EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0637

Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 af 23. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og om fastlæggelse af nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren

OJ L 178, 5.7.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 203 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1307 . Latest consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/637/oj

5.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 637/2008

af 23. juni 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og om fastlæggelse af nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 1979, særlig stk. 6 i den til akten knyttede protokol nr. 4 om bomuld (1), i det følgende benævnt »protokol nr. 4«,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afsnit IV, kapitel 10a, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (4), som indarbejdet ved artikel 1, nr. 20), i Rådets forordning (EF) nr. 864/2004 (5), indeholder regler for afgrødespecifik betaling for bomuld.

(2)

Ved EF-Domstolens dom af 7. september 2006 i sag C-310/04 (6) blev kapitel 10a i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 annulleret på grund af tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, især under henvisning til den omstændighed, at »Rådet, der er ophavsmand til forordning (EF) nr. 864/2004, ikke [havde] godtgjort for Domstolen, at den nye støtteordning for bomuld, som er indført ved denne forordning, er blevet vedtaget ved en egentlig udøvelse af dets skønsbeføjelse, hvilket forudsatte, at alle sagens relevante forhold og omstændigheder blev taget i betragtning, herunder samtlige lønomkostninger, der er forbundet med bomuldsdyrkning og egreneringsvirksomhedernes økonomiske levedygtighed, som det er nødvendigt at tage i betragtning ved bedømmelsen af rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde«, og at Domstolen ikke havde været i stand til »at bedømme, hvorvidt fællesskabslovgiver uden at overskride den vide skønsbeføjelse, som den råder over på dette område, [havde kunnet] nå til den konklusion, at fastsættelsen af størrelsen af den bomuldsspecifikke støtte til 35 % af den samlede støtte under den tidligere støtteordning er tilstrækkeligt til at sikre opnåelsen af det mål, der er anført i femte betragtning i præamblen til forordning nr. 864/2004, om at sikre rentabiliteten og dermed dyrkningen af denne afgrøde, hvilket svarer til det mål, der fremgår af stk. 2 i protokol nr. 4«. Domstolen bestemte også, at retsvirkningerne af annullationen suspenderes, indtil der inden for en rimelig frist vedtages en ny forordning.

(3)

Der bør vedtages en ny ordning for specifik betaling for bomuld i overensstemmelse med Domstolens dom i sag C-310/04.

(4)

Alle relevante forhold og omstændigheder angående bomuldssektorens særlige situation, herunder alle de elementer, der er nødvendige for at bedømme rentabiliteten ved dyrkning af denne afgrøde, bør tages i betragtning. Med henblik herpå blev der iværksat en evaluerings- og høringsproces: Der blev gennemført to undersøgelser af den fremtidige bomuldsstøtteordnings socioøkonomiske og miljømæssige virkninger for Fællesskabets bomuldssektor, og der blev arrangeret særlige seminarer og afholdt en internethøring med deltagelse af de interesserede parter.

(5)

Den nye ordning bør være i overensstemmelse med målene i stk. 2 i protokol nr. 4: at støtte bomuldsproduktionen i de af Fællesskabets områder, hvor den spiller en betydelig rolle for landbrugsøkonomien, at muliggøre en rimelig indkomst for de pågældende producenter og at stabilisere markedet ved forbedring af strukturerne for udbud og afsætning.

(6)

Ordningen bør også harmonere med en politik for indkomststøtte til landbrugerne, hvilket er det vigtigste styrende princip i den fælles landbrugspolitik efter reformen.

(7)

Afkoblingen af den direkte producentstøtte og indførelsen af enkeltbetalingsordningen er væsentlige elementer i reformen af den fælles landbrugspolitik. Forordning (EF) nr. 1782/2003 indførte disse elementer for flere landbrugsprodukter.

