EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1320

Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005

OJ L 243, 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 119–132 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Romanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 45 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

6.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1320/2006

af 5. september 2006

om regler for overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 32, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 92, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1698/2005 skal anvendes fra den 1. januar 2007. Bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (2), der er ophævet ved artikel 93 i forordning (EF) nr. 1698/2005 med virkning fra 1. januar 2007, skal imidlertid fortsat gælde for aktioner, som Kommissionen har godkendt i henhold til disse bestemmelser inden den 1. januar 2007.

(2)

For at lette overgangen fra de eksisterende støtteordninger i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999 til ordningen for støtte til udvikling af landdistrikterne i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, som dækker den programmeringsperiode, der starter den 1. januar 2007 (herefter benævnt »den nye programmeringsperiode«), bør der vedtages overgangsregler for at undgå problemer og forsinkelser i gennemførelsen af støtten til udvikling af landdistrikterne i overgangsperioden.

(3)

Støtten til udvikling af landdistrikterne i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 skal dække den nye programmeringsperiode, mens støtten til udvikling af landdistrikterne i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999 dækker den programmeringsperiode, der slutter den 31. december 2006 (herefter benævnt »den nuværende programmeringsperiode«). Afhængigt af finansieringskilden og økonomistyringsreglerne herfor i den nuværende programmeringsperiode i henhold til artikel 35 og 36 samt artikel 47b, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1257/1999, bør der sondres mellem på den ene side støtte fra EUGFL, Garantisektionen, baseret på ikke-opdelte budgetbevillinger og det regnskabsår, der slutter den 15. oktober 2006, i Fællesskabets medlemsstater pr. 30. april 2004, og på den anden side anden støtte fra EUGFL, Udviklingssektionen eller Garantisektionen, til alle medlemsstater i henhold til artikel 29-32 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (3). I sidstnævnte tilfælde er slutdatoen for udgifternes støtteberettigelse fastsat i beslutningerne om godkendelse af fællesskabsstøtte.

(4)

Hvad angår støtte til udvikling af landdistrikterne, der finansieres af EUGFL, Garantisektionen, og vedrører programmering i Fællesskabets medlemsstater pr. 30. april 2004, bør der fastsættes overgangsregler for betalinger fra den 16. oktober til den 31. december 2006 samt for forpligtelser over for støttemodtagere i den nuværende programmeringsperiode, for hvilke der kan foretages betalinger efter den 31. december 2006, dvs. i den nye programmeringsperiode.

(5)

Hvad angår anden støtte fra EUGFL, Udviklingssektionen eller Garantisektionen, i alle de berørte medlemsstater, jf. artikel 29-32 i forordning (EF) nr. 1260/1999, bør der — på grund af overlapningen mellem den nuværende og den nye programmeringsperiode — fra den 1. januar 2007 til den slutdato for udgifternes støtteberettigelse, der er fastsat i beslutningerne om godkendelse af fællesskabsstøtte, træffes en række overgangsforanstaltninger, for så vidt angår de generelle principper og visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, herunder dem, der indebærer flerårige forpligtelser. Hvad angår ugunstigt stillede områder og miljøvenligt landbrug, bestemmes det i artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (4), at der skal anvendes god landbrugspraksis inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1257/1999. Mere specifikt for miljøvenligt landbrug fastsættes det i artikel 21, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (5), at medlemsstaterne kan forlænge forpligtelserne til at drive miljøvenligt landbrug inden for den nuværende programmeringsperiode.

(6)

Det er vigtigt at sørge for en glat overgang mellem de to programmeringsperioder, for så vidt angår undtagelsen med hensyn til overholdelse af EF-normer i henhold til artikel 33l, stk. 2a og 2b, i forordning (EF) nr. 1257/1999 i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (herefter benævnt »de nye medlemsstater«).

(7)

For at sikre en bedre gennemførelse af den nye programmeringsperiode, for så vidt angår miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd, bør medlemsstaterne kunne tillade, at en forpligtelse vedrørende miljøvenligt landbrug eller dyrevelfærd, der er indgået på grundlag af forordning (EF) nr. 1257/1999, omdannes til en ny forpligtelse i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, generelt for en periode på mellem fem og syv år, forudsat at den nye forpligtelse gavner miljøet eller dyrenes velfærd.

