EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2012

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2006 af 19. december 2006 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

OJ L 384, 29.12.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 536–540 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stiltiende ophævelse ved 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/8


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2012/2006

af 19. december 2006

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten af 2005«, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (1) er der fastlagt fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og for visse støtteordninger for landbrugere.

(2)

Ifølge artikel 42, stk. 8, og artikel 71d, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003 forbydes det at overdrage rettigheder, der er fastlagt ved anvendelse af den nationale reserve, bortset fra overdragelse ved arv. I tilfælde af bedriftssammenlægning eller -opdeling er det også hensigtsmæssigt at give landbrugerne mulighed for at føre betalingsrettigheder fra den nationale reserve over i den eller de nye bedrifter.

(3)

Erfaringerne viser, at for afkoblet indkomststøtte kan landbrugsarealers støtteberettigelse forvaltes med enkle regler. Det er navnlig hensigtsmæssigt at forenkle reglerne, som gælder for enkeltbetalingsordningen for landbrugsarealer tilplantet med oliventræer.

(4)

I Malta har et flertal af de okse- og kalvekødsproducerende landmænd ikke rådighed over jord. Under disse specielle omstændigheder vil anvendelsen af de særlige betingelser, der er fastsat i artikel 71m i forordning (EF) nr. 1782/2003, kunne skabe alvorlige vanskeligheder for den bæredygtige udvikling af okse- og kalvekødssektoren og medføre en urimelig administrativ arbejdsbyrde. Der bør fastsættes enklere betingelser for betalingerne efter enkeltbetalingsordningen til de berørte landmænd i Malta.

(5)

På nuværende tidspunkt er de af medlemsstaterne Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«, der anvender den generelle arealbetalingsordning, udelukket fra Fællesskabets støtte til energiafgrøder. Revisionen af energiafgrødeordningen i henhold til artikel 92 i forordning (EF) nr. 1782/2003 har vist, at det er hensigtsmæssigt at udvide støtten til energiafgrøder til alle medlemsstater fra 2007 på de samme betingelser. Det maksimale garantiareal bør derfor udvides proportionelt hermed, planen for stigninger med henblik på indførelsen af støtteordninger i de nye medlemsstater bør ikke omfatte energiafgrødeordningen, og reglerne for den generelle arealbetalingsordning bør ændres.

(6)

For at styrke de vedvarende energiafgrøders rolle og skabe et incitament til at øge produktionen af disse afgrøder bør medlemsstaterne bemyndiges til at yde national støtte på op til 50 % af omkostningerne ved etablering af vedvarende afgrøder på de arealer, for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte til energiafgrøder.

(7)

Sukkerroe- og sukkerrørsproducenter i de nye medlemsstater har siden tiltrædelsen været omfattet af prisstøtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (2). EF-støtten til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter, jf. kapitel 10f i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør derfor ikke være underlagt anvendelsen af planen for stigninger, jf. samme forordnings artikel 143a, med virkning fra den dag, hvor støtten til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter fandt anvendelse. Betingelserne for anvendelsen af denne støtte og beregningen af den betaling, der skal ydes til de berørte landmænd, bør desuden klarlægges.

(8)

Erfaringerne viser, at landbrugere kan tildeles afkoblet indkomststøtte via den generelle arealbetalingsordning på en effektiv og enkel måde. Af forenklingshensyn bør de nye medlemsstater bemyndiges til fortsat at anvende denne ordning frem til udgangen af 2010. Det anses imidlertid ikke for hensigtsmæssigt at fritage de medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, for forpligtelsen til at indføre de lovgivningsbestemte forvaltningskrav i krydsoverensstemmelsen efter 2008. For at sikre sammenhængen mellem visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og beslutningen om ikke at forlænge fritagelsen, bør dette tages i betragtning i artikel 51 i forordning (EF) nr. 1698/2005 (3).

