EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2007

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser

OJ L 349, 25.11.2004, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 136–146 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 197 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; ophævet ved 32016R1624 . Latest consolidated version: 17/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2007/oj

25.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2007/2004

af 26. oktober 2004

om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra a), og artikel 66,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med Fællesskabets politik vedrørende EU's ydre grænser er at skabe en integreret forvaltning, der sikrer et højt og ensartet niveau for kontrol og overvågning, hvilket er en nødvendig følge af den frie bevægelighed for personer i Den Europæiske Union og et afgørende aspekt i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. I den henseende er hensigten at indføre fælles regler for standarder og procedurer for kontrol ved de ydre grænser.

(2)

En effektiv anvendelse af fælles regler kræver en øget samordning af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne.

(3)

Der bør derfor med udgangspunkt i erfaringerne fra den fælles grænsekontrolinstans inden for Rådets rammer oprettes en særlig ekspertenhed med den opgave at forbedre samordningen af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne om forvaltning af de ydre grænser, i form af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, agenturet.

(4)

Ansvaret for kontrol og overvågning af de ydre grænser ligger hos medlemsstaterne. Agenturet fremmer anvendelsen af nuværende og fremtidige fællesskabsforanstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser ved at samordne medlemsstaternes gennemførelse af sådanne foranstaltninger.

(5)

Effektiv kontrol og overvågning af de ydre grænser har stor betydning for medlemsstaterne uanset deres geografiske beliggenhed. Der er derfor behov for at fremme solidariteten mellem medlemsstaterne hvad angår forvaltning af de ydre grænser. Oprettelsen af agenturet, der skal bistå medlemsstaterne med de operative aspekter af forvaltning af de ydre grænser, herunder tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt i medlemsstaterne, er et vigtigt skridt i den retning.

(6)

Med udgangspunkt i en fælles integreret model for risikoanalyse udfører agenturet risikoanalyser, således at Fællesskabet og medlemsstaterne råder over de oplysninger, der er nødvendige for at træffe passende foranstaltninger eller imødegå påviste trusler og risici med henblik på at forbedre den integrerede forvaltning af de ydre grænser.

(7)

Agenturet tilbyder uddannelse på europæisk niveau for nationale instruktører af grænsevagter og videreuddannelse og seminarer vedrørende kontrol og overvågning af de ydre grænser og udsendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold i medlemsstaterne for ansatte i de kompetente nationale tjenester. Agenturet kan tilrettelægge uddannelse i samarbejde med medlemsstaterne på deres område.

(8)

Agenturet følger udviklingen inden for videnskabelig forskning, der er relevant for dets arbejdsområde, og formidler sådanne oplysninger til Kommissionen og medlemsstaterne.

(9)

Agenturet udarbejder fortegnelser over teknisk udstyr, som medlemsstaterne stiller til rådighed, og bidrager på den måde til at samle materialeressourcerne.

(10)

Agenturet støtter ligeledes medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser.

(11)

I de fleste medlemsstater falder de operative aspekter af tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt i medlemsstaterne, ind under den kompetence, der er tillagt de myndigheder, der har ansvaret for kontrol ved de ydre grænser. Da der er en klar merværdi i at udføre disse opgaver på europæisk niveau, bør agenturet derfor under hensyntagen til Fællesskabets politik for tilbagesendelse yde den nødvendige bistand til tilrettelæggelsen af medlemsstaternes fælles tilbagesendelsesaktioner og udvikle bedste praksis for erhvervelse af rejsedokumenter og udsendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på medlemsstaternes område.

(12)

Agenturet kan for at opfylde sin mission og i det omfang, dets arbejdsopgaver kræver det, samarbejde med Europol, de kompetente myndigheder i tredjelande og de internationale organisationer, der er kompetente i de anliggender, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af aftaler, der er indgået i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten. Agenturet bør fremme det operative samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Den Europæiske Unions udenrigspolitik.

(13)

Med udgangspunkt i erfaringerne fra den fælles grænsekontrolinstans og de operative centre og uddannelsescentre, der er specialiseret i forskellige aspekter af kontrol og overvågning ved henholdsvis land-, luft- og søgrænserne, og som medlemsstaterne har oprettet, kan agenturet selv oprette specialafdelinger med ansvar for land-, luft- og søgrænser.

