EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0530

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 af 13. juni 2012 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog

OJ L 172, 30.6.2012, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 156 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/530/oj

30.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/3


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 530/2012

af 13. juni 2012

om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog

(omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Eftersom det er nødvendigt at foretage yderligere ændringer, bør forordningen omarbejdes for klarhedens skyld.

(2)

Der bør inden for rammerne af den fælles transportpolitik træffes foranstaltninger for at øge sikkerheden og forebygge forurening i forbindelse med søtransport.

(3)

Unionen nærer alvorlig bekymring for skibsulykker, hvor olietankskibe er indblandet, og den dermed forbundne forurening af Unionens kyster og skaden på dens dyre- og planteliv og andre marine ressourcer.

(4)

Kommissionen understregede i sin meddelelse om en fælles politik for sikkerhed til søs anmodningen på den ekstraordinære samling i Rådet (miljø- og transport) den 25. januar 1993 om at støtte Den Internationale Søfartsorganisations (IMO’s) tiltag om at reducere den store sikkerhedsmæssige forskel mellem nye og eksisterende skibe ved at opgradere og/eller udfase eksisterende skibe.

(5)

Rådet støttede i sin resolution af 8. juni 1993 om en fælles politik om sikkerhed til søs (5) fuldt ud målsætningen i Kommissionens meddelelse.

(6)

Europa-Parlamentet hilste i sin beslutning af 11. marts 1994 om en fælles politik for sikkerhed til søs (6) Kommissionens meddelelse velkommen og opfordrede navnlig til en indsats med henblik på at forbedre sikkerhedskravene for tankskibe.

(7)

Europa-Parlamentet hilste i sin beslutning af 20. januar 2000 om olieforureningskatastrofen som følge af Erikas forlis (7) enhver indsats velkommen fra Kommissionens side for at fremskynde den dato, hvorefter det kræves, at olietankskibe har dobbeltskrogskonstruktion.

(8)

Europa-Parlamentet krævede i sin beslutning af 21. november 2002 om katastrofen forårsaget af tankskibet »Prestiges« forlis ud for Galiciens kyst (8) mere effektive foranstaltninger, der kan træde i kraft hurtigere, og anførte, at denne nye katastrofe atter havde understreget nødvendigheden af en effektiv indsats internationalt og på EU-plan med henblik på væsentligt at forbedre sikkerheden til søs.

(9)

IMO har i den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe fra 1973 og protokollen dertil fra 1978 (MARPOL 73/78) fastsat internationalt godkendte bestemmelser om forureningsforebyggelse, som påvirker design og drift af olietankskibe. Medlemsstaterne er kontraherende parter i MARPOL 73/78.

(10)

I henhold til artikel 3.3 i MARPOL 73/78 finder konventionen ikke anvendelse på krigsskibe, marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes eller drives af en stat, og som kun benyttes til ikke-kommerciel statstjeneste.

(11)

Når tankskibes alder sammenholdes med ulykkesstatistikkerne fremgår det, at ældre skibe har en højere ulykkesfrekvens. Der er international enighed om, at vedtagelsen af 1992-ændringerne til MARPOL 73/78, som indebærer anvendelse af dobbeltskrogs- eller tilsvarende designkrav på eksisterende enkeltskrogede olietankskibe, når de når en bestemt alder, vil give disse olietankskibe øget beskyttelse mod utilsigtet olieforurening i tilfælde af kollision eller grundstødning.

(12)

Det er i Unionens interesse at vedtage foranstaltninger for at sikre, at olietankskibe, der anløber havne eller offshore-terminaler eller ankrer op på en ankerplads under medlemsstaternes jurisdiktion, og olietankskibe, der fører en medlemsstats flag, opfylder regel 20 i bilag I til MARPOL 73/78 som ændret i 2004 ved resolution MEPC 117(52) vedtaget af IMO’s komité til beskyttelse af havmiljøet (MEPC) for at nedsætte risikoen for utilsigtet olieforurening i europæiske farvande.

