EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2173

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab

OJ L 347, 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 416–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 130 - 135

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

30.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2173/2005

af 20. december 2005

om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet og Europa-Parlamentet har hilst meddelelsen fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU-handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) velkommen som et første skridt til at afhjælpe det påtrængende problem med ulovlig skovhugst og dermed forbunden handel.

(2)

Handlingsplanen lægger vægt på forvaltningsreform og kapacitetsforbedring, der underbygges af foranstaltninger til udvikling af multilateralt samarbejde samt forskellige understøttende efterspørgselsbaserede foranstaltninger, der tager sigte på at mindske forbruget af ulovligt fældet træ og bidrage til den bredere målsætning om bæredygtig skovforvaltning i træproducerende lande.

(3)

I handlingsplanen foreslås det, at der indføres en licensordning for at sikre, at kun træprodukter, der er lovligt produceret i henhold til national lovgivning i producentlandet, kan komme ind i Fællesskabet, og det understreges, at denne licensordning ikke må være til hinder for lovlig handel.

(4)

Det er en forudsætning for at kunne gennemføre licensordningen, at importen af de relevante træprodukter til Fællesskabets område underkastes et kontrolsystem, som tager sigte på at sikre sådanne produkters lovlighed.

(5)

Med henblik herpå indgår Fællesskabet frivillige partnerskabsaftaler med lande og regionale organisationer, der pålægger et partnerland eller en regional organisation en retligt bindende forpligtelse til at gennemføre licensordningen inden for den tidsplan, der er fastlagt i hver partnerskabsaftale.

(6)

I henhold til licensordningen bør visse træprodukter, der eksporteres fra et partnerland og kommer ind i Fællesskabet via et toldsted, der er udpeget til overgang til fri omsætning, omfattes af en licens udstedt af partnerlandet, hvori det angives, at træprodukterne er produceret af indenlandsk træ, der er lovligt fældet, eller af træ, der er lovligt importeret til et partnerland, i overensstemmelse med nationale love som anført i den pågældende partnerskabsaftale. Overholdelsen af disse regler vil blive gjort til genstand for ekstern overvågning.

(7)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør kontrollere, at hver forsendelse er omfattet af en gyldig licens, inden den overgår til fri omsætning i Fællesskabet.

(8)

Hver medlemsstat bør fastlægge sanktioner i tilfælde af overtrædelse af denne forordning.

(9)

Licensordningen bør i første omgang kun dække en begrænset mængde træprodukter. Når der er enighed herom, kan den udvides til at omfatte andre produktkategorier.

(10)

Det er vigtigt hurtigt at revidere bilagene, hvori de lande, der indgår i licensordningen, og den række af produkter, der er omfattet af licensordningen, er anført. Disse revisioner bør tage hensyn til fremskridtene med gennemførelsen af partnerskabsaftalerne. Et partnerland kan tilføjes i bilag I, efter det har underrettet Kommissionen, og Kommissionen har bekræftet, at dette partnerland har etableret alle former for kontrol, der er nødvendige for udstedelsen af licenser for alle de produkter, der er anført i bilag II. Et partnerland kan udelades af bilag I, enten når det et år forinden har meddelt, at det agter at opsige partnerskabsaftalen, eller med omgående virkning i tilfælde af suspension af partnerskabsaftalen.

(11)

Bilag II kan ændres, når Kommissionen og alle partnerlandene er enige om en sådan ændring. Bilag III kan ændres, når Kommissionen og det berørte partnerland er enige om en sådan ændring.

(12)

Disse ændringer af bilag I, II og III ville være gennemførelsesforanstaltninger af teknisk art, og vedtagelsen bør overlades til Kommissionen for at forenkle og fremskynde proceduren. Sådanne ændringer bør omfatte varekoder i form af en firecifret position eller en sekscifret underposition i den gældende udgave af bilag I til det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem.

(13)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1) med en sondring mellem de foranstaltninger, der er underlagt forskriftskomitéproceduren, og dem, der er underlagt forvaltningskomitéproceduren, der i visse tilfælde er mere hensigtsmæssig med henblik på øget effektivitet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

1.   Ved denne forordning indføres et sæt fællesskabsregler for import af visse træprodukter med henblik på gennemførelse af FLEGT-licensordningen.