(14)

Agenturet bør være uafhængigt med hensyn til tekniske spørgsmål og have retlig, administrativ og finansiel autonomi. Med henblik herpå er det både nødvendigt og hensigtsmæssigt, at det er et fællesskabsorgan, der har status som juridisk person, og som udøver de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges det ved denne forordning.

(15)

Kommissionen og medlemsstaterne bør være repræsenteret i en bestyrelse, så de kan føre effektiv kontrol med agenturets virksomhed. Bestyrelsen bør om muligt bestå af de operative chefer for de nationale tjenester, som har ansvaret for grænseforvaltningen, eller deres repræsentanter. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige procedurer for agenturets beslutningstagning og udpege den administrerende direktør og vicedirektøren.

(16)

For at sikre agenturet fuld selvstændighed og uafhængighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et fællesskabsbidrag. Fællesskabets budgetprocedure bør gælde for så vidt angår Fællesskabets bidrag og enhver støtte, som ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

(17)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (3) bør finde ubegrænset anvendelse på agenturet, som bør tiltræde den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (4).

(18)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (5) finder anvendelse på agenturet.

(19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6) finder anvendelse på agenturets behandling af personoplysninger.

(20)

Det påhviler EU-institutionerne, navnlig Rådet, at udforme politikken og lovgivningen vedrørende kontrol og overvågning af de ydre grænser. Der bør sikres en tæt samordning mellem agenturet og de pågældende EU-institutioner.

(21)

Målene for denne forordning, nemlig oprettelsen af en integreret forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(22)

Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der er fastsat i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og som afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(23)

Hvad angår Island og Norge udgør denne forordning en videreudvikling af Schengen-reglerne ifølge den aftale, der er indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne, der falder ind under det område, der henvises til i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (7) om visse bestemmelser om anvendelsen af nævnte aftale. Delegationer fra Republikken Island og Kongeriget Norge bør derfor deltage i arbejdet i agenturets bestyrelse som medlemmer, men med begrænset stemmeret. Der bør indgås endnu en aftale mellem Fællesskabet og de to nævnte stater for at fastsætte nærmere bestemmelser for deres fulde deltagelse i agenturets virksomhed.

(24)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter at Rådet har truffet afgørelse om denne forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(25)

Denne forordning udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (8). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(26)

Denne forordning udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne, som Irland ikke deltager i, i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (9). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(27)

Agenturet bør fremme tilrettelæggelsen af operative aktioner, hvor medlemsstaterne kan udnytte den ekspertise og de faciliteter, som Irland og Det Forenede Kongerige måtte tilbyde, efter nærmere bestemmelser, der skal fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Repræsentanter for Irland og Det Forenede Kongerige bør derfor indbydes til at overvære alle bestyrelsens møder, så de i fuldt omfang kan deltage i drøftelserne vedrørende forberedelsen af sådanne operative aktioner.

(28)

Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige er uenige om markeringen af Gibraltars grænser.

(29)

Suspenderingen af anvendelsen af denne forordning på Gibraltars grænser indebærer ingen ændringer for så vidt angår de berørte staters holdninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL

Artikel 1

Oprettelse af agenturet

1.   Der oprettes et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved de ydre grænser (»agenturet«) med henblik på forbedring af den integrerede forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser.

2.   Agenturet skal, samtidig med at der tages hensyn til, at ansvaret for kontrol og overvågning af de ydre grænser ligger hos medlemsstaterne, fremme og effektivisere anvendelsen af nuværende og fremtidige fællesskabsforanstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser ved at samordne medlemsstaternes gennemførelse af sådanne foranstaltninger og herved bidrage til at sikre et effektivt, højt og ensartet niveau for personkontrol og overvågning af medlemsstaternes ydre grænser.

3.   Agenturet skal ligeledes yde Kommissionen og medlemsstaterne den nødvendige tekniske støtte og ekspertise hvad angår forvaltning af de ydre grænser og fremme solidariteten mellem medlemsstaterne.

4.   I denne forordning skal henvisninger til medlemsstaternes ydre grænser forstås som henvisninger til medlemsstaternes land- og søgrænser samt deres luft- og søhavne, som er omfattet af fællesskabsrettens bestemmelser om personers passage af de ydre grænser.