(8)

For at nå de mål, der ligger til grund for reformen af den fælles landbrugspolitik, og målene i protokol nr. 4 bør bomuldsstøtten i vid udstrækning afkobles og integreres i enkeltbetalingsordningen. Disse mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af behovet for fælles tiltag bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(9)

Integreres bomuldsstøtteordningen fuldstændigt og straks i enkeltbetalingsordningen, er der stor risiko for, at der bliver produktionsforstyrrelser i Fællesskabets bomuldsproducerende områder. En del af støtten bør derfor fortsat være knyttet til bomuldsdyrkningen i form af en afgrødespecifik betaling pr. støtteberettiget hektar. Beløbets størrelse bør beregnes således, at målene i stk. 2 i protokol nr. 4 nås, samtidig med at bomuldsordningen også inddrages i bestræbelserne på at reformere og forenkle den fælles landbrugspolitik. Derfor bør den samlede disponible støtte pr. medlemsstat på baggrund af den gennemførte evaluering fastsættes til 35 % af den nationale andel af den støtte, som indirekte gik til producenterne. Den procentsats giver bomuldssektoren mulighed for at blive levedygtig på lang sigt, fremmer bæredygtig udvikling i de bomuldsproducerende områder og sikrer landbrugerne en rimelig indkomst.

(10)

De resterende 65 % af den nationale andel af den støtte, der indirekte gik til producenterne, bør indgå i enkeltbetalingsordningen.

(11)

Af miljømæssige årsager bør der fastsættes et basisareal pr. producentmedlemsstat. Desuden bør de støtteberettigede arealer begrænses til de arealer, som godkendes af medlemsstaterne.

(12)

Der bør fastsættes et fast udbytte pr. hektar pr. producentmedlemsstat. Det vil — sammen med kravet om basisareal, den generelle reduktion af midlerne og ordningens hovedsagelig afkoblede natur — være bestemmende for programmets produktionsbegrænsende karakter og samtidig opfylde målene i protokol nr. 4.

(13)

For at tilgodese egreneringsindustriens behov bør støtteberettigelsen gøres betinget af, at den reelt høstede bomuld er af en vis minimumskvalitet.

(14)

Der bør desuden tilskyndes til, at der oprettes brancheorganisationer, som skal godkendes af medlemsstaterne, for at give producenter og egreneringsvirksomheder mulighed for at forbedre bomuldskvaliteten. Fællesskabet bør bidrage indirekte til disse organisationers arbejde, ved at støtten forhøjes til de producenter, som er medlemmer af organisationerne.

(15)

Forordning (EF) nr. 1782/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

Ud over den nye ordning for afgrødespecifik betaling for bomuld forekommer det hensigtsmæssigt, at der vedtages endnu et sæt regler med henblik på at hjælpe bomuldssektoren med at blive stabiliseret i den nye retlige sammenhæng og markedssammenhæng.

(17)

Når det forekommer nødvendigt, at der er en egreneringsindustri i de producerende områder, vil denne industris behov blive dækket i tilstrækkelig grad bl.a. ved, at der fastsættes en vis minimumskvalitet for den reelt høstede bomuld, og ved, at brancheorganisationerne får mulighed for at forbedre bomuldskvaliteten. Desuden er det på baggrund af egreneringsindustriens betydelige overkapacitet hensigtsmæssigt, at der træffes yderligere foranstaltninger til støtte for omstruktureringsprocessen med henblik på en bedre markedsorientering.

(18)

Det forekommer endvidere at være hensigtsmæssigt, at der indføres markedsorienteringsforanstaltninger, som støtter specifikke kvalitetsordninger og dermed forbundne salgsfremstød. Der bør derfor etableres nationale programmer for omstrukturering inden for bomuldssektoren. De relevante foranstaltninger bør finansieres af Fællesskabet, men det bør overlades til medlemsstaterne at vælge den rette blanding af foranstaltninger til dækning af deres respektive behov, om nødvendigt under hensyntagen til særlige regionale forhold.

(19)

Omstruktureringsprogrammerne bør forelægges for Kommissionen med henblik på kontrol af, om foranstaltningerne er i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Medlemsstaterne bør have ansvaret for gennemførelsen af sådanne omstruktureringsprogrammer.

(20)

Foranstaltningerne bør supplere de allerede eksisterende foranstaltninger i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (7).

