III, især gennem frigørelse af finansielle midler til støtte for specifikke projekter under ledelse af multilaterale institutioner, ydelse af teknisk bistand og ekspertbistand til stater, der har behov herfor, med hensyn til en bred vifte af ikkespredningsforanstaltninger, og understøttelse af FN’s Sikkerhedsråds rolle.

(3)

Den 28. april 2004 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1540 (2004)(»UNSCR 1540 (2004)«), som var det første internationale instrument, der på en integreret og samlet måde omhandler masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler og dertil knyttet materiel. UNSCR 1540 (2004) indførte bindende forpligtelser for alle stater, der skulle forebygge og afskrække ikkestatslige aktører fra at tilegne sig sådanne våben og sådant våbenrelateret materiel. Den opfordrede også staterne til at aflægge rapport til det udvalg under Sikkerhedsrådet, der blev nedsat ved UNSCR 1540 (2004) (»1540-Udvalget«), om de skridt, de har taget eller agter at tage for at gennemføre UNSCR 1540 (2004).

(4)

Den 27. april 2006 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1673 (2006) og slog fast, at 1540-Udvalget skulle intensivere sine bestræbelser på at fremme en fuldstændig gennemførelse af UNSCR 1540 (2004) ved hjælp af arbejdsprogrammer, outreachaktiviteter, bistand, dialog og samarbejde. Resolutionen opfordrede også 1540-Udvalget til sammen med stater og internationale, regionale og subregionale organisationer at udforske, hvordan man kan udveksle erfaringer og drage lære heraf, og undersøge, hvilke programmer der findes, som vil kunne lette gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004).

(5)

Den 20. april 2011 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1977 (2011) og besluttede at forlænge mandatet for 1540-Udvalget i en periode på 10 år indtil den 25. april 2021. Det besluttede også, at 1540-Udvalget fortsat skulle øge sine bestræbelser på at fremme alle staters fuldstændige gennemførelse af UNSCR 1540 (2004), navnlig på områder som a) ansvarliggørelse, b) fysisk beskyttelse, c) grænsekontrol og retshåndhævelsesindsatsen og d) national eksport og omladningskontrol, herunder kontrol med tilvejebringelse af midler og tjenesteydelser som f.eks. finansiering af sådan eksport og omladning.

(6)

Gennemførelsen af Rådets fælles aktion 2006/419/FUSP af 12. juni 2006 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (1) og Rådets fælles aktion 2008/368/FUSP af 14. maj 2008 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2) bidrog til markant at reducere antallet af stater, der ikke har fremlagt en rapport, og antallet af stater, der ikke har fremlagt de supplerende oplysninger, som 1540-Udvalget har udbedt sig efter at have modtaget ufuldstændige rapporter.

(7)

Kontoret for Nedrustning i FN-sekretariatet, som har ansvaret for at yde materiel og logistisk støtte til 1540-Udvalget og dets eksperter, bør varetage den tekniske gennemførelse af de projekter, der skal gennemføres i henhold til denne afgørelse.

(8)

Denne afgørelse bør gennemføres i overensstemmelse med den finansielle og administrative rammeaftale, som Europa-Kommissionen og De Forenede Nationer har indgået om forvaltning af finansielle bidrag fra Unionen til programmer eller projekter administreret af FN —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I overensstemmelse med EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der har som mål at understøtte FN’s Sikkerhedsråds rolle og øge dets sagkundskab med hensyn til at tackle de udfordringer, der er forbundet med spredning, skal Unionen yderligere støtte gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) (»UNSCR 1540 (2004)«) og De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1977 (2011).

2.   Projekterne til støtte for gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004), der svarer til foranstaltninger i EU-strategien, vil bestå i subregionale workshopper, landebesøg, møder, begivenheder, uddannelse og PR-indsatser.

3.   Projekterne har til formål:

at øge de relevante nationale og regionale bestræbelser og kapaciteter primært gennem kapacitetsopbygning og fremme af bistand

at bidrage til den praktiske gennemførelse af specifikke henstillinger fra den samlede gennemgang fra 2009 af status over gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004), navnlig på områderne teknisk bistand, internationalt samarbejde og bevidstgørelse af offentligheden

at sikre iværksættelsen, udviklingen og gennemførelsen af nationale handlingsplaner på anmodning af staterne.