KAPITEL II

OPGAVER

Artikel 2

Væsentligste opgaver

1.   Agenturet skal udføre følgende opgaver:

a)

samordne det operative samarbejde mellem medlemsstaterne hvad angår forvaltning af de ydre grænser

b)

bistå medlemsstaterne med uddannelse af nationale grænsevagter, herunder indføre fælles uddannelsesstandarder

c)

foretage risikoanalyser

d)

følge udviklingen inden for forskning, der er relevant for kontrol og overvågning af de ydre grænser

e)

bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser

f)

yde medlemsstaterne den nødvendige støtte i forbindelse med tilrettelæggelsen af fælles tilbagesendelsesaktioner.

2.   Uden at dette berører agenturets beføjelser, kan medlemsstaterne fortsætte samarbejdet på det operative plan med andre medlemsstater og/eller tredjelande ved de ydre grænser, hvis et sådant samarbejde supplerer agenturets indsats.

Medlemsstaterne afholder sig fra enhver aktivitet, som kan være til hinder for, at agenturet kan fungere tilfredsstillende, eller at dets mål kan nås.

Medlemsstaterne aflægger rapport til agenturet om disse operative spørgsmål ved de ydre grænser uden for agenturets rammer.

Artikel 3

Fælles operationer og pilotprojekter ved de ydre grænser

1.   Agenturet evaluerer, godkender og samordner forslag til fælles operationer og pilotprojekter, der fremsættes af medlemsstaterne.

Agenturet kan i forståelse med den/de berørte medlemsstat/-er selv beslutte at tage initiativ til fælles operationer og pilotprojekter i samarbejde med medlemsstaterne.

Det kan ligeledes beslutte at stille sit tekniske udstyr til rådighed for de medlemsstater, der deltager i fælles operationer og pilotprojekter.

2.   Agenturet kan ved den praktiske gennemførelse af fælles operationer og pilotprojekter virke gennem specialafdelinger som foreskrevet i artikel 16.

3.   Agenturet evaluerer resultaterne af de fælles operationer og pilotprojekter og foretager en overordnet sammenlignende analyse af disse resultater for at fremme kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten af fremtidige operationer og projekter, der vedlægges agenturets årsberetning som foreskrevet i artikel 20, stk. 2, litra b).

4.   Agenturet kan beslutte at medfinansiere de operationer og projekter, der er nævnt i stk. 1, med tilskud fra dets budget i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturet.

Artikel 4

Risikoanalyse

Agenturet udvikler og anvender en fælles integreret model for risikoanalyse.

Det udarbejder både generelle og specifikke risikoanalyser, der fremlægges for Rådet og Kommissionen.

Agenturet indarbejder resultaterne af den fælles integrerede model for risikoanalyse i udformningen af det fælles grundlæggende uddannelsesprogram for grænsevagter, der er nævnt i artikel 5.

Artikel 5

Uddannelse

Agenturet udarbejder og videreudvikler et fælles grundlæggende uddannelsesprogram for grænsevagter og tilbyder uddannelse på europæisk niveau for instruktører af medlemsstaternes nationale grænsevagter.

Agenturet tilbyder ligeledes videreuddannelseskurser og seminarer for ansatte i medlemsstaternes kompetente nationale tjenester om emner i tilknytning til kontrol og overvågning af de ydre grænser og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere.

Agenturet kan tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i medlemsstaterne i samarbejde med disse.

Artikel 6

Opfølgning af forskning

Agenturet følger udviklingen inden for forskning, der er relevant for kontrol og overvågning af de ydre grænser, og formidler disse oplysninger til Kommissionen og medlemsstaterne.

Artikel 7

Forvaltning af teknisk udstyr

Agenturet udarbejder og ajourfører en central fortegnelse over det tekniske udstyr til kontrol og overvågning af de ydre grænser, der tilhører medlemsstater, og som de på frivillig basis og efter anmodning fra en anden medlemsstat er villige til at stille til rådighed for denne midlertidigt i overensstemmelse med en behovs- og risikoanalyse udført af agenturet.

Artikel 8

Støtte til medlemsstater i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser

1.   Uden at det berører traktatens artikel 64, stk. 2, kan en eller flere medlemsstater, der står i en situation, der kræver øget teknisk og operativ bistand, anmode agenturet om bistand for at kunne opfylde deres forpligtelser vedrørende kontrol og overvågning af de ydre grænser. Agenturet kan arrangere den nødvendige tekniske og operative bistand til den eller de anmodende medlemsstater.