(8)

Der er brug for særlige overgangsregler for udgifter til teknisk bistand, herunder om forhåndsevaluering og efterfølgende evaluering for alle typer programmering.

(9)

Det er vigtigt at sørge for en glat overgang til den nye programmeringsperiode, for så vidt angår visse foranstaltninger i de nye medlemsstater, der indebærer flerårige forpligtelser i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikterne i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (6).

(10)

Medlemsstaterne bør sikre, at overgangsoperationer identificeres tydeligt i deres forvaltnings- og kontrolsystemer. Dette er især vigtigt for visse typer støtte i alle medlemsstater for at sikre en sund økonomisk forvaltning og undgå risiko for dobbeltfinansiering som følge af overlapningen mellem programmeringsperioderne fra den 1. januar 2007 til den slutdato for udgifternes støtteberettigelse, der er fastsat i beslutningerne om godkendelse af fællesskabsstøtte.

(11)

Der bør foreligge en sammenligningstabel over foranstaltningerne i den nuværende og den nye programmeringsperiode, der gør det muligt at identificere foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne i de to programmeringsperioder tydeligt.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning fastsætter særlige bestemmelser for at lette overgangen fra programmeringen af udviklingen af landdistrikterne i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999 og forordning (EF) nr. 1268/1999 til programmeringen heraf, der er indført ved forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a)

»foranstaltninger, der medfinansieres af EUGFL, Garantisektionen«: foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999, der medfinansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, og finder anvendelse i Fællesskabets medlemsstater pr. 30. april 2004

b)

»foranstaltninger, der medfinansieres af EUGFL, Udviklingssektionen og/eller Garantisektionen«:

i)

foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999, der medfinansieres af EUGFL, Udviklingssektionen, finder anvendelse i alle medlemsstater og er omfattet af forordning (EF) nr. 1260/1999

ii)

foranstaltninger omfattet af fællesskabsinitiativet »Leader«, i henhold til artikel 20, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1260/1999

iii)

foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999, der medfinansieres af EUGFL, Garantisektionen, finder anvendelse i de nye medlemsstater og er omfattet af artikel 29–32 i forordning (EF) nr. 1260/1999

c)

»nye medlemsstater«: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

d)

»den nuværende programmeringsperiode«: programmeringsperioden i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999, der slutter den 31. december 2006

e)

»den nye programmeringsperiode«: programmeringsperioden i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, der begynder den 1. januar 2007

f)

»forpligtelser«: retlige forpligtelser, som medlemsstaterne indgår over for modtagere af støtte til udvikling af landdistrikterne

g)

»betalinger«: betalinger, som medlemsstaterne foretager til modtagere af støtte til udvikling af landdistrikterne

h)

»flerårige forpligtelser«: forpligtelser vedrørende:

i)

følgende foranstaltninger: førtidspensionering af landbrugere og arbejdstagere i landbruget, miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd, støtte til landbrugere til opfyldelse af normer, støtte til landbrugere til forbedring af fødevarekvaliteten, skovrejsning på landbrugsarealer, støtte til delvis selvforsynende landbrug og støtte til oprettelse af producentsammenslutninger

ii)

støtte gennem rentetilskud, støtte gennem leasing og støtte til etablering af unge landbrugere, hvor engangspræmien i henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1257/1999 er fordelt på en række rater, der betales over en periode på mere end 12 måneder, regnet fra betalingen af den første rate.

AFSNIT II

OVERGANGSREGLER FOR FORORDNING (EF) NR. 1257/1999

KAPITEL 1

Foranstaltninger, der medfinansieres af EUGFL, Garantisektionen

Artikel 3

1.   Der kan kun ydes støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i henhold til artikel 39, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 (7) til betalinger, der foretages mellem den 16. oktober og den 31. december 2006 under den nuværende programmeringsperiode, hvis de er foretaget efter afslutningen af betalinger, der er godkendt i medfør af forordningens artikel 39, stk. 1, litra a), andet punktum.

Betalinger, hvortil der kan ydes støtte i henhold til første afsnit, skal anmeldes til Kommissionen senest den 31. januar 2007, uanset om Kommissionen har godkendt det pågældende program for udvikling af landdistrikterne. Kommissionens betaling foretages dog først, når programmet er godkendt.

