EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0366

Kommissionens forordning (EU) nr. 366/2011 af 14. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (acrylamid) EØS-relevant tekst

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 366/2011

af 14. april 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (acrylamid)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Acrylamid er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B og mutagent i kategori 1B. Risiciene ved stoffet blev vurderet i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (2).

(2)

Man konkluderede i den europæiske risikovurdering, at der var behov for at reducere risikoen for vandmiljøet som følge af anvendelse af acrylamidbaserede injektions- og fugemidler ved bygge- og anlægsarbejder og risikoen for andre organismer som følge af indirekte eksponering via vand, der forurenes som følge af samme anvendelse. Derudover gav arbejdstageres og andre personers udsættelse for acrylamid via miljøet anledning til bekymring på grund af acrylamids kræftfremkaldende og mutagene egenskaber og dets neurotoksicitet og reproduktionstoksicitet som følge af eksponering, der skyldes anvendelse af acrylamidbaserede injektions- og fugemidler i både lille og stor skala.

(3)

I Kommissionens henstilling 2004/394/EF af 29. april 2004 om resultaterne af risikovurdering og risikoreduktionsstrategier for stofferne acetonitril, acrylamid, acrylonitril, acrylsyre, butadien, hydrogenfluorid, hydrogenperoxid, methacrylsyre, methylmethacrylat, toluen og trichlorbenzen (3), der blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 793/93, anbefaledes det at overveje på EU-plan, at der i Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (4), indførtes begrænsninger for markedsføring og anvendelse af acrylamid i injektions- og fugemidler til anvendelse i både lille og stor skala.

(4)

Grænseværdien på 0,1 % acrylamid skal dække andre kilder til fri acrylamid ved påføringen, f.eks. fra N-methylolacrylamid, jf. henstilling 2004/394/EF.

(5)

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet er det derfor nødvendigt at begrænse markedsføringen og anvendelsen af acrylamid i injektions- og fugemidler og ved alle anvendelser af injektions- og fugemidler.

(6)

I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i artikel 137, stk. 1, litra a), i REACH er det nødvendigt at ændre bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(3)  EUT L 144 af 30.4.2004, s. 72.

(4)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.


BILAG

I tabellen i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 indsættes følgende som nr. 60:

»60.

Acrylamid

CAS-nr. 79-06-1

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som en bestanddel i blandinger i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover til alle anvendelser af injektions- og fugemidler efter 5. november 2012.«


Top