2.   I de situationer, der er nævnt i stk. 1, kan agenturet:

a)

bistå med samordning mellem to eller flere medlemsstater for at løse problemer, der opstår ved de ydre grænser

b)

indsætte eksperter til at støtte de kompetente nationale myndigheder i den eller de berørte medlemsstater i et passende tidsrum.

3.   Agenturet kan indkøbe teknisk udstyr til kontrol og overvågning af de ydre grænser til brug for dets eksperter, mens disse er indsat i den eller de berørte medlemsstater.

Artikel 9

Samarbejde om tilbagesendelse

1.   Under hensyntagen til Fællesskabets politik for tilbagesendelse yder agenturet den nødvendige bistand til tilrettelæggelsen af medlemsstaternes fælles tilbagesendelsesaktioner. Agenturet kan bruge de fællesskabsmidler, der er afsat på udsendelsesområdet.

2.   Agenturet udvikler bedste praksis vedrørende erhvervelse af rejsedokumenter og udsendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt.

Artikel 10

Udøvelse af myndighedsbeføjelser

Agenturets personales og medlemsstaternes eksperters udøvelse af myndighedsbeføjelser på en anden medlemsstats område er underlagt den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

Artikel 11

Systemer til udveksling af oplysninger

Agenturet træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at lette udvekslingen med Kommissionen og medlemsstaterne af oplysninger, der er relevante for udførelsen af dets opgaver.

Artikel 12

Samarbejde med Irland og Det Forenede Kongerige

1.   Agenturet bør fremme medlemsstaternes operative samarbejde med Irland og Det Forenede Kongerige i spørgsmål, der er omfattet af agenturets aktiviteter, og i det omfang, det er påkrævet med henblik på udførelsen af de opgaver, der er fastlagt i artikel 2, stk. 1.

2.   Den støtte, som agenturet skal yde i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f), omfatter tilrettelæggelsen af medlemsstaternes fælles tilbagesendelsesaktioner, som Irland og/eller Det Forenede Kongerige deltager i.

3.   Denne forordnings anvendelse på Gibraltars grænser suspenderes, indtil der opnås enighed om anvendelsesområdet for de foranstaltninger, der vedrører personers passage af medlemsstaternes ydre grænser.

Artikel 13

Samarbejde med Europol og internationale organisationer

Agenturet kan samarbejde med Europol og de internationale organisationer, der er kompetente i anliggender, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af aftaler med disse organer og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten samt bestemmelserne om disse organers kompetence.

Artikel 14

Fremme af det operative samarbejde med tredjelande og samarbejdet med de kompetente myndigheder i tredjelande

I spørgsmål, der er omfattet af agenturets aktiviteter, og i det omfang, det er påkrævet med henblik på udførelsen af dets opgaver, fremmer agenturet det operative samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande inden for rammerne af Den Europæiske Unions udenrigspolitik.

Agenturet kan samarbejde med de myndigheder i tredjelande, der er kompetente i anliggender, der er omfattet af denne forordning, inden for rammerne af aftaler med disse myndigheder og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten.

KAPITEL III

STRUKTUR

Artikel 15

Retlig status og beliggenhed

Agenturet er et fællesskabsorgan. Det har status som juridisk person.

Agenturet har i hver medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

Agenturet er uafhængigt i tekniske spørgsmål.

Det repræsenteres af den administrerende direktør.

Rådet træffer med enstemmighed afgørelse om agenturets hjemsted.

Artikel 16

Specialafdelinger

Agenturets bestyrelse evaluerer behovet for og træffer beslutning om oprettelse af specialafdelinger i medlemsstaterne med deres samtykke, idet allerede oprettede operative centre og uddannelsescentre, der er specialiseret i forskellige aspekter af kontrol og overvågning ved henholdsvis land-, luft- og søgrænserne, prioriteres i behørigt omfang.

Agenturets specialafdelinger udvikler bedste praksis for netop den type ydre grænse, som de har ansvaret for. Agenturet sørger for, at sådanne bedste praksisser bliver sammenhængende og ensartede.

Hver specialafdeling skal fremsende en detaljeret årsberetning om sine aktiviteter til agenturets administrerende direktør samt fremlægge alle andre oplysninger, der er relevante for samordningen af det operative samarbejde.

Artikel 17

Personale

1.   Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget for anvendelse af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for agenturets personale.

2.   Agenturet udøver over for sine ansatte de beføjelser, som vedtægten og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte tillægger ansættelsesmyndigheden.

