EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0649

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier EØS-relevant tekst

OJ L 201, 27.7.2012, p. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 237 - 283

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

27.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/60


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 649/2012

af 4. juli 2012

om eksport og import af farlige kemikalier

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, og artikel 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 af 17. juni 2008 om eksport og import af farlige kemikalier (3) er talrige gange blevet ændret væsentligt. Idet flere ændringer er nødvendige bør forordning (EF) nr. 689/2008 af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Forordning (EF) nr. 689/2008 gennemfører Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (4) (»konventionen«), som trådte i kraft den 24. februar 2004, og afløser Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af farlige kemikalier (5).

(3)

Af hensyn til klarheden og sammenhængen med anden relevant EU-lovgivning bør enkelte definitioner indføjes eller tydeliggøres, og terminologien bør rettes ind efter den, der anvendes i dels Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (6), dels Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (7). Det bør sikres, at nærværende forordning afspejler overgangsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, med henblik på at undgå uoverensstemmelser mellem tidsplanen for anvendelse af nævnte forordning og tidsplanen for anvendelse af nærværende forordning.

(4)

Konventionen giver parterne ret til at træffe strengere foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet end fastsat i konventionen, forudsat at de pågældende foranstaltninger er forenelige med konventionens bestemmelser og i overensstemmelse med international ret. For at sikre en bedre beskyttelse af miljøet og offentligheden i importlandene er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at gå videre end konventionens bestemmelser i visse henseender.

(5)

For så vidt angår Unionens deltagelse i konventionen er det vigtigt, at kun ét kontaktpunkt varetager Unionens forbindelser med konventionens sekretariat (»sekretariatet«) og andre parter i konventionen såvel som med tredjelande, der ikke er parter. Dette kontaktpunkt bør være Kommissionen.

(6)

Der er behov for at sikre effektiv koordinering og forvaltning af denne forordnings tekniske og administrative aspekter på EU-niveau. Medlemsstaterne og Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«), som er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, har kompetencen til og erfaringen med at gennemføre Unionens kemikalielovgivning og internationale aftaler om kemikalier. Medlemsstaterne og agenturet bør derfor udføre de opgaver, der har at gøre med de administrative, tekniske og videnskabelige aspekter af implementeringen af konventionen via nærværende forordning, samt informationsudveksling. Derudover bør Kommissionen og medlemsstaterne og agenturet samarbejde med henblik på at indfri Unionens internationale forpligtelser i henhold til konventionen på effektiv vis.

(7)

Da nogle af Kommissionens opgaver bør overføres til agenturet, bør agenturet varetage den videre udvikling og vedligeholdelsen af den europæiske database for eksport og import af farlige kemikalier, som oprindelig er oprettet af Kommissionen.

(8)

Eksport af farlige kemikalier, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Unionen, bør fortsat være omfattet af en fælles eksportanmeldelsesprocedure. Farlige kemikalier, i ublandet form eller i blandinger eller i artikler, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Unionen til brug som plantebeskyttelsesmidler, som andre former for pesticider eller som industrikemikalier til erhvervsmæssig eller privat anvendelse, bør følgelig være omfattet af samme eksportanmeldelsesregler som dem, der gælder for kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner inden for den ene af eller begge konventionens anvendelseskategorier, dvs. som pesticider eller industrikemikalier. Endvidere bør de samme eksportanmeldelsesregler også gælde for kemikalier, der er omfattet af den internationale procedure med forudgående informeret samtykke (PIC) (»PIC-proceduren«). Denne fælles eksportanmeldelsesprocedure bør anvendes ved eksport fra Unionen til alle tredjelande, uanset om de er parter i konventionen, og uden hensyn til, om de anvender dens procedurer. Medlemsstaterne bør have adgang til at opkræve administrative gebyrer med henblik på dækning af deres omkostninger til gennemførelse af proceduren.

(9)

Eksportører og importører bør forpligtes til at give oplysning om de mængder af kemikalier i international handel, som er omfattet af denne forordning, således at virkningen og effektiviteten af denne forordnings foranstaltninger kan overvåges og vurderes.

(10)

Anmeldelser til sekretariatet af Unionens og medlemsstaternes definitive reguleringsindgreb, hvorved kemikalier forbydes eller underkastes strenge restriktioner, med henblik på kemikaliernes inddragelse i PIC-proceduren, bør indgives af Kommissionen i tilfælde, hvor konventionens kriterier i denne henseende er opfyldt. Yderligere oplysninger bør om nødvendigt søges tilvejebragt til støtte for sådanne anmeldelser.

(11)

I de tilfælde, hvor Unionens eller medlemsstaternes definitive reguleringsindgreb ikke skal anmeldes, fordi de ikke opfylder kriterierne i konventionen, bør der af hensyn til informationsudvekslingen alligevel gives oplysning om foranstaltningerne til konventionens sekretariat og konventionens øvrige parter.

(12)

Det er også nødvendigt at sikre, at Unionen træffer afgørelser med hensyn til import i Unionen af kemikalier, som er omfattet af PIC-proceduren. Disse afgørelser bør hvile på den gældende EU-lovgivning og tage hensyn til forbud eller strenge restriktioner i medlemsstaterne. Der bør, hvor dette er begrundet, udarbejdes forslag til ændring af EU-lovgivningen.

(13)

Der er behov for foranstaltninger til at sikre, at medlemsstaterne og eksportørerne har kendskab til importlandenes beslutninger vedrørende kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren, og at eksportørerne overholder disse beslutninger. For at undgå uønsket eksport bør endvidere intet kemikalie, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Unionen, og som opfylder konventionens kriterier eller er omfattet af PIC-proceduren, eksporteres, medmindre der er anmodet om og modtaget udtrykkeligt samtykke fra importlandet, uanset om det pågældende importland er part i konventionen. Denne pligt bør dog, hvis særlige forudsætninger er opfyldt, kunne fraviges ved eksport af visse kemikalier til lande, der er medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Der er desuden behov for en procedure til brug i tilfælde, hvor det trods ihærdige bestræbelser ikke er lykkedes at få svar fra importlandet, således at eksport af visse kemikalier kan fortsætte midlertidigt på nærmere angivne betingelser. Det er også nødvendigt, at indføre regelmæssig revurdering af alle sådanne tilfælde og tilfælde, hvor der er givet udtrykkeligt samtykke.

(14)

Det er også væsentligt, at alle eksporterede kemikalier har en passende holdbarhedsperiode, så de kan anvendes effektivt og sikkert. Hvad angår pesticider, og især pesticider, der eksporteres til udviklingslande, er det afgørende, at der oplyses om hensigtsmæssige lagerbetingelser, og at der anvendes passende emballager og beholderstørrelser, så der ikke opstår lagre af forældede produkter.

(15)

Artikler, som indeholder kemikalier, er ikke omfattet af konventionen. Det forekommer dog hensigtsmæssigt også at lade eksportanmeldelsesreglerne gælde for artikler, som defineret i denne forordning, indeholdende kemikalier, som vil kunne frigives på visse betingelser vedrørende anvendelse eller bortskaffelse, og som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Unionen inden for en eller flere af de i konventionen fastlagte anvendelseskategorier, eller som er omfattet af PIC-proceduren. Derudover bør visse kemikalier og artikler indeholdende specifikke kemikalier, som ikke er omfattet af konventionen, men som giver anledning til særlige betænkeligheder, slet ikke eksporteres.

(16)

I overensstemmelse med konventionen bør de parter i konventionen, som anmoder herom, oplyses om transitforsendelser af kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren.

(17)

Unionens regler for emballage, mærkning og andre sikkerhedsmæssige oplysninger bør finde anvendelse på alle kemikalier, når de er bestemt til eksport til parter og andre lande, medmindre disse bestemmelser er i strid med særlige krav i disse lande, under hensyntagen til de gældende internationale standarder. Da der ved forordning (EF) nr. 1272/2008 er fastsat nye bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, bør der også henvises til nævnte forordning i nærværende forordning.

(18)

For at sikre effektiv kontrol og håndhævelse bør medlemsstaterne udpege myndigheder såsom toldmyndighederne til at være ansvarlige for kontrollen af import og eksport af de kemikalier, som er omfattet af denne forordning. Kommissionen, bistået af agenturet, og medlemsstaterne spiller en central rolle og bør optræde målrettet og koordineret. Medlemsstaterne bør indføre passende sanktioner for overtrædelser.

(19)

For at lette toldkontrollen og mindske både eksportørernes og myndighedernes administrative byrde bør der til brug i eksportanmeldelser oprettes et system af koder. Særlige koder bør også benyttes, hvor det er relevant, for kemikalier, der eksporteres i forsknings- eller analyseøjemed i mængder, som ikke ventes at påvirke menneskers sundhed eller miljøet, og som i hvert fald ikke overstiger 10 kg fra hver eksportør til hvert importland pr. kalenderår.

(20)

Informationsudveksling, ansvarsdeling og samarbejde mellem Unionen og medlemsstaterne og tredjelande bør fremmes for at sikre forsvarlig kemikaliehåndtering, uanset om de pågældende tredjelande er parter i konventionen. Navnlig bør udviklingslandene og lande med overgangsøkonomier ydes teknisk bistand enten direkte af Kommissionen og medlemsstaterne eller indirekte gennem støtte til projekter, der gennemføres af ikke-statslige organisationer, navnlig bistand med henblik på at sætte disse lande i stand til at gennemføre konventionen og dermed bidrage til at forebygge kemikaliers skadelige virkninger for menneskers sundhed og miljøet.

(21)

For at sikre, at procedurerne er effektive, bør anvendelsen af procedurerne overvåges regelmæssigt. Til dette formål bør medlemsstaterne og agenturet regelmæssigt i standardiseret form forelægge rapporter for Kommissionen, som efterfølgende bør rapportere regelmæssigt til Europa-Parlamentet og Rådet.

(22)

Agenturet bør udarbejde tekniske retningslinjer til støtte for de udpegede myndigheder, herunder toldmyndigheder, der kontrollerer eksporten, samt eksportører og importører ved anvendelsen af denne forordning.

(23)

For at tilpasse denne forordning til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«) delegeres til Kommissionen for så vidt angår optagelse af kemikalier i bilag I, del 1 eller 2, og andre ændringer af nævnte bilag, optagelse af kemikalier i bilag V, del 1 eller 2, og andre ændringer af nævnte bilag samt ændringer af bilag II, III, IV og VI. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(24)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (8).

(25)

Målene for denne forordning, nemlig at sikre sammenhængende og effektiv gennemførelse af Unionens forpligtelser i henhold til konventionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af behovet for at harmonisere bestemmelserne om import og eksport af farlige kemikalier bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(26)

Forordning (EF) nr. 689/2008 bør ophæves.

(27)

Anvendelsen af nærværende forordning bør udskydes for at give agenturet tilstrækkelig tid til at forberede sig på sin nye rolle og give industrien mulighed for at gøre sig bekendt med de nye procedurer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

1.   Formålene med denne forordning er at:

a)

gennemføre Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke (PIC) for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (»konventionen«)

b)

styrke ansvarsdelingen og samarbejdet mellem parterne ved den internationale overførsel af farlige kemikalier for at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod potentiel skade

c)

bidrage til miljømæssigt forsvarlig anvendelse af farlige kemikalier.