(21)

Foranstaltningerne i sådanne programmer kan omfatte en fuldstændig og permanent afvikling af en del af egreneringsanlæggene for at sikre en mere levedygtig egreneringsindustri. Der kan også ydes støtte til investeringer i egreneringsindustrien med henblik på at forbedre virksomhedernes egentlige økonomiske resultater. Endvidere kan der gives mulighed for støtte til maskinstationer, der er berørt af omstruktureringen af bomuldssektoren.

(22)

For at øge kvaliteten af europæisk bomuld bør landbrugere, der deltager i specifikke kvalitetsordninger, inden for rammerne af sådanne programmer modtage specifik støtte til dækning af nogle af de dermed forbundne omkostninger. Der bør ligeledes bevilges støtte til oplysningskampagner og salgsfremstød for bomuld, der er omfattet af disse kvalitetsordninger.

(23)

Fordelingen af midler til nationale omstruktureringsprogrammer blandt medlemsstaterne bør bygge på de specifikke behov for omstrukturering og tilpasning i de vigtigste bomuldsproducerende områder. I betragtning af at målet om at omstrukturere og tilpasse bomuldssektoren er et midlertidigt mål, kan programmerne afsluttes efter anmodning fra medlemsstaterne, hvorefter det årlige budget til omstruktureringsprogrammerne kan lægges til den berørte medlemsstats nationale loft for afkoblede betalinger, jf. bilag VIII i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(24)

Da der ikke findes nogen egreneringsindustri i Portugal, og den generelle arealbetalingsordning anvendes i Bulgarien, er det ikke nødvendigt at afsætte et budget til nationale omstruktureringsprogrammer i disse to medlemsstater.

(25)

For at den nye bomuldsstøtteordning og ordningen for omstrukturering af bomuldssektoren kan blive anvendt fra produktionsårets begyndelse, bør denne forordning anvendes fra kalenderåret 2009 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

AFGRØDESPECIFIK BETALING FOR BOMULD

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003

I forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit IV affattes kapitel 10a således:

»KAPITEL 10a

AFGRØDESPECIFIK BETALING FOR BOMULD

Artikel 110a

Anvendelsesområde

Der ydes støtte til landbrugere, som producerer bomuld henhørende under KN-kode 5201 00 på de betingelser, der er fastsat i dette kapitel.

Artikel 110b

Støtteberettigelse

1.   Støtten ydes pr. hektar støtteberettiget bomuldsareal. For at være støtteberettiget skal arealet høre til landbrugsarealer, som medlemsstaten har godkendt til bomuldsproduktion, og være tilsået med godkendte sorter, som reelt høstes under normale vækstforhold.

Den støtte, der er nævnt i artikel 110a, betales for bomuld af sund og sædvanlig handelskvalitet.

2.   Medlemsstaterne godkender de i stk. 1 nævnte arealer og sorter i henhold til de gennemførelsesbestemmelser og betingelser, der vedtages efter proceduren i artikel 144, stk. 2.

Artikel 110c

Basisarealer, fastsatte udbytter og referencebeløb

1.   De nationale basisarealer fastsættes således:

Bulgarien: 3 342 ha

Grækenland: 250 000 ha

Spanien: 48 000 ha

Portugal: 360 ha.

2.   De fastsatte udbytter i referenceperioden fordeler sig som følger:

Bulgarien: 1,2 ton/ha

Grækenland: 3,2 ton/ha

Spanien: 3,5 ton/ha

Portugal: 2,2 ton/ha.

3.   Støttebeløbet pr. støtteberettiget hektar fastsættes ved at multiplicere de udbytter, der er fastsat i stk. 2, med følgende referencebeløb:

Bulgarien: 671,33 EUR

Grækenland: 251,75 EUR

Spanien: 400,00 EUR

Portugal: 252,73 EUR.

4.   Hvis det støtteberettigede bomuldsareal i en given medlemsstat og i et givet år overstiger basisarealet i henhold til stk. 1, nedsættes den i stk. 3 nævnte støtte for denne medlemsstat proportionalt med overskridelsen af basisarealet.

5.   Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 144, stk. 2.

