EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1719

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet Aktive unge for perioden 2007-2013

OJ L 327, 24.11.2006, p. 30–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 003 P. 10 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 003 P. 10 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 176 - 190

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1288 . Latest consolidated version: 25/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1719/oj

24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/30


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1719/2006/EF

af 15. november 2006

om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) indfører unionsborgerskab og bestemmer, at målene for Fællesskabets indsats inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom bl.a. er at tilskynde til udvikling af udvekslingen af unge og ungdomsledere og et højt uddannelsesniveau.

(2)

EU-traktaten bygger på principperne frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling. Fremme af aktivt medborgerskab blandt unge skal medvirke til at udvikle disse værdier.

(3)

Ved afgørelse nr. 1031/2000/EF (4) af 13. april 2000 oprettede Europa-Parlamentet og Rådet et EF-handlingsprogram for unge. Erfaringerne fra dette program viser, at samarbejdet og Fællesskabets indsats på dette område bør videreføres og udvides.

(4)

Ved afgørelse nr. 790/2004/EF (5) af 21. april 2004 har Europa-Parlamentet og Rådet oprettet et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet.

(5)

På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev der opstillet et strategisk mål for EU, der bl.a. indebærer en aktiv beskæftigelsespolitik med større vægt på livslang læring, og som Det Europæiske Råd supplerede med en strategi for bæredygtig udvikling på mødet i Göteborg den 15. og 16. juni 2001.

(6)

I Laeken-erklæringen, der er knyttet som bilag til Det Europæiske Råds formandskabskonklusioner af 14. og 15. december 2001, bekræftes det, at en af EU's grundlæggende udfordringer er at bringe borgerne, navnlig de unge, nærmere på det europæiske projekt og de europæiske institutioner.

(7)

Den 21. november 2001 vedtog Kommissionen hvidbogen »Et nyt afsæt for europæisk ungdom«, som indeholder et forslag om en samarbejdsramme på ungdomsområdet, der først og fremmest skal styrke deltagelse, information, volontørtjeneste blandt unge og et bedre kendskab til ungdomsområdet. Europa-Parlamentet tilsluttede sig Kommissionens forslag i sin beslutning af 14. maj 2002 (6).

(8)

Med den resolution, der blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. juni 2002 (7), indførtes der bl.a. en åben koordineringsmetode til anvendelse på prioriteterne deltagelse, information, unges frivillige arbejde og større forståelse af og viden om unge. Der skal tages hensyn hertil i forbindelse med gennemførelsen af »Aktive unge«-programmet (i det følgende benævnt »programmet«).

(9)

Rådet understreger i sine konklusioner af 6. maj 2003 (8), at det er nødvendigt at opretholde og udvikle de eksisterende fællesskabsinstrumenter, der særlig berører de unge, og som er af væsentlig betydning for udviklingen af medlemsstaternes samarbejde vedrørende unge, samt endvidere, at disse instrumenters prioriteter og mål bør tilpasses rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet.

(10)

Det Europæiske Råd vedtog på forårsmødet den 22. og 23. marts 2005 den europæiske ungdomspagt som et af de instrumenter, der skal bidrage til at nå Lissabon-målene om vækst og beskæftigelse. Pagten fokuserer på tre områder: beskæftigelse, integration og social fremgang; uddannelse, erhvervsuddannelse og mobilitet; forening af arbejdsliv og familieliv.

(11)

Fællesskabets indsats bidrager bl.a. til uddannelser og erhvervsuddannelser af høj kvalitet og bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. traktatens artikel 3, stk. 2.

(12)

Der bør gøres en indsats for at dække handicappedes særlige behov.

(13)

Det er nødvendigt at fremme aktivt medborgerskab og ved gennemførelse af aktionerne at gøre en særlig indsats for at bekæmpe alle former for udstødelse og forskelsbehandling, herunder på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, jf. traktatens artikel 13, stk. 1.

(14)

EU's kandidatlande og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har i medfør af aftalerne med de pågældende lande ret til at deltage i fællesskabsprogrammerne.

(15)

Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 vedtog »Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration«, hvori det hedder, at fællesskabsprogrammerne bør åbnes for de lande, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, på grundlag af rammeaftaler mellem Fællesskabet og de pågældende lande.

(16)

Der bør vedtages bestemmelser om at åbne programmet for Schweiz.

(17)

I Barcelona-erklæringen, som blev vedtaget på Euro-Middelhavs-konferencen i 1995, hedder det, at ungdomsudvekslinger bør være et middel til at forberede kommende generationer på et tættere samarbejde mellem Euro-Middelshavs-partnerne, idet menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal respekteres.

(18)

På grundlag af Kommissionens meddelelse »Det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd« fremhæver Rådet i sine konklusioner af 16. juni 2003, at Fællesskabets tilgang kan bygge på forstærket kulturelt samarbejde, gensidig forståelse og samarbejde inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse med nabolandene.

(19)

Midtvejsrapporterne om det nuværende program for unge har sammen med den offentlige høring om Fællesskabets fremtidige aktiviteter inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender afsløret et stort og på flere måder stigende behov for fortsat samarbejde og mobilitet inden for ungdomsområdet på EU-niveau, og der opfordres kraftigt til at anvende en enklere, mere brugervenlig og fleksibel tilgang til gennemførelse af indsatsen.

(20)

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning kan programgennemførelsen forenkles ved hjælp af engangsfinansiering, enten i forbindelse med støtte til programdeltagere eller i forbindelse med fællesskabsstøtte til de strukturer, der oprettes på nationalt plan til programforvaltning.

(21)

Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at sikre løbende tilsyn med og evaluering af dette program, navnlig med henblik på tilpasning af prioriteterne for gennemførelse af foranstaltningerne. Dette tilsyn og denne evaluering bør omfatte målelige og relevante mål og indikatorer.

(22)

Programmet skal have så fleksibelt et retsgrundlag, at aktionerne i givet fald kan tilpasses nye behov i perioden 2007-2013, og de uhensigtsmæssigt detaljerede bestemmelser fra det tidligere program kan undgås. Denne afgørelse bør derfor begrænses til generiske definitioner af aktionerne og deres vigtigste administrative og finansielle ledsagebestemmelser.

(23)

Der bør sikres en korrekt afslutning af programmet, navnlig med hensyn til videreførelsen af flerårige forvaltningsforanstaltninger, f.eks. finansiering af teknisk og administrativ bistand. Fra den 1. januar 2014 vil den tekniske og administrative bistand om nødvendigt sikre forvaltningen af aktioner, som endnu ikke er afsluttet ved udgangen af 2013.

(24)

Der bør gøres brug af de særlige regler i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (9) og dens gennemførelsesbestemmelser samt af de undtagelser fra disse tekster, der er nødvendige på grund af støttemodtagernes karakter og aktionernes art.