2.   Der kan ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til udgifter til forpligtelser, der er indgået i den nuværende programmeringsperiode, men for hvilke betalingerne skal foretages efter den 31. december 2006.

Betalinger til forpligtelser, der ikke er flerårige, og som er indgået senest den 31. december 2006, skal dog opfylde betingelserne for støtteberettigelse i den nye programmeringsperiode, i det omfang de går ud over den 31. december 2008.

Programmer for udvikling af landdistrikterne for den nye programmeringsperiode skal indeholde en bestemmelse om de i første afsnit omhandlede udgifter.

KAPITEL 2

Foranstaltninger, der medfinansieres af EUGFL, Udviklingssektionen og/eller Garantisektionen

Afdeling 1

Fælles Regler

Artikel 4

1.   Uden at det berører artikel 5 og 6, kan medlemsstaterne inden for den nuværende programmeringsperiode fortsætte med at indgå forpligtelser og foretage betalinger fra den 1. januar 2007 til den slutdato for udgifternes støtteberettigelse, der er fastsat i beslutningerne om godkendelse af fællesskabsstøtte til operationelle programmer eller programmeringsdokumenter for udviklingen af landdistrikterne.

For bestemte typer foranstaltninger eller delforanstaltninger, som opført i bilag I, begynder medlemsstaterne dog at indgå forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 fra den dato, fra hvilken der ikke indgås yderligere forpligtelser på programniveau under den nuværende programmeringsperiode i overensstemmelse med første afsnit i dette stykke.

Andet afsnit af nærværende stykke gælder ikke for overgangen fra fællesskabsinitiativet »Leader« til Leader-aksen i den nye programmeringsperiode, hvis de integrerede lokale udviklingsstrategier, der skal gennemføres af lokale aktionsgrupper, jf. artikel 62 i forordning (EF) nr. 1698/2005, som udvælges for den nye programmeringsperiode, er nye og/eller det pågældende landdistrikt ikke har modtaget støtte fra Leader-initiativet.

2.   Udgifter i forbindelse med forpligtelser, der er indgået i den nuværende programmeringsperiode, for hvilke betalingerne skal foretages efter slutdatoen for støtteberettigelse for udgifter i denne programmeringsperiode, er berettigede til støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode på de betingelser, der er fastsat i artikel 7 og 8.

Artikel 5

1.   Hvad angår miljøvenligt landbrug og dyrevelfærdsforanstaltninger i de nye medlemsstater, kan der kun ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til udgifter i forbindelse med forpligtelser, der er indgået senest den 31. december 2006 i den nuværende programmeringsperiode, for hvilke betalingerne skal foretages efter denne dato.

2.   Der kan ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til de i stk. 1 omhandlede udgifter fra

a)

slutdatoen for støtteberettigelse af udgifter i den nuværende programmeringsperiode, hvis betalingerne fortsætter efter denne dato, eller

b)

en dato, der ligger før den i litra a) nævnte, men efter den 1. januar 2007, hvis det beløb, der er afsat til programmet og/eller foranstaltningen, allerede er opbrugt.

Programmer for udvikling af landdistrikterne i den nye programmeringsperiode skal indeholde en bestemmelse om de i første afsnit nævnte udgifter.

Artikel 6

1.   Udgifter, der hidrører fra forpligtelser vedrørende udligningsgodtgørelser i ugunstigt stillede områder i de nye medlemsstater, og som ikke vedrører et tidspunkt senere end 2006, kan anmeldes indtil slutdatoen for støtteberettigelse af udgifter i den nuværende programmeringsperiode.

Hvis det beløb, der er bevilget til programmet og/eller foranstaltningen, er brugt op før den slutdato, der er omtalt i første afsnit, men efter den 1. januar 2007, er udestående udgifter i forbindelse med forpligtelser, der ikke vedrører et senere tidspunkt end 2006, dog berettigede til støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode, hvis programmet for udvikling af landdistrikterne for den nye programmeringsperiode træffer bestemmelse om sådanne udgifter.