Formålene i første afsnit nås ved at fremme informationsudveksling om farlige kemikaliers egenskaber, ved at indføre en beslutningsproces i Unionen om import og eksport heraf og ved at videreformidle beslutninger til parterne i konventionen og til andre lande, hvor det er relevant.

2.   Ud over formålene i stk. 1 skal denne forordning sikre, at bestemmelserne om klassificering, mærkning og emballering i forordning (EF) nr. 1272/2008 finder anvendelse på alle kemikalier, når de eksporteres fra medlemsstaterne til parter eller andre lande, medmindre disse bestemmelser er i strid med eventuelle særlige krav hos disse parter eller i disse andre lande.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på:

a)

visse farlige kemikalier, som er omfattet af konventionens procedure for forudgående informeret samtykke (»PIC-proceduren«)

b)

visse farlige kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Unionen eller en medlemsstat

c)

kemikalier, der eksporteres, for så vidt angår deres klassificering, mærkning og emballering.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

narkotika og psykotrope stoffer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (9)

b)

radioaktive materialer og stoffer, der er omfattet af Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (10)

c)

affald, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald (11)

d)

kemiske våben, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (12)

e)

fødevarer og tilsætningsstoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (13)

f)

foderstoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (14), herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr

g)

genmodificerede organismer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (15)

h)

medicinske specialiteter og veterinærlægemidler, der er omfattet af henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (16) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (17), undtagen i det af nærværende forordnings artikel 3, nr. 5), litra b), dækkede omfang.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på kemikalier, der eksporteres i forsknings- eller analyseøjemed i mængder, som ikke ventes at påvirke menneskers sundhed eller miljøet, og som i hvert tilfælde ikke overstiger 10 kg fra hver eksportør til hvert importland pr. kalenderår.

Uanset første afsnit skal eksportører af de kemikalier, der er omhandlet i nævnte afsnit, få tildelt et særligt reference-id-nummer via den database, der henvises til i artikel 6, stk. 1, litra a), og anføre dette reference-id-nummer i deres eksportanmeldelse.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »kemikalie«: et stof, ublandet eller i en blanding, eller en blanding, industrielt fremstillet eller naturligt forekommende, dog ikke levende organismer, som tilhører en af følgende kategorier:

2)   »stof«: et grundstof og forbindelser heraf som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1907/2006

3)   »blanding«: en blanding eller en opløsning som defineret i artikel 2, nr. 8), i forordning (EF) nr. 1272/2008

4)   »artikel«: en færdigvare indeholdende eller omfattende et kemikalie, hvis anvendelse er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i den bestemte vare i henhold til EU-lovgivningen, når varen ikke er omfattet af nr. 2) eller 3)

5)   »pesticider«: kemikalier, der henhører under en af følgende underkategorier:

i)

biocidholdige produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (19), og

ii)

desinficerende midler, insekticider og parasiticider, der er omfattet af direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF

6)   »industrikemikalier«: kemikalier, der henhører under en af følgende underkategorier:

7)   »eksportanmeldelsespligtigt kemikalie«: et kemikalie, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Unionen i en eller flere kategorier eller underkategorier, eller et kemikalie, der er omfattet af PIC-proceduren og opført i bilag I, del 1

8)   »kemikalie, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse«: et kemikalie, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Unionen eller i en medlemsstat i en eller flere kategorier. Kemikalier, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Unionen i en eller flere kategorier, er opført i bilag I, del 2

9)   »kemikalie, der er omfattet af PIC-proceduren«: et kemikalie, der er opført i konventionens bilag III og i bilag I, del 3, til denne forordning

10)   »forbudt kemikalie«:

a)

enten et kemikalie, som af sundheds- eller miljømæssige årsager er blevet forbudt af Unionen ved et definitivt reguleringsindgreb

b)

eller et kemikalie, som er nægtet godkendelse til førstegangsanvendelse eller trukket tilbage af industrien, enten fra EU-markedet eller fra videre behandling i en anmeldelses-, registrerings- eller godkendelsesproces, og hvor der er belæg for, at kemikaliet er problematisk af sundheds- eller miljømæssige årsager

11)   »kemikalie, som er underkastet strenge restriktioner«:

a)

enten et kemikalie, som af sundheds- eller miljømæssige årsager er blevet forbudt af Unionen ved et definitivt reguleringsindgreb til praktisk talt alle anvendelsesformål, men som fortsat er tilladt til visse særlige formål

b)

eller et kemikalie, som til praktisk talt alle anvendelsesformål er nægtet godkendelse eller trukket tilbage af industrien, enten fra EU-markedet eller fra videre behandling i en anmeldelses-, registrerings- eller godkendelsesproces, og hvor der er belæg for, at kemikaliet er problematisk af sundheds- eller miljømæssige årsager

12)   »kemikalie, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i en medlemsstat«: et kemikalie, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner som følge af en medlemsstats nationale definitive reguleringsindgreb

13)   »definitivt reguleringsindgreb«: en juridisk bindende retsakt, som har til formål at forbyde et kemikalie eller pålægge det strenge restriktioner

14)   »meget farlig pesticidformulering«: et kemikalie, der er fremstillet med henblik på anvendelse som pesticid, og som under anvendelse medfører alvorlige sundheds- eller miljøvirkninger, der kan iagttages kort tid efter en eller flere eksponeringer

15)   »Unionens toldområde«: det område, der er fastlagt i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (20)

16)   »eksport«:

a)

endelig eller midlertidig eksport af et kemikalie, som opfylder betingelserne i artikel 28, stk. 2, i TEUF

b)

reeksport af et kemikalie, som ikke opfylder betingelserne i artikel 28, stk. 2, i TEUF, og som er undergivet en anden toldprocedure end den eksterne EU-procedure for forsendelse af varer gennem Unionens toldområde

17)   »import«: fysisk indførsel i Unionens toldområde af et kemikalie, som er undergivet en anden toldprocedure end den eksterne EU-procedure for forsendelse af varer gennem Unionens toldområde

18)   »eksportør«: en fysisk eller juridisk person

19)   »importør«: en fysisk eller juridisk person, som på det tidspunkt, hvor importen i Unionens toldområde finder sted, er modtager af kemikaliet

20)   »part i konventionen« eller »part«: en stat eller en regional organisation for økonomisk integration, som har givet sit samtykke til at være bundet af konventionen, og for hvilken konventionen er trådt i kraft

21)   »andet land«: ethvert land, der ikke er part

22)   »agenturet«: Det Europæiske Kemikalieagentur oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006

23)   »sekretariatet«: konventionssekretariatet, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 4

Medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder

Hver medlemsstat udpeger den eller de myndigheder (»udpegede nationale myndighed« eller »udpegede nationale myndigheder«), som skal udføre de administrative funktioner, som følger af denne forordning, medmindre den allerede har gjort dette forud for denne forordnings ikrafttræden.

Medlemsstaten underretter Kommissionen om udpegelsen senest den 17. november 2012, medmindre disse oplysninger allerede er meddelt forud for denne forordnings ikrafttræden, og underretter ligeledes Kommissionen ved enhver ændring af den udpegede nationale myndighed.

Artikel 5

Unionens deltagelse i konventionen

1.   Deltagelse i konventionen er Kommissionens og medlemsstaternes fælles ansvar, navnlig for så vidt angår teknisk bistand, informationsudveksling og spørgsmål vedrørende bilæggelse af tvister, deltagelse i hjælpeorganer og afstemninger.

2.   I forbindelse med konventionens administrative funktioner med hensyn til PIC-proceduren handler Kommissionen som en fælles udpeget myndighed på vegne af alle de udpegede nationale myndigheder i nært samarbejde og samråd med medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder.

Kommissionen er navnlig ansvarlig for følgende:

a)

videresendelse af EU-eksportanmeldelser til parter og andre lande, jf. artikel 8

b)

indgivelse til sekretariatet af anmeldelser af de pågældende definitive reguleringsindgreb vedrørende kemikalier, som opfylder betingelserne for en PIC-anmeldelse, jf. artikel 11

c)

fremsendelse af oplysninger om andre definitive reguleringsindgreb vedrørende kemikalier, som ikke opfylder betingelserne for en PIC-anmeldelse, jf. artikel 12

d)

modtagelse af oplysninger fra sekretariatet mere generelt.

Kommissionen skal også, jf. artikel 13, meddele sekretariatet EU-importsvar vedrørende kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren.

Kommissionen samordner desuden Unionens bidrag til alle tekniske spørgsmål i tilknytning til:

a)

konventionen

b)

forberedelsen af den partskonference, der er indstiftet ved konventionens artikel 18, stk. 1

c)

den kemikalieundersøgelseskomité, der er oprettet ved konventionens artikel 18, stk. 6, (»kemikalieundersøgelseskomitéen«)

d)

andre af partskonferencens hjælpeorganer.

3.   Kommissionen og medlemsstaterne tager de nødvendige initiativer til at sikre, at Unionen repræsenteres på passende vis i de forskellige organer, der gennemfører konventionen.

Artikel 6

Agenturets opgaver

1.   Udover de opgaver, det er pålagt i artikel 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 og 25, skal agenturet:

a)

vedligeholde, videreudvikle og regelmæssigt ajourføre en database for eksport og import af farlige kemikalier (»databasen«)

b)

gøre databasen offentligt tilgængelig på sit websted

c)

sikre effektiv anvendelse af denne forordning ved efter aftale med Kommissionen og efter samråd med medlemsstaterne at yde industrien bistand og forsyne den med tekniske og videnskabelige vejledninger og værktøjer, når det er hensigtsmæssigt

d)

sikre effektiv anvendelse af denne forordning ved efter aftale med Kommissionen at yde medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder bistand og teknisk og videnskabelig vejledning

e)

på anmodning af eksperter fra medlemsstaterne eller Kommissionen tilknyttet konventionens kemikalieundersøgelseskomité og inden for rammerne af de tilgængelige ressourcer bidrage til udarbejdelsen af beslutningsvejledninger som omhandlet i konventionens artikel 7 og andre tekniske dokumenter med relation til implementering af konventionen

f)

sikre effektiv gennemførelse af denne forordning ved at forsyne Kommissionen med tekniske og videnskabelige oplysninger og bistå den, når den anmoder derom

g)

forsyne Kommissionen med tekniske og videnskabelige oplysninger og bistå den med at udøve sin funktion som Unionens fælles udpegede myndighed, når den anmoder derom.

2.   Agenturets sekretariat udfører de opgaver, agenturet pålægges ved denne forordning.

Artikel 7

Kemikalier, der er underkastet eksportanmeldelsespligt, kemikalier, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse, og kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren

1.   Kemikalier, der er underkastet eksportanmeldelsespligt, kemikalier, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse, og kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren, er opført i bilag I.

2.   Kemikalier opført i bilag I henføres til en eller flere af tre kemikaliegrupper, jf. opdelingen i nævnte bilag, del 1, 2 og 3.

Kemikalierne opført i bilag I, del 1, er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren i artikel 8, idet der gives detaljerede oplysninger om stoffets identitet, den anvendelseskategori og/eller -underkategori, der er underkastet restriktioner, restriktionstypen og eventuelle yderligere oplysninger, navnlig om undtagelser fra eksportanmeldelsespligten.