(25)

Der bør træffes passende foranstaltninger med henblik på at forebygge uregelmæssigheder og svig samt inddrive midler, der er gået tabt eller udbetalt eller anvendt uretmæssigt.

(26)

I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (10) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

(27)

Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da de forudsætter multilaterale partnerskaber, tværnationale mobilitetsforanstaltninger samt udveksling af information på europæisk plan, og kan derfor på grund af den tværnationale og multilaterale dimension af de foreslåede aktioner og foranstaltninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(28)

De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne afgørelse, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (11).

(29)

Der bør vedtages overgangsforanstaltninger med henblik på at føre tilsyn med de aktioner, der er påbegyndt inden den 31. december 2006, i henhold til afgørelse nr. 1031/2000/EF og afgørelse nr. 790/2004/EF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af programmet

1.   Ved denne afgørelse oprettes EF-handlingsprogrammet »Aktive unge«, i det følgende benævnt »programmet«, som tager sigte på at udvikle et samarbejde på ungdomsområdet inden for EU.

2.   Programmet gennemføres i perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013.

Artikel 2

Programmets generelle mål

1.   Programmet har følgende generelle mål:

a)

at fremme aktivt medborgerskab blandt unge i almindelighed og europæisk medborgerskab i særdeleshed

b)

at skabe solidaritet og fremme tolerancen blandt unge, navnlig for at styrke den sociale samhørighed i EU

c)

at fremme den gensidige forståelse mellem unge i forskellige lande

d)

at bidrage til at forbedre kvaliteten af de systemer, der støtter unges aktiviteter, og kapaciteten inden for civilsamfundets organisationer på ungdomsområdet

e)

at fremme europæisk samarbejde på ungdomsområdet.

2.   Programmets generelle mål supplerer de mål, Fællesskabet forfølger på andre områder, navnlig inden for livslang læring, herunder erhvervsuddannelse og ikke-formel og uformel læring, samt på andre områder som f.eks. kultur, sport og beskæftigelse.

3.   Programmets generelle mål bidrager til at udvikle EU's politikker, navnlig anerkendelse af Europas kulturelle, multikulturelle og sproglige mangfoldighed, fremme af social samhørighed og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion og tro, handicap, alder og seksuel orientering samt bæredygtig udvikling.

Artikel 3

Programmets specifikke mål

Programmet har følgende specifikke mål:

1)

Under det generelle mål at fremme aktivt medborgerskab blandt unge i almindelighed og europæisk medborgerskab i særdeleshed:

a)

at give unge og ungdomsorganisationerne mulighed for at deltage i samfundets udvikling i almindelighed og i EU's udvikling i særdeleshed

b)

at give unge et tilhørsforhold til EU

c)

at fremme unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa

d)

at fremme unges mobilitet i Europa

e)

at fremme tværkulturel læring blandt unge

f)

at fremme EU's grundlæggende værdier blandt unge, navnlig respekt for menneskeværdighed, lighed, respekt for menneskerettighederne, tolerance og ikke-forskelsbehandling

g)

at befordre initiativ, iværksætterånd og kreativitet

h)

at lette inddragelse af vanskeligt stillede unge i programmet, herunder handicappede unge

i)

at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til deltagelse i programmet og fremme ligestilling mellem kønnene i aktionerne

j)

at tilvejebringe ikke-formelle og uformelle læringsmuligheder med en europæisk dimension og skabe innovative muligheder i forbindelse med aktivt borgerskab.

2)

Under det generelle mål at skabe solidaritet og fremme tolerancen blandt unge, navnlig for at styrke den sociale samhørighed i EU:

a)

at give unge mulighed for at udtrykke deres personlige engagement gennem volontørarbejde på europæisk eller internationalt plan

b)

at inddrage unge i aktioner, der fremmer solidariteten mellem borgere i EU.

3)

Under det generelle mål at fremme gensidig forståelse mellem unge i forskellige lande:

a)

at skabe udvekslinger og en tværkulturel dialog mellem unge europæere og unge i nabolandene

b)

at bidrage til at forbedre kvaliteten af støttestrukturer for unge i disse lande og styrke den rolle, som personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, spiller

c)

sammen med andre lande at udvikle temabaserede samarbejdsprojekter, hvor unge og personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, inddrages.

4)

Under det generelle mål at bidrage til at forbedre kvaliteten af de systemer, der støtter unges aktiviteter, og kapaciteten inden for civilsamfundets organisationer på ungdomsområdet:

a)

at bidrage til etableringen af netværk mellem de berørte organisationer

b)

at fremme uddannelse af og samarbejde mellem personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer

c)

at fremme innovation med hensyn til udvikling af aktiviteter til fordel for unge

d)

at bidrage til forbedret information af unge, idet der især skal lægges vægt på handicappede unges adgang

e)

at støtte regionale og lokale organers langsigtede ungdomsprojekter og initiativer

f)

at lette anerkendelsen af den ikke-formelle læring og de kvalifikationer, som unge erhverver gennem deltagelse i programmet

g)

at udveksle eksempler på god praksis.

5)

Under det generelle mål at fremme europæisk samarbejde på ungdomsområdet med særlig fokus på det regionale og lokale niveau:

a)

at tilskynde til udveksling af eksempler på god praksis og samarbejde mellem forvaltninger og de politisk ansvarlige på alle niveauer

b)

at fremme en struktureret dialog mellem de politisk ansvarlige og unge

c)

at forbedre kendskabet til og forståelsen af unge

d)

at bidrage til samarbejdet mellem forskellige nationale og internationale volontøraktiviteter for unge.

Artikel 4

Programmets aktioner

Programmets generelle og specifikke mål gennemføres ved hjælp af følgende aktioner, som beskrives nærmere i bilaget:

1)

Ungdom for Europa

Denne aktion tager sigte på

at støtte udveksling af unge med det formål at øge deres mobilitet

at støtte ungdomsinitiativer samt projekter og aktiviteter vedrørende deltagelse i det demokratiske liv, for at udvikle unges medborgerskab og gensidig forståelse blandt unge.

2)

Europæisk volontørtjeneste

Denne aktion tager sigte på at støtte unges deltagelse i forskellige former for volontørarbejde inden for og uden for EU.

3)

Unge i verden

Denne aktion tager sigte på:

at støtte projekter med de partnerlande, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, navnlig udveksling af unge og personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer

at støtte initiativer, som styrker den gensidige forståelse, solidaritetsfølelsen og tolerancen blandt unge, samt udviklingen af samarbejdet på ungdomsområdet og i civilsamfundet i disse lande.

