EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0017

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")

OJ L 134, 30.4.2004, p. 1–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 3 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 3 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 43 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; ophævet ved 32014L0025 . Latest consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/oj

32004L0017

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")

EU-Tidende nr. L 134 af 30/04/2004 s. 0001 - 0113


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF

af 31. marts 2004

om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, artikel 55 og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 9. december 2003, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I forbindelse med nye ændringer af Rådets direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation(5), som er nødvendige for at imødekomme de krav om forenkling og modernisering, der er fremsat af både ordregiverne og de økonomiske aktører i forbindelse med deres reaktion på den grønbog, der blev vedtaget af Kommissionen den 27. november 1996, bør direktivet for klarhedens skyld omarbejdes. Det foreliggende direktiv er baseret på Domstolens retspraksis, navnlig retspraksis vedrørende tildelingskriterier, som klarlægger ordregivernes muligheder for at opfylde den relevante offentligheds behov, herunder på det miljømæssige og sociale område, forudsat at sådanne kriterier er knyttet til kontraktens genstand, ikke giver ordregiveren ubegrænset valgfrihed, udtrykkeligt er omtalt og opfylder de grundlæggende principper i betragtning 9.

(2) En væsentlig grund til at indføre bestemmelser om samordning af udbudsprocedurerne i disse sektorer er, at medlemsstaternes myndigheder på forskellig måde kan øve indflydelse på disse virksomheders adfærd, navnlig ved at have kapitalinteresser i dem eller ved at være repræsenteret i deres administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer.

(3) En anden hovedårsag til, at en samordning af de udbudsprocedurer, som ordregivere i disse sektorer anvender, er nødvendig, er, at markederne er lukkede, fordi medlemsstaterne meddeler særlige eller eksklusive rettigheder vedrørende levering, tilrådighedsstillelse eller drift af net til ydelse af den pågældende tjeneste.

(4) EF-lovgivningen, navnlig Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren(6) og forordning (EØF) nr. 3976/87 af 14. december 1987 om anvendelse af artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren(7), tilsigter øget konkurrence mellem selskaber, der driver lufttransport til betjening af offentligheden. Derfor bør disse selskaber ikke være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. I betragtning af konkurrencesituationen inden for søtransport i Fællesskabet ville det også være uhensigtsmæssigt, om kontrakterne i denne sektor skulle underlægges dette direktiv.

(5) Direktiv 93/38/EØF dækker i øjeblikket visse kontrakter, der indgås af ordregivere i telekommunikationssektoren. Som omtalt i fjerde rapport om gennemførelsen af EU's lovpakke for telesektoren af 25. november 1998 er der vedtaget et lovgrundlag med henblik på åbning af denne sektor. En af følgerne heraf er, at der i denne sektor er blevet indført effektiv konkurrence, både retligt og faktisk. Kommissionen har som information og i betragtning af denne situation offentliggjort en liste over de telekommunikationstjenester(8), der allerede kan udelukkes fra nævnte direktivs anvendelsesområde ifølge dets artikel 8. I syvende rapport om gennemførelsen af EU's lovpakke for telesektoren af 26. november 2001 bekræftes det, at der er gjort yderligere fremskridt. Det er derfor ikke længere nødvendigt at regulere indkøb, der foretages af ordregivere i denne sektor.

(6) Det er derfor ikke længere hensigtsmæssigt at opretholde Det Rådgivende Udvalg for Telekommunikationskontrakter, der blev nedsat ved Rådets direktiv 90/531/EØF af 17. september 1990 om fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation(9).

(7) Udviklingen inden for telekommunikationssektoren bør dog fortsat overvåges, og forholdene bør tages op til fornyet behandling, hvis det viser sig, at der ikke længere er reel konkurrence i sektoren.

(8) Erhvervelse af taletelefoni-, telex-, mobiltelefoni-, personsøgnings- og satellittjenester er ikke omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 93/38/EØF. Formålet med disse undtagelser var at tage hensyn til det forhold, at de pågældende tjenesteydelser ofte kun kunne udføres af en enkelt tjenesteyder i et bestemt geografisk område på grund af manglende reel konkurrence og særlige eller eksklusive rettigheder. Med indførelsen af reel konkurrence i telekommunikationssektoren er disse undtagelser ikke længere berettigede. Derfor skal erhvervelse af sådanne telekommunikationstjenester være omfattet af nærværende direktivs anvendelsesområde.

(9) For at sikre øget konkurrence ved offentlige kontrakter indgået af enheder inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester bør der udarbejdes bestemmelser om fællesskabssamordning ved kontrakter over en vis værdi. Denne samordning sker på grundlag af kravene i EF-traktatens artikel 14, 28 og 49 og Euratom-traktatens artikel 97, nemlig princippet om ligebehandling, som princippet om ikke-forskelsbehandling blot er en særlig udformning af, princippet om gensidig anerkendelse, princippet om proportionalitet samt princippet om gennemsigtighed. I betragtning af karakteren af de sektorer, der berøres af en sådan samordning, bør denne samordning, samtidig med at den sikrer anvendelsen af nævnte principper, danne grundlag for loyal handelspraksis og være så fleksibel som muligt.

For offentlige kontrakter, hvis værdi er lavere end den, der udløser anvendelse af bestemmelserne om fællesskabssamordning, kan der henvises til Domstolens retspraksis, som fastslår, at ovennævnte regler og principper i EF-traktaten finder anvendelse.

(10) For at sikre reel åbning af markedet samt passende ligevægt i anvendelsen af udbudsreglerne inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester må de pågældende virksomheder defineres på anden måde end ved henvisning til deres retlige form. Det bør derfor sikres, at princippet om ligebehandling af ordregivere i den offentlige og den private sektor ikke anfægtes. Det skal desuden i overensstemmelse med traktatens artikel 295 sikres, at medlemsstaternes ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

(11) Medlemsstaterne bør sikre, at et offentligretligt organ, der afgiver tilbud i forbindelse med en udbudsprocedure, ikke forårsager konkurrenceforvridning i forhold til private tilbudsgivere.

(12) I henhold til traktatens artikel 6 skal miljøbeskyttelseskrav integreres i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner som nævnt i traktatens artikel 3, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Dette direktiv præciserer således, hvordan ordregiverne kan bidrage til miljøbeskyttelse og til fremme af bæredygtig udvikling, samtidig med at de sikres mulighed for at opnå det bedste forhold mellem kvalitet og pris i kontrakterne.

(13) Dette direktiv er ikke til hinder for, at der indføres eller anvendes foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte den offentlige orden, den offentlige sædelighed og den offentlige sikkerhed, sundheden, menneskers og dyrs liv og plantesundheden, navnlig med henblik på en bæredygtig udvikling, forudsat at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med traktaten.

(14) Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence(10), godkendte bl.a. Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om offentlige indkøb, i det følgende benævnt "WTO-aftalen", der har til formål at opstille et internationalt sæt af regler om afbalancerede rettigheder og forpligtelser i forbindelse med offentlige kontrakter med henblik på at liberalisere og skabe vækst i verdenshandelen. Under hensyn til Fællesskabets internationale rettigheder og forpligtelser som følge af godkendelsen af WTO-aftalen, er det den ordning, der er fastsat iWTO-aftalen, der gælder for tilbudsgivere og varer fra tredjelande, der har undertegnet denne. WTO-aftalen har ingen direkte virkning. De ordregivende myndigheder, der er omfattet af WTO-aftalen, og som efterkommer nærværende direktiv og anvender dette over for økonomiske aktører fra tredjelande, der har undertegnet WTO-aftalen, overholder således denne. Disse samordningsbestemmelser bør tillige sikre økonomiske aktører fra Fællesskabet betingelser for deltagelse i offentlige kontrakter, der er lige så gunstige som de betingelser, der gives økonomiske aktører fra de tredjelande, der har tiltrådt WTO-aftalen.

(15) Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en "teknisk dialog" søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrence forhindres.

(16) I betragtning af bygge- og anlægskontrakters forskelligartethed, bør de ordregivende myndigheder kunne anvende såvel separat som fælles udbud for arbejdets udførelse og projektering. Dette direktiv foreskriver hverken separat eller fælles udbud. Beslutningen om enten separat eller fælles tildeling af en kontrakt bør træffes ud fra kvalitative og økonomiske kriterier, der kan fastsættes i den nationale lovgivning.

En kontrakt kan kun betragtes som en bygge- og anlægskontrakt, hvis dens genstand specifikt omfatter udførelse af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag XII, også selv om kontrakten omfatter andre tjenesteydelser, der er nødvendige for udførelsen af sådanne aktiviteter. Tjenesteydelseskontrakter, herunder vedrørende forvaltning af ejendomme, kan under visse omstændigheder omfatte bygge- og anlægsarbejde. Hvis sådant bygge- og anlægsarbejde imidlertid er accessorisk i forhold til kontraktens hovedformål og kun en mulig følge heraf eller et supplement hertil, berettiger det forhold, at kontrakten omfatter sådant bygge- anlægsarbejde, ikke til at betragte den som en bygge- og anlægskontrakt.

Med henblik på at beregne den anslåede værdi af en bygge- og anlægskontrakt er det hensigtsmæssigt at basere sig på værdien af selve bygge- og anlægsarbejderne og den anslåede værdi af eventuelle leverancer og tjenesteydelser, som ordregiverne stiller til rådighed for entreprenørerne, hvis disse tjenesteydelser eller leverancer er nødvendige for udførelsen af de pågældende arbejder. De i dette afsnit nævnte tjenesteydelser er dem, som ydes af ordregiverne ved hjælp af deres eget personale. Derimod skal værdien af tjenesteydelseskontrakter beregnes efter reglerne for tjenesteydelseskontrakter, uanset om de stilles til rådighed for en entreprenør med henblik på senere udførelse af arbejder.

(17) For at anvende bestemmelserne i dette direktiv og under hensyn til overvågningen beskrives tjenesteydelsesområdet bedst ved at inddele det i kategorier, der svarer til bestemte positioner i en fælles nomenklatur, og ved at samle dem i to bilag, bilag XVII A og bilag XVII B, alt efter hvilken ordning de falder ind under. For så vidt angår tjenesteydelserne i bilag XVII B berører bestemmelserne i dette direktiv ikke anvendelsen af specifikke fællesskabsregler på de pågældende tjenesteydelser.

(18) For så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter bør dette direktiv i en overgangsperiode kun finde fuld anvendelse på kontrakter, for hvilke dets bestemmelser vil gøre det muligt at udnytte alle muligheder for en øget samhandel ud over landegrænserne. Kontrakter om udførelse af andre tjenesteydelser skal overvåges i en overgangsperiode, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt dette direktiv skal finde fuld anvendelse på dem. Med henblik herpå er det nødvendigt at definere en overvågningsmekanisme. Denne overvågningsmekanisme skal samtidig give alle interesserede kredse mulighed for at få adgang til alle relevante oplysninger.

(19) Det er hensigtsmæssigt at undgå hindringer for den frie udveksling af tjenesteydelser. Tjenesteyderne kan derfor være såvel fysiske personer som juridiske personer. Dette direktiv berører ikke anvendelsen på nationalt plan af regler vedrørende betingelserne for udøvelse af en aktivitet eller et erhverv, hvis de er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

(20) En række nye elektroniske indkøbsteknikker er under stadig udvikling. Disse teknikker bidrager til at øge konkurrencen og forenkle de offentlige indkøb, navnlig fordi deres anvendelse giver besparelser både i tid og omkostninger. Ordregiverne kan anvende disse elektroniske indkøbsteknikker, forudsat at det sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og principperne om lige behandling, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed. I den forbindelse kan et tilbud fra en tilbudsgiver, især som led i en rammeaftale eller hvor et dynamisk indkøbssystem anvendes, have form af tilbudsgiverens elektroniske katalog, hvis der er anvendt de kommunikationsmidler, som ordregiveren har valgt i henhold til artikel 48.

(21) Under hensyn til de elektroniske indkøbssystemers hurtige udbredelse bør der allerede på nuværende tidspunkt fastsættes passende regler, så ordregivere fuldt ud kan udnytte systemernes muligheder. Derfor bør et fuldt elektronisk dynamisk indkøbssystem til sædvanlige indkøb defineres, og der bør fastsættes særlige regler for et sådant systems indførelse og funktion for at sikre en korrekt behandling af enhver økonomisk aktør, som ønsker at deltage deri. Enhver økonomisk aktør, der afgiver et vejledende tilbud i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, og som opfylder udvælgelseskriterierne, bør kunne tilslutte sig et sådant system. Denne indkøbsteknik gør det muligt for ordregiverne ved oprettelse af en liste over allerede valgte tilbudsgivere og ved, at nye tilbudsgivere får mulighed for at tilslutte sig, at råde over et særlig bredt udvalg af tilbud - takket være de anvendte elektroniske midler - og således sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler på grundlag af omfattende konkurrence.

(22) Elektroniske auktioner er en teknik, der vil brede sig, og der bør derfor fastlægges en fællesskabsdefinition af disse auktioner, som bør være omfattet af specifikke regler for at sikre, at de afvikles i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed. De elektroniske auktioner bør derfor kun omfatte bygge- og anlægs- samt vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, for hvilke der kan fastsættes nøjagtige specifikationer. Dette kan navnlig være tilfældet i forbindelse med tilbagevendende indkøbs-, bygge- og anlægs- samt tjenesteydelseskontrakter. Af samme grund bør det på et hvilket som helst tidspunkt af den elektroniske auktion kunne fastslås, hvordan tilbudsgiveren er klassificeret. Anvendelse af elektroniske auktioner gør det muligt for ordregivere at anmode tilbudsgiverne om at fremlægge nye og lavere priser og, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ligeledes at forbedre andre elementer i tilbuddet end prisen. For at sikre at gennemsigtighedsprincippet overholdes, kan kun elementer, der kan vurderes automatisk ad elektronisk vej, uden at ordregiveren deltager heri og/eller har mulighed for at foretage en reel vurdering heraf, gøres til genstand for elektroniske auktioner, dvs. kun elementer, der er kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller i procent. Derimod bør de aspekter af et tilbud, der indebærer en vurdering af ikke-kvantificerbare elementer, ikke gøres til genstand for elektroniske auktioner. Visse bygge- og anlægs- samt tjenesteydelseskontrakter, der involverer en intellektuel indsats som f.eks. projektering af bygge- og anlægsarbejder, bør derfor ikke gøres til genstand for elektroniske auktioner.

(23) I medlemsstaterne har der udviklet sig visse centrale indkøbsteknikker. Flere ordregivende myndigheder har til opgave at forestå indkøb eller indgå offentlige kontrakter/rammeaftaler for andre ordregivere. På grund af de store mængder, der indkøbes, vil disse teknikker bidrage til at øge konkurrencen og forenkle de offentlige indkøb. Der bør derfor indføres en fællesskabsdefinition af indkøbscentraler til brug for ordregiverne. Det bør ligeledes fastlægges, på hvilke betingelser under iagttagelse af principperne om ikke-forskelsbehandling og lige-behandling ordregivere, der anskaffer sig bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller tjenesteydelser gennem en indkøbscentral, kan anses for at have overholdt bestemmelserne i dette direktiv.

(24) For at tage hensyn til de forskellige forhold i medlemsstaterne skal det overlades til medlemsstaterne at give ordregiverne mulighed for at anvende indkøbscentraler, dynamiske indkøbssystemer og elektroniske auktioner som defineret og reguleret i dette direktiv.

(25) Der bør fastlægges en passende definition af begrebet særlige og eksklusive rettigheder. Af denne definition følger, at det ikke i sig selv vil udgøre særlige eller eksklusive rettigheder i dette direktivs betydning, at en virksomhed til opbygningen af net eller havne- eller lufthavnsanlæg kan benytte ekspropriation eller brug af en servitut eller placere netudstyr på, under eller over offentlig vej. At en virksomhed leverer drikkevand, elektricitet, gas eller varme til et net, der drives af et foretagende, der har særlige eller eksklusive rettigheder, som er meddelt af en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat, udgør heller ikke i sig selv en særlig eller eksklusiv rettighed som omhandlet i dette direktiv. På samme måde kan rettigheder, som en medlemsstat i en eller anden form, også via koncessionskontrakter, har givet et begrænset antal virksomheder på grundlag af objektive, forholdsmæssigt afpassede og ikke-diskriminerende kriterier, som giver enhver interesseret, der opfylder dem, mulighed for at drage fordel af dem, heller ikke betragtes som eksklusive eller særlige rettigheder.

(26) Det er hensigtsmæssigt for ordregivere at anvende fælles udbudsregler i forbindelse med deres aktiviteter inden for vandforsyning, og at disse regler også finder anvendelse, når ordregivende myndigheder som omhandlet i dette direktiv indgår kontrakter for deres aktiviteter vedrørende vandbygningsprojekter, kunstvanding, dræning samt bortledning og rensning af spildevand. Udbudsregler af den type, som foreslås for indkøbskontrakter, er imidlertid uegnede i forbindelse med køb af vand i betragtning af nødvendigheden af, at forsyning finder sted fra kilder nær anvendelsesstedet.

(27) Visse foretagender, der betjener offentligheden med bustransport, er allerede udelukket fra direktiv 93/38/EØF. Sådanne foretagender bør også udelukkes fra nærværende direktiv. For at undgå, at en lang række særlige ordninger kun gælder for bestemte sektorer, bør den generelle procedure, der giver mulighed for at tage hensyn til virkningerne af markedsåbningen også finde anvendelse på alle andre foretagender, der betjener offentligheden med bustransport, end dem, som er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 93/38/EØF i henhold til dets artikel 2, stk. 4.

(28) Under hensyn til den yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester og til, at disse tjenester leveres via et net af såvel ordregivende myndigheder som offentlige virksomheder og andre virksomheder, bør det fastsættes, at kontrakter, der indgås af ordregivere, som tilbyder posttjenester, underkastes reglerne i dette direktiv, herunder artikel 30, der sikrer anvendelse af principperne i betragtning 9 og samtidig etablerer en ramme for redelig handelspraksis og giver større fleksibilitet end bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter(11). Ved definitionen af de pågældende aktiviteter bør der tages hensyn til definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet(12).

Uanset deres retsstilling er virksomheder, der udbyder posttjenester, ikke i øjeblikket omfattet af reglerne i direktiv 93/38/EØF. Tilpasningen af procedurer for indgåelse af kontrakter til dette direktiv kunne derfor tage længere tid at gennemføre for sådanne virksomheder end for virksomheder, der allerede er omfattet af disse regler, og som kun skal tilpasse deres procedurer til ændringerne i nærværende direktiv. Det bør derfor være tilladt at udsætte direktivets anvendelse for at få tid nok til tilpasningen. Da der forekommer mange forskellige situationer i sådanne virksomheder, bør medlemsstaterne have mulighed for at indføre en overgangs-periode for direktivets anvendelse på ordregivere i postsektoren.

(29) Kontrakter kan indgås for at dække behovene for flere aktiviteter, der kan være underlagt forskellige juridiske ordninger. Det skal fremgå klart, at de retsregler, der gælder for en enkelt kontrakt, der omfatter flere aktiviteter, bør være de regler, der gælder for den aktivitet, som den først og fremmest tager sigte på. Hvilken aktivitet kontrakten først og fremmest tager sigte på, fastslås på grundlag af den analyse af, hvilke behov den specifikke kontrakt skal dække, som ordregiveren foretager for at vurdere kontraktens værdi og udarbejde udbuds-betingelserne. I visse tilfælde, f.eks. ved køb af ét enkelt stykke udstyr til gennemførelse af aktiviteter, for hvilke der mangler oplysninger, som gør det muligt at vurdere, hvor meget det skal bruges i forbindelse med de forskellige aktiviteter, kan det være objektivt umuligt at fastslå, hvilken aktivitet kontrakten først og fremmest tager sigte på. Det bør fastsættes, hvilke regler der skal gælde i disse tilfælde.

(30) Uden herved at berøre Fællesskabets internationale forpligtelser, er det hensigtsmæssigt at lette gennemførelsen af dette direktiv, særlig ved at forenkle tærskelværdierne og ved at lade bestemmelserne om oplysning af deltagerne vedrørende de afgørelser, der træffes i forbindelse med udbudsprocedurerne og resultaterne heraf, gælde for samtlige ordregivere, uanset hvilken sektor de hører ind under. Af hensyn til Den Monetære Union bør tærskelværdier fastsættes i euro. Derfor bør tærskelværdier fastsættes i euro, på en sådan måde, at det bliver lettere at anvende disse bestemmelser, samtidig med at tærskelværdierne i WTO-aftalen, som er udtrykt i særlige trækningsrettigheder (SDR), overholdes. I denne sammenhæng vil det også være hensigtsmæssigt at foretage en regelmæssig justering af tærskelværdierne i euro for i nødvendigt omfang at tilpasse dem til eventuelle udsving i euroens værdi i forhold til de særlige trækningsrettigheder (SDR). De tærskelværdier, der gælder for projektkonkurrencer, bør desuden være de samme som dem, der gælder for tjenesteydelseskontrakter.

(31) Der bør fastsættes bestemmelser for de tilfælde, hvor det er muligt at afstå fra at anvende samordningsprocedurerne af hensyn til statens sikkerhed eller statshemmeligheder eller fordi der gælder særlige regler om offentlige indkøb som følge af internationale aftaler, der vedrører troppestationering, eller som er specifikke for internationale organisationer.

(32) Det er nødvendigt at udelukke visse kontrakter vedrørende tjenesteydelser, leverancer og bygge- og anlægsarbejder, der tildeles en tilknyttet virksomhed, hvis hovedaktivitet er at præstere disse tjenesteydelser, leverancer eller arbejder til den sammenslutning, virksomheden er tilknyttet, og ikke at markedsføre dem. Det er også nødvendigt at udelukke visse kontrakter vedrørende tjenesteydelser, leverancer og bygge- og anlægsarbejder, som ordregiveren har tildelt et joint venture, der består af flere ordregivere, med henblik på udøvelse af de i dette direktiv omhandlede aktiviteter, og som den deltager i. Det er dog nødvendigt at undgå, at denne udelukkelse faktisk skaber konkurrenceforvridning til fordel for de virksomheder eller joint ventures, som er tilknyttet ordregiverne; der bør fastsættes et passende regelsæt, især vedrørende grænser for, hvor stor en del af omsætningen virksomhederne må skaffe fra markedet, således at de, når denne grænse er nået, mister muligheden for at få tildelt kontrakter uden udbud, og vedrørende sammensætningen af joint ventures og stabiliteten i forbindelserne mellem disse joint ventures og de ordregivere, som de består af.

(33) I forbindelse med tjenesteydelser er kontrakter om erhvervelse eller leje af fast ejendom eller rettigheder til sådanne goder af en sådan karakter, at det er uhensigtsmæssigt at lade udbudsreglerne finde anvendelse på dem.

(34) Voldgifts- og mæglingstjenesteydelser udføres sædvanligvis af organer eller enkeltpersoner, der er udpeget eller udvalgt på en måde, der ikke kan underlægges udbudsreglerne.

(35) I overensstemmelse med WTO-aftalen om offentlige indkøb omfatter de finansielle tjenesteydelser under dette direktiv ikke kontrakter vedrørende emission, køb, salg eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter; navnlig er ordregivernes transaktioner med henblik på at rejse penge eller kapital ikke omfattet.

(36) Direktivet bør kun omfatte tjenesteydelser, der er baseret på kontrakter.

(37) I henhold til traktatens artikel 163 udgør fremme af forskning og teknologisk udvikling et af midlerne til at styrke det videnskabelige og teknologiske grundlag for Fællesskabets industri og den frie adgang til aftaler om tjenesteydelser bidrager til at nå dette mål. Samfinansiering af forskningsprogrammer skal ikke være omfattet af dette direktiv. Derfor skal direktivet ikke gælde for tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling, bortset fra sådanne, hvis udbytte udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed, forudsat at tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af ordregiveren.

(38) For at undgå udbredelse af en lang række særlige ordninger der kun gælder for bestemte sektorer, bør den særlige ordning, der i øjeblikket gælder for virksomheder, der udnytter et geografisk område med henblik på efterforskning eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel, jf. artikel 3 i direktiv 93/38/EØF og artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter(13), erstattes af den generelle procedure for fritagelse af sektorer, som er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår. Det skal dog sikres, at dette sker, uden at det berører Kommissionens beslutning 93/676/EØF af 10. december 1993 om konstatering af, at udnyttelse af geografiske områder med henblik på efterforskning eller udvinding af olie eller gas i Nederlandene ikke udgør virksomhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), nr. i), i Rådets direktiv 90/531/EØF, og at de foretagender, der driver denne virksomhed, ikke i Nederlandene anses for at have særlige eller eksklusive rettigheder i henhold til artikel 2, stk. 3, litra b), i dette direktiv(14), Kommissionens beslutning 97/367/EF af 30. maj 1997 om konstatering af, at udnyttelse af geografiske områder med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie eller gas ikke i Det Forenede Kongerige betragtes som virksomhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), nr. i), i Rådets direktiv 93/38/EØF, og at foretagender, der udøver denne virksomhed, ikke i Det Forenede Kongerige anses for at have særlige eller eksklusive rettigheder i medfør af direktivets artikel 2, stk. 3, litra b)(15), Kommissionens beslutning 2002/205/EF af 4. marts 2002 om Østrigs anmodning om at kunne anvende den særlige ordning, der er fastlagt i artikel 3 i direktiv 93/38/EØF(16), og Kommissionens beslutning 2004/73/EF om Tysklands anmodning om at kunne anvende den særlige ordning, der er fastlagt i artikel 3 i direktiv 93/38/EØF(17).

(39) Beskæftigelse og erhverv er nøgleelementer for sikringen af lige muligheder for alle og bidrager til integration i samfundet. I så henseende bidrager beskyttede værksteder og programmer for beskyttet beskæftigelse effektivt til integration eller reintegration af handicappede på arbejdsmarkedet. Men sådanne værksteder er måske ikke i stand til at få kontrakter på normale konkurrencevilkår. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at medlemsstaterne kan forbeholde retten til at deltage i procedurerne for tildeling af kontrakter for sådanne værksteder eller forbeholde gennemførelsen af sådanne kontrakter for programmer for beskyttet beskæftigelse.