2.   Udgifter, der hidrører fra forpligtelser vedrørende udligningsgodtgørelser i ugunstigt stillede områder i de nye medlemsstater, og som vedrører årene 2007 og 2008, afholdes af ELFUL og skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 7

1.   Der kan ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til udgifter i forbindelse med flerårige forpligtelser, der vedrører andre områder end miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd, og for hvilke betalingerne skal foretages efter slutdatoen for støtteberettigelse af udgifter i den nuværende programmeringsperiode.

2.   Der kan ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til de i stk. 1 omhandlede udgifter fra:

a)

slutdatoen for støtteberettigelse af udgifterne i den nuværende programmeringsperiode, hvis betalingerne fortsætter efter denne dato, eller

b)

en dato, der ligger før den i litra a) omhandlede, men efter den 1. januar 2007, hvis det beløb, der er afsat til programmet og/eller foranstaltningen, allerede er opbrugt.

Programmer for udvikling af landdistrikterne i den nye programmeringsperiode skal træffe bestemmelse om de i første afsnit omhandlede udgifter.

Artikel 8

1.   Hvad angår operationer i forbindelse med forpligtelser, der ikke er flerårige, hvor der er indgået forpligtelser over for modtagerne før slutdatoen for støtteberettigelse af udgifter i den nuværende programmeringsperiode, kan der ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode fra denne dato til udgifter vedrørende udestående betalinger ud over denne dato, hvis:

a)

den kompetente myndighed i medlemsstaten opdeler operationerne i to adskilte og identificerbare økonomiske og fysiske faser eller udviklingsfaser svarende til de to programmeringsperioder

b)

medfinansierings- og støtteberettigelsesbetingelserne for operationerne i den nye programmeringsperiode er opfyldt.

2.   Hvis midlerne til den nuværende programmeringsperiode er brugt op på en tidligere dato end den i stk. 1 nævnte slutdato, kan der ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til udgifter vedrørende udestående betalinger efter denne tidligere dato, hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

3.   Medlemsstaterne skal i deres programmer for udvikling af landdistrikterne under den nye programmeringsperiode angive, om de benytter de muligheder, der er nævnt i stk. 1 og 2, for de pågældende foranstaltninger.

Afdeling 2

Særlige regler for de nye medlemsstater

Artikel 9

Hvad angår opfyldelse af fællesskabsnormerne og -reglerne i henhold til artikel 33l, stk. 2a og 2b, i forordning (EF) nr. 1257/1999, kan der ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til udgifter i forbindelse med udestående betalinger vedrørende forpligtelser over for modtagere, der er indgået inden slutdatoen for støtteberettigelse af udgifter i den nuværende programmeringsperiode, forudsat at programmet for udvikling af landdistrikterne for den nye programmeringsperiode træffer bestemmelse om sådanne udgifter.

Artikel 10

Der kan ikke ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til betalinger vedrørende følgende foranstaltninger:

a)

rådgivnings- og konsulenttjenesteydelser, jf. artikel 33g i forordning (EF) nr. 1257/1999

b)

supplering af direkte betalinger, jf. artikel 33h i forordning (EF) nr. 1257/1999

c)

supplering af statsstøtte i Malta, jf. artikel 33i i forordning (EF) nr. 1257/1999

d)

støtte til fuldtidslandbrugere i Malta, jf. artikel 33j i forordning (EF) nr. 1257/1999.

KAPITEL 3

Særlig bestemmelse om miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd

Artikel 11

Før udløbet af en periode for opfyldelse af en forpligtelse, der er indgået i henhold til kapitel VI i forordning (EF) nr. 1257/1999, kan medlemsstaterne godkende, at forpligtelsen omdannes til en ny forpligtelse i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 generelt for en periode på fem til syv år, hvis:

a)

en sådan omdannelse er til ubestridelig fordel for miljøet eller dyrevelfærden, og

b)

den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt.

KAPITEL 4

Udgifter til teknisk bistand

Afdeling 1

Udgifter til foranstaltninger, der medfinansieres af EUGFL, Garantisektionen

Artikel 12

1.   Udgifter til forhåndsevalueringen af den nye programmeringsperiode i henhold til artikel 85 i forordning (EF) nr. 1698/2005 kan afholdes af EUGFL, Garantisektionen, i den nuværende programmeringsperiode inden fristen i artikel 39, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1290/2005, hvis loftet på 1 %, jf. artikel 59, stk. 2, i forordning (EF) nr. 817/2004, overholdes.