Kemikalierne opført i bilag I, del 2, er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren i artikel 8 og skal derudover opfylde betingelserne for PIC-anmeldelsesproceduren i artikel 11, idet der gives detaljerede oplysninger om stoffets identitet og anvendelseskategori.

Kemikalierne opført i bilag I, del 3, er omfattet af PIC-proceduren, idet der angives anvendelseskategori og eventuelle yderligere oplysninger, navnlig om eventuel eksportanmeldelsespligt.

3.   Listerne i bilag I gøres offentlig tilgængelige via databasen.

Artikel 8

Eksportanmeldelser, der videresendes til parter og andre lande

1.   Uanset kemikaliets tilsigtede anvendelse i den importerende part eller det importerende andet land finder stk. 2-8 i denne artikel anvendelse på stoffer på listen i bilag I, del 1, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer i en koncentration, der udløser mærkningskrav efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, uanset om der er andre stoffer til stede.

2.   Når en eksportør skal eksportere et kemikalie som omhandlet i stk. 1 fra Unionen til en part eller et andet land første gang på eller efter den dato, hvor kemikaliet bliver omfattet af denne forordning, anmelder eksportøren eksporten til den udpegede nationale myndighed i den medlemsstat, hvor han er etableret (»eksportørens medlemsstat«), senest 35 dage før den forventede eksportdato. Derefter anmelder eksportøren den første eksport af kemikaliet hvert kalenderår til denne udpegede nationale myndighed, senest 35 dage før eksporten af kemikaliet finder sted. Anmeldelserne skal opfylde oplysningskravene i bilag II og skal gøres tilgængelige for Kommissionen og medlemsstaterne via databasen.

Den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat kontrollerer, at oplysningerne er i overensstemmelse med bilag II, og, hvis anmeldelsen er fuldstændig, videresender den anmeldelsen til agenturet senest 25 dage før den forventede eksportdato.

Agenturet sender på Kommissionens vegne anmeldelsen til den importerende parts udpegede nationale myndigheder eller det importerende andet lands kompetente myndigheder og sørger ved passende foranstaltninger for, at de modtager anmeldelsen senest 15 dage før den første påtænkte eksport af kemikaliet og derefter senest 15 dage før den første eksport i hvert efterfølgende kalenderår.

Agenturet registrerer hver eksportanmeldelse i databasen med et reference-id-nummer. Desuden stiller agenturet en ajourført liste over de pågældende kemikalier og de importerende parter og andre importerende lande for hvert kalenderår til rådighed for offentligheden og medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder via agenturets database.

3.   Hvis agenturet ikke senest 30 dage efter afsendelsen af den første eksportanmeldelse, efter at kemikaliet er optaget i bilag I, del 1, modtager en bekræftelse af modtagelsen heraf fra den importerende part eller det importerende andet land, fremsender det på Kommissionens vegne anmeldelsen for anden gang. Agenturet gør på Kommissionens vegne sit yderste for at sikre, at den importerende parts udpegede nationale myndigheder eller det importerende andet lands kompetente myndighed modtager denne anden anmeldelse.

4.   Der skal foretages en fornyet eksportanmeldelse, jf. stk. 2, for eksport, der finder sted efter ikrafttrædelsen af ændringer til Unionens forskrifter om markedsføring, anvendelse eller mærkning af de pågældende stoffer, eller hvis sammensætningen af den pågældende blanding er ændret på en sådan måde, at mærkningen af blandingen er ændret. Den nye anmeldelse skal opfylde kravene i bilag II, og det skal anføres heri, at der er tale om en ændring af en tidligere anmeldelse.

5.   Når eksport af et kemikalie sker i forbindelse med en nødsituation, hvor en forsinkelse vil kunne betyde fare for menneskers sundhed eller miljøet hos den importerende part eller i det importerende andet land, kan en fravigelse fra forpligtelserne i stk. 2, 3 og 4 helt eller delvis indrømmes efter den i eksportørens medlemsstat udpegede nationale myndigheds skøn, i samråd med Kommissionen, der bistås af agenturet, hvis eksportøren eller den importerende part eller det importerende andet land fremsætter en begrundet anmodning derom. En afgørelse om anmodningen anses for at være truffet i samråd med Kommissionen, hvis der ikke er modtaget noget afvigende svar fra Kommissionen senest ti dage efter, at medlemsstatens udpegede nationale myndighed har fremsendt den en beskrivelse af anmodningen.

6.   Uden at forpligtelserne i artikel 19, stk. 2, berøres, ophører forpligtelserne i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel, når hver af følgende betingelser er opfyldt:

a)

kemikaliet er omfattet af PIC-proceduren

b)

importlandet er part i konventionen og har tilsendt sekretariatet et svar i henhold til konventionens artikel 10, stk. 2, om at tillade eller ikke at tillade import af kemikaliet, og

c)

Kommissionen har fået meddelelse fra sekretariatet om svaret og sendt oplysningerne videre til medlemsstaterne og agenturet.

Uanset første afsnit i nærværende stykke ophører forpligtelserne i stk. 2, 3 og 4 ikke, når et importland er part i konventionen og udtrykkeligt kræver fortsat eksportanmeldelse fra eksportparternes side, f.eks. gennem sin importbeslutning eller på anden måde.

Uden at forpligtelserne i artikel 19, stk. 2, berøres, ophører forpligtelserne i stk. 2, 3 og 4 i denne artikel endvidere, når begge af de følgende betingelser er opfyldt:

a)

den importerende parts udpegede nationale myndighed eller det importerende andet lands kompetente myndighed har fraveget kravet om anmeldelse inden eksport af kemikaliet, og

b)

Kommissionen har modtaget oplysningerne herom fra sekretariatet eller fra den importerende parts udpegede nationale myndighed eller det importerende andet lands kompetente myndighed og videresendt dem til medlemsstaterne og agenturet, som har offentliggjort dem via databasen.

7.   Kommissionen, medlemsstaternes relevante udpegede nationale myndigheder, agenturet og eksportørerne giver på anmodning de importerende parter og importerende andre lande alle tilgængelige yderligere oplysninger om de eksporterede kemikalier.

8.   Medlemsstaterne kan på en gennemskuelig måde indføre ordninger, som forpligter eksportørerne til at betale et administrativt gebyr for hver eksportanmeldelse og for hver anmodning om udtrykkeligt samtykke, svarende til deres omkostninger ved procedurerne i stk. 2 og 4 i denne artikel og i artikel 14, stk. 6 og 7.

Artikel 9

Eksportanmeldelser, der modtages fra parter og andre lande

1.   Eksportanmeldelser, som agenturet modtager fra en parts udpegede nationale myndighed eller et andet lands kompetente myndigheder vedrørende eksport til Unionen af et kemikalie, hvis fremstilling, anvendelse, håndtering, forbrug, transport eller salg ifølge den pågældende parts eller det pågældende andet lands lovgivning er forbudt eller underkastet strenge restriktioner, offentliggøres via databasen senest 15 dage efter agenturets modtagelse af en sådan anmeldelse.

Agenturet bekræfter på Kommissionens vegne modtagelsen af den første eksportanmeldelse af hvert kemikalie fra hver part eller hvert andet land.

Den udpegede nationale myndighed i den medlemsstat, der modtager den pågældende import, skal inden for ti dage efter modtagelsen modtage en kopi af alle anmeldelser modtaget af agenturet sammen med alle tilgængelige oplysninger. Andre medlemsstater har ret til efter anmodning at få en kopi.

2.   Hvis Kommissionen eller medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder modtager eksportanmeldelser enten direkte eller indirekte fra parternes udpegede nationale myndigheder eller de kompetente myndigheder i andre lande, videresender de straks disse anmeldelser til agenturet sammen med alle tilgængelige oplysninger.

Artikel 10

Oplysninger om eksport og import af kemikalier

1.   Hver eksportør af et/en eller flere af følgende:

a)

stoffer opført i bilag I

b)

blandinger, der indeholder sådanne stoffer i en koncentration, der udløser mærkningskrav efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, uanset om der er andre stoffer til stede, eller

c)

artikler, der indeholder stoffer, der er opført i bilag I, del 2 eller 3, i ureageret form, eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer i en koncentration, der udløser mærkningskrav efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, uanset om der er andre stoffer til stede,

underretter i løbet af første kvartal hvert år den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat om, hvor stor en mængde af kemikaliet — i form af rent stof og indeholdt i blandinger eller i artikler — vedkommende i løbet af det foregående år har eksporteret til de enkelte parter og andre lande. Disse oplysninger ledsages af en liste med navn og adresse for hver fysisk eller juridisk person, der importerer kemikaliet til en part eller et andet land, hvor fragten fandt sted i løbet af den samme periode. I oplysningerne anføres eksport, som har fundet sted i henhold til artikel 14, stk. 7, særskilt.

Hver importør i Unionen forelægger tilsvarende oplysninger om de mængder, de har importeret i Unionen.

2.   På anmodning af Kommissionen, der bistås af agenturet, eller medlemsstatens udpegede nationale myndighed forelægger eksportører og importører alle yderligere oplysninger om kemikalier, som kræves til gennemførelse af denne forordning.

3.   Hver medlemsstat forelægger hvert år agenturet oplysninger i sammenfattet form i overensstemmelse med bilag III. Agenturet sammenfatter disse oplysninger på EU-plan og gør ikke-fortrolige oplysninger tilgængelige for offentligheden via databasen.

Artikel 11

Anmeldelse af kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i henhold til konventionen

1.   Kommissionen giver skriftligt sekretariatet meddelelse om de kemikalier der er opført i bilag I, del 2, som opfylder betingelserne for PIC-anmeldelsesproceduren.

2.   Når andre kemikalier opføres i bilag I, del 2, i medfør af artikel 23, stk. 2, andet afsnit, anmelder Kommissionen disse kemikalier til sekretariatet. PIC-anmeldelsen indgives hurtigst muligt efter vedtagelsen på EU-plan af det pågældende definitive reguleringsindgreb om, at et kemikalie forbydes eller underkastes strenge restriktioner, og senest 90 dage efter, at det definitive reguleringsindgreb skal anvendes.

3.   PIC-anmeldelsen skal omfatte alle de i bilag IV krævede relevante oplysninger.

4.   Ved prioriteringen af sådanne anmeldelser tager Kommissionen hensyn til, om kemikaliet allerede er opført i bilag I, del 3, og i hvilket omfang oplysningskravene i bilag IV kan opfyldes, samt graden af den risiko, kemikaliet indebærer, navnlig for udviklingslandene.

Når et kemikalie opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse, men der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at opfylde kravene i bilag IV, skal eksportører eller importører på Kommissionens anmodning inden 60 dage fremlægge alle de relevante oplysninger, de råder over, herunder oplysninger fra andre nationale eller internationale programmer vedrørende kemisk kontrol.

5.   Ændres et definitivt reguleringsindgreb, som er anmeldt i henhold til stk. 1 eller 2, giver Kommissionen sekretariatet skriftlig underretning herom hurtigst muligt efter vedtagelsen og senest 60 dage efter den dato, hvorfra det nye reguleringsindgreb skal anvendes.

Kommissionen forelægger alle relevante oplysninger, som ikke var tilgængelige på tidspunktet for den første anmeldelse ifølge henholdsvis stk. 1 eller 2.

6.   På anmodning af en part eller sekretariatet forelægger Kommissionen så vidt muligt yderligere oplysninger om kemikaliet eller det definitive reguleringsindgreb.

