EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0397

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 397/2009 af 6. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger

OJ L 126, 21.5.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 129 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/397/oj

21.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/3


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 397/2009

af 6. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 162,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at styrke Europas potentiale for bæredygtig vækst på længere sigt vedtog Kommissionen den 26. november 2008 en meddelelse om en europæisk økonomisk genopretningsplan, som omhandler betydningen af at iværksætte investeringer, som sigter mod forbedret energieffektivitet i bygninger, herunder i boligsektoren.

(2)

Gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) ydes der kun støtte til interventioner i boligsektoren, herunder til energieffektivitet, til medlemsstater, som tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, når betingelserne i artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 (3) er opfyldt. Alle medlemsstater bør have adgang til en sådan støtte til investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boligsektoren.

(3)

Der bør ydes støtte til investeringer, som finder sted inden for rammerne af offentlige ordninger i overensstemmelse med målene for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester (4).

(4)

For at sikre opfyldelsen af målsætningerne for samhørighedspolitikken, jf. traktatens artikel 158, bør interventionerne fremme den sociale samhørighed.

(5)

Den Europæiske Revisionsret anbefalede i sin årsberetning for 2007, at de lovgivende myndigheder og Kommissionen indstiller sig på at revurdere udformningen af fremtidige udgiftsprogrammer og behørigt overvejer at forenkle grundlaget for beregningen af støtteberettigede omkostninger og i større omfang gøre brug af faste beløb eller faste satser i stedet for at godtgøre »faktiske omkostninger«.

(6)

For at sikre den nødvendige forenkling af styringen og forvaltningen af og kontrollen med de operationelle programmer, der modtager støtte fra EFRU, navnlig når de er knyttet sammen med en resultatbaseret godtgørelsesordning, er det rimeligt at tilføje yderligere tre former for støtteberettigede omkostninger, nemlig indirekte omkostninger, faste beløb og en fast sats, der er baseret på standardskalaer for enhedsomkostninger.

(7)

Af hensyn til retssikkerheden i forbindelse med udgifters støtteberettigelse bør disse supplerende former for støtteberettigede omkostninger anvendes i forbindelse med alle tilskud fra EFRU. Anvendelsen heraf med tilbagevirkende kraft bør derfor ske fra den 1. august 2006, som er datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1080/2006.

(8)

Forordning (EF) nr. 1080/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1080/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   I alle medlemsstaterne er udgifter til forbedret energieffektivitet og brug af vedvarende energi i eksisterende boliger støtteberettigede op til et beløb på 4 % af den samlede EFRU-støtte.

Medlemsstaterne definerer kategorier af støtteberettigede boliger i de nationale bestemmelser i overensstemmelse med artikel 56, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1083/2006 med henblik på at fremme social samhørighed.«

2)

Indledningen i stk. 2 affattes således:

»2.   Boligudgifter, dog ikke til forbedret energieffektivitet og brug af vedvarende energi, jf. stk. 1a, er kun støtteberettigede for de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, på følgende betingelser:«.

3)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   For så vidt angår tilskud anses følgende omkostninger for udgifter, der er berettigede til støtte fra EFRU, hvis de er afholdt i overensstemmelse med nationale regler, herunder regnskabsregler, og på de nedenfor anførte specifikke betingelser:

i)

indirekte omkostninger angivet efter en standardsats på op til 20 % af den pågældende operations direkte omkostninger

ii)

omkostninger efter en standardsats beregnet på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger fastlagt af medlemsstaterne

iii)

faste beløb til dækning af alle eller dele af omkostningerne ved operationen.

De i nr. i), ii) og iii) anførte muligheder kan kun kombineres, hvis de hver især dækker forskellige støtteberettigede omkostningskategorier, eller hvis de anvendes til forskellige projekter som led i samme operation.

Omkostningerne i nr. i), ii) og iii) fastlægges på forhånd på grundlag af en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregning.

Et fast beløb som omhandlet i nr. iii) kan ikke overstige 50 000 EUR.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 3), anvendes imidlertid fra den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. maj 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. KOHOUT

Formand


(1)  Udtalelse af 25.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 2.4.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.5.2009.

(3)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1.

(4)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.


Top