2.   Der kan ydes støtte til udgifter til den efterfølgende evaluering af den nuværende programmeringsperiode i henhold til artikel 64 i forordning (EF) nr. 817/2004 fra den del af programmet for udvikling af landdistrikterne, der vedrører teknisk bistand, i den nye programmeringsperiode, hvis udgifterne opfylder betingelsen i artikel 66, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005, og programmet træffer bestemmelse herom.

Afdeling 2

Udgifter til foranstaltninger, der medfinansieres af EUGFL, Udviklingssektionen og/eller Garantisektionen

Artikel 13

1.   Udgifter i den nuværende programmeringsperiode, der er opstået efter slutdatoen for støtteberettigelse af udgifterne i denne programmeringsperiode, og som vedrører operationer, der er omfattet af punkt 2 og 3 i regel nr. 11 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1685/2000 (8), med undtagelse af efterfølgende evalueringer, revision og udarbejdelse af slutrapporter, er ikke berettigede til støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode.

2.   Der kan ydes støtte fra den del af de nuværende operationelle programmer eller programmeringsdokumenter for udvikling af landdistrikterne, der vedrører teknisk bistand, til udgifter i den nuværende programmeringsperiode, der er opstået inden slutdatoen for støtteberettigelse af udgifterne i denne programmeringsperiode, og som vedrører operationer, der er omfattet af regel nr. 11, punkt 2.1, første led, og punkt 3, i bilaget til forordning (EF) nr. 1685/2000, herunder forhåndsevaluering i henhold til artikel 85 i forordning (EF) nr. 1698/2005, med henblik på udarbejdelse af programmer for udvikling af landdistrikterne i den nye programmeringsperiode, på de betingelser, der er fastsat i punkt 2.2-2.7 og punkt 3 i nævnte regel.

3.   Der kan ydes støtte fra ELFUL fra den del af programmerne i den nye programmeringsperiode, der vedrører teknisk bistand, til udgifter til den efterfølgende evaluering af den nuværende programmeringsperiode i henhold til artikel 43 i forordning (EF) nr. 1260/1999, hvis udgifterne opfylder artikel 66, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005, og det pågældende program træffer bestemmelse herom.

AFSNIT III

OVERGANGSREGLER FOR FORORDNING (EF) NR. 1268/1999

Artikel 14

Hvad angår foranstaltninger som anført i artikel 2, fjerde, syvende og fjortende led, i forordning (EF) nr. 1268/1999, kan der ydes støtte fra ELFUL i den nye programmeringsperiode til udgifter vedrørende betalinger, der skal foretages efter den 31. december 2006, hvis betingelserne i artikel 71, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 er opfyldt, og programmet for den nye programmeringsperiode træffer bestemmelse herom.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Medlemsstaterne sikrer, at overgangsoperationer omfattet af denne forordning, identificeres tydeligt i deres forvaltnings- og kontrolsystemer.

Artikel 16

Bilag II indeholder en sammenligningstabel over foranstaltningerne i den nuværende og den nye programmeringsperiode.

Artikel 17

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2223/2004 (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 1).

(3)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 173/2005 (EUT L 29 af 2.2.2005, s. 3).

(4)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/2006 (EUT L 208 af 29.7.2006, s. 3).

(5)  EUT L 153 af 30.4.2004, s. 30. Berigtiget udgave i EUT L 231 af 30.6.2004, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1360/2005 (EUT L 214 af 19.8.2005, s. 55).

(6)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2005 (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 23).

(7)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(8)  EFT L 193 af 29.7.2000, s. 39.


