EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1304

Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007 af 7. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 95/64/EF, Rådets forordning (EF) nr. 1172/1998, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 og (EF) nr. 1365/2006 i forbindelse med oprettelse af NST 2007 som fælles nomenklatur for transporteret gods med visse transportformer

OJ L 290, 8.11.2007, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 45 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1304/oj

8.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1304/2007

af 7. november 2007

om ændring af Rådets direktiv 95/64/EF, Rådets forordning (EF) nr. 1172/1998, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 og (EF) nr. 1365/2006 i forbindelse med oprettelse af NST 2007 som fælles nomenklatur for transporteret gods med visse transportformer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (1), særlig artikel 12,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken (2), særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport (3), særlig artikel 4, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006 af 6. september 2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje (4), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 95/64/EF, forordning (EF) nr. 1172/98 og forordning (EF) nr. 91/2003 skal standardgodsnomenklaturen til transportstatistik (NST/R) anvendes ved klassificering af transporteret gods til brug for søtransportstatistik, vejgodstransportstatistik og jernbanetransportstatistik.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1365/2006 skal enten NST/R eller NST 2000 rev. 2 anvendes ved klassificering af transporteret gods til brug for statistik over godstransport ad indre vandveje.

(3)

I juni 2007 vedtog De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) en ny revision af NST 2000 (NST 2007) af hensyn til konsistensen med den reviderede NACE (den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab).

(4)

For at kunne udarbejde sammenlignelige statistikker over transporteret gods med alle relevante transportformer er det nødvendigt at indføre NST 2007 som fælles nomenklatur for transporteret gods med alle relevante transportformer; nomenklaturen bør anvendes af både medlemsstaterne, når de indsamler nationale data, og Kommissionen, når den formidler statistiske data om transporteret gods.

(5)

Direktiv 95/64/EF, forordning (EF) nr. 1172/98, forordning (EF) nr. 91/2003 og forordning (EF) nr. 1365/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (5)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af direktiv 95/64/EF

Bilag III til direktiv 95/64/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1172/98

Bilag D til forordning (EF) nr. 1172/98 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag J til forordning (EF) nr. 91/2003 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 4

Ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006

Bilag F til forordning (EF) nr. 1365/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 5

Detaljeringsniveau i fællesskabsstatistikker

Ved klassificering af godstype anvendes første niveau i NST 2007 (20 hovedgrupper).

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra referenceåret 2008 og vedrører data for 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2007.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 320 af 30.12.1995, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2005/366/EF (EUT L 123 af 17.5.2005, s. 1).

(2)  EFT L 163 af 6.6.1998, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2003 (EUT L 167 af 4.7.2003, s. 13).

(4)  EUT L 264 af 25.9.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 425/2007 (EUT L 103 af 20.4.2007, s. 26).

(5)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG

NST 2007

Hovedgruppe

Beskrivelse

01

Produkter fra landbrug, jagt og skovbrug; fisk og fiskeprodukter

02

Stenkul og brunkul; råolie og naturgas

03

Metalmalm og produkter af anden råstofudvinding; tørv; uran og thorium

04

Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

05

Tekstiler og beklædningsartikler; læder og lædervarer

06

Træ og varer af træ og kork (undtagen møbler); varer af strå og flettematerialer; papirmasse, papir og papirvarer; trykt materiale og indspillede medier

07

Koks og raffinerede mineralolieprodukter

08

Kemiske produkter og kemofibre; gummi- og plastprodukter; nukleart brændsel

09

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

10

Metal; færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr

11

Maskiner og udstyr i.a.n.; kontormaskiner og computere; elektriske maskiner og apparater i.a.n.; telemateriel; medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter; ure

12

Transportmidler

13

Møbler; andre færdigvarer i.a.n.

14

Sekundære råmaterialer; kommunalt affald og andet affald

15

Breve, pakker

16

Udstyr og materiel til godstransport

17

Gods, der flyttes i forbindelse med privat flytning og kontorflytning; bagage, der transporteres adskilt fra passagerer; motorkøretøjer, der flyttes med henblik på reparation; andet gods, der ikke er bestemt til markedet i.a.n.

18

Samlegods: En blanding af forskellige typer gods, som transporteres samlet

19

Uidentificerbart gods: Gods, som af en hvilken som helst grund ikke kan identificeres og derfor ikke kan henføres under gruppe 01-16

20

Andet gods i.a.n.


Top