3.   Agenturets personale består af et tilstrækkeligt antal ansatte og nationale eksperter inden for kontrol og overvågning af de ydre grænser udstationeret af medlemsstaterne til udførelse af forvaltningsopgaver. Det øvrige personale består af andre ansatte, som agenturet efter behov ansætter til udførelse af sine opgaver.

Artikel 18

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 19

Erstatningsansvar

1.   Agenturets ansvar i kontraktforhold reguleres af den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til voldgiftsklausuler i de aftaler, agenturet indgår.

3.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader, der forvoldes af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.   De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende de i stk. 3 omhandlede skadeserstatninger.

5.   De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsættes i den vedtægt eller i de ansættelsesvilkår, der gælder for dem.

Artikel 20

Bestyrelsens beføjelser

1.   Agenturet har en bestyrelse.

2.   Bestyrelsen:

a)

udnævner den administrerende direktør efter forslag fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 26

b)

vedtager hvert år inden den 31. marts agenturets årsberetning for det foregående år og sender den senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten. Beretningen offentliggøres

c)

vedtager hvert år inden den 30. september efter at have modtaget Kommissionens udtalelse med et flertal på tre fjerdedele af sine stemmeberettigede medlemmer agenturets arbejdsprogram for det kommende år og sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Arbejdsprogrammet vedtages i overensstemmelse med Fællesskabets årlige budgetprocedure og Fællesskabets lovgivningsprogram inden for de områder, der er relevante for forvaltning af de ydre grænser

d)

opstiller procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende agenturets operative opgaver

e)

udfører sine opgaver i forbindelse med agenturets budget i overensstemmelse med artikel 28, artikel 29, stk. 5, 9 og 11, artikel 30, stk. 5, og artikel 32

f)

udøver disciplinærmyndighed over den administrerende direktør og over vicedirektøren i forståelse med den administrerende direktør

g)

fastsætter selv sin forretningsorden

h)

fastlægger agenturets organisationsplan og vedtager agenturets personalepolitik.

3.   Forslag til beslutninger om specifikke aktiviteter, der skal gennemføres ved eller i umiddelbar nærhed af en bestemt medlemsstats ydre grænser, vedtages kun, hvis også det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer denne stat, stemmer for vedtagelsen.

4.   Bestyrelsen kan rådgive den administrerende direktør om alle spørgsmål, der vedrører udviklingen af den operative forvaltning af de ydre grænser, herunder opfølgning af forskning som defineret i artikel 6.

5.   Bestyrelsen træffer afgørelse om en eventuel anmodning fra Irland og/eller Det Forenede Kongerige om deltagelse i agenturets aktiviteter.

Bestyrelsen træffer afgørelse fra sag til sag med absolut flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer. Når bestyrelsen træffer afgørelse, skal den overveje, om Irlands og/eller Det Forenede Kongeriges deltagelse vil bidrage til gennemførelsen af den pågældende aktivitet. I afgørelsen redegøres der for Irlands og/eller Det Forenede Kongeriges finansielle bidrag til den aktivitet, for hvilken der er anmodet om deltagelse.

6.   Bestyrelsen fremsender årligt alle relevante oplysninger om resultatet af evalueringsprocedurerne til budgetmyndigheden.

7.   Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at bistå bestyrelsen og den administrerende direktør med forberedelsen af beslutninger, programmer og aktiviteter, som skal vedtages af bestyrelsen, og, hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, til at træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne.

Artikel 21

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, jf. dog stk. 3. Hver medlemsstat udpeger med henblik herpå et medlem af bestyrelsen samt en suppleant, som repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær. Kommissionen udnævner to medlemmer og deres suppleanter. Mandatperioden er fire år. Den kan forlænges én gang.

2.   Bestyrelsesmedlemmerne udnævnes på grundlag af deres relevante erfaring på højt niveau og ekspertise inden for operativt samarbejde om grænseforvaltning.

3.   De lande, som er associeret gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, deltager i agenturet. De har hver en repræsentant og en suppleant i bestyrelsen. Ifølge de relevante bestemmelser i deres associeringsaftaler vil der blive udviklet ordninger, der bl.a. skal præcisere arten og omfanget af og fastsætte detaljerede regler for disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag og personale.

Artikel 22

Bestyrelsens formandskab

1.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden afløser ex officio formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

2.   Formandens og næstformandens mandatperiode udløber, når deres respektive medlemskab af bestyrelsen ophører. Med forbehold af denne bestemmelse er formandens og næstformandens mandatperiode to år. Den kan forlænges én gang.