(13)

Ved resolution MEPC 114(50), vedtaget den 4. december 2003, blev der indsat en ny regel 21 i bilag I til MARPOL 73/78 om forebyggelse af olieforurening fra olietankskibe, der transporterer svære olier (HGO), og denne regel forbyder transport af HGO i enkeltskrogede olietankskibe. Stk. 5, 6 og 7 i regel 21 giver mulighed for undtagelser fra anvendelse af visse bestemmelser i denne regel. Det italienske formandskab for Det Europæiske Råd har på Den Europæiske Unions vegne afgivet en erklæring, der er optaget i den officielle rapport fra det 50. møde i MEPC (MEPC 50/3), hvori der gives politisk tilsagn om, at der ikke vil blive gjort brug af disse undtagelser.

(14)

IMO vedtog den 6. marts 1992 ændringer til MARPOL 73/78 og de trådte i kraft den 6. juli 1993. Disse foranstaltninger indførte krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe, der leveres den 6. juli 1996 eller derefter, med det formål at forebygge olieforurening i tilfælde af kollision eller grundstødning. Disse ændringer omfattede en udfasningsordning for enkeltskrogede olietankskibe leveret før denne dato, der trådte i kraft den 6. juli 1995, og heri kræves det, at olietankskibe leveret før den 1. juni 1982 skal overholde kravene om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design senest 25 år — og i nogle tilfælde 30 år — efter leveringsdatoen. Sådanne enkeltskrogede olietankskibe vil ikke have tilladelse til at sejle efter 2005 — og i nogle tilfælde 2012 — medmindre de opfylder kravene om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design i regel 19 i bilag I til MARPOL 73/78. For eksisterende enkeltskrogede olietankskibe, som er leveret efter den 1. juni 1982, eller som er leveret før den 1. juni 1982, men er blevet ombygget for at opfylde kravene i MARPOL 73/78 om separate ballasttanke og beskyttende placering heraf, udløber fristen senest i 2026.

(15)

Den 27. april 2001 blev der vedtaget væsentlige ændringer til regel 20 i bilag I til MARPOL 73/78 på det 46. møde i MEPC ved resolution MEPC 95 (46) og den 4. december 2003 ved resolution MEPC 111(50), hvori der blev indført en ny fremskyndet udfasningsordning for enkeltskrogede olietankskibe. De respektive endelige frister for olietankskibes overholdelse af regel 19 i bilag I til MARPOL 73/78 afhænger af skibets størrelse og alder. Olietankskibe omfattet af denne ordning opdeles derfor i tre kategorier efter tonnage, konstruktion og alder. Alle disse kategorier, herunder den laveste kategori 3, er vigtige for handelen inden for Unionen.

(16)

Den endelige frist for et enkeltskroget olietankskibs udfasning er årsdagen for skibets levering i henhold til en plan, der løber fra 2003 til 2005 for olietankskibe af kategori 1 og frem til 2010 for olietankskibe af kategori 2 og 3.

(17)

Regel 20 i bilag I til MARPOL 73/78 indfører et krav om, at alle enkeltskrogede olietankskibe kun må fortsætte med at sejle under forudsætning af, at de overholder tilstandsvurderingsordningen (Condition Assessment Scheme), der blev vedtaget den 27. april 2001 ved resolution MEPC 94 (46) som ændret ved resolution MEPC 99(48) af 11. oktober 2002 og ved resolution MEPC 112(50) af 4. december 2003. Tilstandsvurderingsordningen kræver, at flagstatens myndigheder udsteder en overensstemmelseserklæring og inddrages i undersøgelsesprocedurerne under tilstandsvurderingsordningen. Tilstandsvurderingsordningen er udformet til at opdage svagheder i aldrende olietankskibes struktur og bør derfor gælde for alle olietankskibe, der er mere end 15 år.

(18)

Efter regel 20.5 i bilag I til MARPOL 73/78 må olietankskibe af kategori 2 og 3 undtagelsesvist og under visse betingelser sejle efter årsdagen for datoen for deres udfasning. Efter regel 20.8.2 i samme bilag har de kontraherende parter i MARPOL 73/78 ret til at nægte olietankskibe, der må sejle i henhold til denne undtagelse, adgang til havne eller offshoreterminaler under deres jurisdiktion. Medlemsstaterne har erklæret, at de har til hensigt at gøre denne ret gældende. Enhver afgørelse herom bør meddeles IMO.