2.   Licensordningen gennemføres i henhold til partnerskabsaftaler med træproducerende lande.

3.   Denne forordning finder anvendelse på import af træprodukterne i bilag II og III fra de partnerlande, der er opført i bilag I.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

1)

»licensordning for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet« (i det følgende benævnt »FLEGT-licensordning«): udstedelse af licenser for træprodukter, der eksporteres til Fællesskabet fra partnerlande, og dens gennemførelse i Fællesskabet, navnlig fællesskabsbestemmelserne om grænsekontrol

2)

»partnerland«: enhver stat eller regional organisation, der indgår en partnerskabsaftale som anført i bilag I

3)

»partnerskabsaftale«: den aftale mellem Fællesskabet og et partnerland, hvorved Fællesskabet og det pågældende partnerland forpligter sig til at samarbejde om at støtte FLEGT-handlingsplanen og gennemføre FLEGT-licensordningen

4)

»regional organisation«: en organisation, hvis medlemmer er suveræne stater, som har overdraget den pågældende organisation kompetence og bemyndiget den til at indgå en partnerskabsaftale på deres vegne i anliggender, der er omfattet af FLEGT-licensordningen som anført i bilag I

5)

»FLEGT-licens«: et dokument, der udstedes for en forsendelse eller til en markedsdeltager i et standardformat, der er uforfalskeligt, sikret mod manipulation og kontrollerbart, og som attesterer, at en forsendelse opfylder FLEGT-licensordningens krav, og som er behørigt udstedt og valideret af et partnerlands licensudstedende myndighed. Systemer til udstedelse, registrering og videreformidling af licenser kan være baseret på papir eller på elektroniske midler, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt

6)

»markedsdeltager«: en aktør, privat eller offentlig, der driver skovbrug eller forarbejder eller handler med træprodukter

7)

»licensudstedende myndighed(er)«: den eller de myndigheder, som et partnerland har udpeget til at udstede og validere FLEGT-licenser

8)

»kompetent(e) myndighed(er)«: den eller de myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget til at verificere FLEGT-licenser

9)

»træprodukter«: de i bilag II og III omhandlede produkter, hvorpå FLEGT-licensordningen finder anvendelse, og som importeres til Fællesskabet, og som ikke kan betegnes som værende uden erhvervsmæsig karakter, som fastlagt i artikel 1, nr. 6), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2)

10)

»lovligt produceret træ«: træprodukter, der er fremstillet af indenlandsk træ, der er lovligt fældet, eller træ, der er lovligt importeret til et partnerland, i overensstemmelse med nationale love, der er fastlagt af det pågældende partnerland som anført i partnerskabsaftalen

11)

»import«: træprodukters overgang til fri omsætning i henhold til artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (3)

12)

»forsendelse«: en forsendelse af træprodukter

13)

»eksport«: fysisk afgang eller fjernelse af træprodukter fra en hvilken som helst del af et partnerlands geografiske område til indførsel i Fællesskabet

14)

»ekstern overvågning«: et system, hvorefter en organisation uafhængigt af et partnerlands regeringsmyndigheder og dets skovbrugs- og træsektor overvåger og rapporterer om gennemførelsen af FLEGT-licensordningen.

KAPITEL II

FLEGT-LICENSORDNINGEN

Artikel 3

1.   FLEGT-licensordningen gælder kun for import fra partnerlande.

2.   I hver partnerskabsaftale specificeres en aftalt plan for opfyldelsen af de deri indgåede forpligtelser.

Artikel 4

1.   Import til Fællesskabet af træprodukter, der eksporteres fra partnerlande, er forbudt, medmindre forsendelsen ledsages af en FLEGT-licens.

2.   Allerede etablerede ordninger, der garanterer lovligheden og en pålidelig sporing af træprodukter, der eksporteres fra partnerlande, kan udgøre grundlaget for en FLEGT-licens på betingelse af, at de pågældende ordninger er vurderet og godkendt efter proceduren i artikel 11, stk. 2, således at der er den fornødne vished for de pågældende træprodukters lovlighed.

3.   Træprodukter af arter, der er anført i bilag A, B og C til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (4), fritages for kravene i denne artikels stk. 1. Kommissionen tager denne fritagelse op til fornyet undersøgelse efter proceduren i artikel 11, stk. 3, inden den 30. december 2010.

Artikel 5

1.   En FLEGT-licens for hver forsendelse skal være til rådighed for den kompetente myndighed samtidig med toldangivelsen for den pågældende forsendelse med henblik på overgang til fri omsætning i Fællesskabet. De kompetente myndigheder registrerer — elektronisk eller på papir — den oprindelige FLEGT-licens sammen med den tilsvarende toldangivelse.

Import af træprodukter under en FLEGT-licens, der er udstedt til en markedsdeltager, er tilladt, så længe markedsdeltagerens licens er gyldig.

2.   De kompetente myndigheder giver Kommissionen eller personer eller organer, der er udpeget af denne, adgang til de relevante dokumenter og oplysninger, hvis der opstår problemer, som hæmmer FLEGT-licensordningens effektive funktionsmåde.

3.   De kompetente myndigheder giver personer eller organer, der af partnerlandene er udpeget som ansvarlige for den eksterne overvågning af FLEGT-licensordningen, adgang til de relevante dokumenter og oplysninger, bortset fra at de kompetente myndigheder ikke skal give nogen oplysninger, som de ikke har tilladelse til at meddele i henhold til deres nationale ret.