BILAG I

Typer af foranstaltninger eller delforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne omfattet af artikel 4, stk. 1, andet afsnit:

Uddannelse

Etablering af unge landbrugere

Førtidspensionering (nye medlemsstater)

Anvendelse af rådgivningstjenester (nye medlemsstater)

Oprettelse af rådgivnings-, vikar- og driftstjenester (alle berørte medlemsstater)/rådgivnings- og konsulenttjenesteydelser (nye medlemsstater)

Investeringer i landbrugsbedrifter

Investeringer i skove

Forarbejdning/afsætning af landbrugs- og skovbrugsprodukter

Jordforbedring, jordfordeling, forvaltning af vandressourcer, landbrugsinfrastruktur

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer samt forebyggende aktioner

Anvendelse/opfyldelse af EF’s regler og normer (nye medlemsstater) — diverse regler

Ordninger for fødevarekvalitet (nye medlemsstater) — forskellige ordninger

Producentsammenslutningers salgsfremstød for kvalitetsprodukter (nye medlemsstater)

Delvis selvforsynende landbrug (nye medlemsstater)

Oprettelse af producentsammenslutninger (nye medlemsstater)

Områder med miljørestriktioner/Natura 2000-betalinger (nye medlemsstater)

Miljøbeskyttelse i forbindelse med landbrug/skovbrug

Skovrejsning på landbrugsarealer (nye medlemsstater)

Skovrejsning på andet end landbrugsarealer

Økologisk stabilitet i skove

Genopretnings- og forebyggelsesforanstaltninger inden for skovbrug/brandbælter

Diversificering uden for bedrifterne

Aktiviteter inden for turisme og håndværk

Basale tjenester — diverse

Renovering/fornyelse og udvikling af landsbyer — forskellige typer operationer

Landdistrikternes natur- og kulturarv — forskellige typer operationer

Leader — drift af de lokale aktionsgrupper og forskellige typer operationer som led i lokale udviklingsstrategier og samarbejde (bortset fra kompetenceudvikling og informationskampagner).


BILAG II

Sammenligningstabel over foranstaltningerne i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999, forordning (EF) nr. 1268/1999 og forordning (EF) nr. 1698/2005

Foranstaltninger omhandlet i forordning (EF) nr. 1257/1999

Koder omhandlet i forordning (EF) nr. 817/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2004 (1)

Kategorier omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2001 (2)

Akser og foranstaltninger omhandlet i forordning (EF) nr. 1698/2005

Koder omhandlet i forordning (EF) nr. 1698/2005

 

Akse 1

Uddannelse, art. 9

c)

113 og 128

Art. 20, litra a), nr. i), og art. 21 Uddannelse og information

111

Etablering af unge landbrugere, art. 8

b)

112

Art. 20, litra a), nr. ii), og art. 22 Etablering af unge landbrugere

112

Førtidspensionering, art. 10, 11 og 12

d)

/

Art. 20, litra a), nr. iii), og art. 23: Førtidspensionering

113

Anvendelse af rådgivningstjenester, art. 21d

y)

/

Art. 20, litra a), nr. iv), og art. 24: Anvendelse af rådgivningstjenester

114

Oprettelse af rådgivnings-, drifts- og vikarordninger, art. 33, tredje led.

Rådgivnings- og konsulenttjenesteydelser, art. 33g

(l)

1303

Art. 20, litra a), nr. v), og art. 25: Oprettelse af drifts-, vikar- og rådgivningstjenester

115

Investeringer i landbrugsbedrifter, art. 4-7

a)

111

Art. 20, litra b), nr. i), og art. 26: Modernisering af landbrugsbedrifter

121

Investeringer i skove med det formål at øge deres økonomiske værdi, etablering af sammenslutninger af skovbrugere, Art. 30, stk. 1, andet og femte led

i)

121

124

Art. 20, litra b), nr. ii), og art. 27: Forbedring af skovenes økonomiske værdi

122

Forarbejdning og afsætning af landbrugs- og skovbrugsprodukter, fremme af nye afsætningsmuligheder for skovbrugsprodukter, art. 25-28, og artikel 30, stk. 1, tredje og fjerde led.