(19)

Det er vigtigt at sikre, at bestemmelserne i denne forordning ikke medfører, at besætningens eller olietankskibenes sikkerhed bringes i fare, når de søger en sikker havn eller et nødområde.

(20)

For at tillade skibsværfterne i medlemsstaterne at reparere enkeltskrogede olietankskibe kan medlemsstaterne undtagelsesvis give sådanne skibe adgang til deres havne, forudsat at de ikke medfører nogen last.

(21)

Det er meget usandsynligt, at IMO vil ændre indholdet af de relevante regler i MARPOL 73/78 og i resolution 111(50) og 94(46) vedtaget af MEPC, der er omhandlet i denne forordning. Ikke-væsentlige ændringer, såsom omnummerering, kan imidlertid foretages i disse tekster. For at holde denne forordning opdateret med den seneste udvikling i den relevante internationale ret bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kun delegeres til Kommissionen, for så vidt de ikke udvider denne forordnings anvendelsesområde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at indføre en fremskyndet indfasningsordning for anvendelsen af kravene om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design i MARPOL 73/78 som defineret i denne forordnings artikel 3 på olietankskibe med enkeltskrog samt at forbyde transport af svære olier til eller fra medlemsstaternes havne i enkeltskrogede olietankskibe.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for olietankskibe på 5 000 tons dødvægt og derover, som

a)

fører en medlemsstats flag

b)

uanset flag anløber eller forlader en havn eller en offshore-terminal eller ankrer op i et område under en medlemsstats jurisdiktion.

Med henblik på artikel 4, stk. 3, finder denne forordning anvendelse på olietankskibe på 600 tons dødvægt og derover.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på krigsskibe, marinehjælpeskibe eller andre skibe, som ejes eller drives af en stat, og som på det pågældende tidspunkt kun benyttes i ikke-kommerciel statstjeneste. Medlemsstaterne skal, for så vidt det er rimeligt og muligt, bestræbe sig på at overholde denne forordning med hensyn til de i dette stykke omhandlede skibe.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »MARPOL 73/78«: den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe som ændret ved protokollen af 1978, i den gældende affattelse

2)   »olietankskib«: et olietankskib som defineret i regel 1.5 i bilag I til MARPOL 73/78

3)   »dødvægt«: dødvægt som defineret i regel 1.23 i bilag I til MARPOL 73/78

4)   »olietankskib af kategori 1«: et olietankskib på 20 000 tons dødvægt og derover, der medfører råolie, brændselsolie, svær dieselolie eller smøreolie som last eller på 30 000 tons dødvægt og derover, der medfører andre olietyper end ovennævnte, og som ikke opfylder kravene i regel 18.1-18.9, 18.12-18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 i bilag I til MARPOL 73/78

5)   »olietankskib af kategori 2«: et olietankskib på 20 000 tons dødvægt og derover, der medfører råolie, brændselsolie, svær dieselolie eller smøreolie som last, eller på 30 000 tons dødvægt og derover, der medfører andre olietyper end ovennævnte, og som opfylder kravene i regel 18.1-18.9, 18.12-18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 i bilag I til MARPOL 73/78 og er forsynet med separate ballasttanke med beskyttende placering (SBT/PL)

6)   »olietankskib af kategori 3«: et olietankskib på 5 000 tons dødvægt og derover, men under den dødvægt, der er specificeret i nr. 4) og 5)

7)   »enkeltskroget olietankskib«: et olietankskib, der ikke opfylder kravene om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design i regel 19 og 28.6 i bilag I til MARPOL 73/78