(40) Dette direktiv bør ikke gælde for kontrakter, der har til formål at muliggøre udførelse af en af de i artikel 3-7 omhandlede aktiviteter, og ej heller for projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på udøvelse af en sådan aktivitet, hvis den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri. Der bør derfor indføres en procedure, der kan anvendes på alle de i dette direktiv omhandlede sektorer, og som gør det muligt at tage hensyn til virkningerne af en nuværende eller fremtidig åbning for konkurrence. De berørte ordregivere bør gives retssikkerhed og tilbydes en passende beslutningsprocedure, der gør det muligt på kort tid at sikre en ensartet anvendelse af fællesskabsretten på området.

(41) Hvorvidt en sektor er undergivet almindelige konkurrencevilkår, bør bedømmes ud fra objektive kriterier, der tager hensyn til den pågældende sektors særlige kendetegn. Gennemførelse og anvendelse af relevant fællesskabslovgivning om åbning af en given sektor eller en del af denne vil blive betragtet som tilstrækkeligt grundlag for en formodning om fri adgang til det pågældende marked. Hvilken relevant lovgivning der er tale om, bør fremgå af et bilag, der kan ajourføres af Kommissionen. Kommissionen tager ved ajourføringen navnlig hensyn til, om der er vedtaget foranstaltninger, der medfører en ægte åbning i konkurrencemæssig henseende af de sektorer, for hvilke der i bilag XI endnu ikke er anført retsforskrifter, f.eks. jernbanetransport. Når fri adgang til et givet marked ikke er sikret ved gennemførelsen af relevant fællesskabslovgivning, bør det påvises, at der retligt og faktisk er fri adgang til det. Med henblik herpå skal der i forbindelse med artikel 30 tages hensyn til, at en medlemsstat anvender et direktiv, som f.eks. direktiv 94/22/EF, der åbner en given sektor for konkurrence, på en anden sektor, såsom kulsektoren.

(42) De tekniske specifikationer, der udarbejdes af købere, bør sikre, at der skabes muligheder for en konkurrencesituation ved tildeling af offentlige kontrakter. Derfor bør det være muligt at afgive tilbud, så de afspejler mange forskellige tekniske løsningsmuligheder. For at dette skal kunne lade sig gøre, bør det dels være muligt at fastsætte de tekniske specifikationer i form af funktionsdygtighed og funktionelle krav, dels bør ordregiverne, hvis der refereres til en europæisk standard - eller hvor en sådan ikke findes, til en national standard - tage tilbud i betragtning, der er baseret på tilsvarende løsningsmuligheder, som opfylder ordregivernes behov, og som sikkerhedsmæssigt er tilsvarende. Tilbudsgiverne bør kunne benytte ethvert bevismiddel for at godtgøre, at der er tale om en tilsvarende løsning. Ordregiverne bør kunne begrunde enhver beslutning om, at der i et givet tilfælde ikke er tale om en tilsvarende løsning. Ordregivere, der ønsker at fastlægge miljøkrav i forbindelse med de tekniske specifikationer i en given kontrakt, kan fastsætte de specifikke miljømæssige karakteristika, som f.eks. en given produktionsmetode, og/eller virkninger af varegrupper eller tjenesteydelser. De kan, men er ikke forpligtet til at anvende de relevante specifikationer, der er fastlagt i forbindelse med miljømærkning, som f.eks. EF-miljømærket, (multi)nationale miljømærker eller eventuelle andre miljømærker, hvis kravene til mærket udvikles og vedtages på grundlag af videnskabeligt baseret information gennem en proces, i hvilken interessenter, såsom regeringsorganer, forbrugere, fabrikanter, forhandlere og miljøorganisationer, kan deltage, og hvis mærket er tilgængeligt og til rådighed for alle interesserede parter. Ordregivere bør, hvor det er muligt, fastlægge tekniske specifikationer, således at der tages hensyn til kriterier vedrørende adgangsmuligheder for handicappede eller design for samtlige brugere. De tekniske specifikationer bør være klart angivet, således at alle tilbudsgivere er klar over, hvad de af krav, som ordregiveren har stillet, omfatter.

(43) For at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud bør der fastsættes bestemmelser om underentreprise.

(44) Vilkårene for udførelse af en kontrakt er i overensstemmelse med dette direktiv, hvis de hverken direkte eller indirekte er diskriminerende, og hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne. Vilkårene kan bl.a. have til formål at fremme efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til personer med særlige integrationsproblemer, bekæmpe arbejdsløshed eller beskytte miljøet. Som eksempler kan bl.a. nævnes krav om - ved udførelsen af kontrakten - at ansætte langtidsledige eller iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige eller for unge, at overholde substansen i de grundlæggende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), hvis de ikke er gennemført i national ret samt til at ansætte flere handicappede, end den nationale lovgivning kræver.

(45) De love, administrative bestemmelser og kollektive overenskomster, der gælder i de enkelte medlemsstater eller i Fællesskabet på det arbejdsforhold og sikkerhed på arbejdspladsen, finder anvendelse ved udførelsen af en kontrakt, hvis sådanne bestemmelser og deres anvendelse er i overensstemmelse med fællesskabsretten. I tilfælde af grænseoverskridelse, hvor en medlemsstats arbejdstagere leverer tjenesteydelser i en anden medlemsstat for at udføre en offentlig kontrakt, indeholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser(18) de mindstekrav, der skal opfyldes i modtagerlandet over for de udstationerede arbejdstagere. Hvis den nationale lovgivning indeholder bestemmelser herom, kan tilsidesættelse af sådanne forpligtelser betragtes som en alvorlig fejl eller som en strafbar handling, der rejser tvivl om den økonomiske aktørs faglige hæderlighed, og som kan medføre, at denne økonomisk aktør udelukkes fra udbudsproceduren.

(46) I betragtning af, hvordan udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi kan lette offentliggørelsen af udbud, rationalisere udbudsprocedurerne og gøre dem mere gennemskuelige, bør elektroniske midler ligestilles med traditionelle kommunikations- og informationsudvekslingsmidler. Der bør i størst muligt omfang vælges midler og teknologi, som er forenelig med de teknologier, der anvendes i de øvrige medlemsstater.

(47) Anvendelsen af elektroniske midler er tidsbesparende. Der bør derfor indføres bestemmelser om reduktion af minimumsfristerne, når der bruges elektroniske midler, dog under forudsætning af at disse er forenelige med de særlige bestemmelser for fremsendelsesmetoder, der er fastsat på fællesskabsplan. Det er dog nødvendigt at sikre, at de samlede reducerede frister ikke resulterer i ekstremt korte frister.

(48) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer(19) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel")(20) bør finde anvendelse på fremsendelse af oplysninger ad elektronisk vej i forbindelse med nærværende direktiv. Procedurerne for offentlige indkøb og de regler, der gælder for projektkonkurrencer om tjenesteydelser, kræver et højere sikkerhedsniveau og strengere fortrolighed end det niveau, der er fastsat i disse direktiver. Derfor bør systemerne til elektronisk modtagelse af tilbud, ansøgninger om deltagelse samt planer og projekter opfylde yderligere specifikke krav. Med henblik herpå bør anvendelsen af elektroniske signaturer, navnlig avancerede elektroniske signaturer, så vidt som muligt tilskyndes. Desuden kan eksistensen af frivillige akkrediteringsordninger udgøre en gunstig ramme for at øge niveauet for certificeringstjenesteydelser for disse anordninger.

(49) Det er hensigtsmæssigt, at deltagerne i en tildelingsprocedure underrettes om afgørelser om at indgå en rammeaftale eller at tildele en kontrakt eller at frafalde proceduren inden for frister, der er tilstrækkelig korte til ikke at gøre det umuligt at indgive anmodninger om ændringer; denne underretning bør derfor gives så hurtigt som muligt og generelt inden for 15 dage efter afgørelsen.

(50) Det bør præciseres, at ordregiverne i et offentligt udbud bør fastlægge deres udvælgelseskriterier på objektivt grundlag. Udvælgelseskriterierne ved begrænsede udbud og udbud med forhandling bør også være objektive. Disse objektive regler og kriterier indebærer ligesom udvælgelseskriterierne ikke nødvendigvis vægtning.

(51) Det er vigtigt at tage hensyn til Domstolens retspraksis i tilfælde, hvor en økonomisk aktør fremfører andre økonomiske aktørers økonomiske, finansielle eller tekniske formåen, uanset den retlige karakter af forbindelsen mellem dem, med henblik på at opfylde udvælgelses-kriterierne eller i forbindelse med kvalifikationsordninger til støtte for sin ansøgning om kvalifikation. I sidstnævnte tilfælde er det den økonomiske aktør, der skal godtgøre, at disse ressourcer faktisk vil være til rådighed for den i hele kvalifikationens gyldighedsperiode. Med henblik på kvalifikationen kan en ordregiver derfor fastsætte, hvilke krav der skal opfyldes, især kan ordregiveren kræve, f.eks. når virksomheden benytter sig af en anden virksomheds finansielle status, at denne skal hæfte, om nødvendigt solidarisk og ubegrænset.

Kvalifikationsordninger skal anvendes efter objektive regler og kriterier, der, hvis ordregiverne ønsker det, kan omfatte den økonomiske aktørs kapacitet og/eller de særlige kendetegn ved de arbejder, leverancer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ordningen. Med henblik på kvalifikation kan ordregivere foretage deres egne undersøgelser for at vurdere de pågældende arbejders, leverancers eller tjenesteydelsers kendetegn, navnlig med hensyn til kompatibilitet og sikkerhed.

(52) I forbindelse med krav om dokumentation af særlige kvalifikationer for at kunne deltage i en udbudsprocedure eller i en projektkonkurrence anvendes de relevante fællesskabsbestemmelser om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater eller anden dokumentation for formelle kvalifikationer.

(53) Når det er relevant, eller når bygge- og anlægsarbejdernes eller tjenesteydelsernes art gør det berettiget at anvende miljøledelsesforanstaltninger eller -systemer i forbindelse med udførelsen af en kontrakt, kan det kræves, at der anvendes sådanne foranstaltninger eller systemer. Miljøledelsessystemerne kan, uanset om de er registreret i overensstemmelse med fællesskabsinstrumenterne som f.eks. forordning (EF) nr. 761/2001(21) (EMAS), vise, om virksomheden har teknisk formåen til at udføre kontrakten. Desuden bør en beskrivelse af de foranstaltninger, som virksomheden anvender for at sikre det samme miljøbeskyttelsesniveau, accepteres som alternativ dokumentation i stedet for de registrerede miljøledelsessystemer.

(54) Tildeling af kontrakter til økonomiske aktører, der har deltaget i en kriminel organisation, eller som er kendt skyldige i korruption eller svig til skade for De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser eller hvidvaskning af penge, bør undgås. Da ordregivere, der ikke er ordregivende myndigheder, måske ikke har adgang til uomtvistelige beviser i sagen, er det dog hensigtsmæssigt at overlade det til disse ordregivere, om de vil anvende udelukkelses-kriterierne i artikel 45, stk. 1 i direktiv 2004/18/EF. Pligten til at anvende disse bestemmelser bør derfor begrænses til ordregivere, der er ordregivende myndigheder. Når det er hensigtsmæssigt, bør de ordregivende myndigheder bede potentielle ansøgere, udvalgte ansøgere og tilbudsgivere om at fremlægge passende dokumentation, og hvis de er i tvivl om disses personlige forhold, kan de bede den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder om hjælp. Udelukkelse af sådanne økonomiske aktører bør ske, så snart den ordregivende myndighed får kendskab til en dom for sådanne overtrædelser, der er afsagt i henhold til national ret og er endelig og dermed retskraftig.

Hvis den nationale ret indeholder bestemmelser herom, kan tilsidesættelse af miljølovgivning eller lovgivning om ulovlige aftaler i offentlige kontrakter, der har været genstand for en endelig dom eller afgørelse med tilsvarende virkning, betragtes som en strafbar handling, der rejser tvivl om den økonomiske aktørs faglige hæderlighed, eller som en alvorlig fejl.

Tilsidesættelse af nationale bestemmelser om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF(22) og 76/207/EØF(23) vedrørende ligebehandling af arbejdstagere, som har været genstand for en endelig dom eller afgørelse med tilsvarende virkning, kan betragtes som en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældende økonomiske aktørs faglige hæderlighed, eller som en alvorlig fejl.

(55) Tildelingen af kontrakten skal foretages på grundlag af objektive kriterier, der sikrer, at principperne om gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling overholdes, og at tilbuddene vurderes på reelle konkurrencevilkår. Derfor bør der kun tillades anvendelse af to tildelingskriterier, nemlig "den laveste pris" og "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

For at sikre overholdelsen af princippet om ligebehandling ved tildelingen af kontrakter bør der indføres pligt - i overensstemmelse med retspraksis - til at fastholde den nødvendige gennemsigtighed, for at alle tilbudsgivere kan være rimeligt informeret om de kriterier og regler, der anvendes til afdækning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiverne skal derfor oplyse, hvilke tildelingskriterier de anvender, og hvordan de vægter kriterierne, på et så tidligt tidspunkt, at tilbudsgiverne har disse oplysninger, når de udarbejder deres tilbud. Ordregiverne kan i særlige tilfælde undlade at oplyse, hvordan de vægter tildelingskriterierne, når en sådan vægtning ikke kan fastsættes i forvejen, især på grund af kontraktens kompleksitet, men de skal kunne begrunde dette. I disse tilfælde skal de oplyse kriteriernes prioriterede rækkefølge med de vigtigste først.

Når ordregiverne vælger at tildele kontrakten til den, der har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderer de tilbuddene for at fastslå, hvilket der indebærer det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Med henblik herpå fastsætter de økonomiske og kvalitative kriterier, der tilsammen skal gøre det muligt at fastslå, hvilket tilbud er det økonomisk mest fordelagtigt for ordregiveren. Disse kriterier fastsættes ud fra kontraktsgenstanden, idet de skal gøre det muligt at vurdere de enkelte tilbuds resultatniveau i forhold til kontraktsgenstanden som defineret i de tekniske specifikationer og at måle forholdet mellem kvalitet og pris for hvert tilbud. For at sikre ligebehandling skal tildelingskriterierne gøre det muligt at sammenligne tilbuddene og vurdere dem objektivt. Hvis disse betingelser er opfyldt, kan økonomiske og kvalitative tildelingskriterier, f.eks. dem, der vedrører opfyldelsen af miljøkrav, give ordregiveren mulighed for at opfylde den berørte almenheds behov som anført i kontraktspecifikationerne. Under samme omstændigheder kan en ordregiver anvende kriterier, der skal opfylde sociale krav, navnlig svarende til behov - som defineret i kontraktspecifikationerne - hos særligt ugunstigt stillede befolkningsgrupper, hvortil hører modtagerne/brugerne af de bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten.

(56) Tildelingskriterierne bør ikke berøre anvendelsen af nationale bestemmelser om vederlag for visse tjenesteydelser, f.eks. arkitekt-, ingeniør- og advokatydelser.

(57) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastlæggelse af regler for tidsfrister, datoer og tidspunkter(24) finder anvendelse på beregningen af fristerne i dette direktiv.

(58) Dette direktiv berører ikke Fællesskabets eller medlemsstaternes bestående internationale forpligtelser, ligesom det ikke berører anvendelsen af andre bestemmelser i traktaten, bl.a. artikel 81 og 86.

(59) Dette direktiv må ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår de i bilag XXV anførte frister for medlemsstaternes overholdelse af direktiv 93/38/EØF.

(60) De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.(25)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

INDHOLDSFORTEGNELSE

>TABELPOSITION>

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UDBUD OG PROJEKTKONKURRENCER

KAPITEL I

Grundbegreber

Artikel 1

Definitioner

1. I dette direktiv anvendes definitionerne i denne artikel.

2. a) Ved "vareindkøbskontrakter, bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter" forstås gensidigt bebyrdende aftaler, som indgås skriftligt mellem en eller flere ordregivere, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, og en eller flere entreprenører, leverandører, eller tjenesteydere.

b) Ved "bygge- og anlægskontrakter" forstås kontrakter angående enten udførelse eller både projektering og udførelse af arbejder, vedrørende en af de aktiviteter, der er defineret i bilag XII, eller bygge- og anlægsarbejde, eller vedrørende udførelsen ved et hvilket som helst middel af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer til et behov, som ordregiveren har præciseret. Ved "bygge- og anlægsarbejde" forstås resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion.

c) Ved "vareindkøbskontrakter" forstås andre kontrakter end dem, der er omhandlet i litra b), og som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer.

En kontrakt, som vedrører levering af varer, og som accessorisk omfatter monterings- og installationsarbejde, betragtes som en "vareindkøbskontrakt".

d) Ved "tjenesteydelseskontrakter" forstås kontrakter, bortset fra bygge- og anlægskontrakter og vareindkøbskontrakter, som vedrører tjenesteydelser nævnt i bilag XVII.

En kontrakt, der vedrører både varer og tjenesteydelser som defineret i bilag XVII betragtes som en "tjenesteydelseskontrakt", hvis værdien af de pågældende tjenesteydelser overstiger værdien af de varer, kontrakten omfatter.

En kontrakt, som vedrører de tjenesteydelser, der er defineret i bilag XVII og som kun accessorisk i forhold til kontraktens hovedgenstand omfatter de aktiviteter, der er defineret i bilag XII, betragtes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

3. a) Ved "koncessionskontrakt om bygge- og anlægsarbejder" forstås en kontrakt med samme karakteristika som bygge- og anlægskontrakter bortset fra, at vederlaget for det arbejde, som skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen med betaling af en pris.

b) Ved "koncessionskontrakt om tjenesteydelser" forstås en kontrakt med samme karakteristika som tjenesteydelseskontrakter bortset fra, at vederlaget for den tjenesteydelse, som skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte tjenesteydelsen, eller i denne ret sammen med betaling af en pris.

4. Ved "rammeaftale" forstås en aftale indgået mellem en eller flere ordregivere, som nævnt i artikel 2, stk. 2, og en eller flere virksomheder med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkt mængde.

5. Ved "dynamisk indkøbssystem" forstås en fuldt elektronisk indkøbsproces for almindelige indkøb, der er generelt tilgængelige på markedet og opfylder ordregiverens krav; processen er endvidere tidsbegrænset og under hele sin varighed åben for enhver økonomisk aktør, der opfylder udvælgelseskriterierne og har afgivet et vejledende tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

6. Ved "elektronisk auktion" forstås en gentagen proces, hvor nye og lavere priser og/eller nye værdier for visse elementer i tilbuddene præsenteres ad elektronisk vej efter den første fuldstændige vurdering af tilbuddene, således at disse kan klassificeres på grundlag af automatisk behandling. Visse tjenesteydelseskontrakter og visse bygge- og anlægskontrakter, der involverer en intellektuel indsats som f.eks. projektering af bygge- og anlægsarbejder, kan derfor ikke gøres til genstand for elektroniske auktioner.

7. Begreberne "entreprenør", "leverandør" og "tjenesteyder" dækker enhver fysisk eller juridisk person og enhver ordregiver som nævnt i artikel 2, stk. 2, litra a) eller b), eller en sammenslutning af sådanne personer og/eller organer, som på markedet tilbyder udførelse af arbejder og/eller arbejde, varer eller tjenesteydelser.

Begrebet "økonomisk aktør", dækker både en entreprenør, en leverandør og en tjenesteyder. Det anvendes udelukkende for at forenkle teksten.

En "tilbudsgiver" er en økonomisk aktør, som har afgivet et tilbud, og en "ansøger" er enhver, der har anmodet om en opfordring til at deltage i et begrænset udbud eller et udbud med forhandling.

8. Ved "indkøbscentral" forstås en ordregivende myndighed i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), eller en ordregivende myndighed i henhold til artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18/EF, der:

- rekvirerer leverancer og/eller tjenesteydelser for ordregivere eller

- indgår offentlige kontrakter eller rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, leverancer eller tjenesteydelser for ordregivere.

9. "Offentlige udbud, begrænsede udbud og udbud med forhandling" er udbudsprocedurer, der anvendes af ordregiverne på følgende måde:

a) Ved offentlige udbud kan alle interesserede økonomiske aktører afgive et tilbud.

b) Ved begrænsede udbud, som enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage i, men hvor kun de virksomheder, der af ordregiverne modtager opfordring dertil, kan afgive et tilbud.

c) Ved "udbud med forhandling" forstås procedurer, hvor ordregiverne henvender sig til de økonomiske aktører, som de selv udvælger, og forhandler kontraktens vilkår med en eller flere af disse.

10. "Projektkonkurrencer" er procedurer, hvorved ordregiveren, navnlig inden for fysisk planlægning, byplanlægning, arkitekt- og ingeniørarbejde eller databehandling, kan forskaffe sig et planlægnings- eller projekteringsarbejde, som er udvalgt af en bedømmelseskomité efter udskrivning af en konkurrence med eller uden præmieuddeling.

11. Ved "skriftlig(t)" forstås ethvert udtryk bestående af ord eller tal, som kan læses, reproduceres og derefter videresendes. Dette kan omfatte information overført og lagret ved hjælp af elektroniske midler.

12. Ved "elektronisk middel" forstås et middel, der anvender elektronisk databehandlingsudstyr (herunder digital kompression) og datalagringsudstyr, og hvor data sendes, rutes og modtages via tråd, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler.

13. Ved "Det fælles glossar for offentlige kontrakter", i det følgende benævnt "CPV" (Common Procurement Vocabulary), forstås den referencenomenklatur, der er gældende for offentlige kontrakter, og som er vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002(26), idet der sikres overensstemmelse med andre gældende nomenklaturer.

I tilfælde af forskellige fortolkninger af direktivets anvendelsesområde som følge af eventuelle forskellige fortolkninger mellem CPV-nomenklaturen og NACE-nomenklaturen, som er omhandlet i bilag XII, eller mellem CPV-nomenklaturen og CPC-nomenklaturen (den foreløbige udgave), som er omhandlet i bilag XVII, gælder henholdsvis NACE-nomenklaturen og CPC-nomenklaturen.

KAPITEL II

Definition af ordregivere og former for virksomhed

Afdeling 1

Former for ordregivere

Artikel 2

Ordregivere

1. I dette direktiv forstås ved:

a) "ordregivende myndigheder": staten, lokale myndigheder, offentligretlige organer eller sammenslutninger bestående af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere sådanne offentligretlige organer.

Et organ anses for offentligretligt, hvis:

- dets opgave er at varetage opgaver af almen interesse, der ikke har industriel eller kommerciel karakter,

- det er en juridisk person, og

- dets aktivitet for størstedelens vedkommende finansieres af staten eller de lokale myndigheder eller af andre offentligretlige organer, eller dets forvaltning er underlagt disses kontrol, eller hvis staten, de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.

b) "offentlig virksomhed": enhver virksomhed, som de ordregivende myndigheder direkte eller indirekte kan have bestemmende indflydelse på som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.

Bestemmende indflydelse antages at foreligge, når de ordregivende myndigheder direkte eller indirekte i relation til en virksomhed:

- besidder majoriteten af virksomhedens ansvarlige kapital

- råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som virksom-heden har udstedt, eller

- kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan.

2. Dette direktiv gælder for ordregivere:

a) der er ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder, og som udøver en af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 3-7.

b) der ikke er ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder, og som bl.a. udøver en eller flere af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 3-7, og som råder over særlige eller eksklusive rettigheder, der er meddelt af en kompetent myndighed i en medlemsstat.

3. Ved "særlige eller eksklusive rettigheder" forstås i dette direktiv rettigheder, som følger af en tilladelse, der er meddelt af en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat i henhold til en lov eller administrativ bestemmelse, og som tager sigte på at forbeholde en eller flere virksomheder at udøve en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3-7, og dermed i væsentlig grad påvirker andre virksomheders muligheder for at udføre den pågældende aktivitet.

Afdeling 2

Former for virksomhed

Artikel 3

Gas, varme og elektricitet

1. For så vidt angår gas og varme gælder dette direktiv for følgende former for virksomhed:

a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af gas eller varme, eller

b) forsyning af disse net med gas eller varme.

2. Når en ordregiver, som ikke er en ordregivende myndighed, forsyner net, som skal betjene offentligheden, med gas eller varme, betragtes dette ikke som en form for virksomhed som omhandlet i stk. 1, når:

a) den pågældende ordregivers produktion af gas eller varme er et uundgåeligt resultat af udøvelsen af en anden form for virksomhed end dem, der er omhandlet i stk. 1 eller 3, eller i artikel 4-7.

b) forsyningen af det offentlige net kun tager sigte på en rationel udnyttelse af denne produktion og svarer til højst 20% af ordregiverens omsætning beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

3. For så vidt angår elektricitet gælder dette direktiv også for følgende former for virksomhed:

a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af elektricitet, eller

b) forsyning af disse net med elektricitet.

4. Når en ordregiver, som ikke er en ordregivende myndighed, forsyner net, som skal betjene offentligheden, med elektricitet, betragtes dette ikke som en form for virksomhed som omhandlet i stk. 3, når:

a) den pågældende ordregivers produktion af elektricitet finder sted, fordi forbruget heraf er nødvendigt for udøvelsen af en anden form for virksomhed end dem, der er omhandlet i stk. 1 eller 3 eller i artikel 4-7

b) forsyningen af det offentlige net kun afhænger af ordregiverens eget forbrug og ikke har oversteget 30% af dennes samlede energiproduktion beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

Artikel 4

Vand

1. Dette direktiv gælder også for følgende former for virksomhed:

a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand, eller

b) forsyning af disse net med drikkevand.