(9)

Landbrugerne kan under normale omstændigheder indbyrdes aftale betingelserne for overdragelse af en bedrift (eller en del af en bedrift), som har modtaget særskilt sukkerbetaling. Drejer det sig om en arv, bør den særskilte sukkerbetaling dog tilfalde arvingen.

(10)

I både tiltrædelsesakten af 2005 og i nærværende forordning foretages ændringer i forordning (EF) nr. 1782/2003, og disse ændringer bør træde i kraft samme dag. Det bør af hensyn til den retlige klarhed anføres, i hvilken rækkefølge disse ændringer bør finde anvendelse.

(11)

Forordning (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 1698/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003 blev ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (4). I rubrikkerne vedrørende olivenolie og humle er der ved en fejl ikke taget højde for ændringerne af nævnte bilag, som blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2005 af 22. december 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003. Bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed med virkning fra datoen, fra hvilken forordning (EF) nr. 2183/2005 finder anvendelse —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1782/2003 som bl.a. ændret ved tiltrædelsesakten af 2005 ændres således:

1)

Artikel 20 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   For så vidt angår de medlemsstater, der anvender støtten til olivenplantager i henhold til kapitel 10b i afsnit IV, skal identifikationssystemet også omfatte et geografisk informationssystem for olivendyrkning bestående af en elektronisk alfanumerisk database og en elektronisk grafisk referencedatabase for de pågældende oliventræer og arealer.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   Medlemsstater, der ikke anvender støtten til olivenplantager i henhold til kapitel 10b i afsnit IV, kan beslutte at lade det i stk. 2 nævnte geografiske informationssystem for olivendyrkning indgå i systemet til identificering af landbrugsparceller.«

2)

Artikel 22, stk. 1, andet led, affattes således:

»—

antallet af oliventræer og deres placering på parcellen, hvis der er indgivet en ansøgning om støtte til olivenplantager i henhold til kapitel 10b i afsnit IV, eller hvis medlemsstaten benytter sig af den i artikel 20, stk. 3, omhandlede mulighed.«

3)

Artikel 42, stk. 8, første afsnit, affattes således:

»Bortset fra overdragelse ved arv eller forskud på arv, bedriftssammenlægning eller -opdeling, og uanset artikel 46 kan rettigheder, der er fastlagt ved anvendelse af den nationale reserve, ikke overdrages i en periode på fem år, der løber fra tildelingen af disse rettigheder. I tilfælde af bedriftssammenlægning eller -opdeling beholder den eller de landbrugere, der driver den eller de nye bedrifter, de oprindeligt tildelte rettigheder fra den nationale reserve i den resterende del af femårsperioden.«

4)

Artikel 44, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Ved »støtteberettiget hektar« forstås også arealer, der er tilplantet med humle eller er omfattet af en midlertidig udtagningsforpligtelse, eller arealer tilplantet med oliventræer.«

5)

Artikel 51, litra a), affattes således:

»a)

vedvarende afgrøder, undtagen oliventræer og humle«.

6)

Artikel 56, stk. 4, affattes således:

»4.   Medlemsstaterne bemyndiges til at udbetale national støtte på op til 50 % af de udgifter, der er forbundet med overgang til vedvarende afgrøder til biomasseproduktion på udtagne arealer.«

7)

Artikel 60, stk. 1, affattes således:

»1.   Benytter en medlemsstat valgmuligheden i artikel 59, kan landbrugerne som en undtagelse fra artikel 51, litra b) og c), og i henhold til nærværende artikel også anvende de parceller, der er omfattet af erklæringen i artikel 44, stk. 3, til produktion af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 eller artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 og andre kartofler end kartofler bestemt til fremstilling af kartoffelstivelse, som der ydes støtte til i henhold til artikel 93 i nærværende forordning, bortset fra afgrøder som omhandlet i artikel 51, litra a).«

8)

Artikel 71d, stk. 6, første afsnit, affattes således:

