EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0597

2006/597/EF: Kommissionens beslutning af 4. august 2006 om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse efter den særlige overgangsstøtteordning i perioden 2007-2013 (meddelt under nummer K(2006) 3480)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/597/oj

6.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. august 2006

om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse efter den særlige overgangsstøtteordning i perioden 2007-2013

(meddelt under nummer K(2006) 3480)

(2006/597/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (1), særlig artikel 8, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1083/2006 går målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse ud på at styrke regionernes konkurrenceevne og tiltrækningskraft.

(2)

Ifølge artikel 8, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1083/2006 er de regioner på NUTS II-niveau, der er berettiget til fuldgyldig status som mål 1-region i 2006 i henhold til artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (2), hvis nominelle BNP-niveau pr. indbygger, målt og beregnet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006, nu overstiger 75 % af BNP-gennemsnittet for EU-15, berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse efter en særlig overgangsstøtteordning.

(3)

I henhold til artikel 8, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1083/2006 er også Cypern i 2007-2013 berettiget til overgangsstøtte i lighed med de regioner, der er nævnt i samme stykkes første afsnit.

(4)

Der skal i overensstemmelse med ovenstående opstilles lister over støtteberettigede regioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse efter den særlige overgangsstøtteordning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006, er opført på listen i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2006.

På Kommissionens vegne

Danuta HÜBNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(2)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1198/2006 (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).


BILAG

Liste over NUTS II-regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse efter den særlige overgangsstøtteordning i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire


Top