Medlemsstaterne og agenturet bistår i fornødent omfang Kommissionen med at indsamle oplysningerne, hvis den anmoder herom.

7.   Kommissionen tilsender straks medlemsstaterne og agenturet de oplysninger, den modtager fra sekretariatet vedrørende kemikalier, der af andre parter anmeldes som værende forbudte eller underkastet strenge restriktioner.

Når det er hensigtsmæssigt, vurderer Kommissionen i snævert samarbejde med medlemsstaterne og agenturet behovet for at foreslå foranstaltninger på EU-plan for at forhindre eventuelle uacceptable sundheds- og miljørisici i Unionen.

8.   Foretager en medlemsstat nationale definitive reguleringsindgreb i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning med henblik på at forbyde et kemikalie eller underkaste det strenge restriktioner, giver den Kommissionen relevante oplysninger herom. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for medlemsstaterne. Inden fire uger efter modtagelsen af nævnte oplysninger kan medlemsstaterne fremsende kommentarer vedrørende en eventuel PIC-anmeldelse, herunder især relevante oplysninger om deres holdning vedrørende det pågældende kemikalie i henhold til national lovgivning til Kommissionen og den medlemsstat, der forelagde anmeldelse af et nationalt definitivt reguleringsindgreb. Efter vurdering af de fremsendte kommentarer oplyser den anmeldende medlemsstat Kommissionen om, hvorvidt sidstnævnte skal:

a)

foretage en PIC-anmeldelse til sekretariatet i henhold til nærværende artikel, eller

b)

forelægge sekretariatet oplysningerne i henhold til artikel 12.

Artikel 12

Oplysninger, der skal forelægges sekretariatet om kemikalier, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner, men som ikke opfylder betingelserne for en PIC-anmeldelse

Med hensyn til kemikalier, som kun er opført i bilag I, del 1, eller når Kommissionen har modtaget oplysninger fra en medlemsstat, jf. artikel 11, stk. 8, litra b), forelægger Kommissionen sekretariatet oplysningerne om de relevante definitive reguleringsindgreb, der har ført til kemikaliets opførelse på listen, således at disse oplysninger efter behov kan videreformidles til andre parter i konventionen.

Artikel 13

Forpligtelser i forbindelse med import af kemikalier

1.   Kommissionen tilsender straks medlemsstaterne og agenturet de beslutningsvejledninger, den modtager fra sekretariatet.

Kommissionen vedtager ved en gennemførelsesretsakt en importbeslutning i form af et definitivt eller midlertidigt importsvar på Unionens vegne angående den fremtidige import af det pågældende kemikalie. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 2. Kommissionen meddeler hurtigst muligt og senest ni måneder efter datoen for sekretariatets afsendelse af beslutningsvejledningen sekretariatet sin beslutning.

Underkastes et kemikalie yderligere eller ændrede restriktioner i henhold til EU-lovgivningen, vedtager Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt en revideret importbeslutning. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 2. Kommissionen meddeler den reviderede importbeslutning til sekretariatet.

2.   Er et kemikalie forbudt eller underkastet strenge restriktioner i en eller flere medlemsstater, tager Kommissionen efter skriftlig anmodning fra de pågældende medlemsstater hensyn hertil i sin importbeslutning.

3.   En importbeslutning i medfør af stk. 1 vedrører den eller de kategorier, som er anført for kemikaliet i beslutningsvejledningen.

4.   Når Kommissionen meddeler sekretariatet importbeslutningen, ledsages denne af en beskrivelse af de love og administrative foranstaltninger, der ligger til grund herfor.

5.   Hver udpeget national myndighed i medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med sine love og administrative foranstaltninger, at importbeslutningerne i medfør af stk. 1 er tilgængelige for alle berørte personer inden for dens kompetence. Agenturet sikrer, at importbeslutningerne i medfør af stk. 1 er offentligt tilgængelige via databasen.

6.   Når det er hensigtsmæssigt, vurderer Kommissionen i snævert samarbejde med medlemsstaterne og agenturet behovet for at foreslå foranstaltninger på EU-plan for at forhindre uacceptable sundheds- og miljørisici i Unionen, under hensyn til oplysningerne i beslutningsvejledningen.

Artikel 14

Forpligtelser i forbindelse med eksport af kemikalier, bortset fra eksportanmeldelse

1.   Kommissionen tilsender omgående medlemsstaterne, agenturet og de europæiske industrisammenslutninger de oplysninger, som den modtager enten i form af cirkulærer eller på anden måde fra sekretariatet vedrørende kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren, og importparternes beslutninger om betingelserne for import af disse kemikalier. Den giver også omgående medlemsstaterne og agenturet oplysning om tilfælde, hvor der ikke er fremsendt noget svar i overensstemmelse med konventionens artikel 10, stk. 2. Agenturet tildeler hver importbeslutning et reference-id-nummer og holder alle oplysninger om sådanne beslutninger offentlig tilgængelige via databasen, og udleverer oplysningerne til enhver, der anmoder om det.

2.   Kommissionen tildeler hvert kemikalie, der er opført i bilag I, et klassifikationsnummer i Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur. Disse klassifikationsnumre ændres om nødvendigt i lyset af eventuelle ændringer i Verdenstoldorganisationens harmoniserede nomenklatursystem og Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur for de pågældende kemikalier.

3.   Hver medlemsstat videresender de oplysninger og beslutninger, som Kommissionen fremsender i medfør af stk. 1, til de berørte personer inden for sin jurisdiktion.

4.   Eksportørerne efterkommer hvert importsvars beslutninger senest seks måneder efter, at sekretariatet i overensstemmelse med stk. 1 første gang underretter Kommissionen om sådanne svar.

5.   Kommissionen, som bistås af agenturet, og medlemsstaterne rådgiver og bistår på anmodning i fornødent omfang importparter med at indhente yderligere oplysninger, som er nødvendige for udformning af et svar til sekretariatet om import af et givet kemikalie.

6.   Stoffer, der er optaget i bilag I, del 2 eller 3, eller blandinger, der indeholder sådanne stoffer i en koncentration, der udløser mærkningskrav efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, uanset om der er andre stoffer til stede, må uanset deres tilsigtede anvendelse hos den importerende part eller i det importerende andet land ikke eksporteres, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

eksportøren har gennem den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat i samråd med Kommissionen, der bistås af agenturet, og den importerende parts udpegede nationale myndighed eller en kompetent myndighed i det importerende andet land anmodet om og modtaget udtrykkeligt samtykke til importen

b)

det er i det seneste cirkulære udstedt af sekretariatet i henhold til stk. 1 anført, at den importerende part har givet samtykke til importen, når der er tale om kemikalier i bilag I, del 3.

Hvad angår kemikalier i bilag I, del 2, til eksport til OECD-lande, kan den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat efter anmodning fra eksportøren, i samråd med Kommissionen og fra sag til sag beslutte, at udtrykkeligt samtykke ikke er påkrævet, hvis kemikaliet på tidspunktet for import i det pågældende OECD-land er omfattet af en importlicens, er registreret eller er godkendt i det pågældende OECD-land.

Hvis der er anmodet om udtrykkeligt samtykke efter første afsnit, litra a), og agenturet ikke har modtaget noget svar inden for 30 dage, sender agenturet på Kommissionens vegne en påmindelse, medmindre Kommissionen eller den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat har modtaget et svar og videresendt det til agenturet. Er der efter endnu 30 dage ikke modtaget noget svar, kan agenturet sende yderligere påmindelser efter behov.

7.   Med hensyn til kemikalierne i bilag I, del 2 eller 3, kan den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat i samråd med Kommissionen, som bistås af agenturet, fra sag til sag og med forbehold af andet afsnit beslutte, at eksporten kan finde sted, hvis det ikke er dokumenteret fra officielle kilder, at den importerende part eller det importerende andet land har foretaget et reguleringsindgreb for at forbyde eller underkaste kemikaliet strenge restriktioner, og hvis der trods alle anstrengelser ikke er modtaget noget svar på en anmodning om udtrykkeligt samtykke efter stk. 6, litra a), inden 60 dage, og hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

det er fra officielle kilder i den importerende part eller det importerende andet land dokumenteret, at kemikaliet er omfattet af en importlicens eller er registreret eller godkendt, eller

b)

den tilsigtede anvendelse, der er angivet i eksportanmeldelsen og bekræftet skriftligt af den fysiske eller juridiske person, der importerer kemikaliet til en part eller et andet land, falder ikke inden for nogen af de kategorier, for hvilke kemikaliet er opført i bilag I, del 2 eller 3, og det er dokumenteret fra officielle kilder, at kemikaliet inden for de foregående fem år har været anvendt eller importeret i den pågældende importerende part eller det pågældende importerende andet land.

Når det gælder kemikalier, der er opført i bilag I, del 3, må en eksport baseret på opfyldelsen af betingelsen i litra b) ikke finde sted, hvis kemikaliet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B, mutagent i kategori 1A eller 1B eller reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 1B, eller kemikaliet opfylder kriterierne i bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for værende persistent, bioakkumulerende og toksisk eller meget persistent og meget bioakkumulerende.

Når der træffes beslutning om eksport af kemikalierne i bilag I, del 3, tager den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat i samråd med Kommissionen, som bistås af agenturet, hensyn til de indvirkninger, som anvendelse af kemikaliet eventuelt har på folkesundheden eller miljøet hos den importerende part eller i det importerende andet land, og fremsende relevant dokumentation til agenturet, med henblik på tilgængeliggørelse via databasen.

8.   Kommissionen foretager regelmæssigt en gennemgang af de enkelte tilfælde af udtrykkeligt samtykke, der er modtaget efter stk. 6, litra a), eller beslutninger om at fortsætte med eksporten i mangel af udtrykkeligt samtykke i henhold til stk. 7, i samråd med de pågældende medlemsstater som følger:

a)

for hvert udtrykkeligt samtykke, der er modtaget efter stk. 6, litra a), kræves der et nyt udtrykkeligt samtykke ved udgangen af det tredje kalenderår efter, at samtykket er givet, medmindre der i samtykket er bestemt andet

b)

beslutninger om at fortsætte uden udtrykkeligt samtykke i henhold til stk. 7 gælder i højst 12 måneder, medmindre anmodningen i mellemtiden er besvaret, efter hvilken periode der kræves udtrykkeligt samtykke.

I de i første afsnit, litra a), omhandlede tilfælde kan eksport dog fortsætte efter udløbet af den pågældende periode, hvis der afventes svar på en ny anmodning om udtrykkeligt samtykke for en yderligere periode på 12 måneder.

9.   Agenturet registrerer alle anmodninger om udtrykkeligt samtykke, alle modtagne svar og alle beslutninger om at fortsætte uden udtrykkeligt samtykke, herunder den dokumentation, der er omhandlet i stk. 7, tredje afsnit, i databasen. Alle udtrykkelige samtykker, der er modtaget eller beslutninger om at fortsætte uden udtrykkeligt samtykke, tildeles et reference-id-nummer og opføres på en liste med alle relevante oplysninger om eventuelle tilknyttede betingelser, såsom gyldighedsdatoer. Ikke-fortrolige oplysninger gøres offentligt tilgængelige via databasen.