8)   »dobbeltskroget olietankskib«:

a)

et olietankskib på 5 000 tons dødvægt eller derover, som opfylder kravene om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design i regel 19 og 28.6 i bilag I til MARPOL 73/78 eller opfylder kravene i regel 20.1.3 i bilag I til MARPOL 73/78, eller

b)

et olietankskib på 600 tons dødvægt eller derover, men under 5 000 tons dødvægt, som er forsynet med dobbelte bundtanke eller rum, der opfylder bestemmelserne i regel 19.6.1 i bilag I til MARPOL 73/78, og sidetanke eller rum, der er anbragt i overensstemmelse med regel 19.3.1 i bilag I til MARPOL 73/78 og opfylder afstandskravene w i regel 19.6.2 i bilag I til MARPOL 73/78

9)   »alder«: et skibs alder, udtrykt i antal år efter dets leveringsdato

10)   »svær dieselolie«: dieselolie som defineret i regel 20 i bilag I til MARPOL 73/78

11)   »brændselsolie«: tunge destillater eller restprodukter fra råolie eller blandinger af sådanne materialer som defineret i regel 20 i bilag I til MARPOL 73/78

12)   »svære olier«:

a)

råolier med en massefylde ved 15 °C på over 900 kg/m3 (svarende til en API/gravitet, der er lavere end 25,7)

b)

andre olier end råolier og med en massefylde ved 15 °C på over 900 kg/m3 eller en kinematisk viskositet ved 50 °C på over 180 mm2/s (svarende til en kinematisk viskositet på over 180 cSt)

c)

bitumen og tjære og emulsioner heraf.

Artikel 4

Enkeltskrogede olietankskibes overholdelse af kravene om dobbeltskrogs-eller tilsvarende design

1.   Det er ikke tilladt for olietankskibe at sejle under en medlemsstats flag, eller for olietankskibe uanset flag at anløbe havne eller offshore-terminaler under en medlemsstats jurisdiktion, medmindre sådanne tankskibe er dobbeltskrogede.

2.   For olietankskibe af kategori 2 eller 3, der kun er udstyret med dobbelte bunde eller dobbelte sider, som ikke anvendes til transport af olie, og som strækker sig over hele lasttanklængden, eller med dobbeltskrogstanke, som ikke anvendes til transport af olie, og som strækker sig over hele lasttanklængden, men ikke opfylder betingelserne for at blive undtaget fra bestemmelserne i regel 20.1.3 i bilag I til MARPOL 73/78, kan der uanset bestemmelserne i stk. 1 gives tilladelse til fortsat drift, forudsat at en sådan drift ikke fortsættes efter årsdagen for datoen for skibets levering i 2015 eller efter 25-årsdagen efter datoen for skibets levering, alt efter hvilken dato der kommer først.

3.   Det er ikke tilladt for olietankskibe, der transporterer svære olier, at føre en medlemsstats flag, medmindre sådanne tankskibe er dobbeltskrogede.

Det er ikke tilladt for olietankskibe, der transporterer svære olier, uanset flag at anløbe eller forlade havne eller offshore-terminaler eller ankre op i områder under en medlemsstats jurisdiktion, medmindre sådanne tankskibe er dobbeltskrogede.

4.   Olietankskibe, der udelukkende anvendes i havne og på indre vandveje, kan undtages fra stk. 3, hvis de er behørigt godkendt i henhold til lovgivningen om sejlads på indre vandveje.

Artikel 5

Overholdelse af tilstandsvurderingsordningen

Uanset flag er det ikke tilladt for et enkeltskroget olietankskib, der er ældre end 15 år, at anløbe eller forlade havne eller offshoreterminaler eller ankre op i områder under en medlemsstats jurisdiktion, medmindre et sådant tankskib opfylder kravene i den tilstandsvurderingsordning, der er omhandlet i artikel 6.

Artikel 6

Tilstandsvurderingsordning

Med henblik på artikel 5 anvendes den tilstandsvurderingsordning, der er vedtaget ved resolution MEPC 94(46) af 27. april 2001 som ændret ved resolution MEPC 99(48) af 11. oktober 2002 og ved resolution MEPC 112(50) af 4. december 2003.

