EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/EF: Kommissionens beslutning af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 2007-2013 (meddelt under nummer K(2006) 3472)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

6.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. august 2006

om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 2007-2013

(meddelt under nummer K(2006) 3472)

(2006/593/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (1), særlig artikel 18, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1083/2006 går målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse ud på at styrke regionernes konkurrenceevne og tiltrækningskraft.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1083/2006 bidrager Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond til virkeliggørelsen af de mål, der er beskrevet i artikel 3, stk. 2, litra b), i samme forordning. I henhold til artikel 4, stk. 2, intervenerer Samhørighedsfonden også i regioner, som er beliggende i medlemsstater, der er berettiget til støtte fra denne fond, når de pågældende regioner ikke er berettiget til støtte under konvergensmålet.

(3)

I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 1083/2006 afsættes 15,95 % af de midler, som Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (herefter kaldet fondene) kan disponere over til forpligtelser i perioden 2007-2013, til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, heraf 21,14 % til den i samme forordnings artikel 8, stk. 2, omtalte særlige overgangsordning.

(4)

Der skal foretages en vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af de midler, der kan bevilges under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. I henhold til artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006 bør denne fordeling foretages efter de kriterier og metoder, der er beskrevet i bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006.

(5)

I punkt 4 i bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006 beskrives metoden til fordeling af disponible ressourcer til medlemsstater og regioner, der er berettiget til støtte i henhold til artikel 6 i samme forordning.

(6)

Af punkt 6, litra b), i bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006 fremgår metoden til fastsættelse af tildelingerne under overgangsordningen, jf. samme forordnings artikel 8, stk. 2.

(7)

I punkt 7 i bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006 fastsættes det maksimale beløb, der kan overføres fra fondene til hver enkelt medlemsstat.

(8)

I punkt 12 til 31 i bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006 fastsættes beløbene for en række konkrete tilfælde i perioden 2007-2013.

(9)

I henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 1083/2006 afsættes 0,25 % af de midler, fondene kan disponere over, til forpligtelser i perioden 2007-2013, til finansiering af teknisk bistand på Kommissionens initiativ; den vejledende tildeling pr. medlemsstat bør derfor være eksklusive beløbet til teknisk bistand —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De vejledende beløb pr. medlemsstat, der tildeles over forpligtelsesbevillingerne til de regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1083/2006, inklusive de tillægsbeløb, der er fastsat i bilag II til forordningen, fremgår af tabel 1 i bilag I.

Den årlige fordeling af forpligtelsesbevillingerne, jf. stk. 1, pr. medlemsstat fremgår af tabel 2 i bilag I.

Artikel 2

De vejledende beløb pr. medlemsstat, der tildeles over forpligtelsesbevillingerne i særlig overgangsstøtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006, inklusive de tillægsbeløb, der er fastsat i bilag II til samme forordning, fremgår af tabel 1 i bilag II.

Den årlige fordeling af forpligtelsesbevillingerne, jf. stk. 1, pr. medlemsstat fremgår af tabel 2 i bilag II.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2006.

På Kommissionens vegne

Danuta HÜBNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.


BILAG I

Vejledende beløb pr. medlemsstat, der tildeles over forpligtelsesbevillingerne til regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013

(EUR)

Medlemsstat

Tabel 1 —

Bevillinger (i 2004-priser)

Regioner, der er berettiget til støtte under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Yderligere støtte, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006, punkt:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

I alt

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Medlemsstat

Tabel 2 —

Bevillinger (i 2004-priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

I alt

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


BILAG II

Vejledende beløb pr. medlemsstat, der tildeles over forpligtelsesbevillingerne til regioner, der er berettiget til særlig overgangsstøtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013

(EUR)

Medlemsstat

Tabel 1 —

Bevillinger (i 2004-priser)

Regioner, der er berettiget til særlig overgangsstøtte under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Yderligere støtte, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1083/2006, punkt:

Punkt 15

Punkt 19

Punkt 20

Punkt 26

Punkt 27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi/Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

I alt

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Medlemsstat

Tabel 2 —

Bevillinger (i 2004-priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi/Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

I alt

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top