4)

Ungdomsstøttesystemer

Denne aktion tager sigte på at støtte organer, som på europæisk plan er aktive på ungdomsområdet, navnlig driften af ungdoms-ngo'er, oprettelse af netværk for sådanne ngo'er og rådgivning til dem, der udvikler projekter, på at sikre kvalitet ved hjælp af udveksling og uddannelse samt oprettelse af netværk for personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, og på at fremme innovation og kvalitet, oplyse unge, udvikle de strukturer og aktiviteter, der er nødvendige, for at programmet kan nå disse mål, samt fremme partnerskaber med lokale og regionale organer.

5)

Støtte til europæisk samarbejde på ungdomsområdet

Denne aktion tager sigte på

at skabe en struktureret dialog mellem de forskellige aktører på ungdomsområdet, navnlig de unge selv, personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, og de politisk ansvarlige

at støtte ungdomsseminarer om sociale, kulturelle og politiske emner, som unge er interesserede i

at bidrage til udviklingen af politiksamarbejde på ungdomsområdet

at fremme udviklingen af de netværk, som er nødvendige for at opnå en bedre forståelse af ungdommen.

Artikel 5

Deltagelse i programmet

1.   Programmet er åbent for deltagelse af følgende lande, i det følgende benævnt deltagerlandene:»«

a)

medlemsstaterne

b)

EFTA-lande, som er parter i EØS-aftalen, i henhold til bestemmelserne i nævnte aftale

c)

de kandidatlande, som er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, i overensstemmelse med de overordnede principper og de generelle vilkår og ordninger, der er fastsat i rammeaftaler med disse lande om deres deltagelse i Fællesskabets programmer

d)

de vestlige Balkanlande i henhold til de ordninger, som skal fastsættes sammen med disse lande på grundlag af rammeaftaler om deres deltagelse i Fællesskabets programmer

e)

Schweiz, under forudsætning af at der indgås en bilateral aftale med dette land.

2.   De aktioner, der er omhandlet i punkt 2 og 3 i bilaget, kan gennemføres i samarbejde med tredjelande, som har indgået aftaler med Fællesskabet, der er relevante for ungdomsområdet, i det følgende benævnt »partnerlande«.

Dette samarbejde gennemføres, hvor det er relevant, ved hjælp af supplerende bevillinger fra partnerlandene, som tilvejebringes efter procedurer, der aftales med disse lande.

Artikel 6

Adgang til programmet

1.   Programmet skal støtte nonprofit-projekter, der henvender sig til unge, ungdomsgrupper, personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, nonprofit-organisationer og i visse begrundede tilfælde andre partnere, der er aktive på ungdomsområdet.

2.   Medmindre andet følger af bilagets bestemmelser om aktionernes gennemførelse, henvender programmet sig til unge i alderen 15-28 år, selv om visse aktioner er åbne for unge helt ned til 13 år eller op til 30 år.

3.   Støttemodtagerne skal have lovligt ophold i et land, der deltager i aktionen, eller, afhængigt af aktionens art, et partnerland.

4.   Alle unge skal uden forskelsbehandling have adgang til programmets aktiviteter, forudsat at bestemmelserne i bilaget overholdes. Kommissionen og deltagerlandene sørger for, at der gøres en særlig indsats for unge, som har særlig vanskeligt ved at deltage i programmet af uddannelsesmæssige, sociale, fysiske, mentale, økonomiske eller kulturelle grunde, eller fordi de bor i fjerntliggende områder.

5.   Deltagerlandene bestræber sig på at træffe passende foranstaltninger, så deltagerne i programmet kan få adgang til lægehjælp i overensstemmelse med fællesskabsrettens bestemmelser. Hjemlandet bestræber sig på at træffe passende foranstaltninger, så deltagerne i den europæiske volontørtjeneste kan bevare deres sociale beskyttelse. Deltagerlandene bestræber sig desuden på at vedtage passende foranstaltninger i overensstemmelse med traktaten for at fjerne eventuelle retlige og administrative hindringer for deltagelse i programmet.

Artikel 7

Internationalt samarbejde

Programmet giver også mulighed for samarbejde med internationale organisationer, der har kompetence på ungdomsområdet, navnlig Europarådet.

Artikel 8

Gennemførelse af programmet

1.   Kommissionen påser, at de aktioner, der er omfattet af programmet, gennemføres i overensstemmelse med bilaget.

2.   Kommissionen og deltagerlandene træffer passende foranstaltninger for at udvikle strukturer på europæisk, nationalt og om nødvendigt regionalt eller lokalt plan med henblik på at realisere programmets mål og få det fulde udbytte af programmets aktioner.

3.   Kommissionen og deltagerlandene træffer passende foranstaltninger for at tilskynde til anerkendelse af ikke-formel og uformel læring for unge, f. eks. ved hjælp af attester eller beviser, der tager hensyn til den nationale situation, og som anerkender den erfaring, støttemodtagerne har indhøstet, og attesterer, at de unge og personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, har deltaget direkte i en aktion under programmet. Dette mål kan forstærkes gennem komplementaritet med andre fællesskabsaktioner, som er omhandlet i artikel 11.

4.   Kommissionen sikrer i samarbejde med deltagerlandene, at Fællesskabets finansielle interesser beskyttes på passende vis ved at indføre foranstaltninger, der er effektive, rimelige og har afskrækkende virkning, samt administrativ kontrol og sanktioner.

5.   Kommissionen og deltagerlandene sørger for passende offentlig information om de aktioner, der modtager støtte fra programmet.

6.   Deltagerlandene skal:

a)

træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at programmet fungerer gnidningsløst på nationalt plan, og at det inddrager de parter, der er berørt af de forskellige ungdomsaspekter i overensstemmelse med national praksis

b)

oprette eller udpege og føre tilsyn med nationale kontorer, som forvalter gennemførelsen af programmets aktioner på nationalt niveau i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og i overensstemmelse med følgende kriterier:

i)

et organ, der er oprettet eller udpeget som nationalt kontor, skal være en juridisk person eller være en del af en organisation, der er en juridisk person (og være underlagt deltagerlandets lovgivning). Et ministerium kan ikke udpeges som nationalt kontor

ii)

organet skal råde over tilstrækkeligt personale med de rette kvalifikationer til at kunne varetage internationale samarbejdsopgaver, relevante infrastrukturer og en administrativ sammenhæng, som tillader det at undgå enhver interessekonflikt

iii)

organet skal kunne anvende bestemmelserne for forvaltning af midler og de kontraktmæssige betingelser, der er fastsat på fællesskabsplan

iv)

organet skal have tilstrækkelige finansielle garantier (helst fra en offentlig myndighed) og have en forvaltningskapacitet, der står i forhold til omfanget af de fællesskabsmidler, det får til opgave at forvalte

