EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0396

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2009 af 6. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF

OJ L 126, 21.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 127 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1304

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/396/oj

21.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 396/2009

af 6. maj 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 148,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 56 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (3) fastsættes reglerne om udgifters støtteberettigelse på nationalt niveau, dog med visse undtagelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond (ESF).

(2)

I artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (4) fastlægges det, hvilke omkostninger der er berettigede til støtte fra ESF i henhold til bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, i samme forordning.

(3)

På grund af finanskrisen er der behov for yderligere forenklinger, som vil gøre det lettere at få adgang til tilskud, der medfinansieres af ESF.

(4)

Den Europæiske Revisionsret anbefalede i sin årsberetning for 2007, at de lovgivende myndigheder og Kommissionen indstiller sig på at revurdere udformningen af fremtidige udgiftsprogrammer og behørigt overvejer at forenkle grundlaget for beregningen af støtteberettigede omkostninger og i større omfang gøre brug af faste beløb eller faste satser i stedet for at godtgøre »faktiske omkostninger«.

(5)

For at sikre den nødvendige forenkling af styringen og forvaltningen af og kontrollen med de operationelle programmer, der modtager støtte fra ESF, navnlig når de er knyttet sammen med en resultatbaseret godtgørelsesordning, er det rimeligt at tilføje yderligere to former for støtteberettigede omkostninger, nemlig faste beløb og en fast sats, der er baseret på standardskalaer for enhedsomkostninger.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden i forbindelse med udgifters støtteberettigelse bør denne forenkling gælde for alle tilskud fra ESF. Anvendelsen heraf med tilbagevirkende kraft bør derfor ske fra den 1. august 2006, som er datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1081/2006.

(7)

Forordning (EF) nr. 1081/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1081/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Litra b), affattes således:

»b)

for så vidt angår tilskud:

i)

de indirekte omkostninger angivet efter en standardsats på op til 20 % af en operations direkte omkostninger

ii)

omkostninger efter en standardsats beregnet på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger fastlagt af medlemsstaterne

iii)

faste beløb til dækning af alle eller dele af omkostningerne ved operationen.«

2)

Følgende afsnit tilføjes:

»De i litra b), nr. i), ii) og iii), omhandlede muligheder kan kun kombineres, hvis de hver især dækker forskellige støtteberettigede omkostningskategorier, eller hvis de anvendes til forskellige projekter som led i samme operation.

De i litra b), nr. i), ii) og iii), omhandlede omkostninger fastlægges på forhånd på grundlag af en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregning.

Et fast beløb som omhandlet i litra b), nr. iii), kan ikke overstige 50 000 EUR.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes imidlertid fra den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. maj 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. KOHOUT

Formand


(1)  Udtalelse af 25.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 2.4.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.5.2009.

(3)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(4)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12.


Top