10.   Kemikalier må senest eksporteres seks måneder før sidste anvendelsesdato, hvis en sådan foreligger eller kan udledes af produktionsdatoen, medmindre dette på grund af kemikaliets iboende egenskaber ikke er praktisk muligt. Navnlig hvad pesticider angår, sikrer eksportørerne, at beholdernes størrelse og emballage optimeres med henblik på at minimere risikoen for forældede lagre.

11.   I forbindelse med eksport af pesticider sikrer eksportørerne, at mærkningen indeholder specifikke oplysninger om lagerbetingelser og lagerstabilitet under klimaforholdene i den importerende part eller det importerende andet land. Derudover sikrer de, at de eksporterede pesticider er i overensstemmelse med renhedsspecifikationerne i EU-lovgivningen.

Artikel 15

Eksport af visse kemikalier og artikler

1.   Artikler er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren i artikel 8, hvis de indeholder enten

a)

stoffer, der er opført i bilag I, del 2 eller 3, i ureageret form

b)

blandinger, der indeholder sådanne stoffer i en koncentration, der udløser mærkningskrav efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, uanset om der er andre stoffer til stede.

2.   Kemikalier og artikler, hvis anvendelse er forbudt i Unionen for at beskytte menneskers sundhed eller miljøet, og som er opført i bilag V, må ikke eksporteres.

Artikel 16

Oplysninger om transitforsendelser

1.   Parter i konventionen, som kræver oplysninger om transitforsendelser af kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren, sammen med de oplysninger, de enkelte parter i konventionen har anmodet om via sekretariatet, opføres i bilag VI.

2.   Når et kemikalie, der er opført i bilag I, del 3, transporteres gennem et område tilhørende en part i konventionen, der er opført i bilag VI, giver eksportøren så vidt muligt den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat de oplysninger, som parten i konventionen kræver i overensstemmelse med bilag VI, senest 30 dage inden den første transitforsendelse finder sted, og senest otte dage inden hver efterfølgende transitforsendelse finder sted.

3.   Den udpegede nationale myndighed i eksportørens medlemsstat tilsender Kommissionen de oplysninger, den har modtaget fra eksportøren i medfør af stk. 2, sammen med eventuelle yderligere oplysninger, og sender en kopi til agenturet.

4.   Kommissionen sender de oplysninger, den har modtaget i medfør af stk. 3, til de udpegede nationale myndigheder i de parter i konventionen, som har krævet disse oplysninger, sammen med eventuelle yderligere tilgængelige oplysninger, senest 15 dage før den første transitforsendelse og forud for enhver efterfølgende transitforsendelse.

Artikel 17

Oplysninger, der skal ledsage eksporterede kemikalier

1.   Kemikalier, der skal eksporteres, er omfattet af de bestemmelser vedrørende emballering og mærkning, der er fastsat i eller i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, direktiv 98/8/EF og forordning (EF) nr. 1272/2008 eller anden relevant EU-lovgivning.

Første afsnit finder anvendelse, medmindre disse bestemmelser strider mod eventuelle særlige krav hos den importerende part eller i det importerende andet land.

2.   Sidste anvendelsesdato og produktionsdatoen for kemikalier, som er omhandlet i stk. 1 eller opført i bilag I, anføres i givet fald på mærkningen, og den sidste anvendelsesdato skal om nødvendigt anføres for forskellige klimazoner.

3.   Et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ledsage kemikalierne, der er omhandlet i stk. 1, når de eksporteres. Eksportøren skal sende et sådant sikkerhedsdatablad til hver fysisk eller juridisk person, der importerer kemikaliet til en part eller et andet land.

4.   Oplysningerne på mærkningen og i sikkerhedsdatabladet bør så vidt muligt anføres på bestemmelseslandets officielle sprog eller et eller flere af hovedsprogene i det område, hvor kemikaliet påtænkes anvendt.

Artikel 18

Forpligtelser for medlemsstaternes myndigheder til at kontrollere import og eksport

1.   Hver medlemsstat udpeger myndigheder såsom toldmyndighederne til at have ansvaret for at kontrollere import og eksport af kemikalierne opført i bilag I, medmindre den allerede har gjort dette forud for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen, som bistås af agenturet, og medlemsstaterne skal optræde målrettet og koordineret i deres overvågning af, at eksportørerne overholder bestemmelserne i denne forordning.

2.   Det forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, benyttes til at koordinere et netværk mellem de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for håndhævelsen af nærværende forordning.

3.   Hver medlemsstat anfører i sine regelmæssige rapporter om gennemførelsen af procedurerne, jf. artikel 22, stk. 1, oplysninger om de udpegede myndigheders virksomhed i denne henseende.

Artikel 19

Yderligere forpligtelser for eksportører

1.   Eksportører af kemikalier, der er omfattet af forpligtelserne i artikel 8, stk. 2 og 4, anfører i deres eksportanmeldelse de relevante reference-id-numre (rubrik 44 i det administrative enhedsdokument eller en tilsvarende rubrik til oplysninger i en elektronisk eksportanmeldelse) som omhandlet i artikel 161, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2913/92.

2.   Eksportører af kemikalier, der i kraft af artikel 8, stk. 5, er undtaget fra forpligtelserne i stk. 2 og 4 i samme artikel eller af kemikalier, for hvilke forpligtelserne er ophørt i henhold til artikel 8, stk. 6, skal benytte databasen til at få tildelt et særligt reference-id-nummer og anføre dette nummer i deres eksportanmeldelse.

3.   Agenturet kan kræve, at eksportører benytter databasen til at forelægge de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

Artikel 20

Udveksling af oplysninger

1.   Kommissionen, som bistås af agenturet, og medlemsstaterne fremmer i fornødent omfang tilvejebringelse af videnskabelige, tekniske, økonomiske og juridiske oplysninger om kemikalier, der er omfattet af denne forordning, herunder toksikologiske, økotoksikologiske og sikkerhedsmæssige oplysninger.

Kommissionen skal, om nødvendigt med bistand fra medlemsstaterne og agenturet, sikre følgende:

a)

tilvejebringelse af offentligt tilgængelige oplysninger om reguleringsindgreb af relevans for konventionens mål

b)

tilvejebringelse af oplysninger til parter og andre lande, direkte eller gennem sekretariatet, af oplysninger om reguleringsindgreb, som væsentligt begrænser en eller flere anvendelser af et kemikalie.

2.   Kommissionen, medlemsstaterne og agenturet beskytter efter gensidig overenskomst alle fortrolige oplysninger, de modtager fra en part eller et andet land.

3.   Med hensyn til videregivelse af oplysninger i henhold til denne forordning, og uden at det berører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (21), betragtes i hvert fald følgende oplysninger ikke som fortrolige:

a)

de i bilag II og IV omhandlede oplysninger

b)

oplysningerne i de i artikel 17, stk. 3, omhandlede sikkerhedsdatablade

c)

kemikaliets sidste anvendelsesdato

d)

kemikaliets fremstillingsdato

e)

oplysninger om forsigtighedsforanstaltninger, herunder fareklasse, risikoens art og relevant sikkerhedsrådgivning

f)

resuméet af resultaterne af de toksikologiske og økotoksikologiske undersøgelser

g)

oplysninger om håndtering af emballagen efter fjernelse af kemikalierne.

4.   Agenturet udarbejder hvert andet år en oversigt over de videregivne oplysninger.

Artikel 21

Teknisk bistand

Kommissionen, medlemsstaternes udpegede nationale myndigheder og agenturet samarbejder, under særlig hensyntagen til de behov, der gør sig gældende for udviklingslande og lande med overgangsøkonomi, om at fremme teknisk bistand, herunder uddannelse, til udvikling af den infrastruktur, kapacitet og ekspertise, der er nødvendig for forsvarlig håndtering af kemikalier igennem hele disses livscyklus.

Navnlig og med henblik på at sætte disse lande i stand til at gennemføre konventionen ydes teknisk bistand ved at stille teknisk information til rådighed om kemikalier, ved at fremme udveksling af eksperter, ved at yde støtte til oprettelse eller opretholdelse af udpegede nationale myndigheder, ved at yde teknisk ekspertbistand til identifikation af farlige pesticidformuleringer og ved at udarbejde anmeldelser til sekretariatet.

Kommissionen og medlemsstaterne deltager aktivt i det internationale arbejde for kapacitetsopbygning inden for forvaltning af kemikalier ved at levere information om de projekter, de støtter eller finansierer for at forbedre håndteringen af kemikalier i udviklingslandene og i landene med overgangsøkonomi. Kommissionen og medlemsstaterne skal også overveje at yde støtte til ikke-statslige organisationer.

Artikel 22

Overvågning og rapportering

1.   Medlemsstaterne og agenturet tilsender hvert tredje år Kommissionen oplysninger om anvendelsen af de procedurer, der er fastsat i denne forordning, herunder toldkontrol, overtrædelser, sanktioner og afværgeforanstaltninger. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, der på forhånd fastsætter et fælles format for indberetning. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 27, stk. 2.

2.   Kommissionen udarbejder hvert tredje år en rapport om udførelsen af de i denne forordning fastsatte funktioner, som den er ansvarlig for, og indarbejder den i en sammenfattende rapport baseret på oplysninger fra medlemsstaterne og agenturet, jf. stk. 1. Et resumé af rapporten, som offentliggøres på internettet, fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

3.   Med hensyn til oplysninger, der meddeles i henhold til stk. 1 og 2, skal Kommissionen, medlemsstaterne og agenturet opfylde relevante forpligtelser til at beskytte oplysningernes fortrolige karakter samt ejendomsretten hertil.

Artikel 23

Ajourføring af bilagene

1.   Kommissionen tager mindst en gang om året listen over kemikalier i bilag I op til gennemgang på grundlag af udviklingen inden for EU-retten og konventionen.

2.   Ved konstateringen af, om et definitivt EU-reguleringsindgreb udgør et forbud eller en streng restriktion, skal indgrebets virkning vurderes for underkategorierne inden for anvendelseskategorierne »pesticider« og »industrikemikalier«. Hvis det definitive reguleringsindgreb indebærer et forbud mod eller en streng restriktion af brugen af et kemikalie i en af underkategorierne, opføres det i bilag I, del 1.

Ved konstateringen af, om et definitivt EU-reguleringsindgreb udgør et forbud eller en streng restriktion, således at det pågældende kemikalie opfylder betingelserne for PIC-anmeldelsen i artikel 11, skal indgrebets virkning vurderes for anvendelseskategorierne »pesticider« og »industrikemikalier«. Hvis det definitive reguleringsindgreb indebærer et forbud mod eller en streng restriktion af brugen af et kemikalie i en af kategorierne, opføres det ligeledes i bilag I, del 2.

3.   Beslutningerne om optagelse af kemikalier i bilag I eller om ændring af de deri anførte angivelser træffes så hurtigt som muligt.

4.   For at tilpasse denne forordning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 om følgende foranstaltninger:

a)

optagelse af et kemikalie i bilag I, del 1 eller 2, i henhold til stk. 2 i denne artikel, efter at der er vedtaget et definitivt EU-reguleringsindgreb, og andre ændringer af bilag I, herunder ændring af angivelserne om allerede optagne kemikalier

b)

optagelse i bilag V, del 1, af et kemikalie, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte (22)

c)

optagelse i bilag V, del 2, af et kemikalie, der allerede er omfattet af et eksportforbud på EU-plan

d)

ændring af angivelserne i bilag V om allerede optagne kemikalier

e)

ændring af bilag II, III, IV og VI.