2. Dette direktiv gælder også for kontrakter eller projektkonkurrencer, der indgås eller afholdes af ordregivere, som udøver en af de former for virksomhed, der er omhandlet i stk. 1, og som:

a) vedrører vandbygningsprojekter, kunstvanding eller dræning, forudsat at den mængde vand, der er bestemt til drikkevandsforsyning, udgør mere end 20% af den samlede mængde vand, der stilles til rådighed ved hjælp af de nævnte projekter eller kunstvandings- og dræningsanlæg, eller

b) vedrører bortledning eller rensning af spildevand.

3. Når en ordregiver, som ikke er en ordregivende myndighed, forsyner net, som skal betjene offentligheden, med drikkevand, betragtes dette ikke som en form for virksomhed som omhandlet i stk. 1, når:

a) den pågældende ordregivers produktion af drikkevand finder sted, fordi forbruget heraf er nødvendigt for udøvelsen af en anden form for virksomhed end dem, der er omhandlet i artikel 3-7, og

b) forsyningen af det offentlige net kun afhænger af ordregiverens eget forbrug og ikke har oversteget 30% af dennes samlede drikkevandsproduktion beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

Artikel 5

Transporttjenester

1. Dette direktiv gælder for tilrådighedsstillelse eller drift af net til betjening af offentligheden inden for transport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel.

For transportydelser anses et net for at bestå, hvis driften foregår på betingelser, f.eks. vedrørende ruter, kapacitet og betjeningshyppighed, der er fastsat af en kompetent myndighed i en medlemsstat.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på foretagender, der betjener offentligheden med bustransport, som er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 93/38/EØF i henhold til dettes artikel 2, stk. 4.

Artikel 6

Posttjenester

1. Dette direktiv gælder for tilrådighedsstillelse af posttjenester og, på betingelserne i stk. 2, litra c), andre tjenester end posttjenester.

2. I forbindelse med dette direktiv og uden at det berører direktiv 97/67/EF forstås ved

a) "postforsendelse": adresseret forsendelse i den endelige form, den har på indleveringstidspunktet, uanset vægt. Ud over brevforsendelser omfatter sådanne forsendelser bl.a. bøger, kataloger, aviser og tidsskrifter samt postpakker indeholdende varer med eller uden kommerciel værdi, uanset vægt

b) "posttjenester": tjenester, der består i indsamling, sortering, transport og omdeling af postforsendelser. Sådanne tjenester omfatter

- "posttjenester, der er omfattet af eneret": posttjenester, som der er givet eller på grundlag af artikel 7 i direktiv 97/67/EF kan gives eneret på

- "andre posttjenester": posttjenester, som ikke kan omfattes af eneret på grundlag af artikel 7 i direktiv 97/67/EF

c) "andre tjenester end posttjenester": tjenester på følgende områder:

- forvaltning af kurérservice (både før og efter forsendelsen, såsom forvaltning af "mail room"-tjenester)

- værdiforøgende tillægstjenester, der har forbindelse med og som udelukkende udføres med elektroniske hjælpemidler (herunder sikret fremsendelse af kodede dokumenter ad elektronisk vej, adressestyring og fremsendelse af rekommanderet elektronisk post)

- tjenester vedrørende postforsendelser, som ikke er omfattet af litra a), såsom uadresserede reklameforsendelser

- finanstjenester som defineret i kategori 6 i bilag XVII A og i artikel 24, litra c), herunder især postanvisninger og gireringer

- filatelitjenester og

- logistiske tjenester (tjenester, der kombinerer fysisk omdeling og/eller oplagring med funktioner, der ikke omfatter posttjenester),

hvis disse tjenester leveres af en enhed, der også leverer posttjenester som defineret i litra b), første eller andet led, og når betingelserne i artikel 30, stk. 1, ikke er opfyldt med hensyn til de tjenester, der falder ind under disse led.

Artikel 7

Bestemmelser om efterforskning efter og udvinding af olie, gas, kul og andet fast brændsel samt om havne og lufthavne

Dette direktiv gælder også for udnyttelse af et geografisk område med henblik på:

a) efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel eller

b) tilrådighedsstillelse af lufthavne, søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre transportterminaler for transportvirksomheder, der opererer til vands eller i luften.

Artikel 8

Lister over ordregivere

De ikke-udtømmende lister over ordregivere efter nærværende direktiv er anført i bilag I til X. Medlemsstaterne giver med jævne mellemrum Kommissionen meddelelse om ændringer i deres lister, disse er så fuldstændige som muligt.

Artikel 9

Udøvelse af flere aktiviteter

1. En kontrakt, der indgås med henblik på udøvelse af flere aktiviteter, er underlagt reglerne for den aktivitet, der udgør kontraktens hovedgenstand.

Valget mellem at indgå en enkelt kontrakt og at indgå flere særskilte kontrakter må dog ikke foretages med det formål at udelukke kontrakten fra dette direktiv eller i givet fald direktiv 2004/18/EF.

2. Hvis en af de aktiviteter, kontrakten omfatter, er underlagt dette direktiv, og den anden er underlagt det ovenfor nævnte direktiv 2004/18/EF, og hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, hvilken aktivitet der udgør kontraktens hovedgenstand, skal kontrakten tildeles efter direktiv 2004/18/EF.

3. Hvis en af de aktiviteter, kontrakten omfatter, er underlagt dette direktiv, og den anden hverken er underlagt nærværende direktiv eller det ovenfor nævnte direktiv 2004/18/EF, og hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, hvilken aktivitet der udgør kontraktens hovedgenstand, skal kontrakten tildeles i overensstemmelse med nærværende direktiv.

KAPITEL III

Generelle principper

Artikel 10

Principper for tildeling af kontrakter

Ordregiverne overholder principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af virksomheder og handler på en gennemsigtig måde.

AFSNIT II

BESTEMMELSER OM KONTRAKTER

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 11

Økonomiske aktører

1. Ansøgere eller tilbudsgivere, som i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor de er etableret, har ret til at levere den pågældende ydelse, kan ikke afvises alene med den begrundelse, at det i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor kontrakten tildeles, kunne kræves, at de skal være enten en fysisk eller en juridisk person.

Når der er tale om offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter samt vareindkøbskontrakter, der som accessorisk aktivitet vedrører tjenesteydelser og/eller monterings- og installationsarbejde, kan det imidlertid forlanges af juridiske personer, at de i tilbuddet eller ansøgningen om deltagelse opgiver navn og relevante faglige kvalifikationer for de personer, der skal opfylde den pågældende kontrakt.

2. Sammenslutninger af økonomiske aktører kan være tilbudsgivere eller ansøgere. I forbindelse med afgivelse af et tilbud eller indgivelse af en ansøgning om deltagelse kan ordregiverne ikke kræve, at sammenslutninger af økonomiske aktører antager en bestemt retlig form, men den udvalgte sammenslutning kan være nødsaget til at antage en bestemt retlig form, når den har fået tildelt kontrakten, i det omfang det er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende opfyldelse af denne.

Artikel 12

Vilkår på baggrund af aftaler vedtaget inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO)

Med henblik på ordregiveres tildeling af kontrakter skal medlemsstaterne i deres indbyrdes forbindelser anvende lige så gunstige vilkår som dem, de giver økonomiske aktører fra tredjelande i forbindelse med gennemførelsen af aftalen. Med henblik herpå rådfører medlemsstaterne sig med hinanden i Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler om, hvilke foranstaltninger der skal træffes til gennemførelse af aftalen.

Artikel 13

Fortrolighed

1. I forbindelse med fremsendelsen af tekniske specifikationer til interesserede økonomiske aktører, ved kvalifikationsbedømmelsen og udvælgelsen af økonomiske aktører samt ved tildelingen af kontrakter kan ordregiverne stille krav til beskyttelse af den fortrolige karakter af de oplysninger, de fremsender.

2. Med forbehold af bestemmelserne i dette direktiv, navnlig vedrørende de forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af oplysninger om indgåede kontrakter og meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, som er omhandlet i artikel 43 og 49, og i overensstemmelse med den nationale lovgivning, som ordregiveren er omfattet af, må ordregiveren ikke offentliggøre oplysninger, som de økonomiske aktører har fremsendt, og som de har betegnet som fortrolige. Sådanne oplysninger omfatter navnlig tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og fortrolige aspekter af tilbud.

Artikel 14

Rammeaftaler

1. Ordregiverne kan betragte en rammeaftale som en kontrakt som omhandlet i artikel 1, stk. 2, og tildele den i overensstemmelse med dette direktiv.

2. Har ordregiverne indgået en rammeaftale i overensstemmelse med dette direktiv, kan de henholde sig til artikel 40, stk. 3, litra i), når de indgår kontrakter, der bygger på rammeaftalen.

3. Er der ikke indgået en rammeaftale i overensstemmelse med dette direktiv, kan ordregiverne ikke henholde sig til artikel 40, stk. 3, litra i).

4. Ordregiverne må ikke misbruge rammeaftaler, så konkurrencen derved forhindres, begrænses eller forvrides.

Artikel 15

Dynamiske indkøbssystemer

1. Medlemsstaterne kan give ordregiverne mulighed for at anvende dynamiske indkøbssystemer.

2. Med henblik på iværksættelsen af et dynamisk indkøbssystem følger ordregiverne reglerne for offentligt udbud i alle faser indtil tildelingen af de kontrakter, der skal indgås inden for dette system. Alle tilbudsgivere, som opfylder udvælgelseskriterierne og har afgivet et vejledende tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og de eventuelle supplerende dokumenter, optages i systemet; de vejledende tilbud kan til enhver tid forbedres, forudsat de stadig er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Med henblik på indførelsen af systemet og indgåelsen af kontrakterne inden for systemet anvender ordregiverne udelukkende elektroniske midler i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 48, stk. 2-5.

3. Med henblik på indførelsen af det dynamiske indkøbssystem træffer ordregiverne følgende foranstaltninger:

a) de offentliggør en udbudsbekendtgørelse, hvori det præciseres, at der er tale om et dynamisk indkøbssystem

b) de præciserer i udbudsbetingelserne blandt andet, hvilken art indkøb der er omfattet af systemet, samt anfører alle de nødvendige oplysninger om indkøbssystemet, det anvendte elektroniske udstyr og de tekniske ordninger og specifikationer for tilslutning

c) de tilbyder ad elektronisk vej fra offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen og indtil systemets udløb fri, direkte og fuld adgang til udbudsbetingelserne og til alle supplerende dokumenter og angiver i udbudsbekendtgørelsen den internetadresse, hvor disse dokumenter kan konsulteres.

4. Ordregiverne giver under hele det dynamiske indkøbssystems varighed alle økonomiske aktører mulighed for at afgive et vejledende tilbud med henblik på at blive optaget i systemet på de betingelser, der er omhandlet i stk. 2. De afslutter vurderingen senest 15 dage efter, at det vejledende tilbud er afgivet. De kan dog forlænge vurderingen, forudsat at der ikke i mellemtiden foretages noget udbud.

Ordregiveren underretter snarest muligt de i første afsnit omhandlede tilbudsgivere om, hvorvidt de er blevet optaget i det dynamiske indkøbssystem, eller hvorvidt deres vejledende tilbud er blevet afslået.

5. Hver enkelt kontrakt skal udbydes. Inden dette udbud iværksættes, offentliggør ordregiveren en forenklet udbudsbekendtgørelse, hvori alle de berørte økonomiske aktører opfordres til at afgive et vejledende tilbud i henhold til stk. 4 inden for en frist på mindst 15 dage fra datoen for afsendelsen af den forenklede udbudsbekendtgørelse. Ordregiverne iværksætter først et udbud, når de har afsluttet vurderingen af alle de vejledende tilbud, der er afgivet inden for denne frist.

6. Ordregiverne opfordrer alle de tilbudsgivere, der er optaget i systemet, til at afgive et tilbud med henblik på hver enkelt kontrakt, der skal indgås inden for systemet. I den forbindelse fastsætter de en tilstrækkelig frist for afgivelse af tilbud.

De tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud, på grundlag af de tildelingskriterier, der er angivet i den udbudsbekendtgørelse, der anvendes ved indførelsen af det dynamiske indkøbssystem. Disse kriterier kan eventuelt præciseres i den opfordring, der er omhandlet i foregående afsnit.

7. Varigheden af et dynamisk indkøbssystem kan ikke være på over fire år undtagen i særlige behørigt begrundede tilfælde.

Ordregiverne kan ikke anvende dette system på en måde, der kan forhindre, begrænse eller fordreje konkurrencen.

Der kan ikke pålægges interesserede økonomiske aktører eller parterne i systemet noget administrationsgebyr.

KAPITEL II

Tærskelværdier og udelukkelse

Afdeling 1

Tærskelværdier

Artikel 16

Tærskelværdier for kontrakter

Medmindre de er udelukket i henhold til udelukkelserne i artikel 19-26 eller i henhold til artikel 30, vedrørende udøvelsen af den pågældende aktivitet i den berørte medlemsstat finder dette direktiv anvendelse på kontrakter, hvis anslåede værdi uden moms svarer til mindst følgende tærskelværdier:

a) 499000 EUR for vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter

b) 6242000 EUR for bygge- og anlægskontrakter.

Artikel 17

Metoder til beregning af den anslåede værdi af kontrakter, rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer

1. Den anslåede værdi af en kontrakt beregnes på grundlag af det samlede beløb, der efter ordregiverens skøn skal betales, eksklusive moms. I denne beregning tages der hensyn til det anslåede samlede beløb, herunder enhver form for optioner og eventuelle videreførelser af kontrakten.

Hvis ordregiveren forudser præmier eller betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere, tager den hensyn hertil ved beregning af kontraktens anslåede værdi.

2. Ordregiverne må ikke omgå dette direktiv ved at opdele et bygge- og anlægsprojekt eller et projekt til indkøb af en vis mængde varer og/eller tjenesteydelser eller ved at anvende særlige metoder til at beregne kontrakternes anslåede værdi.

3. Den værdi, der skal tages hensyn til i forbindelse med rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer, er den højeste anslåede værdi uden moms af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i hele aftalens eller systemets løbetid.

4. Med henblik på anvendelse af artikel 16 medtager ordregiverne i bygge- og anlægskontrakters anslåede værdi værdien af arbejdet samt af alle vareleverancer og tjenesteydelser, som ordregiverne stiller til rådighed for entreprenøren, og som er nødvendige for kontraktens udførelse.

5. Værdien af vareleverancer og tjenesteydelser, som ikke er nødvendige for udførelsen af en bestemt bygge- og anlægskontrakt, må ikke lægges til værdien af den pågældende bygge- og anlægskontrakt, således at indkøbet af sådanne vareleverancer og tjenesteydelser unddrages bestemmelserne i dette direktiv.

6. a) Når foreslåede arbejder eller et foreslået køb af tjenesteydelser kan medføre, at kontrakter tildeles samtidig i form af separate delkontrakter, tages hensyn til den samlede anslåede værdi af alle delkontrakterne.

Er den samlede værdi af delkontrakterne lig med eller større end de i artikel 16 nævnte tærskelværdier, finder direktivet anvendelse på tildelingen af hver delkontrakt.

Ordregiverne kan dog give afkald på denne anvendelse for delkontrakter, hvis anslåede værdi uden moms er under 80000 EUR for tjenesteydelser eller 1 mio. EUR for bygge- og anlægsarbejder, når de samlede udgifter til disse delkontrakter ikke overstiger 20% af de samlede delkontrakters værdi.

b) Når et forslag om køb af lignende leverancer kan medføre, at der tildeles kontrakter samtidig i form af separate delkontrakter, tages hensyn til den samlede anslåede værdi af alle delkontrakterne ved anvendelsen af artikel 16.

Er den samlede værdi af delkontrakterne lig med eller større end den i artikel 16 nævnte tærskelværdi, finder direktivet anvendelse på tildelingen af hver delkontrakt.

Ordregiverne kan dog give afkald på denne anvendelse for delkontrakter, hvis anslåede værdi uden moms er under 80000 EUR, når de samlede udgifter til disse delkontrakter ikke overstiger 20% af de samlede delkontrakters værdi.

7. Når det drejer sig om vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der har en regelmæssig karakter eller skal fornyes inden for en given periode, beregnes kontraktens anslåede værdi på grundlag af:

a) enten den faktiske samlede værdi af på hinanden følgende kontrakter af samme type, der er indgået i løbet af de foregående tolv måneder eller det foregående regnskabsår, om muligt korrigeret for at tage hensyn til de ændringer i mængde eller værdi, der vil forekomme i løbet af de tolv måneder, der følger efter den oprindelige kontrakt,

b) eller den samlede anslåede værdi af på hinanden følgende kontrakter, der er indgået i løbet af de tolv måneder, der følger efter den første leverance, eller i løbet af regnskabsåret, hvis dette overstiger tolv måneder.

8. Den samlede anslåede værdi af en kontrakt, der omfatter både tjenesteydelser og vareleverancer, beregnes på grundlag af tjenesteydelsernes og vareleverancernes samlede værdi, uanset deres respektive andele. Beregningen omfatter værdien af montering og installation.

9. For så vidt angår indkøbskontrakter vedrørende leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer er beregningsgrundlaget for kontraktens anslåede værdi:

a) for tidsbegrænsede kontrakter, hvis de løber i tolv måneder eller derunder, den samlede anslåede værdi for hele kontraktens løbetid eller, hvis løbetiden overstiger tolv måneder, den samlede værdi, inklusive den anslåede restværdi

b) for tidsubegrænsede kontrakter eller kontrakter, hvis løbetid ikke kan fastsættes nærmere, den månedlige værdi ganget med 48.

10. Ved beregningen af den anslåede kontraktværdi for tjenesteydelseskontrakter medregnes følgende beløb, når det er relevant:

a) for så vidt angår forsikringstjenesteydelser, den præmie, der skal betales, og andre former for vederlag

b) for så vidt angår banktjenesteydelser og andre finansielle tjenesteydelser, honorarer, provisioner og rente samt andre former for vederlag

c) for så vidt angår aftaler, der indebærer betaling for projektering, honorarer, provision og andre former for vederlag.

11. Når det drejer sig om tjenesteydelseskontrakter uden angivelse af en samlet pris, er beregningsgrundlaget for kontrakternes anslåede værdi:

a) for tidsbegrænsede kontrakter, hvis de løber i 48 måneder eller derunder, den samlede værdi for hele løbetiden

b) for tidsubegrænsede kontrakter eller kontrakter, hvis løbetid er over 48 måneder, den månedlige værdi ganget med 48.

Afdeling 2

Kontrakter og koncessionskontrakter samt kontrakter, der er underlagt en særlig ordning

UNDERAFDELING 1

Artikel 18

Koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder eller om tjenesteydelser

Dette direktiv finder ikke anvendelse på koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der tildeles af ordregivere, som udøver en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3-7, når disse koncessionskontrakter indgås med henblik på udøvelsen af disse aktiviteter.

UNDERAFDELING 2

Bestemmelser, der gælder alle ordregivere og alle former for kontrakter

Artikel 19

Kontrakter, der indgås med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand

1. Dette direktiv gælder ikke for kontrakter, der indgås med henblik på videresalg eller udlejning til tredjemand, hvis ordregiveren ikke har særlige eller eksklusive rettigheder til at sælge eller udleje kontrakternes genstand, og andre virksomheder frit kan sælge eller udleje den på de samme betingelser som ordregiveren.

2. Efter anmodning fra Kommissionen meddeler ordregiverne alle de kategorier af varer og aktiviteter, som de anser for undtaget i henhold til stk. 1. Kommissionen kan regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre orienterende oversigter over de kategorier af varer og aktiviteter, som den anser for undtaget. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forretningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysningerne.

Artikel 20

Kontrakter, der indgås i andet øjemed end udøvelse af en af de omhandlede former for virksomhed eller med henblik på udøvelse af en sådan virksomhed i et tredjeland

1. Dette direktiv gælder ikke for kontrakter, som ordregivere indgår i andet øjemed end udøvelse af de i artikel 3-7 omhandlede former for virksomhed eller med henblik på udøvelse af sådan virksomhed i et tredjeland under omstændigheder, som ikke indebærer fysisk udnyttelse af et net eller geografisk område inden for Fællesskabet.

2. Efter anmodning fra Kommissionen meddeler ordregiverne alle de aktiviteter, som de anser for undtaget i henhold til stk. 1. Kommissionen kan regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre orienterende oversigter over de kategorier af aktiviteter, som den anser for undtaget. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forretningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysningerne.

Artikel 21

Kontrakter, der er hemmelige, eller som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger

Dette direktiv gælder ikke for kontrakter, som af medlemsstaterne erklæres for hemmelige eller hvis gennemførelse skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende love eller administrative bestemmelser i den pågældende medlemsstat, eller når beskyttelsen af denne stats væsentlige sikkerhedsinteresser kræver det.

Artikel 22

Kontrakter, der indgås i henhold til internationale regler

Dette direktiv finder ikke anvendelse på kontrakter, for hvilke der gælder andre udbudsregler, og som indgås i henhold til:

a) en i overensstemmelse med traktaten indgået international aftale mellem en medlemsstat og et eller flere tredjelande om vareleverancer, bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller projektkonkurrencer med henblik på signatarstaternes fælles gennemførelse eller udnyttelse af et projekt; enhver sådan aftale meddeles Kommissionen, som kan høre Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, jf. artikel 68

b) en international aftale, der er indgået i forbindelse med troppestationering, når aftalen vedrører virksomheder i en medlemsstat eller i et tredjeland

c) en international organisations særlige procedure.

Artikel 23

Kontrakter, der tildeles en tilknyttet virksomhed eller en ordregiver, der deltager i et joint venture

1. I denne artikel forstås ved "tilknyttet virksomhed" en virksomhed, hvis årsregnskaber er konsolideret med ordregiverens årsregnskaber i overensstemmelse med kravene i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 udarbejdet på grundlag af traktatens artikel 44, stk. 2, litra g), om konsoliderede regnskaber(27)(28), eller, når det drejer sig om virksomheder, der ikke er underlagt dette direktiv, en virksomhed, som ordregiveren direkte eller indirekte kan udøve bestemmende indflydelse på som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), eller som kan udøve bestemmende indflydelse på ordregiveren, eller som sammen med ordregiveren er underkastet en anden virksomheds bestemmende indflydelse som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.

2. På de betingelser, der fremgår af stk. 3, finder dette direktiv ikke anvendelse på kontrakter:

a) som en ordregiver indgår med en tilknyttet virksomhed; eller

b) der af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i artikel 3-7 omhandlede former for virksomhed indgås med en virksomhed, der er tilknyttet en af disse ordregivere.

3. Stk. 2 finder anvendelse på:

a) tjenesteydelseskontrakter, hvis mindst 80% af den gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af tjenesteydelser til de virksomheder, den er tilknyttet

b) indkøbskontrakter, hvis mindst 80% af den gennemsnitlige omsætning af leverancer, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra udførelsen af sådanne leverancer til de virksomheder, den er tilknyttet

c) bygge- og anlægskontrakter, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af bygge- og anlægsarbejder, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra levering af bygge- og anlægsarbejder til de virksomheder, den er tilknyttet.

Når omsætningen, afhængig af hvornår den tilknyttede virksomhed blev etableret eller startede sin aktivitet, ikke er disponibel for de tre seneste regnskabsår, er det tilstrækkeligt, at denne virksomhed påviser sandsynligheden af, at den i litra a), b) eller c) nævnte omsætning kan realiseres, især i form af fremskrivning af aktiviteter.

Når de samme eller lignende tjenesteydelser, leverancer eller bygge- og anlægsarbejder udføres af mere end én virksomhed tilknyttet ordregiveren, beregnes ovennævnte procentsatser under hensyntagen til den samlede omsætning af hhv. tjenesteydelser, leverancer eller bygge- og anlægsarbejder i de tilknyttede virksomheder.

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på kontrakter, der indgås:

a) af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i artikel 3-7 omhandlede former for virksomhed med en af de deltagende ordregivere, eller

b) af en ordregiver med et sådant joint venture, som den er en del af, hvis joint venturet er oprettet for at udføre den pågældende aktivitet over en periode på mindst tre år, og hvis det i det instrument, der opretter joint venturet, er angivet, at de ordregivere, det udgøres af, vil være del af det i mindst den samme periode.

5. Efter anmodning fra Kommissionen meddeler ordregiverne følgende oplysninger med henblik på anvendelsen af stk. 2, 3 og 4:

a) de involverede virksomheders eller joint ventures' navn

b) de pågældende kontrakters art og værdi

c) alle oplysninger, som Kommissionen måtte finde nødvendige for at godtgøre, at forholdet mellem ordregiveren og den virksomhed eller det joint venture, som kontrakterne tildeles, opfylder kravene i denne artikel.

UNDERAFDELING 3

Bestemmelser, der gælder alle ordregivere, men kun tjenesteydelseskontrakter

Artikel 24

Kontrakter om visse tjenesteydelser, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv

Dette direktiv finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskontrakter:

a) om erhvervelse eller leje - uanset finansieringsform - af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom eller vedrørende rettigheder hertil; dog er kontrakter i en hvilken som helst form om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med, før eller efter kontrakten om erhvervelse eller leje, underlagt dette direktiv

b) om voldgifts- og mæglingstjenesteydelser

c) vedrørende finansielle tjenesteydelser om emission, køb, salg og overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter, navnlig ordregiverens transaktioner med henblik på at rejse penge eller kapital

d) vedrørende arbejdskontrakter

e) vedrørende tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra sådanne, hvis udbytte udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed, forudsat at tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af ordregiveren.

Artikel 25

Tjenesteydelseskontrakter, der tildeles på grundlag af en eksklusiv rettighed

Dette direktiv finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskontrakter, der tildeles et foretagende, som selv er en ordregivende myndighed som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), eller en sammenslutning af sådanne ordregivende myndigheder på grundlag af en eksklusiv rettighed, der er meddelt den i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser, der er forenelige med traktaten.