(g)

114

Art. 20, litra b), nr. iii), og art. 28: Forøgelse af værdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter

123

i)

122

Afsætning af kvalitetsprodukter og etablering af kvalitetsordninger, art. 33, fjerde led.

m)

123

 

 

 

Art. 20, litra b), nr. iv) og artikel 29: Samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier

124

Jordforbedring, jordfordeling, forvaltning af vandressourcer, landbrugsinfrastruktur, art. 33, stk. 1, andet, ottende og niende led

j)

1301

Art. 20, litra b), nr. v), og art. 30: Landbrugs- og skovbrugsinfrastruktur

125

k)

1302

q)

1308

r)

1309

Genopbygning og forebyggelse, art. 33, tolvte led

u)

1313

Art. 20, litra b), nr. vi): Genopretning og forebyggelse

126

Opfyldelse af normer, art. 21b og 21c. Opfyldelse af regler, art. 33l, stk. 2 og 2b.

x)

/

Art. 20, litra c), nr. i), og art. 31: Opfyldelse af regler

131

Ordninger for fødevarekvalitet, art. 24b og 24 c

z)

/

Art. 20, litra c), nr. ii), og art. 32: Ordninger for fødevarekvalitet

132

Støtte til producentgruppers salgsfremstød for kvalitetsprodukter, art. 24d

aa)

/

Art. 20, litra c), nr. iii), og art. 33: Information og markedsføring

133

Delvis selvforsynende landbrug, art. 33b

ab)

/

Art. 20, litra d), nr. i), og art. 34: Delvis selvforsynende landbrug

141

Producentsammenslutninger, art. 33d

ac)

/

Art. 20, litra d), nr. ii), og art. 35: Producentsammenslutninger

142

 

Akse 2

Betalinger til ugunstigt stillede bjergområder, art. 13, 14 og 15 og art. 18

e)

/

Art. 36, litra a), nr. i), og art. 37: Betalinger for naturbetingede ulemper i bjergområder

211

Betalinger til ugunstigt stillede områder, andre ugunstigt stillede områder, art. 13 samt 15, 18 og 19

e)

/

Art. 36, litra a), nr. ii), og art. 37: Betalinger i andre områder med ulemper end bjergområder

212

Områder med miljørestriktioner, art. 16

e)

/

Art. 36, litra a), nr. iii), og art. 38: Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (3)

213

Miljøvenligt landbrug, art. 22, 23 og 24

f)

/

Art. 36, litra a), nr. iv), og art. 39: Betalinger for miljøvenligt landbrug

214

Dyrevelfærd, art. 22, 23 og 24.

f)

/

Art. 36, litra a), nr. v), og art. 40: Betalinger for dyrevelfærd

215

Miljøbeskyttelse i forbindelse med dyrevelfærd, art. 33, elvte led.

t)

1312

Miljøbeskyttelse i forbindelse med landbrug, art. 33, elvte led.

t)

1312

Art. 36, litra a), nr. vi), og art. 41: Ikke-produktive investeringer

216

Skovrejsning på landbrugsjord, art. 31

h)

/

Art. 36, litra b), nr. i), og art. 43: Første skovrejsning på landbrugsarealer

221

 

 

 

Art. 36, litra b), nr. ii), og art. 44: Første etablering af skovlandbrugssystemer

222

Skovrejsning på ikke-landbrugsarealer, Art. 30, stk. 1, første led

i)

126

Art. 36, litra b), nr. iii), og art. 45: Første skovrejsning på andre arealer end landbrugsarealer

223

Økologisk stabilitet i skove, Art. 32, stk. 1, første led

i)

127

Art. 36, litra b), nr. iv), og art. 46: Natura 2000-betalinger

224

Økologisk stabilitet i skove, Art. 32, stk. 1, første led

i)

127

Art. 36, litra b), nr. v), og art. 47: Betalinger for miljøvenligt skovbrug

225

Genskabelse og præventive foranstaltninger inden for skovbrug, art. 30, stk. 1, sjette led.

Brandbælter, art. 32, stk. 1, andet led

i)

125

Art. 36, litra b), nr. vi), og art. 48: Genetablering og forebyggende aktioner inden for skovbrug

226

Investeringer med det formål at øge skovenes økologiske og sociale værdi, art. 30, stk. 1, andet led.