c)

påtage sig ansvaret for, at de i litra b) omhandlede nationale kontorer forvalter de bevillinger, der overføres til dem med henblik på tildeling af støtte til projekter, forsvarligt. Navnlig påhviler det dem at sikre, at de nationale kontorer overholder principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og ikke-kumulering med andre fællesskabsmidler, og at sørge for at inddrive eventuelt skyldige midler fra støttemodtagerne

d)

træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre revision og finansiel overvågning af de i litra b) omhandlede nationale kontorer, og navnlig:

i)

før det nationale kontor påbegynder arbejdet, give Kommissionen den nødvendige garanti for, at de relevante procedurer, kontrolordninger, regnskabssystemer og udbuds- og støttetildelingsprocedurer findes og anvendes i det nationale kontor i overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning

ii)

ved udgangen af hvert regnskabsår forsikre Kommissionen om, at de nationale kontorers finansielle systemer og procedurer er pålidelige og deres regnskaber korrekte

iii)

i tilfælde af uregelmæssigheder, forsømmelighed eller svig fra de i litra b) omhandlede nationale kontorers side, som medfører, at Kommissionen skal inddrive midler hos det nationale kontor, påtage sig ansvaret for ikke-inddrevne midler.

7.   Som led i proceduren i artikel 10, stk. 1, kan Kommissionen for hver af de aktioner, der er beskrevet i bilaget, vedtage retningslinjer for at tilpasse programmets aktioner til en eventuel ændring af prioriteterne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet.

Artikel 9

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 10

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages for så vidt angår følgende emneområder efter proceduren i artikel 9, stk. 2:

a)

programmets gennemførelsesbestemmelser, herunder det årlige arbejdsprogram

b)

den generelle ligevægt mellem programmets forskellige aktioner

c)

på det finansielle område, kriterierne (navnlig de unges andel af befolkningen, BNP og geografisk afstand mellem lande) for den vejledende fordeling af midler mellem medlemsstaterne til aktioner, der forvaltes decentralt

d)

overvågningen af aftalen, jf. punkt 4.2 i bilaget, herunder det årlige arbejdsprogram og årsrapporten fra Europæisk Ungdomsforum

e)

bestemmelserne for evaluering af programmet

f)

bestemmelserne for attestering af de unges deltagelse i aktionerne

g)

bestemmelserne for tilpasning af programmets aktioner, jf. artikel 8, stk. 7.

2.   De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages for så vidt angår de øvrige emneområder efter proceduren i artikel 9, stk. 3.

Artikel 11

Komplementaritet i forhold til andre fællesskabsaktioner

1.   Kommissionen sikrer komplementariteten mellem programmet og andre af Fællesskabets aktionsområder, navnlig almen uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, medborgerskab, sport, sprog, beskæftigelse, sundhed, forskning, iværksætterånd, EU's optræden udadtil, social integration, ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling.

2.   Programmets midler kan slås sammen med andre fællesskabsinstrumenters midler, for så vidt de er forenelige, for at gennemføre aktioner, der opfylder mål, som er fælles for programmet og de pågældende instrumenter.

3.   Kommissionen og medlemsstaterne satser på de af programmets aktioner, som bidrager til udvikling af målene inden for andre af Fællesskabets aktionsområder, navnlig almen uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur og sport, sprog, social integration, ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling.

Artikel 12

Komplementaritet i forhold til nationale politikker og instrumenter

1.   Deltagerlandene kan ansøge Kommissionen om ret til at betegne nationale, regionale eller lokale aktioner svarende til dem, der er omhandlet i artikel 4, som europæiske aktioner.

2.   Et deltagerland kan stille nationale finansielle midler, som skal forvaltes efter programmets regler, til rådighed for støttemodtagere og anvende programmets decentrale strukturer til dette formål, forudsat at det sørger for den supplerende pro rata finansiering af disse strukturer.

Artikel 13

Generelle finansielle bestemmelser

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program er for den i artikel 1 nævnte periode fastsat til 885 000 000 EUR.

2.   De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

Artikel 14

Finansielle bestemmelser vedrørende støttemodtagerne

1.   Juridiske og fysiske personer kan modtage støtte under programmet.

2.   Kommissionen kan, afhængigt af støttemodtagernes profil og aktionernes art, bestemme at fritage dem for kontrol med hensyn til de faglige kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for at fuldføre aktionen eller arbejdsprogrammet. Kommissionen skal respektere proportionalitetsprincippet ved fastsættelse af kravene for det finansielle støttebeløb under hensyn til modtagernes profil, alder, arten af deres aktion og det finansielle støttebeløbs størrelse.

3.   Afhængigt af aktionens art kan den finansielle støtte tage form af tilskud eller stipendier. Kommissionen kan også uddele priser for aktioner eller projekter, som gennemføres under programmet. Afhængigt af aktionens art kan der gives tilladelse til at anvende faste tilskudsbeløb og/eller tariffer baseret på enhedspriser.

4.   I tilfælde af støtte til aktioner bør aftaler undertegnes senest to måneder efter, at der blev givet tilsagn om støtten.

5.   Driftstilskud inden for programmets rammer til organisationer, som er aktive på europæisk plan, som defineret i artikel 162 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (12), skal ikke automatisk nedtrappes gradvis, hvis de fornyes, jf. artikel 113, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

6.   I overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 kan Kommissionen overlade offentligretlige opgaver og navnlig budgetgennemførelsesopgaver til de strukturer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i denne afgørelse.

7.   I medfør af artikel 38, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 gælder den i nærværende artikels stk. 6 beskrevne mulighed også for strukturer i alle deltagerlande.

Artikel 15

Tilsyn og evaluering

1.   Kommissionen sørger for regelmæssigt tilsyn med programmet set i forhold til målene. Tilsynet omfatter de rapporter, der er nævnt i stk. 3, og specifikke aktiviteter. Kommissionens konsultationer om dette tilsyn skal inddrage unge.

2.   Kommissionen sørger for regelmæssig, uafhængig og ekstern evaluering af programmet.

3.   Deltagerlandene sender senest den 30. juni 2010 en rapport om gennemførelsen af programmet og senest den 30. juni 2015 en rapport om virkningerne af programmet til Kommissionen.

4.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget:

a)

en midtvejsrapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter ved gennemførelsen af programmet senest den 31. marts 2011

b)

en meddelelse om videreførelsen af programmet senest den 31. december 2011

c)

en endelig rapport om gennemførelsen af programmet senest den 31. marts 2016.

Artikel 16

Overgangsbestemmelse

Aktioner, der indledes inden den 31. december 2006 på grundlag af afgørelse nr. 1031/2000/EF og afgørelse nr. 790/2004/EF, forvaltes indtil deres afslutning efter bestemmelserne i nævnte afgørelser.