UNDERAFDELING 4

Bestemmelser, der kun gælder visse ordregivere

Artikel 26

Kontrakter om køb af vand og om levering af energi eller brændsel til energiproduktion, der indgås af visse ordregivere

Dette direktiv finder ikke anvendelse på

a) kontrakter om køb af vand, som indgås af ordregivere, der udøver en eller flere af de i artikel 4, stk. 1 omhandlede aktiviteter.

b) kontrakter om levering af energi eller brændsel til energiproduktion, som indgås af ordregivere, der udøver en af de i artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 3, eller artikel 7, litra a), omhandlede virksomhed.

UNDERAFDELING 5

Kontrakter, der er underlagt en særlig ordning, bestemmelser om indkøbscentraler og den generelle procedure i tilfælde, hvor virksomheder er undergivet almindelige konkurrencevilkår

Artikel 27

Kontrakter, der er underlagt en særlig ordning

Med forbehold af artikel 30 sikrer Nederlandene og Det Forenede Kongerige, Republikken Østrig og Forbundsrepublikken Tyskland i kraft af tilladelsesbetingelserne eller andre passende foranstaltninger, at ordregivere i de sektorer, der er nævnt i beslutning 93/676/EØF, 97/367/EØF, 2002/205/EF og 2004/73/EF:

a) overholder principperne om ikke-forskelsbehandling og iværksættelse af udbud ved tildeling af vareindkøbskontrakter, bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, navnlig hvad angår de oplysninger om deres hensigter om indgåelse af kontrakter, som de stiller til de økonomiske aktørers rådighed

b) meddeler Kommissionen oplysninger om tildelingen af kontrakter på de betingelser, der er fastsat i Kommissionens beslutning 93/327/EØF(29) om fastsættelse af de betingelser, hvorunder ordregivende myndigheder, der foretager udnyttelse af geografiske områder med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel, skal tilsende Kommissionen oplysninger vedrørende tildeling af kontrakter.

Artikel 28

Reserverede kontrakter

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være forbeholdt beskyttede værksteder eller beslutte, at de udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse, når flertallet af de berørte arbejdstagere er handicappede, som på grund af arten eller omfanget af deres handicap ikke kan udøve erhvervsmæssig beskæftigelse på normale vilkår.

Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde oplysning herom.

Artikel 29

Kontrakter og rammeaftaler indgået af indkøbscentraler

1. Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser, der giver ordregivere mulighed for at rekvirere bygge- og anlægsarbejder, leverancer og/eller tjenesteydelser gennem indkøbscentraler.

2. Ordregivere, der rekvirerer bygge- og anlægsarbejder, leverancer og/eller tjenesteydelser gennem en indkøbscentral under de i artikel 1, stk. 8, nævnte forudsætninger, anses for at have overholdt bestemmelserne i dette direktiv, forudsat at indkøbscentralen har overholdt disse bestemmelser, eller, hvor dette er relevant, bestemmelserne i direktiv 2004/18/EF.

Artikel 30

Procedure til afgørelse af, hvorvidt en given aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår

1. Kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udførelse af en af de i artikel 3-7 omhandlede aktiviteter, er ikke underlagt dette direktiv, hvis den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri.

2. For med henblik på anvendelsen af stk. 1 at afgøre, om en aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, anvendes kriterier, som er i overensstemmelse med konkurrencereglerne i traktaten, såsom de pågældende varers eller tjenesteydelsers særlige kendetegn, eventuelle alternative varer eller tjenesteydelser, prisvilkårene, og om der findes eller vil kunne findes mere end en leverandør af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

3. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 betragtes adgangen til et marked som fri, hvis medlemsstaten har gennemført og anvender bestemmelserne i den fællesskabslovgivning, der er anført i bilag XI.

Når der ikke foreligger en formodning om fri adgang til et bestemt marked på grundlag af første afsnit, skal det påvises, at der retligt og faktisk er fri adgang til det pågældende marked.

4. Hvis en medlemsstat under hensyntagen til stk. 2 og 3, skønner, at stk. 1 finder anvendelse for en given aktivitet, underretter den Kommissionen og meddeler denne alle relevante forhold, bl.a. alle love eller administrative bestemmelser eller aftaler, der kan godtgøre, at aktiviteten opfylder den i stk. 1 omhandlede betingelse, samt, hvor dette er relevant, den afgørelse, der er truffet af en uafhængig national myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet.

Kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udførelse af den givne aktivitet, er ikke længere underlagt dette direktiv:

- hvis Kommissionen i henhold til stk. 6 og inden for den frist, der er fastsat heri, har truffet afgørelse om, at stk. 1 finder anvendelse, eller

- hvis den ikke inden udløbet af denne frist har truffet nogen afgørelse om, hvorvidt stk. 1 finder anvendelse.

Hvis der imidlertid formodes at være fri adgang til et givet marked på grundlag af stk. 3, første afsnit, og hvis en uafhængig national myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet, har fastslået, at stk. 1 finder anvendelse, er kontrakter med henblik på at muliggøre udførelse af den givne aktivitet, ikke længere underlagt dette direktiv, hvis Kommissionen ikke har fastslået, at stk. 1 ikke finder anvendelse, ved en afgørelse i henhold til stk. 6 og inden for den deri fastsatte frist.

5. Hvis den berørte medlemsstats lovgivning giver mulighed herfor, kan ordregiverne anmode Kommissionen om at træffe afgørelse i henhold til stk. 6 om, hvorvidt stk. 1 finder anvendelse for en given aktivitet. I så fald underretter Kommissionen straks den berørte medlemsstat.

Under hensyntagen til stk. 2 og 3 meddeler den berørte medlemsstat Kommissionen alle relevante forhold, bl.a. love eller administrative bestemmelser eller aftaler, der kan godtgøre, at aktiviteten opfylder de i stk. 1 omhandlede betingelser, samt, hvor dette er relevant, den afgørelse, der er truffet af en uafhængig national myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet.

Kommissionen kan også på eget initiativ iværksætte en procedure for vedtagelse af en afgørelse om, hvorvidt stk. 1 finder anvendelse for en given aktivitet. I så tilfælde underretter Kommissionen straks den pågældende medlemsstat.

Hvis Kommissionen ikke inden udløbet af fristen i stk. 6 har truffet afgørelse om, hvorvidt stk. 1 finder anvendelse for en given aktivitet, anses stk. 1 for at finde anvendelse.

6. Kommissionen har en frist på tre måneder fra første hverdag efter den dato, hvor den modtager underretningen eller ansøgningen, til i overensstemmelse med proceduren i artikel 68, stk. 2, at træffe en afgørelse i henhold til denne artikel. Denne frist kan dog forlænges en gang med højst tre måneder i behørigt begrundede tilfælde, navnlig hvis oplysningerne i underretningen eller anmodningen eller i de vedlagte dokumenter er ufuldstændige eller ukorrekte, eller hvis der sker væsentlige ændringer i de forhold, der beskrives. Denne forlængelse er begrænset til en måned, hvis en uafhængig national myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet, har fastslået, at stk. 1 finder anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i stk. 4, tredje afsnit.

Hvis en aktivitet i en given medlemsstat allerede er genstand for en procedure i medfør af denne artikel, betragtes efterfølgende anmodninger vedrørende samme aktivitet i samme medlemsstat inden udløbet af den frist, der er fastsat i forbindelse med den første anmodning, ikke som nye procedurer og vil blive behandlet som led i den første anmodning.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne til stk. 4, 5 og 6 efter proceduren i artikel 68, stk. 2.

Disse gennemførelsesbestemmelser omfatter mindst:

a) offentliggørelse til underretning i Den Europæiske Unions Tidende af den dato, hvorfra den i første afsnit omhandlede tremåneders frist løber, og hvis denne frist forlænges, datoen for forlængelsen og den periode, hvormed den er forlænget.

b) offentliggørelse af en eventuel anvendelse af stk. 1 i overensstemmelse med stk. 4, andet eller tredje afsnit, eller stk. 5, fjerde afsnit, og

c) nærmere bestemmelser om fremsendelse af afgørelser truffet af en uafhængig myndighed med kompetence inden for det pågældende område vedrørende spørgsmål med henblik på anvendelse af stk. 1 og 2.

KAPITEL III

Bestemmelser om tjenesteydelseskontrakter

Artikel 31

Tjenesteydelseskontrakter, der er omfattet af bilag XVII A

Kontrakter, hvis genstand er de i bilag XVII A anførte tjenesteydelser, indgås i overensstemmelse med artikel 34-59.

Artikel 32

Tjenesteydelseskontrakter, der er omfattet af bilag XVII B

Indgåelsen af kontrakter, hvis genstand er de i bilag XVII B anførte tjenesteydelser, er kun underlagt bestemmelserne i artikel 34 og 43.

Artikel 33

Blandede kontrakter, der omfattertjenesteydelser fra både bilag XVII A og bilag XVII B

Kontrakter, hvis genstand samtidig er tjenesteydelser, der er anført i bilag XVII A og tjenesteydelser, der er anført i bilag XVII B, indgås i overensstemmelse med artikel 34-57, hvis værdien af de i bilag XVII A anførte tjenesteydelser, er større end værdien af de i bilag XVII B anførte tjenesteydelser. I andre tilfælde indgås kontrakterne i henhold til artikel 34 og 43.

KAPITEL IV

Særlige bestemmelser om udbudsbetingelser og udbudsmateriale

Artikel 34

Tekniske specifikationer

1. De tekniske specifikationer som defineret i punkt 1 i bilag VI anføres i udbudsdokumenterne, f.eks. udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne eller de supplerende udbudsdokumenter. Når det er muligt, bør disse tekniske specifikationer defineres under hensyntagen til kriterier vedrørende adgangsmuligheder for handicappede eller design for samtlige brugere.

2. De tekniske specifikationer skal give tilbudsgiverne lige muligheder, og de må ikke bevirke, at der skabes ubegrundede hindringer for konkurrence med hensyn til offentlige kontrakter.

3. For så vidt andet ikke er fastsat i de retligt bindende nationale tekniske forskrifter, forudsat at de er forenelige med fællesskabsretten, skal de tekniske specifikationer affattes:

a) enten ved henvisning til tekniske specifikationer som angivet i bilag XXI og, i nævnte rækkefølge, ved henvisning til nationale standarder til gennemførelse af europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, internationale standarder, andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer eller - når sådanne ikke eksisterer - nationale standarder, nationale tekniske godkendelser eller nationale tekniske specifikationer for projektering, beregning og udførelse af arbejder og anvendelse af produkterne. Hver henvisning skal efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende"

b) eller som en angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav: sådanne angivelser kan omfatte miljøegenskaber. Disse parametre skal være så præcise, at tilbudsgiverne kan identificere kontraktens genstand og ordregiverne tildele kontrakten

c) eller som en angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, jf. litra b), idet der som et middel til formodning om overensstemmelse med denne funktionsdygtighed eller disse krav henvises til specifikationerne i litra a)

d) eller ved henvisning til specifikationerne i litra a) for så vidt angår visse karakteristika og til funktionsdygtigheden eller de funktionelle krav i litra b) for så vidt angår andre karakteristika.

4. Når ordregiverne benytter muligheden for at henvise til de specifikationer, der er omhandlet i stk. 3, litra a), kan de ikke afvise et tilbud med den begrundelse, at de tilbudte varer og tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse med de specifikationer, som de har henvist til, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør på passende måde til ordregiverens tilfredshed, at de løsninger, han tilbyder, på tilsvarende måde opfylder de krav, der er fastsat i den pågældende tekniske specifikation.

En "passende måde" kan være teknisk dokumentation fra producenten eller en afprøvningsrapport fra et anerkendt organ.

5. Når ordregiveren benytter sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 3, for at fastsætte specifikationer i form af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, kan de ikke afvise et tilbud om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der er i overensstemmelse med en national standard til gennemførelse af en europæisk standard, en europæisk teknisk godkendelse, en fælles teknisk specifikation, en international standard eller en teknisk reference udarbejdet af et europæisk standardiseringsorgan, hvis disse specifikationer tager sigte på at dække de funktionelle krav eller krav til funktionsdygtighed, som de har fastsat.

Tilbudsgiveren skal i sit tilbud på en passende måde godtgøre til ordregiverens tilfredshed, at bygge- og anlægsarbejdet, varen eller tjenesteydelsen i overensstemmelse med standarden opfylder den ordregivende myndigheds krav til funktionsdygtighed og funktionelle krav.

En "passende måde" kan være teknisk dokumentation fra producenten eller en prøvningsrapport fra et anerkendt organ.

6. Når ordregiveren fastsætter miljøegenskaber i form af funktionsdygtighed eller funktionelle krav som omhandlet i stk. 3, litra b), kan de anvende detaljerede specifikationer eller om nødvendigt dele heraf som fastlagt i de europæiske og (multi)nationale miljømærker eller ethvert andet miljømærke, forudsat:

- at de er egnede til at definere egenskaberne ved de varer eller ydelser, som kontrakten handler om,

- at kravene til mærket er udviklet på grundlag af videnskabelig information,

- at miljømærkerne vedtages gennem en proces, i hvilken alle interessenter, såsom statslige institutioner, forbrugere, fabrikanter, forhandlere og miljøorganisationer, kan deltage, og

- at de er tilgængelige for alle interesserede parter.

Ordregiverne kan angive, at de varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med et miljømærke, anses for at opfylde de tekniske specifikationer, der er fastlagt i udbudsbetingelserne; de skal acceptere enhver anden passende dokumentation, såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten eller en prøvningsrapport fra et anerkendt organ.

7. Ved "anerkendte organer" som omhandlet i denne artikel forstås prøvningslaboratorier, kalibreringslaboratorier samt inspektions- og certificeringsorganer, som opfylder gældende europæiske standarder.

Ordregiverne accepterer attester fra anerkendte organer i andre medlemsstater.

8. Medmindre kontraktens genstand gør det berettiget, må de tekniske specifikationer ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, og de må ikke henvise til et bestemt mærke, et bestemt patent eller en bestemt type, til en bestemt oprindelse eller til en bestemt produktion med det resultat, at visse virksomheder eller produkter favoriseres eller elimineres. En sådan angivelse eller henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis der ikke kan gives en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig beskrivelse af kontraktens genstand efter stk. 3 og 4; en sådan angivelse eller henvisning skal efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende".

Artikel 35

Meddelelse af tekniske specifikationer

1. Ordregiverne meddeler de økonomiske aktører, der er interesserede i at opnå en kontrakt, de tekniske specifikationer, de regelmæssigt benytter i deres vareindkøbskontrakter, bygge- og anlægskontrakter eller tjenesteydelseskontrakter, eller de tekniske specifikationer, som de agter at benytte i forbindelse med kontrakter, der er genstand for vejledende periodiske bekendtgørelser, jf. artikel 41, stk. 1.

2. Findes disse tekniske specifikationer i dokumenter, der er tilgængelige for interesserede virksomheder, er det tilstrækkeligt at henvise til disse dokumenter.

Artikel 36

Alternative tilbud

1. Når kriteriet for tildeling af kontrakten er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kan ordregiverne tage hensyn til alternative tilbud fra tilbudsgiverne, når disse alternative tilbud opfylder de mindstekrav, der er fastsat af ordregiverne.

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne angive, om alternative tilbud vil blive taget i betragtning eller ej, og når de tager dem i betragtning, angive de mindstekrav, der skal opfyldes i de alternative tilbud, og hvilke særlige krav der stilles i forbindelse med deres afgivelse.

2. I forbindelse med udbudsprocedurerne for vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter kan ordregivere, der har indvilliget i at tage alternative tilbud i betragtning i henhold til stk. 1, ikke afvise et alternativt tilbud alene med den begrundelse, at det, såfremt det antages, vil blive en tjenesteydelseskontrakt i stedet for en indkøbskontrakt eller omvendt.

Artikel 37

Underentreprise

I udbudsbetingelserne kan ordregiveren anmode eller af en medlemsstat forpligtes til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvor stor en del af kontrakten han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, og hvilke underentreprenører han foreslår. Denne angivelse berører ikke de økonomiske aktørers ansvar som hovedmand.

Artikel 38

Betingelser vedrørende kontraktens udførelse

Ordregiverne kan fastsætte særlige betingelser vedrørende kontraktens udførelse, hvis disse betingelser er i overensstemmelse med fællesskabsretten og er nævnt i den bekendtgørelse, der anvendes til iværksættelse af udbud, eller i udbudsbetingelserne. Betingelserne vedrørende kontraktens udførelse kan navnlig handle om sociale hensyn eller miljøhensyn.

Artikel 39

Forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

1. Ordregiverne i udbudsbetingelserne oplyse eller af en medlemsstat forpligtes til at oplyse, hos hvilket eller hvilke organer ansøgerne eller tilbudsgiverne kan få relevante oplysninger om forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt i den medlemsstat eller region eller på det sted, hvor ydelserne skal præsteres, og som finder anvendelse på arbejdets udførelse på byggepladsen eller på de leverede tjenesteydelser under kontraktens opfyldelse.

2. Ordregiveren, der giver de i stk. 1 nævnte oplysninger, anmoder tilbudsgiverne eller de ansøgere, der deltager i en udbudsprocedure, om at angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres.

Første afsnit er ikke til hinder for anvendelse af bestemmelserne i artikel 57.

KAPITEL V

Udbudsprocedurer

Artikel 40

Anvendelse af offentlige udbud, begrænsede udbud og udbud med forhandling

1. Ved indgåelse af vareindkøbskontrakter, bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter anvender ordregiverne de udbudsprocedurer, der er tilpasset til brug i forbindelse med dette direktiv.

2. Ordregiverne kan vælge en af de procedurer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 9, litra a),b) og c), hvis et udbud i henhold til artikel 42 har fundet sted, jf. dog stk. 3.

3. Ordregiverne kan anvende en procedure uden forudgående udbud:

a) hvis der i forbindelse med en udbudsprocedure ikke er afgivet noget tilbud eller ikke er afgivet noget antageligt tilbud, eller hvis der ikke er modtaget nogen ansøgninger, for så vidt de oprindelige kontraktbetingelser ikke ændres væsentligt

b) hvis en kontrakt indgås udelukkende med henblik på forskning, forsøg, undersøgelser eller udvikling og ikke tilsigter et afkast eller genindtjening af forsknings- og udviklingsomkostningerne, og for så vidt indgåelsen af en sådan kontrakt ikke er til skade for udbydelse af senere kontrakter, der primært har samme formål

c) hvis kontrakten af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af en eneret, kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør

d) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens yderst hastende karakter som følge af begivenheder, som ordregiverne ikke har kunnet forudse, gør det umuligt at overholde fristerne for offentlige udbud, begrænsede udbud eller forhandlingsudbud med forud fastsatte betingelser

e) ved indkøbskontrakter med henblik på supplerende leverancer fra den oprindelige leverandør enten til delvis fornyelse af sædvanlige leverancer eller installationer eller til udvidelse af allerede foretagne leverancer eller af bestående installationer, hvis et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for ordregiveren at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse

f) ved supplerende arbejder eller tjenesteydelser, der ikke var omfattet af det oprindelige projekt eller den først indgåede kontrakt, og som på grund af uforudsete omstændigheder er blevet nødvendige for udførelsen af den pågældende aftale, hvis kontrakten tildeles den entreprenør eller tjenesteyder, der udfører den oprindelige kontrakt:

- når disse supplerende arbejder eller tjenesteydelser ikke teknisk eller økonomisk kan adskilles fra den oprindelige kontrakt uden væsentlige ulemper for ordregiverne, eller

- når disse supplerende arbejder eller tjenesteydelser til trods for, at de kan adskilles fra den oprindelige kontrakt, er strengt nødvendige af hensyn til dens opfyldelse

g) når bygge- og anlægskontrakter vedrører nye arbejder, som består i gentagelsesarbejder, som er overdraget til den virksomhed, som fik overdraget det oprindelige arbejde af samme ordregivere, på betingelse af at gentagelsesarbejdet er i overensstemmelse med det oprindelige projekt, og at kontrakten om dette arbejde er indgået efter udbud. Den mulige anvendelse af denne procedure skal meddeles allerede ved det oprindelige udbud, og den samlede anslåede værdi af gentagelsesarbejderne skal tages i betragtning af ordregiverne ved anvendelsen af artikel 16 og 17

h) for varer, der noteres og købes på en varebørs

i) ved kontrakter, som skal indgås på grundlag af en rammeaftale, for så vidt betingelsen i artikel 14, stk. 2, er opfyldt

j) ved lejlighedskøb, når det er muligt for ordregiverne at opnå leverancer ved at benytte sig af et særligt fordelagtigt tilbud, der kun gælder i ganske kort tid, og når den pris, der skal betales, er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet

k) ved køb på særlig fordelagtige vilkår, enten hos en leverandør, som indstiller sine erhvervsvirksomhedsaktiviteter, eller hos kuratorer eller likvidatorer i en konkursbehandling, en tvangsakkord eller en tilsvarende behandlingsmåde efter national lovgivning

l) når den pågældende tjenesteydelseskontrakt er et led i en projektkonkurrence, der afholdes i henhold til bestemmelserne i dette direktiv, og som i henhold til de gældende regler skal indgås med vinderen eller en af vinderne af konkurrencen. I sidstnævnte tilfælde skal alle vinderne af konkurrencen opfordres til at deltage i forhandlingerne.

KAPITEL VI

Bestemmelser om offentliggørelse og gennemsigtighed

Afdeling 1

Offentliggørelse af bekendtgørelser

Artikel 41

Vejledende periodiske bekendtgørelser og bekendtgørelser om anvendelse af en kvalifikationsordning

1. Ordregivere bekendtgør mindst én gang om året følgende ved hjælp af en vejledende periodisk bekendtgørelse i henhold til bilag XV A, der offentliggøres af Kommissionen eller af ordregiverne selv i deres "køberprofiler", som defineret i bilag XX, nr. 2, litra b):

a) for vareindkøb: for hvert vareområde den anslåede samlede værdi for de kontrakter eller rammeaftaler, som de agter at indgå i løbet af de næste tolv måneder, når den anslåede samlede værdi, jf. artikel 16 og 17, er 750000 EUR eller derover

Vareområderne fastsættes af ordregiverne ved henvisning til CPV

b) for tjenesteydelser: den anslåede samlede værdi af de kontrakter eller rammeaftaler inden for hver af de i bilag XVII A anførte kategorier af tjenesteydelser, som de agter at indgå i løbet af de næste tolv måneder, når denne anslåede samlede værdi, jf. artikel 16 og 17, er på 750000 EUR eller derover

c) for bygge- og anlægsarbejder: de væsentlige karakteristika for de kontrakter eller rammeaftaler, som de agter at indgå i de næste tolv måneder, og hvis anslåede værdi mindst er den tærskelværdi, der er anført i artikel 16, jf. artikel 17.

De i litra a) og b) omhandlede bekendtgørelser fremsendes snarest muligt efter begyndelsen af regnskabsåret til Kommissionen eller offentliggøres i køberprofilen.

Den i litra c) omhandlede bekendtgørelse fremsendes til Kommissionen eller offentliggøres i køberprofilen hurtigst muligt efter godkendelse af det program, der omfatter de bygge- og anlægskontrakter eller rammeaftaler, som ordregiverne agter at indgå.

Ordregiverne, der offentliggør vejledende periodiske bekendtgørelser i deres køberprofil, sender elektronisk i det format og efter reglerne for fremsendelse af elektroniske meddelelser, der er anført i bilag XX, nr. 3, en meddelelse til Kommissionen om, at der offentliggøres en vejledende periodisk bekendtgørelse i en køberprofil.

Offentliggørelse, af de i litra a), b) og c), omhandlede bekendtgørelser er kun obligatorisk, hvis de ordregivende myndigheder benytter sig af muligheden for at afkorte fristerne for modtagelse af tilbud, jf. artikel 45, stk. 4.

Dette stykke finder ikke anvendelse for procedurer uden forudgående udbud.

2. Ordregiverne kan offentliggøre eller lade Kommissionen offentliggøre vejledende periodiske bekendtgørelser vedrørende store projekter uden at gentage de oplysninger, som allerede er givet i en tidligere vejledende periodisk bekendtgørelse, når det klart anføres, at de pågældende bekendtgørelser er supplerende.

3. Hvis ordregiverne ønsker at anvende en kvalifikationsordning i henhold til artikel 53, skal denne ordning offentliggøres ved en bekendtgørelse i henhold til bilag XIV, hvoraf det fremgår, hvilket formål kvalifikationsordningen tjener, og hvor reglerne for dens anvendelse kan rekvireres. Hvis ordningen gælder i mere end tre år, skal bekendtgørelsen offentliggøres hvert år. Hvis ordningen gælder i mindre end tre år, er en bekendtgørelse ved periodens begyndelse tilstrækkelig.

Artikel 42

Bekendtgørelser, der anvendes til at iværksætte udbud

1. For vareindkøbskontrakter, bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter kan udbud ske:

a) ved vejledende periodisk bekendtgørelse i henhold til bilag XV A

b) ved bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning i henhold til bilag XIV eller

c) ved udbudsbekendtgørelse i henhold til bilag XIII, del A, B eller C.

2. For dynamiske indkøbssystemer kan udbud af systemet ske ved en udbudsbekendtgørelse i henhold til stk. 1, litra c), mens udbud af kontrakter, der er baseret på sådanne systemer, kan ske ved en forenklet udbudsbekendtgørelse i henhold til bilag XIII, del D.

3. Hvis udbud sker ved vejledende periodisk bekendtgørelse:

a) skal det af bekendtgørelsen specifikt fremgå, hvilke leverancer, arbejder eller tjenesteydelser kontrakten vedrører

b) skal det i bekendtgørelsen angives, at kontrakten tildeles ved begrænset udbud eller udbud med forhandling uden efterfølgende offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, og at interesserede virksomheder opfordres til skriftligt at tilkendegive deres interesse, og

c) bekendtgørelsen skal være offentliggjort i overensstemmelse med bilag XX højst 12 måneder inden datoen for afsendelsen af den i artikel 47, stk. 5, omhandlede opfordring. Ordregiveren skal desuden fastsætte fristerne i henhold til artikel 45.

