EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1944

Rådets forordning (EF) nr. 1944/2006 af 19. december 2006 om ændring af forordning nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

OJ L 367, 22.12.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 769–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1944/oj

22.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/23


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1944/2006

af 19. december 2006

om ændring af forordning nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 299, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 69, stk. 6, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (3) fastsættes de samlede øvre grænser for de årlige tildelinger til Fællesskabets strukturudgifter for en medlemsstat, og ved artikel 70, stk. 3 og 4, fastsættes satserne for ELFUL's bidrag.

(2)

Den finansielle ramme for 2007-2013, som Det Europæiske Råd nåede til enighed om i december 2005, fastsatte de øvre grænser for de årlige bevillinger til Fællesskabets strukturudgifter; disse grænser finder anvendelse på hver enkelt medlemsstat og er forskellige fra de grænser, der er fastsat i artikel 69, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(3)

I overensstemmelse med den finansielle ramme for 2007-2013 blev der afsat et beløb til Portugal på 320 mio. EUR, som muligvis ikke er underlagt det nationale medfinansieringskrav, der er fastsat i artikel 70, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(4)

Forordning (EF) nr. 1698/2005 bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1698/2005 ændres således:

1)

Artikel 69, stk. 6, affattes således:

»6.   Kommissionen sørger for, at de samlede årlige bevillinger til en medlemsstat i henhold til denne forordning fra ELFUL, der stammer fra EUGFL, Udviklingssektionen, samt fra EFRU, ESF og samhørighedsfonden i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (4), inklusive bidraget fra EFRU i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (5) og Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (6), og fra Den Europæiske Fiskerifond i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (7), ikke overstiger følgende værdier:

for de medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNI pr. indbygger i perioden 2001-2003 er under 40 % af gennemsnittet i EU-25: 3,7893 % af BNP

for de medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNI pr. indbygger i perioden 2001-2003 er lig med eller over 40 % og under 50 % af gennemsnittet i EU-25: 3,7135 % af BNP

for de medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNI pr. indbygger i perioden 2001-2003 er lig med eller over 50 % og under 55 % af gennemsnittet i EU-25: 3,6188 % af BNP

for de medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNI pr. indbygger i perioden 2001-2003 er lig med eller over 55 % og under 60 % af gennemsnittet i EU-25: 3,5240 % af BNP

for de medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNI pr. indbygger i perioden 2001-2003 er lig med eller over 60 % og under 65 % af gennemsnittet i EU-25: 3,4293 % af BNP

for de medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNI pr. indbygger i perioden 2001-2003 er lig med eller over 65 % og under 70 % af gennemsnittet i EU-25: 3,3346 % af BNP

for de medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNI pr. indbygger i perioden 2001-2003 er lig med eller over 70 % og under 75 % af gennemsnittet i EU-25: 3,2398 % af BNP

derefter vil det maksimale overførselsbeløb blive nedsat med 0,09 procentpoint af BNP for enhver trinvis forøgelse på 5 procentpoint af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i perioden 2001-2003 sammenlignet med gennemsnittet i EU-25.

Kommissionens beregning af BNP er baseret på de statistikker, der blev offentliggjort i april 2005. Som fremskrevet af Kommissionen i april 2005 anvendes de enkelte nationale vækstrater for perioden 2007-2013 særskilt for hver medlemsstat.

Hvis det i 2010 fastslås, at en medlemsstats kumulerede BNP i perioden 2007-2009 er afveget med mere end ± 5 % fra det kumulerede BNP anslået i henhold til andet afsnit, også som følge af ændrede valutakurser, vil de efter første afsnit tildelte beløb til denne medlemsstat i denne periode blive tilpasset i overensstemmelse hermed. Den samlede nettovirkning af disse justeringer, hvad enten den er positiv eller negativ, må ikke overstige 3 mia. EUR. Hvis nettovirkningen er positiv, må de samlede yderligere ressourcer under alle omstændigheder ikke overstige forskellen mellem de uudnyttede og de maksimale ressourcer, som strukturfondene og Samhørighedsfonden råder over til forpligtelser for årene 2007-2010. De endelige justeringer vil blive fordelt ligeligt over årene 2011-2013. For at afspejle værdien af den polske zloty i referenceperioden skal resultatet af anvendelsen af de procentsatser, der er angivet for Polen i første afsnit ganges med en koefficient på 1,04 for perioden op til den gennemgang, der er nævnt i dette afsnit.

2)

Følgende stykke indsættes i artikel 70:

»4a.   Stk. 3 og 4 finder i visse tilfælde ikke anvendelse i Portugal for et beløb på 320 mio. EUR«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  Udtalelse af 14.11.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 13.12.2006 afgivet på grundlag af en ikke-obligatorisk høring (endnu ikke offentliggjort i EUT)

(3)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1463/2006 (EUT L 277 af 9.10.2006, s. 1).

(4)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(5)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.

(6)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.

(7)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1


Top