Bevillinger kan om nødvendigt opføres i budgettet efter 2013 til dækning af udgifter til teknisk og administrativ bistand, som er nødvendig for at kunne forvalte aktioner, som endnu ikke er afsluttet den 31. december 2013. Det udvalg, der er omhandlet i artikel 8 i afgørelse nr. 1031/2000/EF, erstattes af det udvalg, der er omhandlet i artikel 9 i nærværende afgørelse.

I henhold til artikel 18 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 kan bevillinger svarende til formålsbestemte indtægter, som stammer fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb under afgørelse nr. 1031/2000/EF og afgørelse nr. 790/2004/EF, stilles til rådighed for programmet.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. november 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

P. LEHTOMÄKI

Formand


(1)  EUT C 234 af 22.9.2005, s. 46.

(2)  EUT C 71 af 22.3.2005, s. 34.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 25.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 24.7.2006 (EUT C 251 E af 17.10.2006, s. 20) og Europa-Parlamentets holdning af 25.10.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  EFT L 117 af 18.5.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(5)  EUT L 138 af 30.4.2004, s. 24.

(6)  EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 145.

(7)  EFT C 168 af 13.7.2002, s. 2.

(8)  EUT C 115 af 15.5.2003, s. 1.

(9)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(10)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(11)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(12)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


BILAG

Med de aktioner, der gennemføres for at realisere programmets generelle og specifikke mål, ydes der støtte til projekter af begrænset omfang, som fremmer unges aktive deltagelse, idet projekternes synlighed og virkninger sikres på europæisk plan.

Der stilles ikke krav om særlig erfaring eller kvalifikationer for, at de unge kan deltage i programmet, undtagen i undtagelsestilfælde.

Programmet bør gennemføres på en brugervenlig måde.

Programmet bør befordre initiativ, iværksætterånd og kreativitet blandt unge, fremme deltagelse i programmet af vanskeligt stillede unge, herunder handicappede unge, og sikre ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til deltagelse i programmet og fremme ligestilling mellem kønnene i aktionerne.

Deltagelse i aktionerne er mulig, forudsat at der er passende forsikringsdækning til at sikre de unge under gennemførelsen af programmets aktiviteter.

AKTIONER

Aktionerne gennemføres ved hjælp af følgende foranstaltninger:

Aktion 1 — Ungdom for Europa

Denne aktion tager sigte på at fremme aktivt medborgerskab og gensidig forståelse blandt unge ved hjælp af følgende foranstaltninger:

1.1.   Ungdomsudvekslinger

Ungdomsudvekslinger giver en eller flere grupper af unge mulighed for at blive modtaget af en gruppe i et andet land med det formål at gennemføre et aktivitetsprogram i fællesskab. De er i princippet rettet mod unge i alderen 13-25 år.

Disse aktiviteter, der er baseret på tværnationale partnerskaber mellem de forskellige aktører inden for et projekt, indebærer aktiv deltagelse af de unge og sigter mod at give de unge mulighed for at opdage og gøre sig bekendt med forskellige sociale og kulturelle situationer og give dem lejlighed til at lære af hinanden og skærpe deres bevidsthed om at være europæiske medborgere. Støtten er hovedsagelig rettet mod multilaterale mobilitetsaktiviteter for grupper, men udelukker ikke bilaterale aktiviteter af samme type.

Bilaterale gruppeudvekslinger er navnlig berettiget, hvis det drejer sig om en første europæisk aktivitet eller en aktivitet inden for mindre eller lokale sammenslutninger uden erfaring på europæisk niveau. Udvekslinger for vanskeligt stillede unge kan især komme på tale for at fremme deres deltagelse i programmet.

Under denne foranstaltning kan der også ydes støtte til forberedelses- og opfølgningsaktiviteter, som sigter mod at styrke de unges aktive deltagelse i projekter, navnlig aktiviteter, der skal hjælpe de unge på sprogligt og tværkulturelt niveau.

1.2.   Støtte til unges egne initiativer

Under denne foranstaltning ydes der støtte til projekter, hvor unge aktivt og direkte deltager i aktiviteter, som de selv har udtænkt, og hvori de er hovedaktører, med det formål at fremme initiativ, iværksætterånd og kreativitet. Denne foranstaltning er i princippet rettet mod unge i alderen 18-30 år, men visse initiativer kan f.eks. gennemføres af unge, som er fyldt 15, forudsat at det sker inden for passende rammer.

Denne foranstaltning støtter gruppeprojekter, der er udtænkt på lokalt, regionalt og nationalt plan, og tilknytning af lignende projekter i forskellige lande med det sigte at styrke deres europæiske karakter og fremme samarbejde og udveksling af erfaringer blandt unge.

Der tages navnlig hensyn til vanskeligt stillede unge.

1.3.   Projekter om demokratisk deltagelse

Under denne foranstaltning ydes der støtte til projekter og aktiviteter, som sigter mod at fremme unges deltagelse i det demokratiske liv. Disse projekter og aktiviteter fremmer de unges aktive engagement i samfundet på lokalt, regionalt eller nationalt plan eller på internationalt plan.

Denne foranstaltning er i princippet rettet mod unge i alderen 13-30 år.

Disse projekter og aktiviteter er baseret på tværnationale partnerskaber, som gør det muligt at samle idéer, erfaringer og eksempler på god praksis på europæisk niveau fra lokale eller regionale projekter og aktiviteter med det sigte at fremme unges deltagelse på de forskellige niveauer i samfundet. Disse aktiviteter kan omfatte tilrettelæggelse af høringer af unge om deres behov og ønsker med henblik på at udvikle nye tilgange til unges aktive deltagelse i et demokratisk Europa.

Aktion 2 — Europæisk volontørtjeneste

Volontørtjeneste tager sigte på at skabe solidaritet og fremme aktivt medborgerskab og gensidig forståelse blandt unge ved hjælp af følgende foranstaltninger:

Unge volontører deltager i en ulønnet, almennyttig, nonprofit-aktivitet i et andet land end bopælslandet. Europæisk volontørtjeneste må hverken træde i stedet for eller føre til en begrænsning af potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse.

Europæisk volontørtjeneste strækker sig over mindst to måneder og kan være af op til 12 måneders varighed. Kortvarig europæisk volontørtjeneste og volontørprojekter, der giver ungdomsgrupper mulighed for at deltage, kan komme på tale i behørigt begrundede tilfælde, navnlig for at fremme deltagelse af vanskeligt stillede unge.