Artikel 24

Agenturets budget

1.   I forbindelse med denne forordning består agenturets indtægter af:

a)

et tilskud fra Unionen, som opføres på Unionens almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)

b)

eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

2.   Indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter i forbindelse med denne forordning og andre forordninger behandles hver for sig og opføres adskilt i agenturets budget.

Agenturet anvender sine indtægter som omhandlet i stk. 1 til at udføre sine opgaver i henhold til denne forordning.

3.   Kommissionen undersøger senest fem år efter den 1. marts 2014, om det er hensigtsmæssigt, at agenturet opkræver et gebyr for tjenesteydelser til eksportørerne, og fremlægger om nødvendigt et forslag herom.

Artikel 25

Formater og software ved forelæggelse af oplysninger for agenturet

Agenturet fastlægger, i hvilke formater og med hvilken software oplysninger skal forelægges for agenturet, og stiller dem gratis til rådighed på sit websted. Medlemsstaterne og andre parter, der er omfattet af denne forordning, benytter førnævnte formater og software, når de i medfør af denne forordning forelægger oplysninger for agenturet.

Artikel 26

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 23, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. marts 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 23, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 23, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 27

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Dette udvalg er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 28

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af korrekt gennemførelse af disse bestemmelser. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 1. marts 2014 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne, medmindre de allerede har gjort det inden denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 29

Overgangsperiode for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier

Henvisninger i nærværende forordning til forordning (EF) nr. 1272/2008 gælder, hvor det er relevant, som henvisninger til den EU-lovgivning, der finder anvendelse i medfør af artikel 61 i forordning (EF) nr. 1272/2008 og i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat heri.

Artikel 30

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 689/2008 ophæves med virkning fra den 1. marts 2014.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 689/2008 gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 31

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 4. juli 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 318 af 29.10.2011, s. 163.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 10.5.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.6.2012.

(3)  EUT L 204 af 31.7.2008, s. 1.

(4)  EUT L 63 af 6.3.2003, s. 29.

(5)  EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1.

(6)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(7)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(8)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(9)  EUT L 22 af 26.1.2005, s. 1.

(10)  EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

(11)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(12)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

(13)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(14)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(15)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(16)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

(17)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.

(18)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(19)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(20)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(21)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(22)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.


BILAG I

LISTE OVER KEMIKALIER

(jf. artikel 7)

DEL 1

Liste over kemikalier, der er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren

(jf. artikel 8)

Det skal bemærkes, at eksportanmeldelsespligten i forordningens artikel 8, stk. 2, 3 og 4, ikke gør sig gældende for kemikalier i denne del af bilaget, når de er omfattet af PIC-proceduren, forudsat at betingelserne i artikel 8, stk. 6, første afsnit, litra b) og c), er opfyldt. Disse kemikalier, der er mærket med tegnet # i listen nedenfor, er af klarhedshensyn også opført i del 3 i dette bilag.

Det skal også bemærkes, at kemikalier i denne del af bilaget, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse som følge af Unionens definitive reguleringsindgreb, tillige er opført i del 2 i dette bilag. Disse kemikalier er mærket med tegnet + i listen nedenfor.

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Underkategori (1)

Anvendelsesbegrænsning (2)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

1,1,1-trichlorethan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibromethan (ethylendibromid) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

1,2-dichlorethan (ethylendichlorid) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

i(2)

b

cis-1,3-dichlorpropen ((1Z)-1,3-dichlorprop-1-en)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dichloropropen (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naphthylamin (naphthalen-2-amin) og salte heraf (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 og andre

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 og andre

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2-Naphthyloxyacetic acid

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T og salte og estere heraf (6)

93-76-5 og andre

202-273-3 og andre

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

4-aminobiphenyl (biphenyl-4-amin) og salte heraf (7)

92-67-1, 2113-61-3 og andre

202-177-1 og andre

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-nitrobiphenyl (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

acephat (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

alachlor (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

aldicarb (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

ametryn

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

amitraz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

antraquinon (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

arsenforbindelser

 

 

 

p(2)

sr

 

asbestfibre (7):

1332-21-4 og andre

 

 

 

 

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

crocidolit (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

amosit (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

antophyllit (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

actinolit (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

tremolit (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

chrysotil (7)

12001-29-5 eller 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

atrazin (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

azinphos-ethyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

azinphos-methyl (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

benfuracarb (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

benzen (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

benzidin og salte heraf (7)

benzidinderivater (7)

92-87-5, 36341-27-2 og andre

202-199-1, 252-984-8 og andre

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

bifenthrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

binapacryl (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

i(2)

b

butralin (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

cadmium og cadmiumforbindelser

7440-43-9 og andre

231-152-8 og andre

81073206 49 30 og andre

i(1)

sr

 

cadusafos (7)

95465-99-9

uoplyst

2930 90 85

p(1)

b

 

calciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

captafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

carbaryl (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

carbofuran (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

tetrachlormethan

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

carbosulfan (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

chinomethionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

chlorat (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

chlordimeform (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

chlorfenapyr (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

chlorfenvinphos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

chlormephos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

chlorbenzilat (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

chloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

chlorthal-dimethyl (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

chlozolinat (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

cholecalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

coumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

creosot og hermed beslægtede stoffer

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

crimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

cyanamid (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

cyanazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

cyhalothrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB ((di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyboran/dioxastannaboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

diazinon (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

dichlobenil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

dicloran (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

dichlorvos (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

dicofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dicofol med et indhold på < 78 % p,p′-dicofol eller 1 g DDT og DDT-beslægtede stoffer pr. kg (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dimethenamid (7)

87674-68-8

uoplyst

2934 99 90

p(1)

b

 

diniconazol-M (7)

83657-18-5

uoplyst

2933 99 80

p(1)

b

 

dinitro-ortho-cresol (DNOC) og salte heraf (bl.a. ammonium-, kalium- og natriumsaltet) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

dinoseb og salte og estere heraf (6)

88-85-7 og andre

201-861-7 og andre

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

dinoterb (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

diphenylamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

pudderpræparater, der indeholder en kombination af:

 

 

3808 99 90

 

 

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

mindst 7 % benomyl

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

mindst 10 % carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

og mindst 15 % thiram (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

endosulfan (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

ethalfluralin (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

ethion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

ethoxyquin (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

ethylenoxid (oxiran) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

fenitrothion (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

fenpropathrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fenthion (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

fentinacetat (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fentinhydroxid (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

fluoracetamid (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

flurprimidol (7)

56425-91-3

uoplyst

2933 59 95

p(1)

b

 

furathiocarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

guazatin (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

hexachlorethan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

hexazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

iminoctadin

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

indolyleddikesyre (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

isoxathion

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

malathion

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)

maleinhydrazid og salte heraf, bortset fra cholin-, kalium- og natriumsalte

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

cholin-, kalium- og natriumsalte af maleinhydrazid med et indhold på mere end 1 mg fri hydrazin pr. kg udtrykt på basis af den tilsvarende syre

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

kviksølvforbindelser, herunder uorganiske kviksølvforbindelser, alkylkviksølvforbindelser og alkyloxyalkyl- og arylkviksølvforbindelser, bortset fra kviksølvforbindelser, der er opført i bilag V (6)

62-38-4, 26545-49-3 og andre

200-532-5, 247-783-7 og andre

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

metam

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

methamidophos (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

methamidophos (opløselige flydende formuleringer af stoffet med over 600 g aktivt stof pr. liter) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

methidathion

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

methomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

methylbromid (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

methylparathion (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

monocrotophos (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

monomethyldibromdiphenylmethan

handelsnavn: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

monomethyldichlordiphenylmethan

handelsnavn: Ugilec 121 eller Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

monomethyltetrachlordiphenylmethan

handelsnavn: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

nikotin (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

nitrofen (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

nonylphenoler C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3 (phenol, nonyl-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (phenol, 4-nonyl-, forgrenet)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononylphenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (phenol, nonyl-, forgrenet),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-nonylphenol) og andre

203-199-4 og andre

 

 

 

 

nonylphenolethoxylater (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 og andre

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

octabromdiphenylether (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

omethoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

oxydemethon-methyl (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

paraquat (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

parathion (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

pentachlorphenol og salte og estere heraf (6)

87-86-5 og andre

201-778-6 og andre

2908 11 00

2908 19 00 og andre

p(1)-p(2)

b-sr

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

perfluoroktansulfonater

1763-23-1

uoplyst

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

og andre

 

og andre

 

 

 

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer) (7)

 

 

 

 

 

 

permethrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

phosalone (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

phosphamidon (opløselige flydende formuleringer af stoffet med over 1 000 g aktivt stof pr. liter) (6)

13171-21-6 (blanding, (E) & (Z) isomerer)

23783-98-4 ((Z)-isomer)

297-99-4 ((E)-isomer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

polybromerede biphenyler (PBB), bortset fra hexabrombiphenyl (6)

13654-09-6, 27858-07-7 og andre

237-137-2, 248-696-7 og andre

2903 69 90

i(1)

sr

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

polychlorerede terphenyler (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

procymidon (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

propachlor (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

propham

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

propisochlor (7)

86763-47-5

uoplyst

2924 29 98

p(1)

b

 

pyrazophos (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

quintozen (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

scillirosid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

simazin (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

strychnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

tecnazen (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

tetraethylbly (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

tetramethylbly (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

thalliumsulfat

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

thiobencarb (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

thiocyclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

thiodicarb (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

tolylfluanid (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

triazophos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

alle tributyltinforbindelser, herunder:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

tributyltinoxid

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

tributyltinfluorid

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

tributyltinmethacrylat

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

tributyltinbenzoat

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

tributyltinchlorid

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

tributyltinlinoleat

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

tributyltinnaphthenat (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

trichlorfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

tricyclazol (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

tridemorph

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

trifluralin (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

andre triorganiske tinforbindelser end tributyltinforbindelser (7)

2931 00 95 og andre

p(2)

sr

 

i(2)

sr

tris(2,3-dibrompropyl)phosphat (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Jf. PIC-cirkulære på www.pic.int/

tris-aziridinyl-phosphinoxid (1,1′,1′-phosphoryltriaziridin) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

vamidothion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

vinclozolin (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 eller 3824 90 97

p(1)

b

 

DEL 2

Liste over kemikalier, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse

(jf. artikel 11)

Denne liste indeholder kemikalier, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse. Listen indeholder ikke kemikalier, der allerede er omfattet af PIC-proceduren, og som er opført i del 3 i dette bilag.