4.   Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af projekterne.

Artikel 2

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (i det følgende benævnt »den højtstående repræsentant«) er ansvarlig for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter forestås af FN-sekretariatet (Kontoret for Nedrustning) (i det følgende benævnt »FN-sekretariatet (ODA)«. Det udfører denne opgave under den højtstående repræsentants ansvar og tilsyn.

3.   Med henblik herpå indgår den højtstående repræsentant de nødvendige arrangementer med FN-sekretariatet (ODA).

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter er på 750 000 EUR, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget.

2.   De udgifter, der finansieres af det i stk. 1 angivne beløb, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.   Kommissionen overvåger, at de i stk. 2 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Med henblik herpå indgår Kommissionen en finansieringsaftale med FN-sekretariatet (ODA). Det skal fremgå af den pågældende finansieringsaftale, at FN-sekretariatet (ODA) sørger for, at Den Europæiske Unions bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af finansieringsaftalen.

Artikel 4

Den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra FN-sekretariatet (ODA). Disse rapporter skal danne udgangspunkt for Rådets evaluering. Kommissionen oplyser om de finansielle aspekter af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter.

Artikel 5

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Denne afgørelse udløber 24 måneder efter indgåelsen af den i artikel 3, stk. 3, nævnte finansieringsaftale eller 3 måneder efter datoen for vedtagelsen, hvis der ikke er indgået nogen finansieringsaftale inden for denne periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 165 af 17.6.2006, s. 30.

(2)  EUT L 127 af 15.5.2008, s. 78.


BILAG

1.   MÅLSÆTNING

Den overordnede målsætning for denne afgørelse er at fremme gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1540 (2004) (»UNSCR 1540 (2004)«) og 1977 (2011) (»UNSCR 1977 (2011)«) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben gennem specifikke foranstaltninger med følgende specifikke mål: at øge de relevante nationale og regionale bestræbelser og kapaciteter primært gennem kapacitetsopbygning og fremme af bistand at bidrage til den praktiske gennemførelse af specifikke henstillinger fra den samlede gennemgang fra 2009 af status over gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004), navnlig på områderne teknisk bistand, internationalt samarbejde og bevidstgørelse af offentligheden.

2.   BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGERNE

2.1.   Styrkelse af kapaciteterne til national gennemførelse og subregional koordinering

2.1.1.   Foranstaltningens formål

At støtte landespecifikke gennemførelsesaktiviteter, herunder udvikling af nationale handlingsplaner, og en bæredygtig national og subregional gennemførelsesproces

At øge internationalt samarbejde, herunder den rolle, 1540-Udvalget spiller i gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004).

2.1.2.   Beskrivelse af foranstaltningen

UN-ODA's fremme, eventuelt i samarbejde med andre internationale, regionale og subregionale organisationer og enheder, af praktiske skridt til at gennemføre centrale krav i UNSCR 1540 (2004) på nationalt plan, navnlig gennem støtte til landebesøg eller landespecifikke aktiviteter, der skal udføres af 1540-Udvalget med de pågældende staters samtykke. Det påtænkes at støtte fem landebesøg (af 4 dages varighed hver). Afhængig af et specifikt land og 1540-Udvalgets afgørelse vil et landebesøg eller landespecifikke aktiviteter bidrage til den nationale gennemførelsesproces gennem: a) bidrag til skabelse af øget bevidsthed gennem skræddersyede dialoger med forskellige aktører, der er involveret i den nationale gennemførelse af UNSCR 1540 (2004), b) gennemgang af nationale foranstaltninger og mekanismer, der anvendes til at gennemføre den pågældende resolution, og identificering af specifikke udfordringer, som de nationale myndigheder står over for, samt muligheder for at afhjælpe dem, og c) fremme af forberedelsen af frivillige nationale handlingsplaner og andre foranstaltninger, som det besøgte land har truffet beslutning om.

