EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0172

Rådets afgørelse 2011/172/FUSP af 21. marts 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

OJ L 76, 22.3.2011, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 260 - 264

No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; ophævet ved 32021D0449 . Latest consolidated version: 21/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/172/oj

22.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/63


RÅDETS AFGØRELSE 2011/172/FUSP

af 21. marts 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Den 21. februar 2011 erklærede Den Europæiske Union sig rede til at støtte den fredelige overgang under ordnede forhold til en civil og demokratisk regering i Egypten, der bygger på retsstatsprincippet med fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og til at støtte bestræbelser på at skabe en økonomi, der forstærker den sociale sammenhæng og fremmer væksten.

(2)

I den forbindelse bør der indføres restriktive foranstaltninger over for de personer, der er blevet identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den egyptiske stats midler, og som derved berøver det egyptiske folk udbyttet af den bæredygtige udvikling af dets økonomi og samfund og underminerer udviklingen af demokrati i landet.

(3)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af personer, der er blevet identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den egyptiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer med tilknytning til dem, jf. listen i bilaget, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3.   En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de fysiske personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed senest to uger før tilladelsen gives har meddelt de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om årsagen til, at den skønner, at der bør gives en særlig tilladelse.

En medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

4.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndighed give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er omfattet af en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret, der er truffet inden den dato, hvor den i stk. 1 omhandlede fysiske eller juridiske person eller enhed eller det i stk. 1 omhandlede organ blev opført på listen i bilaget, eller af en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet før nævnte dato

b)

de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke til fordel for en person eller enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og

d)

anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der måtte være givet i medfør af dette stykke.

5.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person eller enhed eller et organ, der er opført på listen, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før datoen hvor denne person eller enhed eller dette organ blev opført på listen i bilaget, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for indtægt fra disse konti eller

b)

forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af foranstaltningerne i stk. 1 og 2

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet af foranstaltningerne i stk. 1.

Artikel 2

1.   Rådet træffer på forslag af en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik afgørelse om udarbejdelse af listen i bilaget og vedtager ændringer hertil.

2.   Rådet meddeler den pågældende fysiske eller juridiske person eller enhed eller det pågældende organ den i stk. 1 omhandlede afgørelse, herunder begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 3

1.   Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de i artikel 1, stk. 1, omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder og organer på listen.

2.   Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne, herunder aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 4

For at give de i artikel 1, stk. 1 og 2, omhandlede foranstaltninger størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til de i denne afgørelse fastsatte.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Denne afgørelse anvendes indtil den 22. marts 2012.

Denne afgørelse overvåges løbende. Den forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


BILAG

Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer nævnt i artikel 1

 

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 4.5.1928

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

2.

Suzanne Saleh Thabet

Gift med Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 28.2.1941

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Søn af Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 26.11.1960

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Gift med Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, søn af den tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 5.10.1971

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Søn af Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 28.12.1963

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gift med Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, søn af den tidligere præsident for Den Arabiske Republik Egypten

Fødselsdato: 13.10.1982

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Tidligere medlem af parlamentet

Fødselsdato: 12.1.1959

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Fødselsdato: 31.1.1963

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Fødselsdato: 25.5.1959

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Fødselsdato: 9.10.1969

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Tidligere minister for boliger, offentlige værker og byudvikling

Fødselsdato: 16.5.1945

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Gift med Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Fødselsdato: 3.6.1956

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Tidligere handels- og industriminister

Fødselsdato: 9.2.1955

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Gift med Rachid Mohamed Rachid Hussein

Fødselsdato: 5.7.1959

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Tidligere minister for turisme

Fødselsdato: 20.2.1959

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Gift med Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Fødselsdato: 8.1.1960

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Søn af Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Fødselsdato: 21.9.1990

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Tidligere indenrigsminister

Fødselsdato: 1.3.1938

Mand

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Gift med Habib Ibrahim Eladli

Fødselsdato: 23.1.1963

Kvinde

Person, der retsforfølges af de egyptiske myndigheder for uretmæssig tilegnelse af statens midler på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption


Top