Artikel 110d

Godkendte brancheorganisationer

1.   I dette kapitel forstås ved en »godkendt brancheorganisation« en retlig enhed, der består af bomuldsproducerende landbrugere og mindst én egreneringsvirksomhed, og hvis arbejde bl.a. består i:

at medvirke til en bedre koordinering af den måde, bomulden bringes i omsætning på, især ved forsknings- og markedsundersøgelser

at udarbejde standardkontrakter, der er forenelige med EF-forskrifterne

at dirigere produktionen i retning af produkter, der er bedre tilpasset markedets behov og forbrugerefterspørgslen, især med hensyn til kvalitet og forbrugerbeskyttelse

at opdatere metoder og måder at forbedre produktkvaliteten på

at udvikle markedsføringsstrategier for at fremme afsætningen af bomuld ved hjælp af kvalitetscertificeringsordninger.

2.   Den medlemsstat, på hvis område egreneringsvirksomhederne er etableret, godkender de brancheorganisationer, der overholder kriterier, som skal vedtages efter proceduren i artikel 144, stk. 2.

Artikel 110e

Støtteudbetaling

1.   Støtten pr. støtteberettiget hektar ydes til landbrugerne i henhold til artikel 110c.

2.   Til landbrugere, der er medlemmer af en godkendt brancheorganisation, ydes en støtte pr. støtteberettiget hektar inden for det basisareal, der er fastsat i artikel 110c, stk. 1, forhøjet med et beløb på 2 EUR.«

2)

Artikel 156, stk. 2, litra g), affattes således:

»g)

Afsnit IV, kapitel 10a, anvendes fra den 1. januar 2009 for bomuld, der sås fra denne dato.«

KAPITEL 2

NATIONALE OMSTRUKTURERINGSPROGRAMMER FOR BOMULDSSEKTOREN

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   I dette kapitel fastsættes der regler for tildeling af fællesskabsmidler til medlemsstaterne og for medlemsstaternes anvendelse af disse midler i forbindelse med nationale omstruktureringsprogrammer (i det følgende benævnt »omstruktureringsprogrammer«) til finansiering af specifikke omstruktureringsforanstaltninger til støtte for bomuldssektoren.

2.   Der ydes ikke støtte til:

a)

forskningsprojekter og foranstaltninger til støtte for forskningsprojekter

b)

foranstaltninger, der kan modtage fællesskabsstøtte i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 3

Generelle krav

1.   Omstruktureringsprogrammerne skal være forenelige med fællesskabsretten og stemme overens med Fællesskabets aktiviteter, politikker og prioriteringer.

2.   Medlemsstaterne er ansvarlige for omstruktureringsprogrammerne og sikrer, at de er indbyrdes overensstemmende og udarbejdes og gennemføres på en objektiv måde under hensyntagen til de berørte producenters og forarbejdningsvirksomheders økonomiske situation og nødvendigheden af undgå uberettiget forskelsbehandling af producenterne og/eller forarbejdningsvirksomhederne.

Medlemsstaterne er ansvarlige for tilvejebringelsen og gennemførelsen af de nødvendige kontrolforanstaltninger og sanktioner, hvis omstruktureringsprogrammerne ikke overholdes.

Artikel 4

Forelæggelse og anvendelse af omstruktureringsprogrammerne

1.   Hver producentmedlemsstat forelægger hvert fjerde år og første gang senest den 1. januar 2009 Kommissionen et udkast til et fireårigt omstruktureringsprogram, der indeholder foranstaltninger i overensstemmelse med dette kapitel.

Inden omstruktureringsprogrammet forelægges Kommissionen, sendes det til høring hos de kompetente myndigheder og organisationer i bomuldssektoren.

Hver medlemsstat forelægger et enkelt udkast til program, hvori der kan tages hensyn til særlige regionale forhold.

2.   Omstruktureringsprogrammerne iværksættes tre måneder efter, at de er blevet forelagt Kommissionen.

Hvis det forelagte program imidlertid ikke opfylder betingelserne i dette kapitel og dets gennemførelsesbestemmelser, underretter Kommissionen medlemsstaten herom. I så fald forelægger medlemsstaten Kommissionen et ændret program. Det ændrede program iværksættes to måneder efter, at det er blevet forelagt, medmindre det fortsat ikke opfylder betingelserne i dette kapitel, i hvilket fald dette stykke finder anvendelse.