UN-ODA's tilrettelæggelse, eventuelt i samarbejde med andre internationale, regionale og subregionale organisationer og enheder, af møder i specifikke subregioner, der bygger på resultatet af forudgående kapacitetsopbyggende workshopper i de specifikke subregioner. Det påtænkes at afholde tre opfølgende møder i de udvalgte subregioner (Afrika, Golfen og Mellemøsten, Sydøsteuropa og Latinamerika). Hvert møde vil blive skræddersyet til at opfylde de faktiske krav i subregionen med fokus på områder, der sandsynligvis kan give praktiske resultater. Møderne vil blive afholdt samtidig med tekniske drøftelser i landet for at finde frem til specifikke foranstaltninger til at opretholde fremskridt i gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004). Drøftelserne i landet vil blive tilrettelagt som reaktion på indbydelser fra interesserede medlemsstater.

UN-ODA vil i samarbejde med andre internationale organisationer og agenturer, herunder OSCE, IAEA, OPCW, WHO, FAO og OIE, udvikle aktiviteter i relation til UNSCR 1540 (2004) for at sikre effektive synergier og undgå overlapning.

Hvor det er relevant, vil der blive tilstræbt synergi med aktiviteterne i de regionale nukleare, radiologiske, biologiske og kemiske ekspertisecentre (CBRN-ekspertisecentre), der bliver oprettet i øjeblikket under stabilitetsinstrumentet, samt med andre EU-sponsorerede programmer på dette område.

2.1.3.   Foranstaltningens resultater

Forbedret gennemførelse af UNSCR 1540 (2004) gennem medlemsstaternes supplerende skridt hen imod en fuldstændig gennemførelse heraf; udvikling af effektive og realistiske nationale handlingsplaner eller køreplaner for gennemførelse af de centrale krav i den pågældende resolution; øgede regionale koordinerede strategier for gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004) og oprettelse af effektive partnerskaber mellem deltagende stater og bistandsydere.

2.2.   Øget kapacitetsopbygning for at skabe og bevare fysisk beskyttelse og regnskab med følsomt materiel med dobbelt anvendelse

2.2.1.   Foranstaltningens formål

At fremme kapacitetsopbygning på nationalt og regionalt plan for at fremme fuldstændig gennemførelse af UNSCR 1540 (2004) ved at fokusere på et af resolutionens vigtigste områder, nemlig fysisk beskyttelse og regnskab for »dertil knyttet materiel«. UNSCR 1540 (2004) indeholder specifikke bestemmelser (punkt 3, litra a) og b)), der pålægger alle stater at indføre passende kontrol af materiel, udstyr og teknologi, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler. Med henblik herpå skal staterne: a) udvikle og opretholde passende effektive foranstaltninger til at aflægge regnskab for og sikre sådanne genstande i produktion, anvendelse, oplagring eller transport og b) udvikle og opretholde passende effektive foranstaltninger til fysisk beskyttelse.

2.2.2.   Beskrivelse af foranstaltningen

UN-ODA's tilrettelæggelse af to subregionale workshopper (Mellemamerika, Sydøstasien og Latinamerika), der fokuserer på den fysiske beskyttelse af og regnskab for »dertil knyttet materiel«. Gennem udveksling af erfaringer om nationale politikker og praksis vedrørende regnskab for og sikring og beskyttelse af relevant biologisk, kemisk og nukleart materiel vil denne foranstaltning fremme integrerede nationale strategier, der bygger på god praksis og indhøstede erfaringer.

Betydningen af samarbejde og interaktion med internationale organisationer som IAEA, OPCW, WHO, FAO, OIE og OSCE vil også blive fremhævet, når det er passende. Hver workshop vil finde sted samtidig med runder af relevante tekniske drøftelser med deltagende lande, der tager fuldt hensyn til særlige nationale forhold. Drøftelserne i landet vil blive tilrettelagt som reaktion på indbydelser fra interesserede medlemsstater i relevante subregioner.

Hvor det er relevant, vil der blive tilstræbt synergi med aktiviteterne i de regionale CBRN-ekspertisecentre, der bliver oprettet i øjeblikket under stabilitetsinstrumentet, samt med andre EU-sponsorerede programmer på dette område.