Artikel 23

Møder

1.   Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden.

2.   Agenturets administrerende direktør deltager i drøftelserne.

3.   Bestyrelsen holder mindst to ordinære møder om året. Den træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af dens medlemmer.

4.   Irland og Det Forenede Kongerige indbydes til at overvære bestyrelsens møder.

5.   Bestyrelsen kan indbyde enhver anden, hvis synspunkt kan være af interesse, til at overvære dens møder som observatør.

6.   Bestyrelsens medlemmer kan med forbehold af forretningsordenens bestemmelser bistås af rådgivere eller eksperter.

7.   Bestyrelsens sekretariatsfunktion varetages af agenturet.

Artikel 24

Afstemning

1.   Bestyrelsen træffer beslutning med absolut flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer, jf. dog artikel 20, stk. 2, litra c), samt artikel 26, stk. 2 og 4.

2.   Hvert medlem har én stemme. Agenturets administrerende direktør deltager ikke i afstemningen. Hvis et medlem ikke er til stede, har suppleanten stemmeret.

3.   Forretningsordenen fastlægger de nærmere afstemningsregler, herunder reglerne for, at et medlem kan handle på et andet medlems vegne, samt om nødvendigt reglerne for beslutningsdygtighed.

Artikel 25

Den administrerende direktørs opgaver og beføjelser

1.   Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed. Med forbehold af Kommissionens, bestyrelsens og forretningsudvalgets respektive beføjelser må den administrerende direktør hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

2.   Europa-Parlamentet og Rådet kan opfordre agenturets administrerende direktør til at aflægge rapport om udførelsen af sine opgaver.

3.   Den administrerende direktør har følgende opgaver og beføjelser:

a)

at forberede og gennemføre beslutninger, programmer og aktiviteter vedtaget af agenturets bestyrelse inden for de grænser, der er fastsat ved denne forordning, dens gennemførelsesbestemmelser og gældende lov

b)

at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder vedtagelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af bekendtgørelser, for at sikre, at agenturets virksomhed er i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser

c)

at udarbejde et udkast til et årligt arbejdsprogram og en beretning og fremlægge disse for bestyrelsen

d)

at udøve beføjelserne i artikel 17, stk. 2, over for de ansatte

e)

at udarbejde overslag over agenturets indtægter og udgifter i overensstemmelse med artikel 29 og gennemføre budgettet i overensstemmelse med artikel 30

f)

at uddelegere sine beføjelser til andre medlemmer af agenturets personale efter nærmere regler, som vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 2, litra g).

4.   Den administrerende direktør skal over for bestyrelsen redegøre for sine aktiviteter.

Artikel 26

Udnævnelse af ledere

1.   Kommissionen foreslår kandidater til stillingen som administrerende direktør på grundlag af en liste efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og eventuelt i pressen og på egnede websteder.

2.   Den administrerende direktør for agenturet udnævnes af bestyrelsen på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenteret administrativ og ledelsesmæssig erfaring samt relevant erfaring med forvaltning af de ydre grænser. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen kan afskedige den administrerende direktør efter samme procedure.

3.   Den administrerende direktør bistås af en vicedirektør. I tilfælde af den administrerende direktørs forfald træder vicedirektøren i hans sted.

4.   Vicedirektøren udnævnes på forslag af den administrerende direktør af bestyrelsen på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenteret administrativ og ledelsesmæssig erfaring samt relevant erfaring med forvaltning af de ydre grænser. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen kan afskedige vicedirektøren efter samme procedure.

5.   Mandatperioden for den administrerende direktør og vicedirektøren er fem år. Mandatperioden kan forlænges med yderligere en periode på højst fem år.

Artikel 27

Oversættelse

1.   Agenturet er omfattet af bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (10) på det sproglige område.

2.   Med forbehold af beslutninger, der træffes efter traktatens artikel 290, skal årsberetningen og arbejdsprogrammet ifølge artikel 20, stk. 2, litra b) og c), udarbejdes på alle Fællesskabets officielle sprog.

3.   De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 28

Åbenhed og kommunikation

1.   Seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden vil agenturet være omfattet af forordning (EF) nr. 1049/2001 ved behandling af ansøgninger om aktindsigt i dets dokumenter.