Under denne foranstaltning ydes der støtte til volontørprojekter, som giver ungdomsgrupper mulighed for at deltage kollektivt i lokale, regionale, nationale, europæiske eller internationale aktiviteter inden for en række områder, herunder f.eks. kultur, sport, civilbeskyttelse, miljø og udviklingsbistand.

Afhængigt af de opgaver, volontørerne skal varetage, og de situationer, hvori de indsættes, kan visse former for projekter i særlige tilfælde berettige til udvælgelse af ansøgere med særlige kvalifikationer.

Denne foranstaltning er i princippet rettet mod unge i alderen 18-30 år; visse volontøraktiviteter kan f.eks. gennemføres af unge, som er fyldt 16, forudsat at det sker inden for passende rammer.

Denne foranstaltning dækker bl.a. helt eller delvist volontørens omkostninger, forsikring, opholds- og rejseudgifter og i givet fald en supplerende godtgørelse til vanskeligt stillede unge.

Under denne foranstaltning ydes der endvidere støtte til aktiviteter, som sigter mod at uddanne og vejlede unge volontører og samordne de forskellige partneres aktiviteter, samt til initiativer, som tager sigte på at bygge på unges erfaringer fra europæisk volontørtjeneste.

Medlemsstaterne og Kommissionen sørger for, at visse kvalitetsnormer overholdes: volontørtjeneste skal indebære ikke-formel uddannelse, som kommer til udtryk i pædagogiske aktiviteter, der sigter mod at forberede de unge på det personlige, tværkulturelle og tekniske plan, og i en fortløbende personlig støtte. Partnerskabet mellem de forskellige aktører, som deltager i projektet, og risikoforebyggelse tillægges særlig betydning.

Aktion 3 — Unge i verden

Denne aktion har til formål at skabe gensidig forståelse mellem befolkningerne og åbenhed over for omverdenen, men skal samtidig bidrage til at skabe systemer af høj kvalitet til støtte for de unges aktiviteter i de berørte lande. Partnerlandene kan deltage.

3.1.   Samarbejde med EU's nabolande

Under denne foranstaltning ydes der støtte til projekter med programmets partnerland, der hver især betragtes som naboer til EU, jf. bestemmelserne om den europæiske naboskabspolitik og artikel 5, stk. 2, samt med Den Russiske Føderation og landene i det vestlige Balkan, indtil de opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra d).

Der ydes primært støtte til multilaterale udvekslinger af unge, uden at bilaterale udvekslinger dog er udelukket, således at flere grupper af unge fra deltagerlandene og nabolandene kan mødes for at gennemføre et aktivitetsprogram i fællesskab. Denne foranstaltning er i princippet rettet mod unge i alderen 13-25 år. Disse aktiviteter, der er baseret på tværnationale partnerskaber mellem de forskellige aktører inden for et projekt, indebærer forudgående uddannelse af tilsynspersonale samt aktiv deltagelse af de unge for at give dem mulighed for at opdage og gøre sig bekendt med forskellige sociale og kulturelle situationer. Der kan ydes støtte til aktiviteter, som sigter mod at styrke de unges deltagelse i projekterne, navnlig aktiviteter, der skal hjælpe de unge på sprogligt og tværkulturelt niveau.

Forudsat at der oprettes passende nationale forvaltningsstrukturer i nabolandene, kan der ydes støtte til unges og ungdomsgruppers initiativer på lokalt, regionalt eller nationalt niveau i de pågældende lande, hvis de kommer til at indgå i et netværk af lignende initiativer i deltagerlandene. Det drejer sig om aktiviteter, som de unge selv har udtænkt, og hvori de er hovedaktører. Denne aktivitet er i princippet rettet mod unge i alderen 18-30 år, men visse initiativer kan f.eks. gennemføres af unge, som er fyldt 16, forudsat at det sker inden for passende rammer.

Denne foranstaltning yder støtte til aktiviteter, som sigter mod at styrke kapaciteten inden for ikke-statslige organisationer på ungdomsområdet og oprettelse af netværk imellem dem, eftersom disse organisationer kan spille en stor rolle for civilsamfundets udvikling i nabolandene. Foranstaltningen sigter mod uddannelse af personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, og udveksling af erfaringer, ekspertviden og eksempler på god praksis mellem dem. Under denne foranstaltning ydes der støtte til aktiviteter, som letter etablering af varige projekter af høj kvalitet og partnerskaber.

Denne foranstaltning yder også støtte til projekter, som fremmer innovation og kvalitet med det formål at indføre, gennemføre og fremme innovative tiltag på ungdomsområdet.

Der kan ydes finansiel støtte til informationskampagner rettet mod unge og personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer.

Der ydes også støtte til aktiviteter, som muliggør samarbejde med nabolandene på ungdomsområdet, f.eks. ved at fremme samarbejde og udveksling af idéer og eksempler på god praksis på ungdomsområdet samt andre foranstaltninger, som går ud på at udnytte og udbrede kendskabet til resultaterne af de pågældende landes projekter og aktiviteter på ungdomsområdet.

3.2.   Samarbejde med andre lande

Under denne foranstaltning ydes der støtte til samarbejdsaktiviteter på ungdomsområdet, navnlig udveksling af eksempler på god praksis, med de øvrige partnerlande.

Foranstaltningen opfordrer til udveksling og uddannelse af personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, samt oprettelse af partnerskaber og netværk mellem ungdomsorganisationer.

Der er mulighed for multilateral og bilateral, temabaseret udveksling af unge mellem disse lande og deltagerlandene.

Der ydes støtte til aktiviteter med mulighed for multiplikatorvirkning.

Ved samarbejde med industrilande ydes der i forbindelse med denne foranstaltning kun tilskud til projekternes europæiske støttemodtagere.

Aktion 4 — Ungdomsstøttesystemer

Denne aktion tager sigte på at forbedre kvaliteten af støttestrukturer for unge, støtte den rolle, som personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, spiller, forbedre programmets kvalitet og fremme de unges samfundsengagement på europæisk plan gennem støtte til organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet.

4.1.   Støtte til organer, som er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet

Under denne foranstaltning kan der ydes støtte til drift af ikke-statslige organisationer, som er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet, og som forfølger mål af generel europæisk interesse. Deres aktiviteter skal navnlig bidrage til de unge borgeres politiske og sociale engagement og til udvikling og gennemførelse af europæiske samarbejdsaktiviteter på ungdomsområdet i bred forstand.

den skal have eksisteret retsgyldigt i mindst et år

den skal være en nonprofit-organisation

den skal være etableret i et af deltagerlandene, jf. artikel 5, stk. 1, eller i et af visse østeuropæiske lande (nemlig Belarus, Moldova, Den Russiske Føderation eller Ukraine)

den skal gennemføre sine aktiviteter på europæisk plan, alene eller i samarbejde med andre sammenslutninger, og dens struktur og aktiviteter skal omfatte mindst otte deltagerlande; der kan være tale om et europæisk netværk af organisationer, som er aktive på ungdomsområdet

dens aktiviteter skal være i overensstemmelse med grundprincipperne i Fællesskabets indsats på ungdomsområdet

den kan have unge som eneste målgruppe eller arbejde med et bredere sigte og koncentrere en del af sine aktiviteter om unge

den skal inddrage de unge i forvaltningen af de aktiviteter, der er udviklet med henblik på unge.