2.2.3.   Foranstaltningens resultater

Forbedrede nationale bestræbelser og øgede kapaciteter til at gennemføre passende kontrol af materiel, udstyr og teknologi, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler; identificering af effektiv praksis for regnskab for og sikring og beskyttelse af »tilknyttet materiel«; øget sikkerhed for relevant materiel på nationalt og regionalt niveau; øgede regionale og internationale partnerskaber på relevante områder, og bidrag til bestræbelser på at øge den globale CBRN-sikkerhed.

2.3.   Støtte til praktisk gennemførelse af henstillingerne fra den samlede gennemgang fra 2009 af status over gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004)

2.3.1.   Foranstaltningens formål

At støtte den praktiske gennemførelse af henstillingerne fra den samlede gennemgang fra 2009

At øge det internationale samarbejde og øge offentlighedens bevidsthed om betydningen af gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004).

2.3.2.   Beskrivelse af foranstaltningen

UNSCR 1977 (2011) og slutdokumentet fra den samlede gennemgang fra 2009 omfatter en række specifikke aktiviteter under gennemførelsen af de centrale krav i UNSCR 1540 (2004). Foranstaltningen omfatter specifikke projekter til at støtte sådanne aktiviteter, bl.a. gennem sponsorering af møder/begivenheder, uddannelse og PR-indsatser. Projekterne er i givet fald underlagt 1540-Udvalgets afgørelser og henstillinger og omfatter:

UN-ODA's tilrettelæggelse af begivenheder for at sammenføre dem, der tilbyder og søger bistand, og møder mellem nuværende eller eventuelle fremtidige partnere (stater, internationale og regionale organisationer)

møder tilrettelagt af UN-ODA for at støtte bestræbelserne på at styrke 1540-Udvalgets samarbejde med internationale ikkespredningsmekanismer og andre internationale og regionale organisationer

UN-ODA's tilrettelæggelse eller sponsorering af en workshop for repræsentanter for civilsamfundet, den akademiske verden og industrien

UN-ODA's sponsorering af nationale embedsmænds deltagelse i uddannelseskurser og andre kapacitetsopbyggende aktiviteter

sponsorering af en elektronisk journal om spørgsmål vedrørende gennemførelse af UNSCR 1540 (2004).

Hvor det er relevant, vil der blive tilstræbt synergi med aktiviteterne i de regionale CBRN-ekspertisecentre, der bliver oprettet i øjeblikket under stabilitetsinstrumentet, samt med andre EU-sponsorerede programmer på dette område.

2.3.3.   Foranstaltningens resultater

Gennemførelse af specifikke foranstaltninger, der blev besluttet under den samlede gennemgang fra 2009; mere forskelligartede midler til at lette teknisk bistand; ydelse af uddannelse med fokus på UNSCR 1540 (2004) til nationale embedsmænd; større inddragelse af repræsentanter for civilsamfundet, den akademiske verden og industrien i internationale, regionale og nationale bestræbelser på at gennemføre UNSCR 1540 (2004); øget bevidsthed i offentligheden om betydningen af gennemførelsen af UNSCR 1540 (2004).

3.   PARTNERNE I FORANSTALTNINGERNE

FN's Sikkerhedsråd og dets 1540-Udvalg

deltagende regeringer fra respektive subregioner

regeringer og organisationer, der tilbyder bistand

FN, relevante internationale, regionale og subregionale organisationer

ikkestatslige organisationer og enheder fra civilsamfundet.

4.   BEGUNSTIGEDE AF FORANSTALTNINGERNE

medlemsstaterne, regeringsembedsmænd

1540-Udvalget og andre FN-enheder

internationale, regionale og subregionale organisationer

regeringer og organisationer, der yder og modtager teknisk bistand under UNSCR 1540 (2004)

civilsamfundet, den akademiske verden og relevante industrier.

5.   MØDESTEDER

UN-ODA vil udvælge potentielle steder til møder, workshopper og andre begivenheder. De kriterier, der anvendes til at vælge stederne, omfatter en relevant stats vilje til og engagement i at være vært ved begivenheden i en særlig region. Specifikke placeringer af landebesøg eller landespecifikke aktiviteter vil afhænge af indbydelser fra interesserede medlemsstater og i givet fald 1540-Udvalgets afgørelser.

6.   VARIGHED

Projektets samlede varighed anslås til 24 måneder.


Top