EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0117

Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet

OJ L 14, 20.1.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/117/oj

20.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 14/7


RÅDETS DIREKTIV 2008/117/EF

af 16. december 2008

om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Momsunddragelse påvirker i betydelig grad medlemsstaternes skatteindtægter og forstyrrer den økonomiske aktivitet på det fælles marked, idet der skabes varebevægelser, som der ikke redegøres for, og udbydes varer på markedet til unormalt lave priser.

(2)

Svaghederne ved Fællesskabets momsordning og navnlig dem, der vedrører ordningen for udveksling af oplysninger om leveringer af varer inden for Fællesskabet som fastlagt i Rådets direktiv 2006/112/EF (3), er en af årsagerne til momsunddragelse. Det er især tidsrummet mellem en transaktions gennemførelse og udvekslingen af oplysninger herom under ordningen for udveksling af momsoplysninger, der hindrer en effektiv udnyttelse af oplysningerne med henblik på bekæmpelse af momsunddragelse.

(3)

For at bekæmpe momsunddragelse effektivt er det nødvendigt, at myndighederne i den medlemsstat, hvor momsen er forfaldet, disponerer over oplysninger om leveringer af varer inden for Fællesskabet inden for en frist på højst en måned.

(4)

For at krydsrevisionen af oplysninger kan udnyttes til bekæmpelse af momsunddragelse, bør det sikres, at transaktioner inden for Fællesskabet angives for samme afgiftsperiode af leverandøren og kunden.

(5)

Under hensyntagen til udviklingen i erhvervsmiljøet og arbejdsværktøjerne bør det sikres, at disse angivelser kan foretages ved hjælp af enkle elektroniske procedurer, så den administrative byrde mindskes mest muligt.

(6)

Med henblik på at bevare balancen mellem Fællesskabets mål om dels at bekæmpe momsunddragelse, dels at mindske den administrative byrde for de erhvervsdrivende, er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at medlemsstaterne kan give de erhvervsdrivende tilladelse til at indgive oversigter over leveringer af varer inden for Fællesskabet kvartalsvis, når beløbet er ubetydeligt. De medlemsstater, der ønsker at tilrettelægge en gradvis iværksættelse af denne mulighed, bør i en overgangsperiode kunne fastsætte et højere beløb. Det bør også fastsættes, at medlemsstaterne kan give de erhvervsdrivende tilladelse til at indgive oplysninger om leveringer af ydelser inden for Fællesskabet kvartalsvis.

(7)

Virkningen af den hurtigere udveksling af oplysninger på medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe momsunddragelse samt valgmulighederne bør evalueres af Kommissionen efter et års anvendelse af de nye bestemmelser, især med henblik på at fastslå, om valgmulighederne skal bevares.

(8)

Målene for den påtænkte handling, nemlig bekæmpelse af momsunddragelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, hvis indsats på området er afhængig af oplysninger indsamlet af andre medlemsstater, og kan derfor på grund af alle medlemsstaters nødvendige involvering bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(9)

Direktiv 2006/112/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (4) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 64, stk. 2, affattes således:

»2.   De ydelser, for hvilke kunden er afgiftspligtig i medfør af artikel 196, som er blevet leveret løbende i en periode på over et år, og for hvilke der inden for samme periode ikke er foretaget afregning eller ydet betaling, anses for at finde sted ved udgangen af hvert kalenderår, så længe leverancerne af de pågældende ydelser ikke er afsluttet.

Medlemsstaterne kan bestemme, at løbende leverancer af varer eller ydelser, der gennemføres i løbet af en vis periode, i visse tilfælde, bortset fra de i første afsnit omhandlede tilfælde, anses for at finde sted mindst én gang om året«.

2)

I artikel 66 indsættes følgende stykke:

»Undtagelsen i stk. 1 gælder dog ikke med hensyn til ydelser, for hvilke kunden er afgiftspligtig i medfør af artikel 196.«

3)

Artikel 263 affattes således:

»Artikel 263

1.   En oversigt udarbejdes for hver kalendermåned inden for en frist, der ikke overstiger en måned, og efter procedurer, der fastlægges af medlemsstaterne.

1a.   Dog kan medlemsstaterne på betingelser, som de selv kan fastsætte, give afgiftspligtige personer tilladelse til at vælge at indgive oversigten for hvert kalenderkvartal inden for en frist, der ikke overstiger en måned fra kvartalets udgang, når det samlede kvartalsbeløb uden moms for de leveringer af varer, der er omhandlet i artikel 264, stk. 1, litra d), og artikel 265, stk. 1, litra c), hverken for det pågældende kvartal eller for nogen af de fire foregående kvartaler overstiger et beløb på 50 000 EUR eller et tilsvarende beløb i national valuta.

Den i første afsnit omhandlede valgmulighed ophører med at gælde fra udgangen af den måned, i hvilken det samlede beløb uden moms for de leveringer af varer, der er omhandlet i artikel 264, stk. 1, litra d), og artikel 265, stk. 1, litra c), for det i gangværende kvartal overstiger et beløb på 50 000 EUR eller et tilsvarende beløb i national valuta. I så fald udarbejdes der en oversigt for den eller de måneder, der er gået siden kvartalets begyndelse, inden for en frist, der ikke overstiger en måned.

1b.   Indtil den 31. december 2011 kan medlemsstaterne fastsætte beløbet i stk. 1a til 100 000 EUR eller et tilsvarende beløb i national valuta.

1c.   Medlemsstaterne kan på betingelser, som de selv kan fastsætte, for så vidt angår de leveringer af ydelser, der er omhandlet i artikel 264, stk. 1, litra d), give afgiftspligtige personer tilladelse til at indgive oversigten hvert kalenderkvartal inden for en frist, der ikke overstiger en måned fra kvartalets udgang.

Medlemsstaterne kan navnlig kræve, at afgiftspligtige personer, der foretager de leveringer af varer og ydelser, der er omhandlet i artikel 264, stk. 1, litra d), indgiver oversigten inden for den frist, der resulterer af anvendelsen af stk. 1-1b.

2.   Medlemsstaterne skal tillade og kan kræve, at den i stk. 1 omhandlede oversigt indgives ved elektronisk filoverførsel på betingelser, som de selv fastsætter«.

4)

Artikel 264, stk. 2, affattes således:

»2.   Det i stk. 1, litra c), omhandlede beløb angives for den indgivelsesperiode, der er fastsat i henhold til artikel 263, stk. 1-1c, i hvilken afgiften er forfaldet.

Det i stk. 1, litra f), omhandlede beløb angives for den indgivelsesperiode, der er fastsat i henhold til artikel 263, stk. 1,-1c, i hvilken reguleringen meddeles erhververen.«

5)

Artikel 265, stk. 2, affattes således:

»2.   Det i stk. 1, litra c), omhandlede beløb angives for den indgivelsesperiode, der er fastsat i henhold til artikel 263, stk. 1-1b, i hvilken afgiften er forfaldet.«

Artikel 2

På grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne forelægger Kommissionen senest den 30. juni 2011 en rapport, der evaluerer virkningen af artikel 263, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF på medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe momsunddragelse i forbindelse med leveringer af varer og ydelser inden for Fællesskabet samt hensigtsmæssigheden af de valgmuligheder, der gives i nævnte artikels stk. 1a-1c, og som, alt efter rapportens konklusioner, er ledsaget af passende forslag.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv med virkning fra 1. januar 2010. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser samt en sammenligningstabel mellem disse og nærværende direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2008.

På Rådets vegne

R. BACHELOT-NARQUIN

Formand


(1)  Udtalelse af 4.12.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 22.10.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


Top