Støttemodtagerne udvælges ved indkaldelse af forslag. Der kan indgås flerårige partnerskabsrammeaftaler med de udvalgte organer. Sådanne rammeaftaler udelukker dog ikke, at der hvert år lanceres indkaldelser af forslag med henblik på yderligere støttemodtagere.

at repræsentere unges forskelligartede synspunkter og interesser på europæisk niveau

at stå for udveksling af unge og volontørtjenester

at gennemføre ikke-formel og uformel læring og aktivitetsprogrammer for unge

at fremme tværkulturel læring og forståelse

at føre debat om europæiske spørgsmål, EU-politik eller ungdomspolitik

at formidle oplysninger om Fællesskabets indsats

at træffe foranstaltninger, der fremmer de unges deltagelse og initiativ.

I forbindelse med denne foranstaltning tages der ved fastlæggelsen af driftsstøtte kun hensyn til de driftsudgifter, der er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af den udvalgte organisations normale aktiviteter, navnlig personaleudgifter, indirekte omkostninger (leje, ejendomsskatter, udstyr, kontorartikler, telekommunikation, porto osv.), udgifter til interne møder og udgifter til publikations-, oplysnings- og formidlingsvirksomhed.

Støtten påvirker ikke organisationens ret til selv at vælge sine medlemmer og definere sine aktiviteter nærmere.

Mindst 20 % af de pågældende organisationers budget skal stamme fra andre kilder end EF-kilder.

4.2.   Støtte til Det Europæiske Ungdomsforum

forummet udvælger på uafhængig vis sine medlemmer og sikrer, at så mange forskellige former for ungdomsorganisationer som muligt er repræsenteret

forummet definerer selv sine aktiviteter nærmere

ungdomsorganisationer, der ikke er medlemmer, og uorganiserede unge inddrages i videst muligt omfang i forummets aktiviteter

forummet bidrager aktivt til det politiske arbejde, der er relevant for ungdommen på europæisk plan, bl.a. ved at svare EU-institutionerne, når de gennemfører høringer af civilsamfundet, og ved over for sine medlemmer at gøre rede for disse institutioners holdninger.

Forummets støtteberettigede udgifter omfatter såvel driftsudgifter som udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af aktiviteterne. Da det er nødvendigt at sikre kontinuiteten i forummet, tages der ved tildeling af midler fra programmet hensyn til følgende retningslinje: De årlige midler, der tildeles forummet, udgør mindst 2 mio. EUR.

Støtten kan tildeles forummet mod indgivelse af en passende arbejdsplan og et passende budget. Støtten kan tildeles for et år ad gangen eller på grundlag af forlængelse i overensstemmelse med en partnerskabsrammeaftale med Kommissionen.

Mindst 20 % af forummets budget skal stamme fra andre kilder end EF-kilder.

at repræsentere ungdomsorganisationer over for EU

at koordinere medlemmernes holdninger over for EU

at formidle oplysninger om ungdommen til EU-institutionerne

at formidle oplysninger om EU til de nationale ungdomsråd og ikke-statslige organisationer

at fremme og forberede unges deltagelse i det demokratiske liv

at bidrage til de nye rammer for samarbejdet på ungdomsområdet, fastlagt på EU-plan

at bidrage til at udvikle ungdomspolitikker, ungdomsarbejde og uddannelsesmuligheder og formidle information om unge samt skabe repræsentative strukturer for unge i hele Europa

at fremme debatter og overvejelser omkring ungdommen i Europa og andre dele af verden og Fællesskabets indsats for de unge.

4.3.   Uddannelse af personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, og oprettelse af netværk

Under denne foranstaltning ydes der støtte til uddannelse af personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, navnlig projektledere, ungdomsrådgivere og tilsynsførende med disse projekter. Der ydes også støtte til udveksling af erfaringer, ekspertviden og eksempler på god praksis blandt personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, såvel som til aktiviteter, der letter etableringen af varige projekter af høj kvalitet, partnerskaber og netværk. Dette kan f.eks. omfatte følordninger.

Der bør navnlig lægges vægt på aktiviteter, som fremmer deltagelse af de unge, der finder det særlig vanskeligt at deltage i fællesskabsaktioner.

4.4.   Projekter til fremme af innovation og kvalitet

Under denne foranstaltning ydes der støtte til projekter, som sigter mod at indføre, gennemføre og fremme innovative tiltag på ungdomsområdet. De innovative tiltag kan vedrøre indholdet og målsætningerne, på linje med udviklingen af de europæiske samarbejdsrammer på ungdomsområdet, inddragelse af partnere med forskellig baggrund eller formidling af informationer.

4.5.   Informationskampagner rettet mod unge og personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer

Under denne foranstaltning ydes der støtte til information og kommunikation rettet mod unge ved at forbedre deres adgang til relevante informationer og kommunikationstjenester med det formål at øge deres deltagelse i samfundet og gøre det lettere for dem at lade deres potentiale som aktive, ansvarlige borgere komme til udtryk. I den forbindelse ydes der støtte til aktiviteter på europæisk og nationalt plan, som forbedrer unges adgang til informations- og kommunikationstjenester, og som øger formidlingen af kvalitetsoplysninger og unges deltagelse i udarbejdelsen og udbredelsen af oplysninger.

Denne foranstaltning bidrager f.eks. til at udvikle europæiske, nationale, regionale og lokale ungdomsportaler, som skal formidle specifikke oplysninger til unge gennem alle former for informationskanaler, navnlig dem, unge benytter mest. Under denne aktion kan der også ydes støtte til foranstaltninger, som fører til, at flere unge inddrages i udarbejdelse og udbredelse af letforståelige, brugervenlige og målrettede rådgivnings- og informationsprodukter, således at informationernes kvalitet forbedres, og alle unge får større mulighed for adgang. Alle publikationer skal respektere ligestilling og diversitet.

4.6.   Partnerskaber

Denne foranstaltning gør det muligt at finansiere partnerskaber med regionale eller lokale organer med det formål at skabe projekter, som på sigt kan kombinere forskellige foranstaltninger under programmet. Finansieringen er rettet mod projekter og samordningsaktiviteter.