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Kategori (8)

Anvendelsesbegrænsning (9)

1,3-dichlorpropen

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-naphthylamin (naphthalen-2-amin) og salte heraf

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 og andre

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 og andre

2921 45 00

i

b

4-aminobiphenyl (biphenyl-4-amin) og salte heraf

92-67-1, 2113-61-3 og andre

202-177-1 og andre

2921 49 80

i

b

4-nitrobiphenyl

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

acephat

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

alachlor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

aldicarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

antraquinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

asbestfibre: chrysotil

12001-29-5 eller 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

azinphos-methyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

benfuracarb

82560-54-1

uoplyst

2932 99 00

p

b

benzidin og salte heraf

92-87-5, 36341-27-2 og andre

202-199-1, 252-984-8 og andre

2921 59 90

i

sr

benzidinderivater

 

 

 

butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

cadusafos

95465-99-9

uoplyst

2930 90 99

p

b

carbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

chlorat

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

chlorfenapyr

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

chlorthal-dimethyl

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

chlozolinat

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

cyanamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

dichlobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

dichlorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

dicofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

dicofol med et indhold på < 78 % p,p′-dicofol eller 1 g DDT og DDT-beslægtede stoffer pr. kg

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

dimethenamid

87674-68-8

uoplyst

2934 99 90

p

b

diniconazol-M

83657-18-5

uoplyst

2933 99 80

p

b

dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

ethalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

ethoxyquin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

fenitrothion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

fenthion

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

fentinacetat

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

fentinhydroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

flurprimidol

56425-91-3

uoplyst

2933 59 95

p

b

guazatin

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

indolyleddikesyre

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

methamidophos (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

methylbromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

methylparathion (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

monomethyldibromdiphenylmethan

handelsnavn: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

monomethyldichlordiphenylmethan

handelsnavn: Ugilec 121 eller Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

monomethyltetrachlordiphenylmethan

handelsnavn: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

nonylphenoler C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (phenol, nonyl-),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (phenol, 4-nonyl-, forgrenet),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (isononylphenol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (phenol, nonyl-, forgrenet),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (p-nonylphenol) og andre

203-199-4 og andre

 

 

 

nonylphenolethoxylater (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 og andre

 

3402 13 00

i

sr

p

b

octabromdiphenylether

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

oxydemethon-methyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

paraquat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

perfluoroktansulfonater

1763-23-1

uoplyst

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

2795-39-3 og andre

 

2904 90 20 og andre

 

 

phosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

procymidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

propachlor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

propisochlor

86763-47-5

uoplyst

2924 29 98

p

b

pyrazophos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

quintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

tecnazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

thiobencarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

thiodicarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

tolylfluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

trichlorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

tricyclazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

andre triorganiske tinforbindelser end tributyltinforbindelser

2931 00 95 og andre

p

sr

vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

DEL 3

Liste over kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren

(jf. artikel 13 og 14)

(Kategorierne svarer til de kategorier, der anvendes i konventionen)

Kemikalie

Relevant CAS-nummer

HS-kode

for rene stoffer

HS-kode

for blandinger og præparater, der indeholder stoffet

Kategori

2,4,5-T og salte og estere heraf

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

pesticid

aldrin (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

pesticid

binapacryl

485-31-4

2916.19

3808.50

pesticid

captafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

pesticid

chlordan (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

pesticid

chlordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

pesticid

chlorbenzilat

510-15-6

2918.18

3808.50

pesticid

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

pesticid

dieldrin (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

pesticid

dinitro-ortho-cresol (DNOC) og salte heraf (bl.a. ammonium-, kalium- og natriumsaltet)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

pesticid

dinoseb og salte og estere heraf

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

pesticid

1,2-dibromethan (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

pesticid

1,2-dichlorethan (ethylendichlorid)

107-06-2

2903.15

3808.50

pesticid

ethylenoxid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

pesticid

fluoracetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

pesticid

HCH (blandede isomerer) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

pesticid

heptachlor (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

pesticid

hexachlorbenzen (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

pesticid

lindan (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

pesticid

kviksølvforbindelser, herunder uorganiske kviksølvforbindelser, alkylkviksølvforbindelser og alkyloxyalkyl- og arylkviksølvforbindelser

10112-91-1, 21908-53-2 og andre

Se også: www.pic.int/

2852.00

3808.50

pesticid

monocrotophos

6923-22-4

2924.12

3808.50

pesticid

parathion

56-38-2

2920.11

3808.50

pesticid

pentachlorphenol og salte og estere heraf

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

pesticid

toxaphen (12)

8001-35-2

3808.50

pesticid

pudderpræparater, der indeholder en kombination af: mindst 7 % benomyl, mindst 10 % carbofuran og mindst 15 % thiram

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

meget farlig pesticidformulering

methamidophos (opløselige flydende formuleringer af stoffet med over 600 g aktivt stof pr. liter)

10265-92-6

2930.50

3808.50

meget farlig pesticidformulering

methylparathion (emulgerbare koncentrater med mindst 19,5 % aktivt stof og pudder med mindst 1,5 % aktivt stof)

298-00-0

2920.11

3808.50

meget farlig pesticidformulering

phosphamidon (opløselige flydende formuleringer af stoffet med over 1 000 g aktivt stof pr. liter)

 

2924.12

3808.50

meget farlig pesticidformulering

blanding, (E)- & (Z)- isomerer

13171-21-6

(Z)-isomer

23783-98-4

(E)-isomer

297-99-4

asbestfibre:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

industriel

crocidolit

12001-28-4

2524.10

 

 

actinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

anthophyllit

77536-67-5

2524.90

 

 

amosit

12172-73-5

2524.90

 

 

tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

polybromerede biphenyler (PBB)

 

 

 

 

(hexa-) (12)

36355-01-8

3824.82

industriel

(octa-)

27858-07-7

 

 

 

(deca-)

13654-09-6

 

 

 

polychlorerede biphenyler (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

industriel

polychlorerede terphenyler (PCT)

61788-33-8

3824.82

industriel

tetraethylbly

78-00-2

2931.00

3811.11

industriel

tetramethylbly

75-74-1

2931.00

3811.11

industriel

alle tributyltinforbindelser, herunder

 

2931.00

3808.99

pesticid

tributyltinoxid

56-35-9

2931.00

3808.99

tributyltinfluorid

1983-10-4

2931.00

3808.99

tributyltinmethacrylat

2155-70-6

2931.00

3808.99

tributyltinbenzoat

4342-36-3

2931.00

3808.99

tributyltinchlorid

1461-22-9

2931.00

3808.99

tributyltinlinoleat

24124-25-2

2931.00

3808.99

tributyltinnaphthenat

85409-17-2

2931.00

3808.99

tris(2,3-dibrompropyl)phosphat

126-72-7

2919.10

3824.83

industriel


(1)  Underkategori: p(1) — pesticid i gruppen af plantebeskyttelsesmidler, p(2) — andre pesticider, herunder biocider. i(1) — industrikemikalie til erhvervsmæssig anvendelse og i(2) — industrikemikalie til privat anvendelse.

(2)  Anvendelsesbegrænsning: sr — streng restriktion, b — forbud (for den eller de pågældende underkategorier) i henhold til EU-lovgivningen.

(3)  Denne post berører ikke den eksisterende post vedrørende cis-1,3-dichlorpropen (CAS-nr. 10061-01-5).

(4)  Denne post berører ikke den eksisterende post vedrørende opløselige flydende formuleringer af methamidophos med over 600 g aktivt stof pr. liter.

(5)  Bortset fra motorbrændstoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58).

CAS-nr.: Registernummer i Chemical Abstracts Service.

(6)  

(#)

Kemikalie, der helt eller delvis er omfattet af PIC-proceduren.

(7)  

(+)

Kemikalie, der opfylder betingelserne for PIC-anmeldelse.

(8)  Kategori: p — pesticid, i — industrikemikalie.

(9)  Anvendelsesbegrænsning: sr — streng restriktion, b — forbud (for den eller de pågældende kategorier).CAS-nr.: Registernummer i Chemical Abstracts Service.

(10)  Denne post berører ikke posten i bilag I, del 3, vedrørende opløselige flydende formuleringer af methamidophos med over 600 g aktivt stof pr. liter.

(11)  

(#)

Kemikalie, der helt eller delvis er omfattet af PIC-proceduren.

(12)  Disse stoffer må i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, og bilag V i denne forordning ikke eksporteres.

(13)  

(#)

Kun CAS-nummeret på stoffet selv er anført.


BILAG II

EKSPORTANMELDELSE

Der kræves følgende oplysninger i henhold til artikel 8:

1.

Angivelse af det stof, som skal eksporteres:

a)

navn i IUPAC-nomenklaturen

b)

andre betegnelser (sædvanligt navn, handelsnavn, forkortelse)

c)

Einecs-nummer og CAS-nummer

d)

CUS-nummer (nummer i Europæisk Toldfortegnelse over Kemiske Stoffer) og kode i den kombinerede nomenklatur

e)

væsentligste urenheder i stoffet, når dette er særlig relevant.

2.

Angivelse af den blanding, som skal eksporteres:

a)

blandingens handelsnavn og/eller betegnelse

b)

for hvert af de i bilag I anførte stoffer opgives procentdel samt oplysninger som under punkt 1

c)

CUS-nummer (nummer i Europæisk Toldfortegnelse over Kemiske Stoffer) og kode i den kombinerede nomenklatur.

3.

Angivelse af den artikel, som skal eksporteres:

a)

artiklens handelsnavn og/eller betegnelse

b)

for hvert af de i bilag I anførte stoffer opgives procentdel samt oplysninger som under punkt 1.

4.

Oplysninger om eksporten:

a)

bestemmelsesland

b)

oprindelsesland

c)

forventet dato for den første eksport i indeværende år

d)

skøn over den mængde af kemikaliet, som forventes eksporteret til det pågældende land i indeværende år

e)

tilsigtet anvendelse i bestemmelseslandet, hvis den er kendt, herunder oplysninger om, hvilken eller hvilke kategorier i konventionen anvendelsesformålet henhører under

f)

navn, adresse og andre relevante oplysninger om den fysiske eller juridiske importerende person

g)

navn, adresse og andre relevante oplysninger om eksportøren.

5.

Udpegede nationale myndigheder:

a)

navn, adresse, telefon- og telex- eller telefaxnummer eller e-mail på den udpegede myndighed i Unionen, hos hvem yderligere oplysninger kan indhentes

b)

navn, adresse, telefon- og telex- eller faxnummer eller e-mail på den udpegede myndighed i importlandet.

6.

Oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, som skal træffes, herunder om fareklasse, risiko og sikkerhedsanvisninger.

7.

Et resumé af de fysiske, kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber.

8.

Kemikaliets anvendelse i Unionen:

a)

anvendelsesformål og -kategori(er) i konventionen og EU-underkategori(er), der er underkastet kontrolforanstaltninger (forbud eller strenge restriktioner)

b)

anvendelsesformål, hvortil kemikaliet ikke er forbudt eller underkastet strenge restriktioner (anvendelseskategorier og -underkategorier som defineret i denne forordnings bilag I)

c)

om muligt vurdering af de producerede, importerede, eksporterede og anvendte mængder af kemikaliet.

9.

Oplysninger om forsigtighedsforanstaltninger til mindskelse af eksponering for og udledning af kemikaliet.

10.

En redegørelse for forskriftsmæssige restriktioner samt grundene hertil.

11.

Et resumé af de oplysninger, der fremgår af bilag IV, punkt 2, litra a), c) og d).

12.

Yderligere oplysninger, der er stillet til rådighed af den eksporterende part, fordi kemikaliet anses for problematisk, eller yderligere oplysninger som anført i bilag IV, hvis den importerende part anmoder herom.


BILAG III

Oplysninger, som medlemsstaternes udpegede myndigheder skal stille til rådighed for Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10

1.