Artikel 7

Endelig frist

Efter årsdagen for datoen for skibets levering i 2015 er det ikke længere tilladt, at

a)

olietankskibe af kategori 2 og 3 fortsat sejler under en medlemsstats flag i henhold til regel 20.5 i bilag I til MARPOL 73/78

b)

andre olietankskibe af kategori 2 og 3 anløber havne eller offshore-terminaler under en medlemsstats jurisdiktion, uanset at de fortsat sejler under et tredjelands flag i henhold til regel 20.5 i bilag I til MARPOL 73/78.

Artikel 8

Undtagelser for skibe i vanskeligheder eller for skibe, der skal repareres

Uanset artikel 4, 5 og 7 kan en medlemsstats kompetente myndigheder med forbehold af nationale bestemmelser under ekstraordinære omstændigheder tillade et skib at anløbe eller forlade havne eller offshoreterminaler eller ankre op i områder under den pågældende medlemsstats jurisdiktion, når:

a)

et olietankskib er i vanskeligheder og søger et nødområde

b)

et olietankskib uden last er på vej til en havn for reparation.

Artikel 9

Meddelelse til IMO

1.   Hver medlemsstat underretter IMO om sin beslutning om i medfør af denne forordnings artikel 7 at forbyde olietankskibe, der sejler i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 20.5 i bilag I til MARPOL 73/78, at anløbe havne eller offshore-terminaler under dens jurisdiktion på grundlag af regel 20.8.2 i bilag I til MARPOL 73/78.

2.   Hver medlemsstat giver meddelelse til IMO, hvis den tillader, suspenderer, inddrager eller nægter sejlads for et olietankskib af kategori 1 eller 2, der har ret til at føre dens flag, jf. denne forordnings artikel 5, på grundlag af regel 20.8.1 i bilag I til MARPOL 73/78.

Artikel 10

Ændringsprocedure

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende tilpasning af henvisningerne i denne forordning til de ikke-væsentlige ændringer, såsom omnummerering, der er vedtaget af IMO til reglerne i bilag I til MARPOL 73/78 samt til resolution MEPC 111(50) og 94(46) som ændret ved resolution MEPC 99(48) og 112(50), for så vidt sådanne ændringer ikke udvider denne forordnings anvendelsesområde.

2.   Ændringer af MARPOL 73/78 kan udelukkes fra nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (9).

Artikel 11

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 20. juli 2012. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 10, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 12

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 417/2002 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. juni 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EUT C 43 af 15.2.2012, s. 98.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.5.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 7.6.2012.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 1.

(4)  Se bilag I.

(5)  EFT C 271 af 7.10.1993, s. 1.

(6)  EFT C 91 af 28.3.1994, s. 301.

(7)  EFT C 304 af 24.10.2000, s. 198.

(8)  EUT C 25 E af 29.1.2004, s. 415.

(9)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.


BILAG I

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

(jf. artikel 12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002

(EFT L 64 af 7.3.2002, s. 1)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002

(EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1)

Udelukkende artikel 11

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1726/2003

(EUT L 249 af 1.10.2003, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2004

(EUT L 371 af 18.12.2004, s. 26)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 457/2007

(EUT L 113 af 30.4.2007, s 1)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009

(EUT L 87 af 31.3.2009, s. 109)

Udelukkende nr. 7.4 i bilaget

Kommissionens forordning (EF) nr. 1163/2009

(EUT L 314 af 1.12.2009, s. 13)

 


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 417/2002

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, indledning

Artikel 2, stk. 1, indledning

Artikel 2, stk. 1, første afsnit, første led

Artikel 2, stk. 1, første afsnit, litra b)

Artikel 2, stk. 1, første afsnit, andet led

Artikel 2, stk. 1, første afsnit, litra a)

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1, indledning

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, indledning

Artikel 7, indledning

Artikel 7, første led

Artikel 7, litra a)

Artikel 7, andet led

Artikel 7, litra b)

Artikel 7, afslutning

Artikel 7, indledning

Artikel 8, stk. 1, indledning

Artikel 8, indledning

Artikel 8, stk. 1, første led

Artikel 8, litra a)

Artikel 8, stk. 1, andet led

Artikel 8, litra b)

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 11

 

 

Artikel 12

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 13

Artikel 13

Bilag I

Bilag II


Top