Artikel 43

Bekendtgørelser om indgåede kontrakter

1. Ordregiverne, der har indgået en kontrakt eller en rammeaftale, fremsender en bekendtgørelse i henhold til bilag XVI. Denne bekendtgørelse sendes i overensstemmelse med de af Kommissionen fastlagte betingelser i henhold til proceduren i artikel 68, stk. 2, inden for to måneder efter indgåelsen af kontrakten eller rammeaftalen.

Når der er tale om en rammeaftale indgået i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, er ordregiverne fritaget for at skulle sende en bekendtgørelse om hver af de kontrakter, der indgås på grundlag af denne aftale.

Ordregiverne fremsender en bekendtgørelse, der er baseret på et dynamisk indkøbssystem, senest to måneder efter indgåelsen af hver kontrakt. De har dog mulighed for at fremsende disse bekendtgørelser samlet hvert kvartal. I så fald skal de fremsende disse samlede bekendtgørelser senest to måneder efter udgangen af hvert kvartal.

2. Oplysninger, der gives i overensstemmelse med bilag XVI, og som er bestemt til offentliggørelse, offentliggøres i overensstemmelse med bilag XX. I den forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forretningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysningerne, specielt vedrørende antal modtagne tilbud, virksomhedernes identitet samt priser.

3. Ordregivere, der indgår en tjenesteydelseskontrakt vedrørende forskning og udvikling ved en procedure uden forudgående udbud i henhold til artikel 40, stk. 3, litra b), kan begrænse de oplysninger, der gives i overensstemmelse med bilag XVI om tjenesteydelsernes art og omfang, til betegnelsen "tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling".

Ordregivere, der indgår en tjenesteydelseskontrakt vedrørende forskning og udvikling, som ikke kan indgås ved en procedure uden forudgående udbud i henhold til artikel 40, stk. 3, litra b), kan begrænse de oplysninger, der gives i overensstemmelse med bilag XVI om tjenesteydelsernes art og omfang, når dette er nødvendigt af erhvervsmæssige fortrolighedshensyn.

I så fald skal ordregiverne sørge for, at de oplysninger, der gives, er mindst lige så detaljerede som dem, der findes i den i henhold til artikel 42, stk. 1, offentliggjorte udbudsbekendtgørelse.

Hvis der anvendes en kvalifikationsordning, skal ordregiverne i ovennævnte tilfælde sørge for, at disse oplysninger er mindst lige så detaljerede som oplysningerne i den pågældende kategori i den i henhold til artikel 53, stk. 7, oprettede liste over kvalificerede tjenesteydere.

4. Når der er tale om kontrakter, der indgås med henblik på de i bilag XVII B anførte tjenesteydelser, angiver ordregiverne i bekendtgørelsen, om de indvilliger i, at den offentliggøres.

5. Oplysninger, der gives i overensstemmelse med bilag XVI, og som angives ikke at være bestemt til offentliggørelse, offentliggøres udelukkende i forenklet form og af statistiske grunde i overensstemmelse med bilag XX.

Artikel 44

Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser

1. Bekendtgørelserne skal indeholde de i bilag XIII, XIV, XV A, XV B og XVI anførte oplysninger og om nødvendigt enhver anden oplysning, som ordregiveren måtte finde hensigtsmæssig, i form af standardformularer, der vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 68, stk. 2.

2. De bekendtgørelser, som ordregiverne sender til Kommissionen, fremsendes enten elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag XX, nr. 3, eller på anden måde.

De i artikel 41, 42 og 43 omhandlede bekendtgørelser offentliggøres i overensstemmelse med de tekniske specifikationer for offentliggørelse i bilag XX, nr. 1, litra a) og b).

3. Bekendtgørelser, der udarbejdes og fremsendes elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag XX, nr. 3, offentliggøres senest fem dage efter afsendelsen.

Bekendtgørelser, der ikke fremsendes elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag XX, nr. 3, offentliggøres senest 12 dage efter afsendelsen. Undtagelsesvis og efter anmodning fra ordregiveren offentliggøres den udbudsbekendtgørelse, der er nævnt i artikel 42, stk. 1, litra c), imidlertid inden for fem dage, forudsat at den er sendt pr. telefax.

4. Bekendtgørelserne offentliggøres i deres helhed på et af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog, som ordregiveren vælger, og kun denne udgave på originalsproget er autentisk. Et resumé af hver bekendtgørelses hovedpunkter offentliggøres på de øvrige officielle sprog.

Omkostningerne ved Kommissionens offentliggørelse af bekendtgørelserne afholdes af Fællesskabet.

5. Indholdet af bekendtgørelserne må ikke offentliggøres på nationalt niveau inden den dato, på hvilken de sendes til Kommissionen.

De bekendtgørelser, der offentliggøres på nationalt plan, må ikke indeholde andre oplysninger end dem, der findes i de bekendtgørelser, der er sendt til Kommissionen eller offentliggjort i en køberprofil i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, første afsnit, og afsendelsesdatoen for meddelelsen til Kommissionen eller offentliggørelsen i køberprofilen skal fremgå af offentliggørelsen.

De vejledende periodiske bekendtgørelser må ikke offentliggøres i en køberprofil, inden bekendtgørelsen om offentliggørelse i denne form er sendt til Kommissionen, og meddelelserne skal anføre denne afsendelsesdato.

6. Ordregiverne skal være i stand til at bevise datoen for afsendelsen af bekendtgørelserne.

7. Kommissionen sender til ordregiveren en bekræftelse på offentliggørelsen af de fremsendte oplysninger med angivelse af datoen for offentliggørelsen. Denne bekræftelse betragtes som bevis for offentliggørelsen.

8. Ordregiverne kan i overensstemmelse med stk. 1-7 offentliggøre bekendtgørelser vedrørende kontrakter, som ikke er omfattet af dette direktivs bestemmelser om obligatorisk offentliggørelse.

Afdeling 2

Frister

Artikel 45

Frister for modtagelse af ansøgninger om deltagelse og for modtagelse af tilbud

1. Ved fastsættelse af fristerne for modtagelse af tilbud og ansøgninger om deltagelse tager ordregiverne især hensyn til kontraktens kompleksitet og til den tid, der er nødvendig til udarbejdelse af tilbud, jf. dog de minimumsfrister, der er fastsat i denne artikel.

2. Ved offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 52 dage at regne fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

3. Ved begrænsede udbud og udbud med forhandling efter forudgående indkaldelse af tilbud gælder følgende bestemmelser:

a) fristen for modtagelsen af ansøgninger om deltagelse som følge af en bekendtgørelse offentliggjort i henhold til artikel 42, stk. 1, litra c), eller som følge af en opfordring fra ordregiverne i henhold til artikel 47, stk. 5, fastsættes som regel til mindst 37 dage at regne fra datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen eller opfordringen og må under ingen omstændigheder være kortere end 15 dage, hvis bekendtgørelsen er sendt til offentliggørelse elektronisk eller pr. telefax, og ikke under 22 dage, hvis den er fremsendt på anden måde

b) fristen for modtagelsen af tilbud kan aftales indbyrdes mellem ordregiveren og de udvalgte ansøgere, når der gives alle ansøgere samme tid til at udarbejde og indsende til bud

c) hvis det ikke er muligt at opnå enighed om fristen for modtagelse af tilbud, fastsætter ordregiveren en frist, der som regel er på mindst 24 dage, men under ingen omstændigheder kortere end 10 dage at regne fra datoen for opfordringen til at indsende tilbud.

4. Hvis ordregiverne har offentliggjort en vejledende periodisk bekendtgørelse som omhandlet i artikel 41, stk. 1, i overensstemmelse med bilag XX, er fristen for modtagelse af tilbud som regel mindst 36 dage og under ingen omstændigheder kortere end 22 dage at regne fra datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen.

Disse kortere frister antages, forudsat at den vejledende periodiske bekendtgørelse foruden de oplysninger, der kræves i bilag XV A, del I, har indeholdt alle de oplysninger, der kræves i bilag XV A, del II, i det omfang sidstnævnte oplysninger foreligger ved bekendtgørelsens offentliggørelse, og at bekendtgørelsen er blevet sendt til offentliggørelse mindst 52 dage og højst 12 måneder inden datoen for afsendelsen af den i artikel 42, stk. 1, litra c), omhandlede udbudsbekendtgørelse.

5. Hvis bekendtgørelserne udarbejdes og fremsendes elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag XX, nr. 3, kan fristerne for modtagelse af ansøgninger om deltagelse ved begrænsede udbud og udbud med forhandling og for modtagelse af tilbud ved offentlige tilbud forkortes med syv dage.

6. Medmindre der er aftalt en frist i overensstemmelse med stk. 3, litra b), kan fristerne for modtagelsen af tilbud ved offentlige udbud, begrænsede udbud og udbud med forhandling forkortes med yderligere fem dage, hvis ordregiveren i overensstemmelse med bilag XX giver fri, direkte og fuldstændig elektronisk adgang til udbudsbetingelser og til alle supplerende dokumenter fra datoen for offentliggørelsen af den bekendtgørelse, der anvendes til at iværksætte ud bud. Denne bekendtgørelse skal indeholde den internetadresse, hvor disse dokumenter kan ses.

7. Ved offentlige udbud må de samlede reducerede frister i henhold til stk. 4, 5 og 6 under ingen omstændigheder resultere i en frist for modtagelse af tilbud, som er kortere end 15 dage at regne fra datoen for fremsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Hvis udbudsbekendtgørelsen ikke fremsendes elektronisk eller pr. telefax, må de samlede reducerede frister i henhold til stk. 4, 5 og 6 dog under ingen omstændigheder resultere i en frist for modtagelse af tilbud ved offentlige udbud, som er kortere end 22 dage at regne fra datoen for fremsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

8. De samlede reducerede frister i henhold til stk. 4, 5 og 6 må under ingen omstændigheder resultere i en frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse som følge af en bekendtgørelse offentliggjort i henhold til artikel 42, stk. 1, litra c), eller som følge af en opfordring fra ordregiverne i henhold til artikel 47, stk. 5, som er kortere end 15 dage at regne fra datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen eller opfordringen.

Medmindre der er aftalt en frist i overensstemmelse med stk. 3, litra b), må de samlede reducerede frister i henhold til stk. 4, 5 og 6 ved begrænsede udbud og udbud med forhandling under ingen omstændigheder resultere i en frist for modtagelse af tilbud, som er kortere end 10 dage at regne fra datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive tilbud.

9. Hvis udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter eller oplysninger af en eller anden grund ikke er fremsendt inden for de i artikel 46 og 47 fastsatte frister, selv om der er anmodet om dem i tide, eller hvis der kun kan afgives tilbud efter besigtigelse på stedet eller efter gennem syn på stedet af bilagsmateriale til udbudsbetingelserne, skal fristerne for modtagelse af tilbud forlænges - medmindre der er aftalt en frist i overensstemmelse med stk. 3, litra b) - således at alle de berørte virksomheder kan få kendskab til samtlige de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udarbejde tilbud.

10. En oversigtstabel over de i denne artikel fastsatte frister findes i bilag XXII.

Artikel 46

Offentlige udbud: udbudsbetingelser, dokumenter og supplerende oplysninger

1. Hvis ordregiverne i offentlige udbud ikke giver fri, direkte og fuld elektronisk adgang i overensstemmelse med artikel 45, stk. 6, til udbudsbetingelserne og ethvert supplerende dokument, sendes udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter til de økonomiske aktører senest seks dage efter modtagelsen af anmodningen herom, forudsat at denne er fremsat i tide inden udløbet af fristen for indsendelse af tilbud.

2. Hvis der er anmodet herom i tide, sender ordregiverne eller de kompetente tjenester yderligere oplysninger om udbudsbetingelserne senest seks dage inden udløbet af fristen for modtagelse af tilbud.

Artikel 47

Opfordringer til at afgive tilbud eller til at forhandle

1. I begrænsede udbud og udbud med forhandling opfordrer ordregiverne samtidig og skriftligt de udvalgte ansøgere til at afgive tilbud eller til at forhandle. Opfordringen til ansøgerne indeholder:

- enten et eksemplar af udbudsbetingelserne og af alle supplerende dokumenter

- eller meddelelse om, at de har adgang til udbudsbetingelserne og til de (supplerende) dokumenter, jf. første led, når de er stillet direkte til elektronisk rådighed i overensstemmelse med artikel 45, stk. 6.

2. Når en anden virksomhed end ordregiveren, der er ansvarlig for tildelingsproceduren, ligger inde med udbudsbetingelserne og/eller de supplerende dokumenter, anføres på opfordringen adressen på den tjeneste, hvor disse udbudsbetingelser og disse dokumenter kan fås, og i givet fald fristen for anmodning herom samt det gebyr, der eventuelt skal betales for at modtage disse dokumenter, og betalingsbetingelserne. De kompetente myndigheder sender denne dokumentation til virksomhederne umiddelbart efter modtagelsen af deres anmodning.

3. Eventuelle supplerende oplysninger om udbudsbetingelserne eller de supplerende dokumenter meddeles af ordregiverne eller de kompetente tjenester senest 6 dage inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelsen af tilbud, forudsat at der er anmodet om dem i tide.

4. Herudover skal opfordringen mindst indeholde følgende:

a) i givet fald oplysning om sidste frist for anmodning om yderligere dokumenter samt om det gebyr, der eventuelt skal betales for at modtage disse dokumenter, og betalingsbetingelserne

b) oplysning om sidste frist for modtagelse af tilbud, den adresse, hvortil de skal sendes, samt det eller de sprog, de skal være affattet på

c) en henvisning til alle offentliggjorte udbudsbekendtgørelser

d) angivelse af, hvilke dokumenter der eventuelt skal vedlægges

e) kriterierne for tildelingen af kontrakten, når de ikke er anført i bekendtgørelsen om anvendelse af en kvalifikationsordning, der anvendes til at iværksætte udbud

f) vægtningen af kriterierne for tildeling af kontrakten, eller eventuelt den prioritering, som disse kriterier tillægges, hvis disse oplysninger ikke er anført i udbudsbekendtgørelsen, bekendtgørelsen om anvendelse af en kvalifikationsordning eller udbudsbetingelserne.

5. Hvis udbud sker ved vejledende periodisk bekendtgørelse, skal ordregiverne efterfølgende, men inden de påbegynder udvælgelsen af tilbudsgivere eller deltagere i en forhandling, anmode samtlige ansøgere om på grundlag af mere detaljerede oplysninger om kontrakten at bekræfte deres interesse.

Denne opfordring skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) art og mængde, herunder alle optionsklausuler vedrørende yderligere kontrakter og om muligt den foreløbige tidsfrist for brugen af disse klausuler; ved kontrakter, der kan fornyes, art og mængde samt den foreløbige tidsfrist for offentliggørelse af senere udbudsbekendtgørelser vedrørende de bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser, der udbydes, hvis en sådan frist foreligger

b) hvorvidt der er tale om et begrænset udbud eller et udbud med forhandling

c) eventuelt dato for påbegyndelsen eller afslutningen af leveringen af varerne eller udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne

d) adresse og frist for indsendelse af ansøgninger med henblik på opfordring til at afgive tilbud samt det eller de sprog, ansøgninger skal være affattet på

e) adresse på den ordregiver, der indgår kontrakten og giver de nødvendige oplysninger med henblik på rekvirering af udbudsbetingelserne og andre dokumenter

f) økonomiske og tekniske betingelser, finansielle garantier og oplysninger, der kræves af de økonomiske aktører

g) gebyr og betalingsbetingelser for rekvirerede dokumenter vedrørende udbudsproceduren

h) den type kontrakt, der udbydes: køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret eller flere af disse typer, og

i) kriterierne for tildelingen af kontrakten og vægtningen af disse kriterier, eller eventuelt den prioritering, som disse kriterier tillægges, hvis disse oplysninger ikke er anført i den vejledende bekendtgørelse, udbudsbetingelserne eller i opfordringen til at afgive tilbud eller til at forhandle.

Afdeling 3

Kommunikation og information

Artikel 48

Regler for kommunikation

1. Al den i denne del nævnte kommunikation og informationsudveksling kan efter ordregiverens valg ske pr. brev, pr. telefax, elektronisk i overensstemmelse med stk. 4 og 5, telefonisk i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i stk. 6, eller ved en kombination af disse midler.

2. De valgte kommunikationsmidler skal være alment tilgængelige og må derfor ikke begrænse de økonomiske aktørers adgang til tildelingsproceduren.

3. Den pågældende kommunikation, informationsudveksling og informationslagring skal ske på en måde, der sikrer, at dataintegriteten og fortroligheden af tilbuddene og ansøgningerne om deltagelse beskyttes, og at ordregiverne ikke får kendskab til indholdet af tilbuddene og ansøgningerne om deltagelse inden udløbet af den frist, der er fastsat for afgivelse af tilbud.

4. De redskaber, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal være ikke-diskriminerende, almindeligt tilgængelige og kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi.

5. Følgende regler gælder for fremsendelsen, for systemer til elektronisk modtagelsen af tilbud og for systemer til elektronisk modtagelsen af ansøgninger om deltagelse:

a) Oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for elektronisk afgivelse af tilbud og elektronisk indgivelser af ansøgninger om deltagelsen, herunder kryptering, skal være tilgængelige for de berørte parter. Endvidere skal systemer til elektronisk modtagelse af tilbud og ansøgninger om deltagelse være i overensstemmelse med kravene i bilag XXIV.

b) Medlemsstaterne kan under overholdelse af artikel 5 i direktiv 1999/93/EF kræve, at elektroniske tilbud forsynes med en avanceret elektronisk signatur i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i nævnte direktiv.

c) Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik på at øge niveauerne for certificeringstjenesteydelser for disse systemer.

d) Tilbudsgiverne eller ansøgerne forpligter sig til at forelægge de i artikel 52, stk. 2 og 3, artikel 53 og 54 omhandlede dokumenter, attester og erklæringer inden udløbet af den frist, der er fastsat for afgivelse af tilbud eller indgivelse af ansøgning om deltagelse, hvis de ikke findes i elektronisk form.

6. Der gælder følgende regler for fremsendelsen af ansøgninger om deltagelse:

a) Ansøgninger om deltagelse i udbudsproceduren for offentlige kontrakter kan indgives skriftligt eller telefonisk.

b) Hvis ansøgninger om deltagelse indgives telefonisk, skal der sendes en skriftlig bekræftelse inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse.

c) Ordregiverne kan kræve, at ansøgninger om deltagelsen, der indgives pr. telefax, bekræftes pr. post eller elektronisk, hvis det er nødvendigt af hensyn til det juridiske bevismiddel. De angiver alle sådanne krav samt fristen for overholdelse heraf i den bekendtgørelse, der anvendes til at iværksætte udbud, eller i den opfordring, der er omhandlet i artikel 47, stk. 5.

Artikel 49

Underretning til deltagere i kvalifikationsordninger, ansøgere og tilbudsgivere

1. Ordregiverne underretter hurtigst muligt de deltagende økonomiske aktører om, hvilke afgørelser der er truffet med hensyn til indgåelse af en rammeaftale eller kontrakttildelingen eller optagelse i et dynamisk indkøbssystem, herunder bl.a. begrundelsen for, at de har besluttet ikke at indgå en rammeaftale eller tildele en kontrakt, som har været udbudt, eller at påbegynde proceduren på ny eller at iværksætte et dynamisk indkøbssystem; underretningen sker skriftligt, hvis ordregiverne anmodes herom.

2. På anmodning af den berørte part meddeler den ordregivende myndighed hurtigst muligt

- alle forbigåede ansøgere, hvorfor deres ansøgning er forkastet,

- alle forbigåede tilbudsgivere, hvorfor deres tilbud er forkastet, herunder i de tilfælde, der omhandles i artikel 34, stk. 4 og 5, hvorfor den har besluttet, at kravene ikke anses for opfyldt på tilsvarende måde, eller hvorfor den har besluttet, at bygge- og anlægs- samt indkøbs- og tjenesteydelseskontrakter ikke opfylder kravene til ydelse eller funktion,

- alle tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, om det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele og meddeler dem navnet på den tilbudsgiver, hvis bud er antaget, eller parterne i rammeaftalen.

Den tid, der anvendes, må under ingen omstændigheder overskride 15 dage fra modtagelsen af en skriftlig anmodning.

Ordregiverne kan dog beslutte ikke at meddele visse af de i stk. 1 omhandlede oplysninger om kontrakttildelingen eller indgåelsen af rammekontrakten eller optagelsen i et dynamisk indkøbssystem, hvis en sådan videregivelse vil hindre retshåndhævelse eller på anden måde være i strid med offentlige interesser eller til skade for bestemte offentlige eller private økonomiske aktørers legitime økonomiske interesser, herunder den udvalgte økonomiske aktørs interesser, eller for den loyale konkurrence mellem økonomiske aktører.

3. Ordregivere, der opretter og anvender en kvalifikationsordning, skal inden for en frist på seks måneder underrette ansøgerne, om de er fundet kvalificeret.

Hvis det varer mere end fire måneder fra ansøgningens indgivelse at træffe denne afgørelse, skal ordregiveren inden to måneder fra indgivelsen underrette ansøgeren om grundene til fristens forlængelse og om, hvornår ansøgningen vil blive godkendt eller afvist.

4. Ansøgere, hvis kvalifikationer ikke godkendes, skal hurtigst muligt, og i alle tilfælde senest efter 15 dage, have meddelelse om denne afgørelse samt om begrundelsen herfor. Begrundelsen skal baseres på de kvalifikationskriterier, der er omhandlet i artikel 53, stk. 2.

5. Ordregivere, der opretter og anvender en kvalifikationsordning, kan kun af grunde, der bygger på kriterierne for kvalifikation i artikel 53, stk. 2, bringe en økonomisk aktørs status som kvalificeret til ophør. Hensigten om at gøre dette skal på forhånd meddeles den økonomiske aktør skriftligt mindst 15 dage før datoen for kvalifikationens ophør med angivelse af en begrundelse for dette skridt.

Artikel 50

Oplysninger, der skal opbevares angående de indgåede kontrakter

1. Ordregiverne skal opbevare relevante oplysninger angående hver kontrakt, således at de senere kan begrunde beslutningerne om:

a) den økonomiske aktørs kvalifikation og udvælgelse samt tildelingen af kontrakterne

b) anvendelsen af procedurer uden forudgående udbud i overensstemmelse med artikel 40, stk. 3

c) ikke-anvendelse af bestemmelserne i kapitel III-VI i henhold til undtagelserne i kapitel II i afsnit I og kapitel II i dette afsnit.

Ordregiverne træffer passende foranstaltninger for at dokumentere afviklingen af de udbudsprocedurer, der er foregået elektronisk.

2. Oplysningerne skal opbevares i mindst 4 år fra tidspunktet for indgåelsen af kontrakten, således at ordregiveren inden for dette tidsrum vil være i stand til at give de nødvendige oplysninger til Kommissionen, hvis denne skulle anmode herom.

KAPITEL VII

Udbudsprocedurens afvikling

Artikel 51

Generelle bestemmelser

1. Med henblik på udvælgelsen af deltagere i udbudsproceduren:

a) udelukker de ordregivere, der har udarbejdet regler og kriterier for udelukkelse af tilbudsgivere eller ansøgere i overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 2 eller 4, de økonomiske aktører, som omfattes af disse regler og kriterier

b) udvælger ordregiverne tilbudsgivere og ansøgere i overensstemmelse med de objektive regler og kriterier, der er fastsat i medfør af artikel 54

c) begrænser ordregiverne i forbindelse med begrænsede udbud og udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse eventuelt antallet af udvalgte ansøgere i overensstemmelse med litra a) og b) og bestemmelserne i artikel 54.

2. Hvis et udbud sker ved en bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning, skal ordregiverne med henblik på udvælgelsen af deltagere i udbudsproceduren vedrørende de specifikke kontrakter, som er omfattet af udbudsbekendtgørelsen:

a) kvalificere de økonomiske aktører i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 53

b) anvende de bestemmelser i stk. 1, der er relevante for begrænsede udbud og udbud med forhandling, på sådanne kvalificerede virksomheder.

3. Ordregiverne kontrollerer, at tilbuddene fra de således udvalgte tilbudsgivere er i overensstemmelse med de regler og krav, der gælder for tilbuddene, og tildeler kontrakten på grundlag af kriterierne i artikel 55 og 57.

Afdeling 1

Kvalifikation og kvalitativ udvælgelse

Artikel 52

Gensidig anerkendelse hvad angår administrative, tekniske eller finansielle betingelser samt attester, afprøvninger og dokumentation

1. Når ordregiverne i forbindelse med udvælgelsen af deltagere ved begrænset udbud eller udbud med forhandling afgør, om en ansøger er kvalificeret, eller når kvalifikationskriterierne eller -reglerne ajourføres, må de ikke:

a) stille administrative, tekniske eller finansielle krav til nogle økonomiske aktører, som ikke er blevet stillet til andre

b) forlange afprøvninger eller dokumentation, som overlapper allerede foreliggende objektive beviser.

2. Hvis ordregiverne kræver, at der skal fremlægges attester udstedt af uafhængige organer til attestering af den økonomiske aktørs overholdelse af bestemte kvalitetsstandarder, henviser de til kvalitetssikringssystemer, der bygger på (de) relevante europæiske standarder og er certificeret af organer, som opfylder de europæiske standarder for certificering.

Ordregiverne anerkender tilsvarende attester udstedt af organer, som er etableret i andre medlemsstater. De accepterer ligeledes andre former for dokumentation for tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger, der forelægges af de økonomiske aktører.

3. I forbindelse med bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter og udelukkende i relevante tilfælde kan ordregiverne for at forsikre sig om den økonomiske aktørs tekniske formåen kræve en angivelse af miljøledelsesforanstaltninger, som den økonomiske aktør kan anvende ved kontraktens opfyldelse. Kræver ordregiverne i disse tilfælde forelæggelse af attester udstedt af uafhængige organer, hvorved det godtgøres, at den økonomiske aktør opfylder visse miljøledelsesstandarder, henviser de til fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller til miljøledelsesstandarder baseret på de relevante europæiske eller internationale standarder certificeret af organer i overensstemmelse med EF-lovgivningen eller de relevante europæiske eller internationale standarder vedrørende certificering.