4.   De kompetente myndigheder afgør ved hjælp af en risikobaseret approach, om det er nødvendigt med yderligere kontrol af forsendelser.

5.   Hvis der består tvivl om licensens gyldighed, kan de kompetente myndigheder anmode de licensudstedende myndigheder om yderligere kontrol og indhente yderligere oplysninger som anført i partnerskabsaftalen med det eksporterende partnerland.

6.   Medlemsstaterne kan opkræve gebyrer for at dække de nødvendige udgifter i forbindelse med officielle handlinger, som de kompetente myndigheder har foretaget, og som har været påkrævede i kontroløjemed i henhold til denne artikel.

7.   Toldmyndighederne kan suspendere frigivelsen af eller tilbageholde træprodukter, hvis de har grund til at tro, at licensen ikke er gyldig. Omkostninger i forbindelse med kontrollen påhviler importøren, medmindre medlemsstaten bestemmer andet.

8.   Hver medlemsstat fastlægger de sanktioner, der skal pålægges, hvis bestemmelserne i denne forordning overtrædes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

9.   Kommissionen vedtager de detaljerede krav vedrørende anvendelsen af denne artikel efter proceduren i artikel 11, stk. 3.

Artikel 6

1.   Hvis de kompetente myndigheder finder det godtgjort, at kravet i artikel 4, stk. 1, ikke er opfyldt, træffer de foranstaltninger i henhold til gældende national lovgivning.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af denne forordning og kommunikationen med Kommissionen.

2.   Kommissionen meddeler alle de kompetente myndigheder i medlemsstaterne navnene på de af partnerlandene udpegede licensmyndigheder og andre relevante detaljer vedrørende disse, bekræftede eksemplarer af stempler og underskrifter, der attesterer, at en licens er udstedt lovligt, og andre modtagne relevante oplysninger om licenser.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterne fremlægger inden udgangen af april hvert år en årsrapport for det foregående kalenderår med følgende detaljerede oplysninger:

a)

mængderne af træprodukter, der er importeret til medlemsstaten under FLEGT-licensordningen, opdelt på de i bilag II og III specificerede HS-positioner samt på partnerlande

b)

antallet af FLEGT-licenser, der er modtaget, opdelt på de i bilag II og III specificerede HS-positioner samt på partnerlande

c)

antallet af sager og de omfattede mængder af træprodukter, hvor artikel 6, stk. 1, er blevet anvendt.

2.   Kommissionen fastsætter de årlige rapporters format med henblik på at lette overvågningen af FLEGT-licensordningen.

3.   Kommissionen forelægger senest den 30. juni en sammenfattende årsrapport på grundlag af de oplysninger, der er forelagt af medlemsstaterne i deres årsrapporter for det foregående kalenderår, og gør den tilgængelig for offentligheden i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (5).

KAPITEL III

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 9

To år efter den første partnerskabsaftales ikrafttræden forelægger Kommissionen Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning, navnlig på grundlag af den sammenfattende rapport, der er nævnt i artikel 8, stk. 3, og revisionerne af partnerskabsaftalerne. Denne rapport ledsages, hvor det er hensigtsmæssigt, af forslag til forbedringer af FLEGT-licensordningen.

Artikel 10

1.   Kommissionen kan ændre listen over partnerlande samt de udpegede licensmyndigheder, jf. bilag I, efter proceduren i artikel 11, stk. 3.

2.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 11, stk. 3, ændre listen i bilag II over de træprodukter, hvorpå FLEGT-licensordningen finder anvendelse. Kommissionen vedtager disse ændringer under hensyntagen til gennemførelsen af FLEGT-partnerskabsaftalerne. Sådanne ændringer omfatter varekoder i form af en firecifret position eller en sekscifret underposition i den gældende udgave af bilag I til det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem.

3.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 11, stk. 3, ændre listen i bilag III over de træprodukter, hvorpå FLEGT-licensordningen finder anvendelse. Kommissionen vedtager disse ændringer under hensyntagen til gennemførelsen af FLEGT-partnerskabsaftalerne. Sådanne ændringer omfatter varekoder i form af en firecifret position eller en sekscifret underposition i den gældende udgave af bilag I til det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem og gælder kun for de tilsvarende partnerlande som anført i bilag III.

Artikel 11

1.   Kommissionen bistås af udvalget for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT)(i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/486/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).

(3)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(4)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1332/2005 (EUT L 215 af 19.8.2005, s. 1).

(5)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


BILAG I

LISTE OVER PARTNERLANDE OG DERES UDPEGEDE LICENSMYNDIGHEDER


BILAG II

Træprodukter, for hvilke FLEGT-licensordningen finder anvendelse uanset partnerland

HS-pos.

Varebeskrivelse

4403

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ

4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter


BILAG III

Træprodukter, for hvilke FLEGT-licensordningen kun finder anvendelse i de tilsvarende partnerlande

Partnerland

HS-pos.

Varebeskrivelse

 

 

 


Top