»6.   Bortset fra overdragelse ved arv eller forskud på arv, bedriftssammenlægning eller -opdeling og anvendelse af stk. 3, og uanset artikel 46 kan rettigheder, der er fastlagt ved anvendelse af den nationale reserve, ikke overdrages i en periode på fem år, der løber fra tildelingen af disse rettigheder. I tilfælde af bedriftssammenlægning eller -opdeling beholder den eller de landbrugere, der driver den eller de nye bedrifter, de oprindeligt tildelte rettigheder fra den nationale reserve i den resterende del af femårsperioden.«

9)

Artikel 71g, stk. 1, affattes således:

»1.   Landbrugerne kan som en undtagelse fra artikel 51, litra b) og c), og i henhold til nærværende artikel også anvende de parceller, der er omfattet af erklæringen i artikel 44, stk. 3, til produktion af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 eller artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, og andre kartofler end kartofler bestemt til fremstilling af kartoffelstivelse, som der ydes støtte til i henhold til artikel 93 i nærværende forordning, bortset fra afgrøder som omhandlet i artikel 51, litra a).«

10)

I artikel 71m tilføjes følgende stykke:

»For Malta finder stk. 2 imidlertid ikke anvendelse, og fravigelsen i henhold til stk. 1 finder anvendelse uden betingelsen om, at den pågældende opretholder mindst 50 % af den landbrugsaktivitet, der blev udøvet inden overgangen til enkeltbetalingsordningen, udtrykt i storkreaturer.«

11)

I artikel 88 tilføjes følgende stykke:

»Artikel 143a og 143c finder ikke anvendelse på støtten til energiafgrøder i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 1. januar 2007.«

12)

Artikel 89, stk. 1, affattes således:

»1.   Der fastsættes et maksimalt garantiareal på 2 000 000 ha, som der kan ydes støtte for.«

13)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 90a

National støtte

Medlemsstaterne bemyndiges til at udbetale national støtte på op til 50 % af omkostningerne ved at etablere vedvarende afgrøder på de arealer, for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte til energiafgrøder.«

14)

Artikel 110q, stk. 1, affattes således:

»1.   I de medlemsstater, der har ydet omstruktureringsstøtte som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006 for mindst 50 % af den sukkerkvote, der pr. 20. februar 2006 er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006, ydes der fællesskabsstøtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter.«

15)

Artikel 110s affattes således:

»Artikel 110s

Støttebeløb

Støtten udtrykkes pr. ton hvidt sukker af standardkvalitet. Støttebeløbet er lig halvdelen af det beløb, der opnås ved at dividere beløbet for det loft, som er nævnt i bilag VII, punkt K, nr. 2), for den berørte medlemsstat for det tilsvarende år med den samlede sukker- og inulinsirupkvote, der pr. 20. februar 2006 er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006.

Artikel 143a og 143c finder ikke anvendelse på støtten til sukkerroe- og sukkerrørsproducenter.«

16)

I artikel 143b foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De nye medlemsstater kan senest på tiltrædelsesdatoen beslutte at erstatte de direkte betalinger undtagen støtten til energiafgrøder, jf. afsnit IV, kapitel 5, i den i stk. 9 omtalte gyldighedsperiode med en generel arealbetaling, som skal beregnes i henhold til stk. 2.«

b)

Stk. 5, første afsnit, affattes således:

»Med henblik på betalinger efter den generelle arealbetalingsordning skal alle marker svarende til kriterierne i stk. 4 samt marker tilplantet med lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex 0602 90 41), der er holdt i god landbrugsmæssig stand pr. 30. juni 2003, og for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte til energiafgrøder som fastsat i artikel 88, være støtteberettiget. For Bulgarien og Rumænien skal alle marker svarende til kriterierne i stk. 4 samt marker tilplantet med lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex 0602 90 41), for hvilke der er indgivet ansøgning om støtte til energiafgrøder som fastsat i artikel 88, imidlertid være støtteberettiget.«

c)