Ordregiverne anerkender tilsvarende attester udstedt af organer, som er etableret i andre medlemsstater. De accepterer ligeledes andre former for dokumentation for tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger, der forelægges af de økonomiske aktører.

Artikel 53

Kvalifikationsordninger

1. Ordregiverne kan, hvis de ønsker det, oprette og anvende en kvalifikationsordning for de økonomiske aktører.

Ordregivere, der opretter eller anvender en kvalifikationsordning, skal sikre, at de økonomiske aktører til enhver tid kan ansøge om kvalifikation.

2. Den i stk. 1 omhandlede ordning, kan omfatte flere kvalifikationstrin.

Den anvendes på grundlag af objektive kriterier og regler, som fastlægges af ordregiveren.

Hvis disse kriterier og regler omfatter tekniske specifikationer, finder bestemmelserne i artikel 34 anvendelse. Disse kriterier og regler kan om nødvendigt ajourføres.

3. De i stk. 2 omhandlede kvalifikationskriterier og -regler kan omfatte udelukkelseskriterierne i artikel 45, i direktiv 2004/18/EF på de vilkår og betingelser, som er fastsat deri.

Hvis ordregiveren er en ordregivende myndighed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra a), omfatter disse kriterier og regler udelukkelseskriterierne i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2004/18/EF.

4. Hvis de kvalifikationskriterier og -regler, der er omhandlet i stk. 2, omfatter krav til den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle formåen, kan den i givet fald basere sig på andre enheders kapacitet uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem den selv og disse enheder. Den skal i så fald godtgøre over for ordregiveren, at den råder over disse ressourcer i hele kvalitetsordningens gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn i denne forbindelse.

En sammenslutning af økonomiske aktører, jf. artikel 11, kan på samme vilkår basere sig på kapaciteten hos sammenslutningens deltagere eller andre enheders kapacitet.

5. Hvis de kvalifikationskriterier og -regler, der er omhandlet i stk. 2, omfatter krav til den økonomiske aktørs tekniske og/eller faglige formåen, kan den i givet fald basere sig på andre enheders kapacitet uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem den selv og disse enheder. Den skal i så fald godtgøre over for ordregiveren, at den råder over disse ressourcer i hele kvalitetsordningens gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for den økonomiske aktør.

En sammenslutning af økonomiske aktører, jf. artikel 11, kan på samme vilkår basere sig på kapaciteten hos sammenslutningens deltagere eller andre enheders kapacitet.

6. De i stk. 2 omhandlede kvalifikationskriterier og -regler stilles efter anmodning til rådighed for interesserede økonomiske aktører. Ajourføringer af disse kriterier og regler meddeles de pågældende virksomheder.

Hvis en ordregiver finder, at andre ordregiveres eller organers kvalifikationsordning opfylder dens krav, meddeler den de pågældende økonomiske aktører navnene på disse andre ordregivere eller organer.

7. Der opbevares en liste over kvalificerede økonomiske aktører. Listen kan opdeles i kategorier efter den kontrakttype, for hvilken kvalifikationen gælder.

8. Ordregivere, der opretter eller anvender en kvalifikationsordning, skal navnlig iagttage bestemmelserne i artikel 41, stk. 3, vedrørende bekendtgørelser om anvendelse af en kvalifikationsordning, artikel 49, stk. 3, 4, og 5, vedrørende de oplysninger, der skal gives til økonomiske aktører, der har søgt om kvalifikation, artikel 51, stk. 2, vedrørende udvælgelsen af deltagere, hvis et udbud sker ved en bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning, samt bestemmelserne i artikel 52 om gensidig anerkendelse hvad angår administrative, tekniske eller finansielle betingelser samt attester, afprøvninger og dokumentation.

9. Hvis udbud sker ved en bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning, udvælges tilbudsgiverne ved begrænset udbud eller deltagerne ved udbud med forhandling blandt de ansøgere, der er kvalificerede i henhold til en sådan ordning.

Artikel 54

Kriterier for kvalitativ udvælgelse

1. Ordregivere, der fastlægger udvælgelseskriterier i et offentligt udbud, skal gøre dette på grundlag af objektive regler og kriterier, som skal stilles til rådighed for interesserede økonomiske aktører.

2. Ordregivere, der udvælger ansøgere i forbindelse med begrænsede udbud eller udbud med forhandling, skal følge de objektive regler og kriterier, de har fastlagt, og som er tilgængelige for interesserede økonomiske aktører.

3. Ved begrænset udbud og udbud med forhandling kan kriterierne være, at ordregiveren af objektive grunde er nødsaget til at begrænse antallet af ansøgere til et niveau, der er rimeligt ud fra en afvejning af de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med udbudsproceduren, og de midler, der kræves til dens gennemførelse. Antallet af udvalgte ansøgere skal dog stå i forhold til kravet om tilstrækkelig konkurrence.

4. Kriterierne, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kan omfatte udelukkelseskriterierne i artikel 45 i direktiv 2004/18/EF på de vilkår og betingelser, som er fastsat deri.

Hvis ordregiveren er en ordregivende myndighed i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), omfatter de kriterier, der er omhandlet i stk. 1 og 2, udelukkelseskriterierne i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2004/18/EF.

5. Hvis de kriterier, der er omhandlet i stk. 1 og 2, omfatter krav til den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle formåen, kan den i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på andre enheders kapacitet uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem den selv og disse enheder. Den skal i så fald godtgøre over for ordregiveren, at den råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn i denne forbindelse.

En sammenslutning af økonomiske aktører, jf. artikel 11, kan på samme vilkår basere sig på sammenslutningens deltageres kapacitet eller andre enheders kapacitet.

6. Hvis de kriterier, der er omhandlet i stk. 1 og 2, omfatter krav til den økonomiske aktørs tekniske og/eller faglige formåen, kan den i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på andre enheders kapacitet uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem den selv og disse enheder. Den skal i så fald godtgøre over for ordregiveren, at den råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for virksomheden.

En sammenslutning af økonomiske aktører, jf. artikel 11, kan på samme vilkår basere sig på sammenslutningens deltageres kapacitet eller andre enheders kapacitet.

Afdeling 2

Tildeling af kontrakter

Artikel 55

Kriterier for tildeling af kontrakter

1. Med forbehold af nationale love eller administrative bestemmelser om vederlag for visse tjenesteydelser lægger ordregiverne følgende kriterier til grund for tildelingen af offentlige kontrakter:

a) enten, når tildelingen sker på grundlag af det set ud fra ordregiverens synspunkt økonomisk mest fordelagtige tilbud, forskellige kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt, f.eks. kvalitet, pris, teknisk værdi, æstetik og funktionsmæssig karakter, miljø-egenskaber, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, leveringsdato og leveringstid eller færdiggørelsestid

b) eller udelukkende den laveste pris.

2. Med forbehold af bestemmelserne i tredje afsnit angiver ordregiveren det i stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde, hvordan den relativt vil vægte de kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.

Denne vægtning kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving.

Når ordregiveren ikke mener, at der kan foretages en vægtning, og kan påvise dette, opstiller ordregiveren kriterierne med det vigtigste først.

Denne vægtning eller prioritering angives alt efter behov i den bekendtgørelse, der anvendes til at iværksætte udbud, i opfordringen til at bekræfte en interesse, jf. artikel 47, stk. 5, i opfordringen til at afgive tilbud eller forhandle eller i udbudsbetingelserne.

Artikel 56

Anvendelse af elektronisk auktion

1. Medlemsstaterne kan give ordregiverne mulighed for at gøre brug af elektroniske auktioner.

2. Ved offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud med forhandling med forudgående udbud kan ordregiverne beslutte, at der anvendes elektronisk auktion inden tildelingen af en kontrakt, når kontraktspecifikationerne kan fastsættes nøjagtigt.

Elektronisk auktion kan anvendes på samme betingelser ved udbud af kontrakter, der skal indgås inden for det dynamiske indkøbssystem, der er omhandlet i artikel 15.

Den elektroniske auktion vedrører:

a) enten priserne alene, når kontrakten tildeles på grundlag af den laveste pris

b) eller priserne og/eller værdien af de elementer i tilbuddene, der er anført i udbudsbetingelserne, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

3. De ordregivere, der beslutter at anvende elektronisk auktion, anfører dette i udbudsbekendtgørelsen.

Udbudsbetingelserne indeholder blandt andet følgende oplysninger:

a) de elementer, hvis værdier der holdes elektronisk auktion over, for så vidt disse elementer er kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller procentdele

b) de eventuelle grænser for de værdier, som kan fremlægges, således som de fremgår af specifikationer af kontraktens genstand

c) de oplysninger, der vil blive stillet til tilbudsgivernes rådighed under den elektroniske auktion, og på hvilket tidspunkt de i givet fald stilles til rådighed

d) de oplysninger, der er relevante for afviklingen af den elektroniske auktion

e) de betingelser, på hvilke tilbudsgiverne kan byde, og især de mindste udsving mellem budene, som i givet fald kræves for at byde

f) de relevante oplysninger om det elektroniske udstyr, der anvendes, og om betingelser og tekniske specifikationer for tilslutning

4. Før ordregiverne afholder den elektroniske auktion, foretager de en første fuldstændig vurdering af tilbuddene efter det eller de tildelingskriterier og den vægtning heraf, der er fastlagt.

Alle de tilbudsgivere, der har afgivet relevante tilbud, opfordres samtidig elektronisk til at fremlægge nye priser og/eller nye værdier; opfordringen indeholder alle de oplysninger, der er relevante for den individuelle tilslutning til det elektroniske udstyr, der anvendes, og præciserer datoen og begyndelsestidspunktet for auktionen. Den elektroniske auktion kan finde sted i løbet af flere på hinanden følgende faser. Elektronisk auktion kan tidligst indledes to hverdage efter afsendelsen af opfordringen til at afgive tilbud.

5. Når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ledsages opfordringen af resultatet af den fulde vurdering af det pågældende tilbud udført i overensstemmelse med den vægtning, der er omhandlet i artikel 55, stk. 2, første afsnit.

Opfordringen indeholder ligeledes den matematiske formel, der ved elektronisk auktion bestemmer den automatiske omklassificering på grundlag af de nye priser og/eller nye værdier. Denne formel indarbejder vægtningen af alle de kriterier, der er fastsat, med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige, således som angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne; med henblik herpå skal eventuelle udsving imidlertid forudgående udtrykkes ved en bestemt værdi.

Såfremt varianter er tilladt, bør formlerne angives særskilt for hver variant.

6. Under hver fase af den elektroniske auktion giver ordregiverne omgående alle tilbudsgiverne i det mindste de oplysninger, der giver dem mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at kende deres respektive klassificering. De kan ligeledes give andre oplysninger om andre fremlagte priser eller værdier, hvis dette er angivet i udbudsbetingelserne. De kan ligeledes på et hvilket som helst tidspunkt give meddelelse om antallet af deltagere i auktionen. De må imidlertid under ingen omstændigheder give oplysning om tilbudsgivernes identitet under afviklingen af auktionens forskellige faser.

7. Ordregiverne afslutter den elektroniske auktion i overensstemmelse med en eller flere af følgende fremgangsmåder:

a) i opfordringen til at deltage i auktionen angiver de den dato og det tidspunkt, der er fastsat på forhånd

b) når de ikke modtager flere nye priser eller nye værdier, der imødekommer kravene om mindsteudsving. I så fald præciserer ordregiverne i opfordringen til at deltage i auktionen den frist, de vil overholde fra modtagelsen af den sidste fremlæggelse, inden de afslutter den elektroniske auktion

c) når antallet af auktionsfaser, der er fastsat i opfordringen, er gennemført.

Når ordregiverne har besluttet, at den elektroniske auktion skal afsluttes i overensstemmelse med litra c), eventuelt kombineret med fremgangsmåden i litra b), indeholder opfordringen til at deltage i auktionen tidsplanen for hver auktionsfase.

8. Efter afslutningen af den elektroniske auktion tildeler ordregiverne i overensstemmelse med artikel 55 kontrakten på baggrund af resultaterne af den elektroniske auktion.

9. Ordregiverne må ikke misbruge en elektronisk auktion eller anvende den på en måde, der kan forhindre, begrænse eller fordreje konkurrencen, eller på en måde, der kan ændre kontraktens genstand, således som den er fastlagt i den bekendtgørelse, der anvendes til at iværksætte udbud, og i udbudsbetingelserne.

Artikel 57

Unormalt lave tilbud

1. Hvis tilbud vedrørende en bestemt kontrakt forekommer at være unormalt lave i forhold til ydelsen, skal ordregiveren, inden den kan afvise sådanne tilbud, anmode skriftligt om sådanne oplysninger om de af det pågældende tilbuds sammensætning, som den anser for relevante.

Disse oplysninger kan især omhandle:

a) besparelser i forbindelse med produktionsmetoden for varerne, med udførelsen af tjenesteydelserne og med byggemetoden

b) de anvendte tekniske løsninger og/eller tilbudsgiverens usædvanligt gunstige betingelser for at levere varerne eller tjenesteydelserne eller for at udføre arbejdet

c) tilbudsgiverens leverancers, tjenesteydelsers eller arbejders originalitet

d) overholdelsen af bestemmelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, der gælder på det sted, hvor ydelsen eller leverancen skal præsteres

e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.

2. Ordregiveren undersøger, efter at have konsulteret tilbudsgiveren, denne sammensætning under hensyntagen til de begrundelser, der er givet.

3. Hvis ordregiveren fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, kan tilbuddet kun afvises med den begrundelse alene efter konsultation af tilbudsgiveren, og hvis sidstnævnte inden for en tilstrækkelig frist, som fastsættes af ordregiveren, ikke kan godtgøre, at den pågældende støtte er tildelt på lovlig vis. Hvis ordregiveren afviser et tilbud under disse omstændigheder, underretter den pågældende ordregiver Kommissionen herom.

Afdeling 3

Tilbud, der omfatter varer med oprindelse i tredjelande, og forbindelserne med disse lande

Artikel 58

Tilbud, der omfatter varer med oprindelse i tredjelande

1. Denne artikel gælder for tilbud, der omfatter varer med oprindelse i tredjelande, med hvilke Fællesskabet ikke har indgået en multilateral eller bilateral aftale, der reelt sikrer fællesskabsvirksomheder en tilsvarende adgang til de pågældende tredjelandes markeder. Den berører ikke Fællesskabets eller dets medlemsstaters forpligtelser over for tredjelandene.

2. Tilbud med henblik på tildeling af en indkøbskontrakt kan afvises, hvis andelen af varer med oprindelse i tredjelande, fastlagt i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(30), udgør mere end 50 % af den samlede værdi af de varer, som tilbuddet omfatter. I denne artikel betragtes programmeller, der benyttes i udstyr til telekommunikationsnet, som varer.

3. Svarer to eller flere tilbud til hinanden efter de kontrakttildelingskriterier, der er fastlagt i artikel 55, foretrækkes tilbud, der ikke kan afvises efter andet afsnit, dog under hensyntagen til stk. 2. Ved anvendelsen af denne artikel betragtes sådanne tilbud som svarende til hinanden, hvis deres indbyrdes prisforskel ikke overstiger 3 %.

Et tilbud skal dog ikke foretrækkes frem for et andet efter første afsnit, hvis dets godkendelse ville medføre, at ordregiveren skulle erhverve materiel med tekniske egenskaber, der afviger fra det bestående materiels karakteristika, og dette fører til uforenelighed eller tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse eller uforholdsmæssigt store omkostninger.

4. Ved beregningen af værdien af varer med oprindelse i tredjelande, jf. stk. 2, medregnes ved anvendelsen af denne artikel ikke tredjelande, som er omfattet af dette direktivs bestemmelser i kraft af en rådsafgørelse truffet i overensstemmelse med stk. 1.

5. Kommissionen forelægger hvert år, første gang i løbet af andet halvår i året efter dette direktivs ikrafttræden, Rådet en rapport om, hvilke fremskridt der er gjort i multilaterale og bilaterale forhandlinger om fællesskabsvirksomheders adgang til tredjelandes markeder på de områder, der er omfattet af dette direktiv, hvilke resultater der er opnået under disse forhandlinger, samt hvorledes de indgåede aftaler gennemføres i praksis.

Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, kan på baggrund heraf ændre bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 59

Forbindelserne med tredjelande med hensyn til bygge- og anlægskontrakter, indkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis deres virksomheder støder på og indrapporterer generelle vanskeligheder af retlig eller faktisk art i forbindelse med at få tildelt tjenesteydelseskontrakter i tredjelande.

2. Kommissionen aflægger senest den 31. december 2005 og derefter regelmæssigt rapport til Rådet om, hvilke fremskridt der gøres med liberaliseringen af tjenesteydelsesaftaler i tredjelande, og hvorledes det går med forhandlingerne med disse lande om dette spørgsmål, bl.a. i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

3. Hvis Kommissionen enten på grundlag af de rapporter, der er omhandlet i stk. 2, eller på grundlag af oplysninger fra andre kilder konstaterer, at tredjelande ved indgåelsen af tjenesteydelseskontrakter:

a) ikke giver fællesskabsvirksomheder samme faktiske adgang til sådanne aftaler, som Fællesskabet giver virksomheder fra det pågældende land

b) ikke giver fællesskabsvirksomheder national behandling eller de samme konkurrencemæssige muligheder som nationale virksomheder, eller

c) giver virksomheder fra andre tredjelande en gunstigere behandling end fællesskabsvirksomheder,

skal Kommissionen søge at rette op på forholdet ved at rette henvendelse til det pågældende tredjeland.

4. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis deres virksomheder støder på og indrapporterer vanskeligheder af retlig eller faktisk art, der skyldes manglende overholdelse af de internationale arbejdsstandarder som fastsat i bilag XXIII i forbindelse med virksomhedernes forsøg på at opnå kontrakter i tredjelande.

5. I de i stk. 3 og 4 anførte tilfælde kan Kommissionen til enhver tid foreslå Rådet at træffe afgørelse om i en periode, der fastsættes i afgørelsen, at suspendere eller begrænse tildelingen af tjenesteydelseskontrakter til:

a) virksomheder, der er underlagt det pågældende tredjelands lovgivning

b) virksomheder, der er tilknyttet de i litra a) anførte virksomheder, og som har deres hjemsted i Fællesskabet, men ikke har nogen reel og løbende forbindelse med en medlemsstats økonomi

c) virksomheder, der afgiver tilbud, hvis genstand er tjenesteydelser, der har deres oprindelse i det pågældende tredjeland.

Rådet træffer snarest muligt afgørelse med kvalificeret flertal.

Kommissionen kan foreslå disse foranstaltninger på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat.

6. Denne artikel berører ikke Fællesskabets forpligtelser over for tredjelande i henhold til internationale aftaler om offentlige indkøb, navnlig inden for rammerne af WTO.

AFSNIT III

REGLER FOR PROJEKTKONKURRENCER OM TJENESTEYDELSER

Artikel 60

Generel bestemmelse

1. Reglerne for afholdelse af en projektkonkurrence udarbejdes i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 samt artikel 61 og 63-66 og meddeles dem, som er interesseret i at deltage i konkurrencen.

2. Adgangen til at deltage i projektkonkurrencer må ikke begrænses:

a) til en medlemsstats område eller en del heraf

b) af det forhold, at det i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor projektkonkurrencen afholdes, kræves, at deltagerne skal være enten fysiske eller juridiske personer.

Artikel 61

Tærskelværdier

1. Dette afsnit anvendes på projektkonkurrencer, som afholdes med henblik på indgåelse af tjenesteydelseskontrakter, hvis anslåede værdi eksklusive moms mindst andrager 499000 EUR.

I dette stykke forstås ved tærskelværdi den anslåede værdi uden moms af offentlige tjenesteydelseskontrakter, herunder eventuelle konkurrencepræmier og/eller betalinger til deltagerne.

2. Dette afsnit anvendes på alle projektkonkurrencer, hvor konkurrencepræmierne og betalingerne til deltagerne tilsammen beløber sig til mindst 499000 EUR.

I dette stykke forstås ved tærskelværdi det samlede præmie- og betalingsbeløb, herunder den anslåede værdi uden moms af tjenenesteydelseskontrakter, som senere vil kunne indgås i henhold til artikel 40, stk. 3, hvis ordregiveren ikke udelukker en sådan indgåelse i bekendtgørelsen.

Artikel 62

Projektkonkurrencer, der ikke er omfattet af dette direktiv

Dette afsnit finder ikke anvendelse på:

1. konkurrencer, som afholdes i de samme tilfælde som dem, der er omhandlet i artikel 20, 21 og 22 vedrørende tjenesteydelseskontrakter

2. projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på udøvelsen i den pågældende medlemsstat af en aktivitet, for hvilken det er fastsat i en beslutning fra Kommissionen, at artikel 30, stk. 1, finder anvendelse, eller for hvilken dette stykke finder anvendelse i henhold til stk. 4, andet og tredje afsnit, eller i henhold til omtalte artikels stk. 5, fjerde afsnit.

Artikel 63

Bestemmelser om offentliggørelse og gennemsigtighed

1. Ordregivere, der ønsker at afholde en projektkonkurrence, udskriver den ved en bekendtgørelse. Ordregivere, der har afholdt en projektkonkurrence, meddeler resultatet ved en bekendtgørelse. Dette udbud skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag XVIII, og bekendtgørelsen om resultaterne af en projektkonkurrence skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag XIX i de standardformularer, der vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 68, stk. 2.

Bekendtgørelsen af resultaterne af en projektkonkurrence skal senest to måneder efter projektkonkurrencens afslutning meddeles Kommissionen på betingelser, der fastsættes af Kommissionen efter proceduren i artikel 68, stk. 2. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forretningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysningerne vedrørende antallet af modtagne projekter eller planer, de økonomiske aktørers identitet og de udbudte priser.

2. Artikel 44, stk. 2-8, finder også anvendelse på bekendtgørelser vedrørende projektkonkurrencer.

Artikel 64

Kommunikationsmidler

1. Artikel 48, stk. 1, 2 og 4 finder anvendelse på al kommunikation vedrørende projektkonkurrencer.

2. Den pågældende kommunikation, informationsudveksling og informationslagring sker på en måde, der sikrer, at integriteten og fortroligheden af konkurrencedeltagernes oplysninger af enhver art beskyttes, og at bedømmelseskomitéen ikke stifter bekendtskab med indholdet af planer og projekter inden udløbet af den frist, der er fastsat for forelæggelse heraf.

3. Følgende regler gælder for anordninger til elektronisk modtagelse af planer- og projekter:

a) oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for præsentationen af planer og projekter ad elektronisk vej, herunder kryptering, skal være tilgængelige for de berørte parter. Endvidere skal anordninger til elektronisk modtagelse af planer og projekter være i overensstemmelse med kravene i bilag XXIV

b) medlemsstaterne kan indføre eller opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik på at forbedre certificeringstjenesteydelserne for disse anordninger.

Artikel 65

Regler for projektkonkurrencer, udvælgelse af deltagere og bedømmelseskomitéen

1. Ved afholdelse af projektkonkurrencer anvender ordregiverne udbudsprocedurer, der er tilpasset bestemmelserne i dette direktiv.

2. Når der er tale om projektkonkurrencer med et begrænset antal deltagere, fastsætter ordregiverne klare og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier. Under alle omstændigheder skal antallet af ansøgere, der opfordres til at deltage i projektkonkurrencen, fastsættes således, at der sikres en reel konkurrence.

3. Bedømmelseskomitéen må udelukkende bestå af fysiske personer, som er uafhængige af deltagerne i projektkonkurrencen. Såfremt der kræves bestemte faglige kvalifikationer for at deltage i en konkurrence, skal mindst en tredjedel af bedømmelseskomitéens medlemmer have samme eller tilsvarende kvalifikationer.

Artikel 66

Bedømmelseskomitéens afgørelser

1. Bedømmelseskomitéen skal være uafhængig i sine afgørelser og udtalelser.

2. Den behandler de planer og projekter, som ansøgerne forelægger anonymt og alene ud fra de kriterier, der er anført i bekendtgørelsen om projektkonkurrencen.

3. På grundlag af hvert enkelt projekts kvaliteter registrerer den projekternes rangfølge og sine bemærkninger samt punkter, der eventuelt skal klarlægges, i en protokol, som medlemmerne underskriver.

4. Kravet om anonymitet skal overholdes, indtil bedømmelseskomitéens udtalelse eller afgørelse foreligger.

5. Ansøgerne kan om nødvendigt anmodes om at besvare spørgsmål, som bedømmelseskomitéen har anført i protokollen, for at klarlægge nogle aspekter af projekterne.

6. Der udarbejdes en fuldstændig protokol over dialogen mellem bedømmelseskomitéens medlemmer og ansøgerne.

AFSNIT IV

STATISTISKE FORPLIGTELSER, INSTITUTIONERNES KOMPETENCE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 67

Statistiske forpligtelser

1. Medlemsstaterne sørger for, at Kommissionen efter bestemmelser, som skal fastsættes i overensstemmelse med proceduren i artikel 68, stk. 2, hvert år modtager en statistisk opgørelse vedrørende den samlede værdi af de indgåede kontrakter, som ligger under tærskelværdierne i artikel 16, men som ellers ville være omfattet af dette direktivs bestemmelser, idet denne samlede værdi skal fordeles på hver medlemsstat og på hver af de virksomhedskategorier, som nævnes i bilag I-X.

2. For de i bilag II, III, V, IX og X omhandlede former for virksomhed skal medlemsstaterne på vilkår, der skal fastlægges efter proceduren i artikel 68, stk. 2, sørge for, at Kommissionen senest den 31. oktober 2004 for det foregående år og derefter senest den 31. oktober hvert efterfølgende år modtager en statistisk opgørelse over de kontrakter, der er indgået. Denne opgørelse skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for at kontrollere, at WTO-aftalen er anvendt korrekt.