3.   Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på ændringer i de af medlemsstaterne forelagte omstruktureringsprogrammer.

Artikel 5

Budgetbevilling

1.   Årsbudgettet for omstruktureringsprogrammet pr. medlemsstat er fra regnskabsåret 2010 og frem:

Grækenland: 4,0 mio. EUR

Spanien: 6,134 mio. EUR.

2.   En medlemsstat kan beslutte at ophøre med at anvende omstruktureringsprogrammet for i stedet permanent at overføre sit årsbudget som omhandlet i stk. 1 til sit nationale loft som fastsat i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1782/2003. Denne beslutning meddeles Kommissionen senest den 1. august i et givet år og finder anvendelse på de direkte betalinger, der er bevilget for det følgende kalenderår. Der redegøres i meddelelsen ligeledes for gennemførelsen af omstruktureringsprogrammet og indfrielsen af dets mål.

3.   Den i stk. 2 omhandlede overførsel og den tilsvarende ændring af stk. 1 vedtages efter proceduren i artikel 144, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, efter at Kommissionen har foretaget en vurdering af gennemførelsen af omstruktureringsprogrammet i lyset af dets mål.

Artikel 6

Almindelige bestemmelser om finansieringen af omstruktureringsprogrammerne

1.   Fællesskabet yder kun støtte til støtteberettigede udgifter, der afholdes efter forelæggelsen af det relevante omstruktureringsprogram, jf. artikel 4, stk. 1.

2.   Medlemsstaterne bidrager ikke til omkostningerne i forbindelse med de foranstaltninger, der finansieres af Fællesskabet under omstruktureringsprogrammerne.

Artikel 7

Støtteberettigede foranstaltninger og støttemodtagere

1.   Omstruktureringsprogrammerne skal indeholde én eller flere af følgende foranstaltninger:

a)

fuldstændig og permanent afvikling af egreneringsanlæg

b)

investeringer i egreneringsindustrien

c)

landbrugeres deltagelse i kvalitetsordninger for bomuld

d)

oplysningskampagner og salgsfremstød

e)

støtte til maskinstationer, hvor støtten ikke må overstige de noterede tab.

2.   Omstruktureringsprogrammernes støttemodtagere er:

a)

støttemodtagerne i henhold til kapitel IV i Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktionen (8) i produktionsåret 2005/06 for så vidt angår støtte efter de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og d)

b)

støttemodtagerne i henhold til kapitel 10a i forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtte efter de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra c) og d)

c)

de godkendte brancheorganisationer som defineret i kapitel 10a i forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtte efter den foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, litra d)

d)

maskinstationer for så vidt angår støtte efter den foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, litra e), i denne artikel, som

er fysiske personer eller virksomheder, der har udført kontraktarbejde for avlere eller egreneringsvirksomheder i produktionsåret 2005/06 med deres landbrugsmaskiner til høst af bomuld

har høstet bomuld, der er blevet leveret til egreneringsvirksomheder, som er omfattet af afvikling som omhandlet i stk. 1, litra a), i denne artikel

og som

har haft dokumenterbare tab som følge af manglen på bomuld, der skal høstes.

Artikel 8

Finansielle midler

De foranstaltninger, der er fastsat i dette kapitel, udgør interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (9).

Artikel 9

Gennemførelsesbestemmelser

Gennemførelsesbestemmelser til dette kapitel vedtages efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (10).

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EFT L 291 af 19.11.1979, s. 174. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1050/2001 (EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1).

(2)  Udtalelse af 14.2.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Udtalelse af 8.5.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 479/2008 (EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1).

(5)  EUT L 161 af 30.4.2004, s. 48. Berigtiget i EUT L 206 af 9.6.2004, s. 20.

(6)  Sml. 2006 I, s. 7285.

(7)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 146/2008 (EUT L 46 af 21.2.2008, s. 1).

(8)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1782/2003.

(9)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 479/2008.

(10)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).


Top