4.7.   Støtte til programmets strukturer

Denne foranstaltning gør det muligt at finansiere de strukturer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, navnlig nationale kontorer. Denne foranstaltning gør det også muligt at finansiere sidestillede organer, f.eks. nationale koordinatorer, ressourcecentre, Eurodesk-netværket, Euro-Middelhavs-ungdomsplatformen og sammenslutninger af unge europæiske volontører, som står for gennemførelse på nationalt niveau, i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), og stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

4.8.   Forøgelse af programmets værdi

Kommissionen kan afholde seminarer, kollokvier og møder, som kan lette programmets gennemførelse, og iværksætte passende informations-, offentliggørelses- og formidlingsaktioner samt programovervågning og -evaluering. Sådanne tiltag kan finansieres med tilskud, gennemføres ved hjælp af udbudsprocedurer eller tilrettelægges og finansieres direkte af Kommissionen.

Aktion 5 — Støtte til europæisk samarbejde på ungdomsområdet

Denne aktion har til formål at fremme europæisk samarbejde på ungdomsområdet.

5.1.   Møder mellem unge og de politisk ansvarlige på ungdomsområdet

Under denne foranstaltning ydes der støtte til samarbejde, seminarer og struktureret dialog mellem unge, personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, og de politisk ansvarlige på ungdomsområdet. Aktiviteterne omfatter navnlig fremme af samarbejde og udveksling af idéer og eksempler på god praksis på ungdomsområdet, konferencer organiseret af de skiftende EU-formandskaber samt andre foranstaltninger, som går ud på at udnytte og udbrede kendskabet til resultaterne af Fællesskabets projekter og aktiviteter på ungdomsområdet.

Denne foranstaltning omfatter den europæiske ungdomsuge, der f.eks. kan bestå af arrangementer i medlemsstaterne og på europæisk plan i relation til arbejdet i EU-institutionerne, en dialog mellem de europæiske beslutningstagere og de unge og anerkendelse for projekter af høj kvalitet, der har modtaget støtte fra programmet.

Denne foranstaltning kan navnlig støtte de mål, der tilstræbes gennem den åbne koordinationsmetode på ungdomsområdet og den europæiske ungdomspagt, samt samarbejdet mellem nationale og internationale volontøraktiviteter for unge.

5.2.   Støtte til aktiviteter, som har til formål at skabe større forståelse for og bedre kendskab til ungdomsområdet

Under denne foranstaltning ydes der støtte til specifikke projekter, som skal indkredse det eksisterende kendskab til prioriterede emner på ungdomsområdet, der er fastlagt inden for den åbne koordinationsmetode, samt til projekter, der har til formål at supplere og opdatere dem samt lette adgangen hertil.

Foranstaltningen tager også sigte på at støtte udvikling af metoder, som gør det muligt at analysere og sammenligne resultaterne af undersøgelser og sikre deres kvalitet.

Programmet muliggør også støtte til aktiviteter, som går ud på at skabe netværk mellem de forskellige aktører på ungdomsområdet.

5.3.   Samarbejde med internationale organisationer

I forbindelse med denne foranstaltning kan der ydes støtte til EU's samarbejde med internationale organisationer, der virker på ungdomsområdet, navnlig Europarådet og FN eller dets særorganisationer.

INFORMATION

Med henblik på at kunne præsentere eksempler på god praksis og modelprojekter udvikles en database, som indeholder oplysninger om eksisterende idéer, der vedrører ungdomsaktiviteter på europæisk plan.

Kommissionen stiller en vejledning til rådighed, som forklarer programmets formål, regler og procedurer og navnlig de juridiske rettigheder og forpligtelser i forbindelse med tildelingen af støtte.

PROGRAMMETS FORVALTNING

Minimumstildelinger

Med forbehold af artikel 13 fastsættes de mindstebeløb, som tildeles aktionerne, i overensstemmelse med den i nævnte artikel angivne finansieringsramme:

Aktion 1: Ungdom for Europa 30 %

Aktion 2: Europæisk volontørtjeneste 23 %

Aktion 3: Unge i verden 6 %

Aktion 4: Ungdomsstøttesystemer 15 %

Aktion 5: Støtte til europæisk samarbejde på ungdomsområdet 4 %

Programmets finansieringsramme kan også anvendes til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med forberedelse, opfølgning, kontrol, revision og evaluering, som er direkte nødvendige til at forvalte programmet og realisere dets mål, navnlig undersøgelser, møder, informations- og publikationsaktiviteter, udgifter til it-netværk til informationsudveksling samt andre udgifter til administrativ og teknisk støtte, som Kommissionen kan beslutte i forbindelse med programmets forvaltning.

KONTROL OG REVISION

Der indføres en ordning med stikprøvekontrol for projekter, som er udvalgt efter proceduren i denne afgørelses artikel 14, stk. 3.

Støttemodtagere stiller samtlige udgiftsbilag til rådighed for Kommissionen i fem år fra den sidste udbetaling. Støttemodtagere sørger for, at dokumentation, der befinder sig hos partnere eller medlemmer, om nødvendigt stilles til rådighed for Kommissionen.

Kommissionen kan enten direkte ved hjælp af sine egne medarbejdere eller via et andet kvalificeret eksternt organ efter eget valg foretage revision af anvendelsen af støtten. Denne revision kan foretages i hele kontraktens løbetid og i en periode på fem år fra datoen for betalingen af støttesaldoen. Resultaterne af denne revision kan føre til, at Kommissionen træffer beslutning om tilbagesøgning af udbetalte beløb.

Kommissionens personale og eksterne personer, der har fået mandat fra Kommissionen, skal, i det omfang det er nødvendigt til udførelse af denne revision, have adgang til støttemodtagerens kontorlokaler og til alle nødvendige oplysninger, herunder oplysninger i elektronisk form.

Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har samme rettigheder som Kommissionen, bl.a. ret til adgang.

De beslutninger, Kommissionen træffer i medfør af artikel 10, kontrakterne med de nationale kontorer, aftalerne med de deltagende tredjelande samt de aftaler og kontrakter, der følger heraf, skal navnlig indeholde bestemmelser om, at Kommissionen eller en befuldmægtiget repræsentant, OLAF og Revisionsretten kan foretage inspektion og finansiel kontrol, om nødvendigt på stedet. De nationale kontorer og om nødvendigt støttemodtagerne kan gøres til genstand for inspektion.

Kommissionen kan også foretage kontrol og inspektion på stedet i medfør af Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (1).

I forbindelse med fællesskabsaktionerne i denne afgørelse betragtes som uregelmæssighed, jf. artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (2), enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en parts handling eller undladelse, der skader eller kunne skade Den Europæiske Unions almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af Fællesskaberne, ved afholdelse af en uretmæssig udgift.


(1)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(2)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.


Top