2.   Agenturet kan selv tage initiativ til kommunikation inden for sit ansvarsområde. Det sikrer navnlig, at offentligheden og alle interesserede parter ud over den offentliggørelse, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra b), hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om agenturets arbejde.

3.   Bestyrelsen træffer praktiske foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1 og 2.

4.   Enhver fysisk eller juridisk person har ret til at henvende sig skriftligt til agenturet på et af de i traktatens artikel 314 nævnte sprog. Den pågældende har ret til at modtage et svar på samme sprog.

5.   Beslutninger, der træffes af agenturet efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan give anledning til indgivelse af klage til ombudsmanden eller en domstolsprøvelse ved De Europæiske Fællesskabers Domstol på de betingelser, der fremgår af traktatens artikel 195 og 230.

KAPITEL IV

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 29

Budget

1.   Med forbehold af andre former for indtægter udgøres agenturets indtægter af:

tilskud fra Fællesskabet over Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)

bidrag fra lande, der er associerede i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

gebyrer for ydede tjenester

frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

2.   Agenturets udgifter omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og driftsudgifter.

3.   Den administrerende direktør udarbejder et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår og forelægger det for bestyrelsen sammen med en stillingsfortegnelse.

4.   Indtægter og udgifter skal balancere.

5.   Bestyrelsen vedtager forslaget til overslag, herunder den foreløbige stillingsfortegnelse, ledsaget af det foreløbige arbejdsprogram, og fremsender dem senest den 31. marts til Kommissionen og de lande, der er associerede i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne.

6.   Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

7.   På grundlag af overslaget opstiller Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, som den finder nødvendige for stillingsfortegnelsen og de tilskud, der skal finansieres over det almindelige budget, som forelægges budgetmyndigheden i henhold til traktatens artikel 272.

8.   Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af tilskud til agenturet.

Budgetmyndigheden godkender agenturets stillingsfortegnelse.

9.   Bestyrelsen godkender agenturets budget. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

10.   Enhver ændring af budgettet, herunder stillingsfortegnelsen, foretages efter samme procedure.

11.   Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følger for finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen og de lande, der er associeret gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

Artikel 30

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1.   Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2.   Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (11) (i det følgende benævnt »den almindelige finansforordning«).

3.   Kommissionens regnskabsfører sender senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår agenturets foreløbige regnskab til Revisionsretten ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret fremsendes ligeledes til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.   Efter modtagelse af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i finansforordningen på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

6.   Den administrerende direktør sender senest den 1. juli det følgende år det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Kommissionen, Revisionsretten, Europa-Parlamentet og Rådet samt de lande, der er associeret gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne.

7.   Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.   Den administrerende direktør sender senest den 30. september et svar på Revisionsrettens bemærkninger. Han sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

9.   Efter henstilling fra Rådet meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år n+2 agenturets administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

Artikel 31

Bekæmpelse af svig

1.   Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1073/1999 finder ubegrænset anvendelse i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2.   Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele agenturets personale.

3.   I finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de organer, der fordeler dem.

Artikel 32

Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser for agenturet vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 (12) om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i den almindelige finansforordning, medmindre dette er strengt nødvendigt for agenturets drift og efter Kommissionens forudgående samtykke.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 33

Evaluering

1.   Inden tre år efter at agenturet har indledt sin virksomhed og derefter hvert femte år, lader bestyrelsen foretage en uafhængig ekstern evaluering af denne forordnings gennemførelse.

2.   I evalueringen skal det undersøges, hvor effektivt agenturet varetager sit hverv. Agenturets betydning og arbejdsgang skal ligeledes vurderes. I evalueringen tages der hensyn til de berørte aktørers synspunkter både på europæisk og nationalt plan.

3.   Resultaterne af evalueringen fremsendes til bestyrelsen, som udfærdiger henstillinger om eventuelle ændringer af forordningen, agenturet og dets arbejdsgange og forelægger dem for Kommissionen, som dernæst fremsender dem til Rådet sammen med sin egen holdning og relevante forslag. Om nødvendigt indgår der heri en handlingsplan med en tidsplan. Såvel evalueringsresultaterne som henstillingerne offentliggøres.

Artikel 34

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Agenturet indleder sin virksomhed den 1. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. oktober 2004.

På Rådets vegne

R. VERDONK

Formand


(1)  Udtalelse af 9.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 108 af 30.4.2004, s. 97.

(3)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(4)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(5)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(8)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(9)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(10)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.

(11)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(12)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


Top