EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0476

2010/476/EU: Kommissionens afgørelse af 30. august 2010 om ændring af beslutning 2006/593/EF om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 2007-2013 for så vidt angår Tjekkiet og Slovakiet (meddelt under nummer K(2010) 5818)

OJ L 232, 2.9.2010, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/476/oj

2.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 232/11


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 30. august 2010

om ændring af beslutning 2006/593/EF om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 2007-2013 for så vidt angår Tjekkiet og Slovakiet

(meddelt under nummer K(2010) 5818)

(2010/476/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (1), særlig artikel 18, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2006/593/EF (2) foretog Kommissionen en vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 2007-2013.

(2)

I overensstemmelse med punkt 10 i bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006 blev det i 2010 konstateret, at Tjekkiets, Polens og Slovakiets BNI for årene 2007-2009 har afveget med mere end +/– 5 % fra den kumulerede BNI, der blev anslået i henhold til punkt 9 i bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006, herunder som følge af ændringer i valutakursen. De beløb, der er afsat for perioden 2011-2013 til Tjekkiet og Slovakiet, bør derfor blive justeret i overensstemmelse hermed.

(3)

I overensstemmelse med punkt 16 og 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (3) vedtog Kommissionen den 16. april 2010 en meddelelse om teknisk justering af den finansielle ramme for 2011 på grundlag af udviklingen i BNI, herunder tilpasning af de beløb, der tildeles fra midlerne til støtte for samhørig til medlemsstater, der er berørt af afvigelsen mellem anslået og faktisk BNP i perioden 2007-2009 (4), hvoraf det fremgår, at en positiv tilpasning på 237 045 801 EUR er nødvendig for Tjekkiet og 137 711 534 EUR for Slovakiet, som fordeles ligeligt i 2011, 2012 og 2013.

(4)

For at beregne de beløb, der er tildelt de pågældende medlemsstater, skal der tages højde for pro rata-fordelingen mellem konvergensmål og målene for regional konkurrence og beskæftigelse i den aktuelle programmeringsperiode 2007-2013 for hver af de pågældende medlemsstater, og behov for at anvende de tildelte midler mest effektivt i de projekter, der for øjeblikket iværksættes. Der bør således med denne afgørelse kun tildeles en del af de generelt positive tilpasninger vedrørende målet for regional konkurrence og beskæftigelse.

(5)

Beslutning 2006/593/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2006/593/EF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2010.

På Kommissionens vegne

Johannes HAHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(2)  EUT L 243 af 6.9.2006, s. 32.

(3)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(4)  KOM(2010) 160 endelig.


BILAG

»BILAG I

Vejledende beløb pr. medlemsstat, der tildeles over forpligtelsesbevillingerne til regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013

(EUR)

TABEL 1 —

Bevillinger (i 2004-priser)

Medlemsstat

Regioner berettigede til støtte under målet for regional konkurrenceevne og beskæftigelsee

Yderligere støtte, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006, punkt:

10

16

20

23

25

26

28

29

Belgique/België

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

4 633 651

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Éire/Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

7 006 030

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

778 631 938

 

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

37 194 148 334

11 639 681

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Medlemsstat

TABEL 2 —

Årlig fordeling af bevillingerne (i 2004 priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Belgique/België

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

54 696 847

54 665 961

54 635 679

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Éire/Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

55 518 251

58 543 272

68 370 355

Suomi/Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

I alt

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 521 026 234

5 524 020 369

5 533 817 170«


Top