EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0138

Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser

OJ L 384, 29.12.2006, p. 92–93 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 541–542 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 246 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/138/oj

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/92


RÅDETS DIREKTIV 2006/138/EF

af 19. december 2006

om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det midlertidige merværdiafgiftsystem i direktiv 77/388/EØF (1) for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser blev ved Rådets direktiv 2006/58/EF af 27. juni 2006 om ændring af Rådets direktiv 2002/38/EF hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser (2) forlænget til den 31. december 2006.

(2)

Det har endnu ikke været muligt at vedtage bestemmelser om leveringsstedet for tjenester og om en mere generel elektronisk mekanisme. Eftersom den lovgivningsmæssige situation og forholdene, som begrundede en forlængelse til den 31. december 2006, ikke har ændret sig, og for at undgå et hul i merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser, bør ordningerne forsætte med at fungere frem til den 31. december 2008.

(3)

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftsystem, som er en omarbejdning af direktiv 77/388/EØF, bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

I betragtning af sagens hastende karakter og for at undgå et juridisk tomrum er det bydende nødvendigt, at der indrømmes en undtagelse fra den seksugersfrist, der er nævnt i del I, punkt 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 56, stk. 3 affattes således:

»3.   Stk. 1, litra j) og k) og stk. 2 anvendes indtil den 31. december 2008.«

2)

Artikel 57, stk. 2, affattes således:

»2.   Stk. 1 anvendes indtil den 31. december 2008.«

3)

Artikel 59, stk. 2, affattes således:

»2.   Indtil den 31. december 2008 anvender medlemsstaterne artikel 58, litra b), i forbindelse med radio- og tv-spredningstjenester omhandlet i artikel 56, stk. 1, litra j), når de leveres til ikke-afgiftspligtige personer, der er etableret eller har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i en medlemsstat, af en afgiftspligtig person, der har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted uden for Fællesskabet, hvorfra ydelserne leveres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller et sådant forretningssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted uden for Fællesskabet.«

4)

Artikel 357 affattes således:

»Artikel 357

Dette kapitel anvendes indtil den 31. december 2008.«

Artikel 2

Gennemførelse af direktivet

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft, for at efterkomme dette direktiv med virkning fra den 1. januar 2007. De meddeler Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1). Ophævet ved direktiv 2006/112/EF (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 174 af 28.6.2006, s. 5.


Top