De statistiske oplysninger, der kræves indberettet i henhold til første afsnit, omfatter ikke oplysninger om kontrakter vedrørende tjenesteydelser i relation til forskning og udvikling opført i kategori 8 i bilag XVIIA, telekommunikationstjenesteydelser opført i kategori 5 i bilag XVII A med CPV-positioner, som svarer til CPC-referencenumrene 7524, 7525 og 7526, eller tjenesteydelser opført i bilag XVII B.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede gennemførelsesbestemmelser fastsættes således, at det sikres:

a) at mindre kontrakter ud fra et ønske om administrativ forenkling kan udelukkes, for så vidt som dette ikke bringer statistikkernes anvendelighed i fare

b) at fremsendte oplysninger behandles fortroligt.

Artikel 68

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af det ved artikel 1 i Rådets afgørelse 71/306/EØF(31) nedsatte Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 69

Justering af tærskelværdierne

1. Kommissionen justerer de i artikel 16 fastsatte tærskelværdier hvert andet år fra den 30. april 2004 og reviderer dem om nødvendigt for så vidt angår andet afsnit efter proceduren i artikel 68, stk. 2.

Beregningen af tærskelværdierne baseres på euroens gennemsnitlige dagskurs i SDR i de 24 måneder, der slutter den sidste dag i den august måned, der går umiddelbart forud for justeringen med virkning fra den 1. januar. Tærskelværdier, der justeres således, afrundes om nødvendigt til nærmeste tusinde euro for at sikre, at de gældende tærskelværdier, som er fastsat i WTO-aftalen og udtrykt i SDR, overholdes.

2. Samtidig med den i stk. 1 omhandlede justering justerer Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 68, stk. 2, tærskelværdierne i artikel 61 (projektkonkurrencer) til de justerede tærskelværdier for tjenesteydelseskontrakter.

For medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union, justeres modværdierne i den nationale valuta af de tærskelværdier, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1, i princippet hvert andet år fra den 1. januar 2004. Beregningen af denne modværdi baseres på disse valutaers gennemsnitlige dagskurs i forhold til euroen i de 24 måneder, der slutter den sidste dag i den august måned, der går umiddelbart forud for justeringen med virkning fra den 1. januar.

3. De justerede tærskelværdier i stk. 1, deres modværdier i nationale valutaer og de justerede tærskelværdier i stk. 2, offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende i begyndelsen af den november måned, der følger efter justeringen.

Artikel 70

Ændringer

Kommissionen kan efter proceduren i artikel 68, stk. 2, foretage ændringer i:

a) de i bilag I-X anførte ordregivere, så de opfylder kriterierne i artikel 2-7

b) bestemmelserne om udarbejdelse, fremsendelse, modtagelse, oversættelse, indsamling og distribution af de i artikel 41, 42, 43 og 63 omhandlede bekendtgørelser

c) reglerne for særlige henvisninger i bekendtgørelserne til bestemte positioner i CPV-nomenklaturen

d) referencenumrene i nomenklaturen i bilag XVII for så vidt det ikke ændrer direktivets materielle anvendelsesområde, og reglerne for henvisning i bekendtgørelserne til bestemte nomenklaturpositioner inden for de kategorier af tjenesteydelser, der er anført i bilaget

e) referencenumrene i nomenklaturen i bilag XII for så vidt det ikke ændrer direktivets materielle anvendelsesområde og reglerne for henvisning i bekendtgørelserne til bestemte nomenklaturpositioner

f) bilag XI

g) fremsendelsesreglerne og reglerne for offentliggørelse af data i bilag XX på grund af den tekniske udvikling eller af administrative hensyn

h) reglerne og de tekniske bestemmelser for anordningerne til elektronisk modtagelse i bilag XXIV, punkt a), f) og g)

i) ud fra et ønske om forenkling i overensstemmelse med artikel 67, stk. 3, bestemmelserne om anvendelse, udarbejdelse, fremsendelse, modtagelse, oversættelse, indsamling og distribution af de statistiske opgørelser, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1 og 2

j) de tekniske bestemmelser for de beregningsmetoder, der er omhandlet i artikel 69, stk. 1, og stk. 2, andet afsnit.

Artikel 71

Direktivets gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. januar 2006. De underretter herefter Kommissionen herom.

Medlemsstaterne kan afsætte en yderligere periode på op til 35 måneder efter udløbet af den frist, der er fastsat i første afsnit, til gennemførelse af de bestemmelser, der kræves for at efterkomme artikel 6 i dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative foranstaltninger, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Bestemmelserne i artikel 30 anvendes fra 30. april 2004.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de væsentligste love og administrative bestemmelser, som træffes i medfør af dette direktiv.

Artikel 72

Overvågningsmekanismer

I overensstemmelse med Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. december 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation(32) sikrer medlemsstaterne gennemførelsen af nærværende direktiv ved hjælp af effektive, tilgængelige og gennemskuelige mekanismer.

Med henblik herpå kan de bl.a. udpege eller oprette et uafhængigt organ.

Artikel 73

Ophævelse

Direktiv 93/38/EØF ophæves, dog uden at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag XXV anførte gennemførelses- og anvendelsesfrister berøres heraf.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til dette direktiv og læses i henhold til den i bilag XXVI anførte sammenligningstabel.

Artikel 74

Ikrafttræden

Direktivet træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 75

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 31. marts 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

(1) EFT C 29 E af 30.1.2001, s. 112 og EFT C 203 af 27.8.2002, s. 183.

(2) EFT C 193 af 10.7.2001, s. 1.

(3) EFT C 144 af 16.5.2001, s. 23.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 17.1.2002 (EFT C 271 E af 7.11.2002, s. 293), Rådets fælles holdning af 20.3.2003 (EUT C 147 E af 24.6.2003, s. 137) og Europa-Parlamentets holdning af 2.7.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29.1.2004 og Rådets afgørelse af 2.2.2004.

(5) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 84. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/78/EF (EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1).

(6) EFT L 374 af 31.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1/2003 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(7) EFT L 374 af 31.12.1987, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1/2003.

(8) EFT C 156 af 3.6.1999, s. 3.

(9) EFT L 297 af 29.10.1990, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF (EFT L 164 af 30.6.1994, s. 3).

(10) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.

(11) Se side 114 i denne Tidende.

(12) EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(13) EFT L 164 af 30.6.1994, s. 3.

(14) EFT L 316 af 17.12.1993, s. 41.

(15) EFT L 156 af 13.6.1997, s. 55.

(16) EFT L 68 af 12.3.2002, s. 31.

(17) EUT L 16 af 23.1.2004, s. 57.

(18) EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

(19) EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(20) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.

(21) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1.

(22) Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).

(23) Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (EFT L 39 af 14.2.1976, s. 40). Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF (EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15).

(24) EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

(25) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(26) EUT L 340 af 16.12.2002, s. 1.

(27) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).

(28) Direktivets titel er blevet ændret for at tage højde for omnummereringen af traktatens artikler i overensstemmelse med Amsterdam-traktatens artikel 12; den oprindelige henvisning var til artikel 54, stk. 3, litra g), i traktaten.

(29) EFT L 129 af 27.5.1993, s. 25.

(30) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

(31) EFT L 185 af 16.8.1971, s. 15. Ændret ved afgørelse 77/63/EØF (EFT L 13 af 15.1.1977, s. 15).

(32) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14. Ændret ved Tiltrædelsesakten af 1994.

BILAG I

ORDREGIVERE INDEN FOR TRANSPORT ELLER FORSYNING MED GAS ELLER VARME

Belgien

- Distrigaz//NV Distrigaz

- kommuner og fælleskommunale virksomheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter.

Danmark

- Virksomheder, der varetager forsyning med gas og varme på grundlag af godkendelse ifølge § 4 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000.

- Virksomheder, der varetager transport af naturgas på grundlag af bevilling efter § 10 i lov nr. 449 af 31. maj 2000 om naturgasforsyning.

- Virksomheder, der varetager transport af gas på grundlag af en tilladelse ifølge bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter.

Tyskland

- Regionale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med gas og varme eller varetager driften af et almindeligt forsyningsnet, i henhold til § 2, stk. 3, i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) af 24. april 1998, senest ændret den 10. november 2001.

Grækenland

- Η "Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.", der transporterer og distribuerer gas i henhold til lov 2364/95, som ændret ved lov 2528/97, 2593/98 og 2773/99.

Spanien

- Enagas, S.A.

- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del Noroeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

- Transportista Regional de Gas, S.A.

- Unión Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.

- Compañía Española de Gas, S.A.

- Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.

- Gas Aragón, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla - La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y León, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruña, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Mérida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.

Frankrig

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest, der forestår transporten af gas.

- Gaz de France, der er oprettet og drives i henhold til loi n° 46-628 af 8. april 1946 med senere ændringer sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

- Organer, der står for elforsyning og er omhandlet i artikel 23 i loi n° 46-628 af 8. april 1946 med senere ændringer sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

- Compagnie française du méthane, der står for gastransport.

- Lokale myndigheder eller sammenslutninger af lokale myndigheder, der står for varmeforsyning.

Irland

- Bord Gáis Éireann

- Andre organer, som Commission for Energy Regulation kan meddele tilladelse til at varetage gasforsyning eller transmission af gas i henhold til bestemmelserne i Gas Acts 1976 to 2002.

- Organer med tilladelse i henhold til Electricity Regulation Act 1999, der som operatør af "Combined Heat and Power Plants" står for forsyning af varme.

Italien

- Transport af gas: SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. e EDISON T. e S.

- Gasforsyning i henhold til testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province som stadfæstet ved regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 og D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

- Offentlig varmeforsyning i henhold til artikel 10 i legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

- Lokale selskaber m.v. til offentlig varmeforsyning.

Luxembourg

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange.

- Service industriel de la Ville de Luxembourg.

- Lokale myndigheder eller sammenslutninger af lokale myndigheder, der står for varmeforsyning.

Nederlandene

- Virksomheder, der transporterer eller varetager forsyningen med gas på grundlag af en bevilling (vergunning) fra de lokale myndigheder ifølge Gemeentewet.

- Lokal- eller provinsmyndigheder, der transporterer eller varetager forsyning med gas ifølge Gemeentewet og Provinciewet.

- Lokale myndigheder eller sammenslutninger af sådanne, der varetager varmeforsyningen til offentligheden.

Østrig

- Organer, der i henhold til Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451/1935 eller Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000 med senere ændringer har tilladelse til at forestå transport af eller forsyning med gas.

- Organer, der i henhold til Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994 med senere ændringer har tilladelse til at forestå transport af eller forsyning med varme.

Portugal

- Virksomheder, som transporterer eller distribuerer gas i henhold til artikel 1 i Decreto-Lei nº8/2000 af 8. februar 2000, med undtagelse af stk. 3, litra b), nr. ii) og iii), i nævnte artikel.

Finland

- Offentlige eller andre operatører, som har ansvar for transmissionssystemet for naturgas eller transmission eller distribution af naturgas på grundlag af tilladelse i henhold til kap. 3, § 1 eller kap. 6, § 1, i maakaasumarkkinalain//naturgasmarknadslagen (508/2000) samt kommunale enheder eller offentlige virksomheder, som har ansvar for produktion, transmission, distribution eller tilførsel af varme.

Sverige

- Organer, der står for transporten af eller forsyningen med gas eller varme i medfør af en koncession i henhold til lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Det Forenede Kongerige

- En offentlig gastransportør som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i Gas Act 1986.

- En person, der i henhold til artikel 8 i Gas (Northern Irland) Order 1996 formelt er blevet udpeget til at stå for forsyningen med gas.

- En lokal myndighed, der stiller et fast net til rådighed eller forestår driften af et sådant net, og som leverer eller vil levere en offentlig tjeneste i forbindelse med produktion og transport af eller forsyning med varme.

- En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i Electricity Act 1989, og hvis bevilling omfatter bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, i denne lov.

- The Northern Irland Housing Executive.

BILAG II

ORDREGIVERE INDEN FOR PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED ELEKTRICITET

Belgien

- SA Electrabel//NV Electrabel

- kommuner og fælleskommunale virksomheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

- SA Société de Production d'Electricité//NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Danmark

- Virksomheder, der varetager produktion af elektricitet på grundlag af bevilling ifølge § 10 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001.

- Virksomheder, der varetager transport af elektricitet på grundlag af bevilling ifølge § 19 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001.

- Virksomheder, der varetager systemansvaret på grundlag af bevilling ifølge § 27 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001.

Tyskland

- Regionale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med elektriciet eller varetager driften af et almindeligt forsyningsnet, i henhold til § 2, stk. 3, i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) af 24. april 1998, senest ændret den 10. november 2001

Grækenland

- Η "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.", der blev stiftet ved lov 1468/1950 "περί ιδρύσεως της ΔΕΗ", og som drives i henhold til lov 2773/1999 og præsidentdekret 333/1999.

- Virksomheden "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.", benævnt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" eller "ΔΕΣΜΗΕ", der i henhold til artikel 14 i lov 2773/1999 blev oprettet ved præsidentdekret 328/2000 (Statstidende 268).

Spanien

- Red Eléctrica de España, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Unión Fenosa, S.A.

- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Frankrig

- Électricité de France, der er oprettet og drives i henhold til loi n° 46-628 du 8 avril 1946 med senere ændringer sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

- Organer, der står for elforsyning og er omhandlet i artikel 23 i loi n° 46-628 du 8 avril 1946 med senere ændringer sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

- Compagnie nationale du Rhône

Irland

- The Electricity Supply Board

- ESB Independent Energy [ESBIE - elektricitetsforsyning]

- Synergen Ltd. [elektricitetsproduktion]

- Viridian Energy Supply Ltd. [elektricitetsforsyning]

- Huntstown Power Ltd. [elektricitetsproduktion]

- Bord Gáis Éireann [eletricitetsforsyning]

- Leverandører og producenter af elektricitet, der er meddelt bevilling i henhold til Electricity Regulation Act 1999

Italien

- "Enel"-selskaber, der har koncession til elektricitetsproduktion, -transmission og -forsyning i henhold til decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 med senere ændringer.

- Andre koncessionerede selskaber i henhold til decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Luxembourg

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), der forestår produktionen af eller forsyningen med elektricitet i henhold til convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, godkendt ved lov af 4. januar 1928.

- De lokale myndigheder med ansvar for transporten af eller forsyningen med elektricitet.

- Société électrique de l'Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.

Nederlandene

- Virksomheder til elforsyning på grundlag af en bevilling (vergunning) fra amtsmyndighederne ifølge Provinciewet.

Østrig

- Organer, der i henhold til Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998 med senere ændringer eller i henhold til de ni delstaters lovgivning om elektritetsindustrien/elektricitetsvæsenet forestår driften af et transport- eller forsyningsnet.

Portugal

- LOVGIVNINGSGRUNDLAG

- ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), oprettet i henhold til Decreto-Lei nº 182/95 af 27. juli 1995 som ændret ved Decreto-Lei nº 56/97 af 14. marts 1997.

- EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), der drives i henhold til Decreto-Legislativo Regional nº 15/96/A af 1. august 1996.

- EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), der drives i henhold til Decreto-Lei nº 99/91 og Decreto-Lei nº 100/91, begge af 2. marts 1991.

- ELPRODUKTION

- Enheder, som producerer elektricitet i henhold til Decreto-Lei nº 183/95 af 27. juli 1995 som ændret ved Decreto-Lei nº 56/97 af 14. marts 1997 som yderligere ændret ved Decreto-Lei nº 198/2000 af 24. august 2000.

- Uafhængige elproducenter i henhold til Decreto-Lei nº 189/88 af 27. maj 1988 som ændret ved Decretos-Lei nº 168/99 af 18. maj 1999, nº 313/95 af 24. november 1995, nº 312/2001 af 10. december 2001 og nº 339-C/2001 af 29. december 2001.

- ELTRANSPORT

- Enheder, som transporterer elektricitet i henhold til Decreto-Lei nº 185/95 af 27. juli 1995 som ændret ved Decreto-Lei nº 56/97 af 14. marts 1997.

- ELFORSYNING

- Enheder, som distribuerer elektricitet i henhold til Decreto-Lei nº 184/95 af 27. juli, som ændret ved Decretos-Lei nº 56/97 af 14. marts, nr. 344-B/82 af 1. september, nr. 297/86 af 19. september, nr. 341/90 af 30. oktober og nr. 17/92 af 5. februar.

Finland

- Kommunale enheder og offentlige virksomheder, som har ansvar for produktion af elektricitet, og enheder, som har ansvar for vedligeholdelse af transmissions- eller distributionsnet til elektricitet eller transmissionsnet til elektricitet samt for elforsyningssystemer på grundlag af tilladelse i henhold til § 4 eller 16 i sähkömarkkinalain//elmarknadslagen (386/1995).

Sverige

- Organer, der står for transporten af eller forsyningen med elektricitet i medfør af en koncession i henhold til ellagen (1997:857).

Det Forenede Kongerige

- En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6 i Electricity Act 1989.

- En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 10, stk. 1, i Electricity (Northern Irland) Order 1992.

BILAG III

ORDREGIVERE INDEN FOR PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED DRIKKEVAND

Belgien

- Aquinter

- kommuner og fælleskommunale virksomheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

- Société wallonne des Eaux

- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danmark

- Vandforsyningsanlæg, som defineret i § 3, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v. af 26. februar 1999.

Tyskland

- Organer, der i henhold til delstaternes Eigenbetriebsverordnungen eller -gesetze sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen (Kommunale Eigenbetriebe).

- Organer, der i henhold til Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen.

- Organer, der i henhold til Gesetz über Wasser- und Bodenverbände af 12. februar 1991, senest ændret den 15. maj 2002, sørger for vandproduktionen.

- Offentligt ejede virksomheder, der i henhold til Kommunalgesetze, herunder navnlig Gemeindeverordnungen der Länder sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen.

- Virksomheder i henhold til Aktiengesetz af 6. september 1965, senest ændret den 19. juli 2002, eller GmbH-Gesetz af 20. april 1892, senest ændret den 19. juli 2002, eller som har retlig status af Kommanditgesellschaft, der i henhold til en særlig overenskomst med regionale eller lokale myndigheder sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen.

Grækenland

- "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε" ("Ε.Υ.Δ.Α.Π" eller "Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε."). Virksomhedens retlige status er omfattet af bestemmelserne i kodificeret lov 2190/1920, i lov 2414/1996 og supplerende bestemmelser i lov 1068/80 og lov 2744/1999.

- "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε") er omfattet af bestemmelserne i lov 2937/2001 (Statstidende 169 Α) og lov 2651/1998 (Statstidende 248 Α).

- "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("ΔΕΥΑΜΒ"), der drives i henhold til lov 890/1979.

- "Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης", der producerer eller distribuerer vand i henhold til lov 1069/80 af 23. august 1980.

- "Σύνδεσμοι Ύδρευσης", der i medfør af lov for lokale myndigheder drives i henhold til præsidentdekret 410/1995.

- "Δήμοι και Κοινότητες", der i medfør af lov for lokale myndigheder drives i henhold til præsidentdekret 410/1995.

Spanien

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

Frankrig

- Lokale myndigheder eller lokale offentlige institutioner, der sørger for produktionen af eller forsyningen med drikkevand.

Irland

- Organer, der sørger for produktionen af vand eller vandforsyningen i henhold til Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964.

Italien

- Selskaber m.v., der varetager forvaltningen af de forskellige faser af vandforsyningen i henhold til testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province som stadfæstet ved regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 og decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, navnlig artikel 112 - 116.

- Ente autonomo acquedotto pugliese som oprettet ved R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

- Ente acquedotti siciliani som oprettet ved leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

- Ente sardo acquedotti e fognature som oprettet ved legge 5 luglio 1963, n. 9.

Luxembourg

- De lokale myndigheders tjenester, der sørger for vandforsyningen.

- Kommunale sammenslutninger, der sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen, og som er oprettet i medfør af lov af 23. februar 2001 concernant la création des syndicats de communes som ændret og suppleret ved lov af 23. december 1958 og ved lov af 29. juli 1981 og i medfør af lov af 31. juli 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

Nederlandene

- "Virksomheder, der producerer eller varetager forsyningen med vand ifølge Waterleidingwet".

Østrig

- Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, der sørger for produktionen og transporten af samt forsyningen med drikkevand i henhold til de ni delstaters Wasserversorgungsgesetze.

Portugal

- TVÆRKOMMUNALE SYSTEMER - Virksomheder, som omfatter staten eller andre offentlige enheder, der har aktiemajoriteten, og private virksomheder i henhold til Decreto-Lei nº 379/93 af 5. november 1993. Direkte administration fra statens side er tilladt.

- KOMMUNALE SYSTEMER - Kommuner, sammenslutninger af kommuner, kommunale tjenester, virksomheder, hvori hele eller størstedelen af kapitalen er offentlig eller private virksomheder i henhold til Decreto-Lei nº 379/93 af 5. november 1993 og lov nr. 58/98 af 18. august 1998.

Finland

- Vandforsyningsanlæg i henhold til § 3 i vesihuoltolaitokset//lagen om vattentjänster (119/2001).

Sverige

- Lokale myndigheder og kommunale virksomheder, der sørger for drikkevandsproduktionen, -transporten eller -forsyningen i henhold til lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Det Forenede Kongerige

- En virksomhed der er udpeget som water undertaker eller sewerage undertaker i henhold til Water Industry Act 1991.

- En water and sewerage authority oprettet i medfør af artikel 62 i Local Government etc (Scotland) Act 1994.

- The Department for Regional Development (Northern Irland).

BILAG IV

ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT

Belgien

- Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Danmark

- Danske Statsbaner.

- Virksomheder ifølge lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne.

- Ørestadsselskabet I/S.

Tyskland

- Deutsche Bahn AG.

- Andre virksomheder, der yder offentlige jernbanetjenester i henhold til § 2, stk. 1, i Allgemeines Eisenbahngesetz af 27. december 1993, senest ændret den 21. juni 2002, ausführen.

Grækenland

- "Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), i henhold til lov 2671/98.

- "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.", i henhold til lov 2366/95.

Spanien

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

- Eusko Trenbideak (Bilbao).

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

- Ferrocarriles de Mallorca.

Frankrig

- Société nationale des chemins de fer français og andre offentlige jernbanenet som omhandlet i loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 af 30. december 1982, afsnit II kapitel 1.

- Réseau ferré de France, offentlig virksomhed oprettet i henhold til loi n° 97-135 af 13. februar 1997.

Irland

- Iarnród Éireann [/Irish Rail].

- Railway Procurement Agency.

Italien

- Ferrovie dello Stato S.p.A.

- Trenitalia S.p.A.

- Koncessionerede jernbaneselskaber i henhold til regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, der stadfæster testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Koncessionerede jernbaneselskaber i henhold til artikel 4 i legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Lokale koncessionerede jernbaneselskaber i henhold til artikel 14 i legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

- Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 8 og 9 i decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - som ændret ved decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 og artikel 45 i legge 1°agosto 2002, n. 166.

Luxembourg

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Nederlandene

- Ordregivere inden for jernbanetransport.

Østrig

- Österreichische Bundesbahnen.

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH.

- Organer, der i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957 med senere ændringer har tilladelse til at yde transporttjenester.

Portugal

- CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., i henhold til Decreto - Lei nº109/77 af 23. marts 1977.

- REFER, E.P., i henhold til Decreto-Lei nº104/97 af 29. april.

- RAVE, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº323-H/2000 af 19. december 2000.

- Fertagus, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº189-B/99 af 2. juni 1999.

- Metro do Porto, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº394-A/98 af 15. december 1998 som ændret ved Decreto-Lei nº261/2001 af 26. september 2001.

- Normetro, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº394-A/98 af 15. december 1998 som ændret ved Decreto-Lei nº261/2001 af 26. september 2001.

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº15/95 af 8. februar 1995.

- Metro do Mondego,S.A, i henhold til Decreto-Lei nº10/2002 af 24. januar 2002.

- Metro Transportes do Sul, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº337/99 af 24. august 1999.

- Kommuner og kommunale virksomheder, som leverer transportydelser i henhold til Lei nº159/99 af 14. september 1999.

- Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, som leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nº10/90 af 17. marts 1990.

- Private virksomheder, som leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nº 10/90 af 17. marts 1990, når de har særlige eller eksklusive rettigheder.

Finland

- VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag.

Sverige

- Offentlige organer, der yder jernbanetjenester i overensstemmelse med förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Regionale, regionale og lokale organer, der driver regional og lokal jernbanetrafik i medfør af lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

- Private virksomheder, der yder jernbanetjenester i henhold til en tilladelse bevilget i medfør af förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, når en sådan tilladelse er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i dette direktiv.

Det Forenede Kongerige

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Irland Transport Holding company

- Northern Irland Railways Company Limited.

BILAG V

ORDREGIVERE INDEN FOR BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS

Belgien

- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles//Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

- Société régionale wallonne du Transport og dettes driftsselskaber (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

- privatretlige virksomheder med særlige eller eksklusive rettigheder.

Danmark

- Danske Statsbaner

- Virksomheder, der varetager busbefordring (almindelige rutekørsel) på grundlag af tilladelse ifølge lovbekendtgørelse nr. 738 af 22. december 1999 om buskørsel.

- Ørestadsselskabet I/S.

Tyskland

- Virksomheder, der yder godkendelsespligtige offentlige transporttjenester inden for persontransport over korte afstande som omhandlet i Personenbeförderungsgesetz af 21. marts 1961, senest ændret den 21. august 2002.

Grækenland

- "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε."), der er oprettet og som drives i henhold til lovdekret 768/1970 (Α 273), lov 588/1977 (Α 148) og lov 2669/1998 (Α 283).

- "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε."), der er oprettet og som drives i henhold til lov 352/1976 (Α 147) og lov 2669/1998 (Α 283).

- "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε."), der er oprettet og som drives i henhold til lov 2175/1993 (Α 211) og lov 2669/1998 (Α 283).