Stk. 6, tredje afsnit, affattes således:

»Fra 1. januar 2005 og indtil den 31. december 2008 kan de nye medlemsstater frit vælge, om de vil anvende artikel 3, 4, 6, 7 og 9, for så vidt som disse bestemmelser vedrører lovgivningsmæssige forvaltningskrav. Bulgarien og Rumænien kan dog frit vælge, om de vil anvende artikel 3, 4, 6, 7 og 9 indtil den 31. december 2011.«

d)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Den generelle arealbetalingsordning skal være til rådighed for alle nye medlemsstater i en anvendelsesperiode, der løber indtil udgangen af 2010, jf. dog stk. 11. For Bulgariens og Rumæniens vedkommende skal den generelle arealbetalingsordning dog være til rådighed i en anvendelsesperiode, der løber indtil udgangen af 2011. Nye medlemsstater skal underrette Kommissionen om, at de agter at ophøre med at anvende ordningen senest den 1. august i det sidste anvendelsesår.«

e)

Stk. 11, tredje afsnit, affattes således:

»Indtil udløbet af den generelle arealbetalingsordnings anvendelsesperiode som omhandlet i stk. 9 gælder procentsatsen i artikel 143a. Hvis anvendelsen af den generelle arealbetalingsordning forlænges efter 2010 i henhold til en afgørelse truffet efter første afsnit, litra b), skal den procentsats, der er fastsat i artikel 143a for 2010, gælde indtil udløbet af den generelle arealbetalingsordnings sidste anvendelsesår.«

17)

I artikel 143ba foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, første punktum, affattes således:

»Uanset artikel 143b kan de nye medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, senest den 30. april 2006 beslutte for årene 2006 til 2010 at yde en særskilt sukkerbetaling til de landbrugere, der er støtteberettigede i henhold til den generelle arealbetalingsordning.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset stk. 2 kan hver enkelt berørt ny medlemsstat inden den 31. marts i det år, for hvilket den særskilte sukkerbetaling ydes, og på grundlag af objektive kriterier beslutte at anvende et lavere loft for den særskilte sukkerbetaling end det, der er angivet i bilag VII, punkt K. Når det samlede beløb, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1, overstiger det loft. der er fastsat af den nye berørte medlemsstat, nedsættes det årlige beløb, der ydes til landbrugerne, forholdsmæssigt.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»6.   Ved arv eller forskud på arv tildeles den særskilte sukkerbetaling til den landbruger, som har arvet bedriften, forudsat at denne landbruger er støtteberettiget i henhold til den generelle arealbetalingsordning.«

18)

Bilag I ændres således:

a)

Rubrikken vedrørende »olivenolie« affattes således:

»Olivenolie

Afsnit IV, kapitel 10b, i denne forordning

Arealstøtte

Artikel 48a, stk. 11, i Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2004 (EUT L 141 af 30.4.2004, s. 1)

For Malta og Slovenien i 2006«

b)

Rubrikken vedrørende »humle« affattes således:

»Humle

Afsnit IV, kapitel 10d, i denne forordning (***) (*****)

Arealstøtte

Artikel 48a, stk. 12, i forordning (EF) nr. 795/2004

For Slovenien i 2006«.

Artikel 2

I artikel 51, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 tilføjes følgende afsnit:

»Undtagelsesbestemmelsen i første afsnit finder anvendelse indtil den 31. december 2008. For Bulgariens og Rumæniens vedkommende finder den dog anvendelse indtil den 31. december 2011.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007.

Den anvendes fra den 1. januar 2007. Artikel 1, stk. 6, anvendes dog med virkning fra den 1. januar 2005, artikel 1, stk. 14, 15, 17 og 18, anvendes med virkning fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1).

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1463/2006 (EUT L 277 af 9.10.2006, s. 1).

(4)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1.


Top