Miljøbeskyttelse i forbindelse med skovbrug, art. 33, elvte led.

i)

121

Art. 36, litra b), nr. vii), og art. 49: Ikke-produktive investeringer

227

t)

1312

 

Akse 3

Diversificering, art. 33, syvende led

p)

1307

Art. 52, litra a), nr. i), og art. 53: Diversificering

311

Aktiviteter inden for håndværk, finansieringsteknik,

s)

1311

Art. 52, litra a), nr. ii), og art. 54: Oprettelse og udvikling af virksomheder

312

art. 33, tiende og trettende led

v)

1314

Aktiviteter inden for turisme, art. 33, tiende led

s)

1310

Art. 52, litra a), nr. iii), og art. 55: Fremme af turismen

313

Basale servicefaciliteter, art. 33, femte led

n)

1305

Art. 52, litra b), nr. i), og art. 56: Basale tjenester

321

Renovering og udvikling af landsbyer, art. 33, sjette led

o)

1306

Art. 52, litra b), nr. ii): Fornyelse og udvikling af landsbyer

322

Beskyttelse og bevarelse af landdistrikternes kulturværdier art. 33, sjette led

o)

1306

Art. 52, litra b), nr. iii), og art. 57: Bevarelse og opgradering af natur- og kulturværdien i landdistrikterne

323

 

 

 

Art. 52, litra c), og art. 58 Uddannelse og information

331

Lokale partnerskabers forvaltning af integrerede strategier for udvikling af landdistrikterne, art. 33, fjortende led

w)

1305-11305-2

Art. 52, litra d), og art. 59: Kompetenceudvikling, informationskampagne og gennemførelse

341

 

Akse 4

Foranstaltninger i henhold til meddelelsen om Leader+ samt Leader+-lignende foranstaltninger, art. 33f

 

Art. 63, litra a): Lokale udviklingsstrategier

41

Foranstaltning 1: Lokale strategier

Mht. konkurrenceevne: alle de gamle koder omhandlet i forordning (EF) nr. 817/2004 og (EF) nr. 438/2001, der svarer til akse 1.

411 konkurrenceevne

Mht. arealforvaltning/miljø: alle de gamle koder under forordning (EF) nr. 817/2004 og (EF) nr. 438/2001, der svarer til akse 2.

412 miljø/arealforvaltning

Mht. diversificering/livskvalitet: alle de gamle koder omhandlet i forordning (EF) nr. 817/2004 og (EF) nr. 438/2001, der svarer til akse 3, plus følgende kategorier fra forordning (EF) nr. 438/2001: 161-164, 166, 167, 171-174, 22-25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 og 36.

413 livskvalitet/diversificering

Foranstaltninger i henhold til meddelelsen om Leader+ samt Leader+-lignende foranstaltninger, art. 33f

/

 

 

 

Foranstaltning 2: Samarbejde

 

1305-3

1305-4

Art. 63, litra b): Samarbejde

421

Foranstaltninger i henhold til meddelelsen om Leader+ samt Leader+-lignende foranstaltninger, art. 33f

/

 

 

 

Foranstaltning 3: Drift af de lokale aktionsgrupper

 

1305-1

1305-2

Art. 63, litra c): Drift af de lokale aktionsgrupper, informationstiltag

431

Foranstaltninger i henhold til meddelelsen om Leader+ samt Leader+-lignende foranstaltninger, art. 33f

/

 

 

 

Foranstaltning 3: Netværk

 

1305-5

Art. 66, stk. 3, og art. 68 Nationale landdistriktnetværk

511

Teknisk bistand

 

 

Teknisk bistand

 

Teknisk bistand:

 

411-415

Art. 66, stk. 2: Teknisk bistand

511

art. 49. Regel nr. 11 i bilaget til forordning (EF) nr. 1685/2000

ad)

 

Art. 66, stk. 3: Nationale netværk

511

Foranstaltninger omhandlet i forordning (EF) nr. 1268/1999

 

 

Foranstaltninger omhandlet i forordning (EF) nr. 1698/2005

 

Landbrugsproduktionsmetoder, der tager sigte på beskyttelse af miljøet og bevarelse af landskabet,

art. 2, fjerde led

/

/

Art. 36, litra a), nr. iv), og art. 39: Betalinger for miljøvenligt landbrug

214

Oprettelse af producentgrupper,

art. 2, syvende led

/

/

Art. 20, litra d), nr. ii), og art. 35: Producentsammenslutninger

142

Skovbrug, art. 2, fjortende led

/

/

Art. 36, litra b), nr. i), og art. 43: Første skovrejsning på landbrugsarealer

221


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 25.

(2)  EFT L 63 af 3.3.2001, s. 21.

(3)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.


Top