Angivelse af mængden af kemikalier (i form af stoffer, blandinger og artikler) henhørende under bilag I, der blev eksporteret i løbet af det foregående år.

a)

år, da eksporten fandt sted

b)

tabel over mængderne af eksporterede kemikalier (i form af stoffer, blandinger og artikler) som vist nedenfor.

Kemikalie

Importland

Stofmængde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Oversigt over fysiske eller juridiske personer, der importerer kemikalier til en part eller et andet land

Kemikalie

Importland

Importerende person

Adresse og andre relevante oplysninger vedrørende den importerende person

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG IV

Anmeldelse til konventionens sekretariat af kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner

OPLYSNINGER, DER KRÆVES VED ANMELDELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 11

En anmeldelse skal omfatte:

1.

Egenskaber, identitet og anvendelsesformål

a)

fællesnavn

b)

kemisk betegnelse i henhold til en internationalt anerkendt nomenklatur (f.eks. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)), hvis en sådan findes

c)

handelsnavne og navne på blandinger

d)

kodenumre: Chemicals Abstract Service (CAS)-nummer, toldkode i Det Harmoniserede System, m.fl.

e)

oplysninger om fareklasse, hvis kemikaliet er pålagt krav om klassificering

f)

kemikaliets anvendelsesformål:

i Unionen

andetsteds (hvis kendt)

g)

fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber.

2.

Det definitive reguleringsindgreb

a)

oplysninger om det definitive reguleringsindgreb:

i)

resumé af det definitive reguleringsindgreb

ii)

henvisning til det dokument, hvori det definitive reguleringsindgreb er nedfældet

iii)

datoen for det definitive reguleringsindgrebs ikrafttræden

iv)

angivelse af, om det definitive reguleringsindgreb blev indført på grundlag af en vurdering af den reelle eller potentielle fare, og i så fald angivelse af oplysninger om denne vurdering med en henvisning til den relevante dokumentation

v)

grundene til det definitive reguleringsindgreb for så vidt angår menneskers sundhed, herunder forbrugernes og arbejdstagernes sundhed, eller miljøet

vi)

resumé af de potentielle og reelle farer, som kemikaliet indebærer for menneskers sundhed, herunder forbrugernes og arbejdstagernes sundhed, eller for miljøet, og de forventede virkninger af det definitive reguleringsindgreb

b)

den eller de kategorier, for hvilke det definitive reguleringsindgreb er indført, med angivelse af følgende for hver kategori:

i)

det eller de anvendelsesformål, der er forbudt ved det definitive reguleringsindgreb

ii)

det eller de anvendelsesformål, der fortsat er tilladt

iii)

om muligt vurdering af de producerede, importerede, eksporterede og anvendte mængder af kemikaliet

c)

så vidt muligt en angivelse af det definitive reguleringsindgrebs relevans for andre stater og regioner

d)

andre relevante oplysninger, som kan omfatte:

i)

vurdering af de socioøkonomiske virkninger af det definitive reguleringsindgreb

ii)

om muligt oplysninger om alternativer og farerne herved, såsom:

strategier for integreret skadedyrsbekæmpelse

industrimetoder og -processer, herunder renere teknologi.


BILAG V

Kemikalier og artikler, der er omfattet af eksportforbud

(jf. artikel 15)

DEL 1

Persistente organiske miljøgifte opført i bilag A og B til Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (1) i overensstemmelse med bestemmelserne deri.

Beskrivelse af kemikalie/artikel, som er omfattet af eksportforbud

Yderligere relevante oplysninger (f.eks. kemikaliets navn, Einecs-nr., CAS-nr.)

 

aldrin

Einecs-nr. 206-215-8,

CAS-nr. 309-00-2,

KN-kode 2903 52 00

 

chlordan

Einecs-nr. 200-349-0,

CAS-nr. 57-74-9,

KN-kode 2903 52 00

 

chlordecon

Einecs-nr. 205-601-3

CAS-nr. 143-50-0

KN-kode 2914 70 00

 

dieldrin

Einecs-nr. 200-484-5,

CAS-nr. 60-57-1,

KN-kode 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan

Einecs-nr. 200-024-3,

CAS-nr. 50-29-3,

KN-kode 2903 62 00

 

endrin

Einecs-nr. 200-775-7,

CAS-nr. 72-20-8,

KN-kode 2910 90 00

 

heptabromdiphenylether C12H3Br7O

Einecs-nr. 273-031-2

CAS-nr. 68928-80-3 og andre

KN-kode 2909 30 38

 

heptachlor

Einecs-nr. 200-962-3,

CAS-nr. 76-44-8,

KN-kode 2903 52 00

 

hexabrombiphenyl

Einecs-nr. 252-994-2

CAS-nr. 36355-01-8

KN-kode 2903 69 90

 

hexabromdiphenylether C12H4Br6O

Einecs-nr. 253-058-6

CAS-nr. 36483-60-0 og andre

KN-kode 2909 30 38

 

hexachlorbenzen

Einecs-nr. 200-273-9,

CAS-nr. 118-74-1,

KN-kode 2903 62 00

 

hexachlorcyclohexaner, inkl. lindan

Einecs-nr. 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

CAS-nr. 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

KN-kode 2903 51 00

 

mirex

Einecs-nr. 219-196-6,

CAS-nr. 2385-85-5,

KN-kode 2903 59 80

 

pentabromdiphenylether C12H5Br5O

Einecs-nr. 251-084-2 og andre

CAS-nr. 32534-81-9 og andre

KN-kode 2909 30 31

 

pentachlorbenzen

Einecs-nr. 210-172-5

CAS-nr. 608-93-5

KN-kode 2903 69 90

 

polychlorerede biphenyler (PCB)

Einecs-nr. 215-648-1 og andre,

CAS-nr. 1336-36-3 og andre,

KN-kode 2903 69 90

 

tetrabromdiphenylether C12H6Br4O

Einecs-nr. 254-787-2 og andre

CAS-nr. 40088-47-9 og andre

KN-kode 2909 30 38

 

toxaphen (camphechlor)

Einecs-nr. 232-283-3,

CAS-nr. 8001-35-2,

KN-kode 3808 50 00

DEL 2

Andre kemikalier end de persistente organiske miljøgifte opført i bilag A og B til Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte i overensstemmelse med bestemmelserne deri

Beskrivelse af kemikalie/artikel, som er omfattet af eksportforbud

Yderligere relevante oplysninger (f.eks. kemikaliets navn, Einecs-nr., CAS-nr.)

Kviksølvholdige kosmetiske sæber

KN-kode 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Kviksølvforbindelser, bortset fra forbindelser, der eksporteres til brug inden for forskning og udvikling, medicin eller analyse

cinnobermalm, kviksølv (I) chlorid (Hg2Cl2, CAS-nr. 10112-91-1), kviksølv (II) oxid (HgO, CAS-nr. 21908-53-2) KN-kode 2852 00 00

Metallisk kviksølv og blandinger af metallisk kviksølv med andre stoffer, herunder kviksølvlegeringer, med en kviksølvkoncentration på mindst 95 vægtprocent

CAS-nr. 7439-97-6

KN-kode 2805 40


(1)  EUT L 209 af 31.7.2006, s. 3.


BILAG VI

Liste over parter i konventionen, som kræver oplysninger om transitforsendelser af kemikalier, der er omfattet af PIC-proceduren

(jf. artikel 16)

Land

Krævede oplysninger

 

 

 

 


BILAG VII

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 689/2008

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1

stk. 1

Artikel 1, stk. 2

stk. 2

Artikel 2

Artikel 2, stk. 1

stk. 1

Artikel 2, stk. 2

stk. 2

stk. 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5, stk. 1

stk. 1

Artikel 5, stk. 2

stk. 2

Artikel 5, stk. 3

stk. 3

Artikel 6

stk. 1

stk. 2

Artikel 7

Artikel 6, stk. 1

stk. 1

Artikel 6, stk. 2

stk. 2

Artikel 6, stk. 3

stk. 3

Artikel 8

Artikel 7, stk. 1

stk. 1

Artikel 7, stk. 2

stk. 2

Artikel 7, stk. 3

stk. 3

Artikel 7, stk. 4

stk. 4

Artikel 7, stk. 5

stk. 5

Artikel 7, stk. 6

stk. 6

Artikel 7, stk. 7

stk. 7

Artikel 7, stk. 8

stk. 8

Artikel 9

Artikel 8, stk. 1

stk. 1

Artikel 8, stk. 2

stk. 2

Artikel 10

Artikel 9, stk. 1

stk. 1

Artikel 9, stk. 2

stk. 2

Artikel 9, stk. 3

stk. 3

Artikel 11

Artikel 10, stk. 1

stk. 1

Artikel 10, stk. 2

stk. 2

Artikel 10, stk. 3

stk. 3

Artikel 10, stk. 4

stk. 4

Artikel 10, stk. 5

stk. 5

Artikel 10, stk. 6

stk. 6

Artikel 10, stk. 7

stk. 7

Artikel 10, stk. 8

stk. 8

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 12, stk. 1

stk. 1

Artikel 12, stk. 2

stk. 2

Artikel 12, stk. 3

stk. 3

Artikel 12, stk. 4

stk. 4

Artikel 12, stk. 5

stk. 5

Artikel 12, stk. 6

stk. 6

Artikel 14

Artikel 13, stk. 1

stk. 1

Artikel 13, stk. 2

stk. 2

Artikel 13, stk. 3

stk. 3

Artikel 13, stk. 4

stk. 4

Artikel 13, stk. 5

stk. 5

Artikel 13, stk. 6

stk. 6

Artikel 13, stk. 7

stk. 7

Artikel 13, stk. 8

stk. 8

Artikel 13, stk. 9

stk. 9

Artikel 13, stk. 10

stk. 10

Artikel 13, stk. 11

stk. 11

Artikel 15

Artikel 14, stk. 1

stk. 1

Artikel 14, stk. 2

stk. 2

Artikel 16

Artikel 15, stk. 1

stk. 1

Artikel 15, stk. 2

stk. 2

Artikel 15, stk. 3

stk. 3

Artikel 15, stk. 4

stk. 4

Artikel 17

Artikel 16, stk. 1

stk. 1

Artikel 16, stk. 2

stk. 2

Artikel 16, stk. 3

stk. 3

Artikel 16, stk. 4

stk. 4

Artikel 18

Artikel 17, stk. 1

stk. 1

Artikel 17, stk. 1

stk. 2

stk. 3

Artikel 19

Artikel 17, stk. 2

stk. 1

stk. 2

stk. 3

Artikel 20

Artikel 19, stk. 1

stk. 1

Artikel 19, stk. 2

stk. 2

Artikel 19, stk. 3

stk. 3

Artikel 19, stk. 3

stk. 4

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 21, stk. 1

stk. 1

Artikel 21, stk. 2

stk. 2

Artikel 21, stk. 3

stk. 3

Artikel 23

Artikel 22, stk. 1

stk. 1

Artikel 22, stk. 2

stk. 2

Artikel 22, stk. 3

stk. 3

Artikel 22, stk. 4

stk. 4

Artikel 24

stk. 1

stk. 2

stk. 3

Artikel 25

Artikel 26

stk. 1

stk. 2

stk. 3

stk. 4

stk. 5

Artikel 27

Artikel 24, stk. 1

stk. 1

Artikel 24, stk. 2

stk. 2

Artikel 18

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 25

Artikel 30

Artikel 26

Artikel 31

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI

Bilag VI


Top