- "Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), der er oprettet og som drives i henhold til lov 2175/1993 (Α 211) og lov 2669/1998 (Α 283).

- "Αττικό Μετρό Α.Ε.", der er oprettet og som drives i henhold til lov 1955/1991.

- "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ."), der er oprettet og som drives i henhold til dekret 3721/1957, lovdekret 716/1970 og lov 866/79 og 2898/2001 (Α 71).

- "Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("κ.τ.ε.λ."), som drives i henhold til lov 2963/2001 (Α 268).

- "Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω", benævnt henholdsvis "ΡΟΔΑ" og "ΔΕΑΣ ΚΩ", og som drives i henhold til lov 2963/2001 (Α 268).

Spanien

- Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

- Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Frankrig

- Ordregivere, der yder offentlige transporttjenester i medfør af artikel 7-II i loi d'orientation des transports intérieurs nr. 82-1153 af 30. december 1982.

- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français og andre organer, der udfører transporttjenester på grundlag af en bevilling fra Syndicat des transports d'Ile-de-France i medfør af ordonnance n° 59-151 af 7. januar 1959 med senere ændringer og tilhørende gennemførelsesbestemmelser vedrørende tilrettelæggelsen af personbefordringen i regionen Ile-de-France.

- Réseau ferré de France, et offentligt organ oprettet i henhold til lov nr. 97-135 af 13. februar 1997.

Irland

- Iarnród Éireann [/Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

- Luas [/Dublin Light Rail]

- Bus Éireann [/Irish Bus]

- Bus Átha Cliath [/Dublin Bus]

- Organer, der yder offentlige transporttjenester i medfør af den ændrede Road Transport Act 1932.

Italien

- Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester med jernbane, automatiske anlæg, sporvogn, trolleybus eller omnibus, og som forvalter de benyttede infrastrukturer på nationalt, regionalt eller lokalt niveau.

Det drejer sig bl.a. om:

- Koncessionerede selskaber, der leverer offentlige transporttjenester i henhold til legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - artikel. 1, som ændret ved artikel 45 i decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

- Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 1, stk. 4 eller stk. 15 i regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

- Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester i henhold til decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - som ændret ved decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1°agosto 2002, n. 166.

- Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 113 i Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali som stadfæstet ved legge 18 agosto 2000 n. 267 - som ændret ved artikel 35 i legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- Koncessionerede selskaber m.v. i henhold til artikel 242 eller artikel 256 i regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, der stadfæster testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Koncessionerede selskaber m.v. i henhold til artikel 4 i legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Koncessionerede selskaber m.v. i henhold til artikel 14 i legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Luxembourg

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

- Busselskaber, der drives i henhold til règlement grand-ducal af 3. februar 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

Nederlandene

- Virksomheder, der udfører offentlig transport ifølge kapitel II (Openbaar vervoer) i Wet Personenvervoer.

Østrig

- Organer, der i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, med senere ændringer eller Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999 med senere ændringer har tilladelse til at yde transporttjenester.

Portugal

- Metropolitano de Lisboa, E.P., i henhold til Decreto - Lei 439/78 af 30. december 1978.

- Kommuner, kommunale tjenester og kommunale virksomheder i henhold til Lei nº 58/98 af 18. august 1998, som leverer transportydelser i henhold til Lei 159/99 af 14. september 1999.

- Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, som yder jernbanetransportydelser i henhold til Lei 10/90 af 17. marts 1990.

- Private virksomheder, som yder jernbanetransportydelser i henhold til Lei 10/90 af 17. marts 1990, når de har særlige eller eksklusive rettigheder.

- Enheder, som leverer transportydelser til offentligheden i henhold til artikel 98 i Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nº 37272 af 31. december 1948).

- Enheder, som leverer transportydelser til offentligheden i henhold til Lei nº 688/73 af 21. december 1973.

- Enheder, som leverer transportydelser til offentligheden i henhold til Decreto - Lei nº38144 af 31. december 1950.

Finland

- Enheder, som på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder leverer tjenesteydelser inden for rutekørsel i henhold til luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain//lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), samt kommunale trafikselskaber og offentlige virksomheder, som leverer offentligheden transportydelser ved hjælp af bus, sporvogn eller metro, eller som har ansvar for driften af net til levering af sådanne transportydelser.

Sverige

- Organer, der driver indenbys tog- eller sporvognstrafik i medfør af lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Offentlige eller private virksomheder, der driver trolleybus- eller bustrafik i medfør af lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik og yrkestrafiklagen (1998:490).

Det Forenede Kongerige

- London Regional Transport

- London Underground Limited

- Transport for London

- Et datterselskab under Transport for London som omhandlet i section 424(1) i Greater London Authority Act 1999.

- Strathclyde Passenger Transport Executive

- Greater Manchester Passenger Transport Executive

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive

- Brighton Borough Council

- South Yorkshire Passenger Transport Executive

- South Yorkshire Supertram Limited

- Blackpool Transport Services Limited

- Conwy County Borough Council

- En person, der driver en lokal transportvirksomhed i London som omhandlet i section 179(1) i Greater London Authority Act 1999 (en busforbindelse) i medfør af en overenskomst indgået af Transport for London i henhold til section 156(2) i denne lov eller i medfør af en overenskomst med et transportdatterselskab som omhandlet i section 169 i denne lov.

- Northern Irland Transport Holding Company

- En person, der er meddelt bevilling til at yde en transporttjeneste ad landevej i henhold til section 4(1) i Transport Act (Northern Irland) 1967 og hvorefter den pågældende har tilladelse til at stå for driften af en fast trafikforbindelse som omhandlet i bevillingen.

BILAG VI

ORDREGIVERE INDEN FOR POSTSEKTOREN

BELGIEN

De Post//La Poste

DANMARK

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.

TYSKLAND

-

GRÆKENLAND

"Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ", der er oprettet ved lovdekret 496/70, og som drives i henhold til lov 2668/98 ("ELTA").

SPANIEN

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANKRIG

La Poste

IRLAND

An Post plc

ITALIEN

Poste Italiane S.p.A.

LUXEMBOURG

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

NEDERLANDENE

-

ØSTRIG

Österreichische Post AG

PORTUGAL

CTT - Correios de Portugal

FINLAND

-

SVERIGE

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB,

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

DET FORENEDE KONGERIGE

-

BILAG VII

ORDREGIVERE INDEN FOR EFTERFORSKNING OG UDVINDING AF OLIE ELLER GAS

Belgien

-

Danmark

- Organer som omhandlet i

- Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002.

- Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

Tyskland

- Virksomheder i henhold til Bundesberggesetz vom 13. August 1980.

Grækenland

- "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε", der drives i henhold til lov 2593/98 om omlægning af "Δ.Ε.Π. Α.Ε." og af dennes datterselskaber samt om dennes vedtægter og øvrige bestemmelser.

Spanien

- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

- Cambria Europe, Inc.

- CNWL oil (España), S.A.

- Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

- Conoco limited.

- Eastern España, S.A.

- Enagas, S.A.

- España Canadá resources Inc.

- Fugro - Geoteam, S.A.

- Galioil, S.A.

- Hope petróleos, S.A.

- Locs oil compay of Spain, S.A.

- Medusa oil Ltd.

- Muphy Spain oil company

- Onempm España, S.A.

- Petroleum oil & gas España, S.A.

- Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

- Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Taurus petroleum, AN

- Teredo oil limited

- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

- Wintersahll, AG

- YCI España, L.C.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Frankrig

- Organer, der forestår efterforskningen og udvindingen af olie eller gas i henhold til loven om minedrift og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder navnlig décret n° 95-427 af 19. april 1995.

Irland

- Organer med authorisation, license, permit eller concession til at foretage eftforskning eller udvinding af olie og gas i medfør af følgende lovbestemmelser:

- Continental Shelf Act 1968

- Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

- Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

- Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Italien

- Selskaber m.v., der har autorisation, tilladelse, licens eller koncession til olie- eller gasprospektion og udvinding eller til underjordisk oplagring af naturgas i henhold til:

- legge 10 febbraio 1953, n. 136

- legge 11 gennaio 1957, n. 6, som ændret ved legge 21 luglio 1967, n. 613

- legge 9 gennaio 1991, n. 9

- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625

- legge 26 aprile 1974, n. 170, som ændret ved decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Luxembourg

-

Nederlandene

- Virksomheder ifølge Mijnbouwwet (per 1 januari 2003).

Østrig

- Organer, der i henhold til Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 med senere ændringer har tilladelse til at foretage efterforskning eller udvinding af olie eller gas.

Portugal

Enheder i henhold til

- Decreto-Lei nº 109/94 af 26. april 1994 og Portaria nº 790/94 af 5. september 1994.

- Decreto-Lei nº 82/94 af 24. august 1994 og Despacho nº A-87/94 af 17. januar 1994.

Finland

-

Sverige

- Selskaber, der har fået tildelt koncession til at foretage efterforskning eller udvinding af olie eller gas i henhold til minerallagen (1991:45), eller som har fået tilladelse hertil i henhold til lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Det Forenede Kongerige

- En person, der driver virksomhed i medfør af en bevilling, der er meddelt i henhold til eller som har samme retsvirkning, som en bevilling meddelt i henhold til Petroleum Act 1998.

- En person, der er meddelt bevilling i henhold til Petroleum (Production) Act (Northern Irland) 1964.

BILAG VIII

ORDREGIVERE INDEN FOR EFTERFORSKNING OG UDVINDING AF KUL OG ANDRE FASTE BRÆNDSTOFFER

Belgien

-

Danmark

- Virksomheder, der efterforsker efter og udvinder kul eller anden fast brændsel ifølge lovbekendtgørelse nr. 569 af 30. juni 1997.

Tyskland

- Virksomheder, der foretager efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel i medfør af Bundesberggesetz af 13. august 1980.

Grækenland

- "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού", der efterforsker efter og udvinder kul eller andet fast brændsel i henhold til lov om råstoffer af 1973, som ændret ved lov af 27. april 1976.

Spanien

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Túnel, S.L.

- Carbones San Isidro y María, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compañia Minera Jove, S.A.

- Compañía General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.

- Hijos de Baldomero García, S.A.

- Hullas del Coto Cortés, S.A.

- Hullera Vasco-leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonífera del Ebro, S.A.

- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martín Aznar, S.A.

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

- Muñoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbón, S.A.

- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

- Unión Minera del Norte, S.A.

- Union Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Frankrig

- Organer, der forestår efterforskningen og udvindingen af kul eller anden fast brændsel i medfør af code minier og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder især décret n° 95-427 af 19. april 1995.

Irland

- Bord na Mona plc., der er oprettet og som fungerer i henhold til the Turf Development Act 1946 to 1998.

Italien

- Carbosulcis S.p.A.

Luxembourg

-

Nederlandene

-

Østrig

- Organer, der i henhold til Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, med senere ændringer har tilladelse til at foretage efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel.

Portugal

- Empresa Nacional de Urânio.

Finland

- Enheder, som har fået bevilget særlige rettigheder til at efterforske efter og udvinde fast brændsel i henhold til oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet 973/2002.

Sverige

- Organer, der har fået tildelt koncession til efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel på grundlag af en koncession i medfør af minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller som har fået tilladelse hertil i medfør af lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Det Forenede Kongerige

- Enhver opertør, der har fået tildelt bevilling (som omhandlet i Coal Industry Act 1994.

- The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Irland).

- En person, der driver virksomhed i medfør af en bevilling til at foretage efterforskning, en kontrakt, en bevilling eller tilladelse til at forestå minedrift som omhandlet i section 57(1) i Mineral Development Act (Northern Irland) 1969.

BILAG IX

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTORERNE SØHAVNE, INDLANDSHAVNE ELLER ANDRE TERMINALER

Belgien

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liège

- Port autonome du Centre et de l'Ouest

- Société régionale du Port de Bruxelles//Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

Danmark

- Havne som defineret i § 1 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne.

Tyskland

- Søhavne, der helt eller delvis hører under de regionale eller lokale myndigheder (Länder, Kreise, Gemeinden).

- Flod- og kanalhavne, der henhører under Hafenordnung i medfør af delstaternes Wassergesetze.

Grækenland

- "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Π. Α.Ε."), i henhold til lov 2688/99

- "Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία" ("Ο.Λ.Θ. Α.Ε."), i henhold til lov 2688/99

- "Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Α. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε.") i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

- Øvrige havne, der er omfattet af præsidentdekret 649/1977 (om tilsyn, organisation, drift og administrativ kontrol med havne).

Spanien

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería - Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Frankrig

- Port autonome de Paris oprettet i medfør af loi n° 68-917 af 24. oktober 1968 relative au port autonome de Paris

- Port autonome de Strasbourg oprettet i henhold til convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, godkendt ved lov af 26. april 1924

- Autonome havne, der drives i henhold til artikel L. 111-1 ff. i code des ports maritimes

- Ikke-autonome havne, der drives i henhold til artikel R. 121-1 ff. i code des ports maritimes

- Havne, der forvaltes af regionernes eller departementernes myndigheder, eller som drives i medfør af en koncession meddelt af regionernes eller departementernes myndigheder i medfør afartikel 6 i loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État

- Voies navigables de France, offentlig institution, der er underlagt bestemmelserne i artikel 124 i loi n° 90-1168 af 29. december 1990 med senere ændringer.

Irland

- Havne, der drives i henhold til Harbours Acts 1946 to 2000

- Havnen i Rosslare, der drives i henhold til Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Italien

- Statshavne eller havne, der forvaltes af Capitanerie di Porto i henhold til Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

- Autonome havneselskaber m.v. oprettet ved særlovgivning i henhold til artikel 19 i Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Luxembourg

- Port de Mertert, oprettet og drevet i henhold til loi du 22 juillet 1963 med senere ændringer relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

Nederlandene

- Ordregivere inden for området søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre terminalfaciliteter.

Østrig

- Flod- og kanalhavne, der helt eller delvis ejes af delstaterne (die Länder) og/eller kommunerne (die Gemeinden).

Portugal

- APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 335/98 af 3. november 1998

- APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 336/98 af 3. november 1998

- APS - Administração do Porto de Sines, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 337/98 af 3. november 1998

- APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 338/98 af 3. november 1998

- APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 339/98 af 3. november 1998

- IPN - Instituto Portuário do Norte, i henhold til Decreto - Lei nº 242/99 af 28. juni 1999

- ICP - Instituto Portuário do Centro, i henhold til Decreto - Lei nº 243/99 af 28. juni 1999

- IPS - Instituto Portuário do Sul, i henhold til Decreto - Lei nº 244/99 af 28. juni 1999

- IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, i henhold til Decreto - Lei nº 138-A/97 af 3. juni 1997.

Finland

- Havne, der drives i henhold til käytetään kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain//lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976), samt havne, som er anlagt på grundlag af en tilladelse i henhold til § 3 i perustettu /yksityisistä yleisistä satamista annetun lain//lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

- Saimaan kanavan hoitokunta//Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Sverige

- Havne- og terminalanlæg i henhold til lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn og förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Det Forenede Kongerige

- En lokal myndighed, der udnytter et geografisk område med henblik på at stille sø- eller flodhavne- eller andre terminalanlæg til rådighed for rederier.

- En havnemyndighed som omhandlet i section 57 i Harbours Act 1964.

- British Waterways Board

- En havnemyndighed som defineret i section 38(1) i Harbours Act (Northern Irland) 1970.

BILAG X

ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET LUFTHAVNSFACILITETER

Belgien

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Danmark

- Lufthavne, der drives på grundlag af tilladelse ifølge § 55, stk. 1 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001.

Tyskland

- Lufthavne som omhandlet i § 38 Absatz 2 Nr. 1 i Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung af 19. juni 1964, senest ændret den 21. august 2002.

Grækenland

- "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ"), der drives i henhold til lovdekret 714/70, som ændret ved lov 1340/83, og hvis organisation er fastlagt ved præsidentdekret 56/89 med senere ændringer.

- Selskabet "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών", der er etableret i Spata og som drives i henhold til lov 2338/95 ("Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, 'ίδρυση της εταιρείας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.' έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις").

- "Φορείς Διαχείρισης" i henhold til præsidentdekret 158/02 ("Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης") (Statstidende Α 137).

Spanien

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Frankrig

- Lufthavne, der drives af offentlige institutioner i medfør af artikel L. 251-1, L.260-1 et L. 270-1 i code de l'aviation civile

- Lufthavne, der drives i henhold til en statslig koncession i medfør af artikel R.223-2 du code de l'aviation civile

- Lufthavne, der drives i medfør af en arrêté préfectoral om tilladelse til midlertidig brug

- Lufthavne, der er oprettet på initiativ af en offentlig myndighed, og som er omfattet af en konvention som omhandlet i artikel L. 221-1 i code de l'aviation civile

Irland

- Lufthavnene i Dublin, Cork og Shannon, der forvaltes af Aer Rianta - /Irish Airports.

- Lufthavne, der drives på grundlag af en public use licence meddelt i medfør af Irish Aviation Authority Act 1993 som ændret ved Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, og hvorfra der foregår ryteflyvning med henblik på offentlig befordring af passagerer, post eller fragt.

Italien

- AAAVTAG.

- Forvaltningsselskaber oprettet ved særlovgivning

- Koncessionerede lufthavnsselskaber i henhold til artikel 694 i c.n., R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Luxembourg

- Aéroport du Findel.

Nederlandene

- Lufthavne, der drives ifølge artikel 18 og følgende i Luchtvaartwet.

Østrig

- Organer, der i henhold til Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, med senere ændringer har tilladelse til at yde lufthavnstjenester.

Portugal

- ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., oprettet i henhold til Decreto - Lei nº 404/98 af 18. december 1998;

- NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., oprettet ved Decreto - Lei nº 404/98 af 18. december 1998.

- ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., oprettet i henhold til Decreto - Lei nº 453/91 af 11. december 1991;

Finland

- Lufthavne, som drives af Ilmailulaitos//Luftfartsverket, en kommune eller en offentlig virksomhed i overnesstemmelse med /ilmailulain//luftfartslagen (281/1995).

Sverige

- Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i henhold til luftfartslagen (1957:297).

- Privat ejede og privat drevne lufthavne med en driftsbevilling meddelt i henhold til denne lov, når bevillingen er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, stk. 3, i dette direktiv.

Det Forenede Kongerige

- En lokal myndighed, der der udnytter et geografisk område med henblik på at stille lufthavne eller andre terminalanlæg til rådighed for lufttransportvirksomheder

- En lufthavnsoperatør som omhandlet i Airports Act 1986, der forestår forvaltningen af en lufthavn under economic regulation i henhold til Part IV i denne Act

- En lufthavsnoperatør som omhandlet i Airports Act 1986, der forestår forvaltningen af en lufthavn under economic regulation i henhold til Part IV i denne Act

- Highland and Islands Airports Limited

- En lufthavnsoperatør som omhandlet i Airports (Northern Irland) Order 1994.

BILAG XI

FORTEGNELSE OVER FÆLLESSKABSLOVGIVNING, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 29, STK. 3

A. PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF DRIKKEVAND

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det indre marked for naturgas(1)

B. PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF ELEKTRICITET

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet(2)

C. PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF DRIKKEVAND

-

D. ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT

-

E. ORDREGIVERE INDEN FOR BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS

-

F. ORDREGIVERE I POSTSEKTOREN

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet(3)

G. EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF OLIE ELLER GAS

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter(4).

H. EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF KUL ELLER ANDET FAST BRÆNDSEL

-

I. ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET SØHAVNE ELLER HAVNE VED INDRE VANDVEJE ELLER ANDRE TERMINALFACILITETER

-

J. ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET LUFTHAVNSFACILITETER

-

(1) EFT L 204 af 21.7.1998. s. 1.

(2) EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20.

(3) EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14. Senest ændret ved direktiv 2002/39/EF (EFT L 176 af 5.7.2002,s. 21).

(4) EFT L 164 af 30.6.1994, s. 3.

BILAG XII

LISTE OVER DE I ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA b), OMHANDLEDE AKTIVITETER(1)

>TABELPOSITION>

(1) I tilfælde af forskellige fortolkninger mellem CPV og NACE, gælder NACE-nomenklaturen.

BILAG XIII

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I UDBUDSBEKENDTGØRELSER

A. OFFENTLIGT UDBUD

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og telefaxnummer.

2. Angivelse af, hvor dette er relevant, om kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder, eller om den alene anvendes i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse.

3. Kontraktens art (vareindkøbskontrakt, bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt; hvis der er tale om en rammeaftale eller et dynamisk indkøbssystem, angives dette).

Tjenesteydelsens kategori ifølge bilag XVII A og XVII B samt beskrivelse (referencenummer (-numre) i nomenklaturen).

Eventuelt angivelse af, om der indhentes tilbud med henblik på køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret eller en kombination heraf.

4. Leverings- eller udførelsessted.

5. For vareindkøbskontrakter og bygge- og anlægskontrakter:

a) Arten og mængden af de varer, der skal leveres (referencenummer (-numre) i nomenklaturen). Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende varer, såfremt denne foreligger, eller der gives en beskrivelse af karakteren og omfanget af de pågældende tjenesteydelser eller en generel beskrivelse af det pågældende arbejde (referencenummer (-numre) i nomenklaturen).

b) Angivelse af, om leverandørerne kan afgive tilbud på dele af de ønskede leverancer og/eller på disse som helhed.

Hvis bygge- og anlægsarbejdet eller kontrakten er opdelt i flere delleverancer, størrelsen af de forskellige delleverancer og mulighed for at afgive bud på et, flere eller samtlige delleverancer.

c) For bygge- og anlægskontrakter: angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når projektering også er omfattet.

6. For tjenesteydelseskontrakter:

a) Arten og omfanget af de tjenesteydelser, der skal leveres. Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende tjenesteydelser, såfremt denne foreligger.

b) Angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse er forbeholdt en bestemt profession.

c) Oplysning om denne lov eller administrative bestemmelse.

d) Angivelse af, om juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelserne.

e) Angivelse af, om der kan afgives tilbud på en del af de pågældende tjenesteydelser.

7. Angivelse af, om der er mulighed for at afgive alternative tilbud, hvis det vides.

8. Leverings- eller udførelsesfrist eller varighed af tjenesteydelseskontrakten og dato for påbegyndelse, hvis denne foreligger.

9. a) Navn og adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få udleveret udbudsmaterialet og de supplerende dokumenter.

b) I givet fald gebyr, der skal betales for at modtage disse dokumenter, samt betalingsbetingelser.

10. a) Sidste frist for modtagelse af tilbud eller vejledende tilbud, når der skal iværksættes et dynamisk indkøbssystem.

b) Adresse, hvortil de skal sendes.

c) Det eller de sprog, de skal være affattet på.

11. a) I givet fald de personer, der har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

b) Dato, klokkeslæt og sted for åbningen.

12. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges.

13. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de fremgår.

14. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af økonomiske aktører, som kontrakten tildeles, skal have.

15. De minimumskrav af økonomisk og teknisk art, som den økonomiske aktør, som kontrakten tildeles, skal opfylde.

16. Periode, i hvilken den bydende er forpligtet til at vedstå sit tilbud.

17. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten.

18. De i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakten, nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne for det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den prioriterede rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne.

19. I givet fald henvisning til offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af den periodiske bekendtgørelse eller af bekendtgørelsen om offentliggørelse af denne bekendtgørelse i den køberprofil, der er relevant for kontrakten.

20. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

21. Dato for ordregiverens afsendelse af bekendtgørelsen.

22. Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationers modtagelse af bekendtgørelsen (oplyses af Kontoret).

23. Andre oplysninger

B. BEGRÆNSET UDBUD

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og telefaxnummer.

2. Angivelse af, hvor dette er relevant, om kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder, eller om den alene anvendes i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse.

3. Kontraktens art (vareindkøbskontrakt, bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt; hvis der er tale om en rammeaftale, angives dette).

Tjenesteydelsens kategori ifølge bilag XVII A og XVII B samt beskrivelse (referencenummer (-numre) i nomenklaturen)

Eventuelt angivelse af, om der indhentes tilbud med henblik på køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret eller en kombination heraf.

4. Leverings- eller udførelsessted.

5. For vareindkøbskontrakter og bygge- og anlægskontrakter:

a) Arten og mængden af de varer (referencenummer(-numre) i nomenklaturen), der skal leveres. Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende varer, såfremt denne foreligger, eller der gives en beskrivelse af karakteren og omfanget af de pågældende tjenesteydelser eller en generel beskrivelse af det pågældende arbejde (referencenummer (-numre) i nomenklaturen).

b) Angivelse af, om leverandørerne kan afgive tilbud på dele af de ønskede leverancer og/eller på disse som helhed.

Hvis bygge- og anlægsarbejdet eller kontrakten er opdelt i flere delleverancer, størrelsen af de forskellige delleverancer og mulighed for at afgive bud på et, flere eller samtlige delleverancer.

c) For bygge- og anlægskontrakter: angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når projektering også er omfattet.

6. For tjenesteydelseskontrakter:

a) Arten og omfanget af de tjenesteydelser, der skal leveres. Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende tjenesteydelser, såfremt denne foreligger.

b) Angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse er forbeholdt en bestemt profession.

c) Oplysning om denne lov eller administrative bestemmelse.

d) Angivelse af, om juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen.

e) Angivelse af, om der kan afgives tilbud på en del af de pågældende tjenesteydelser.

7. Angivelse af, om der er mulighed for at afgive alternative tilbud, hvis det vides.

8. Leverings- eller udførelsesfrist eller varighed af tjenesteydelseskontrakten og dato for påbegyndelse, hvis denne foreligger.

9. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af virksomheder, som kontrakten tildeles, skal have.

10. a) Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse.

b) Adresse, hvortil de skal sendes.

c) Det eller de sprog, de skal være affattet på.

11. Sidste frist for afsendelse af opfordringer til at afgive tilbud.

12. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges.

13. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de fremgår.

14. Oplysning om virksomhedens egne forhold og de minimumskrav af økonomisk og teknisk art, som denne skal opfylde.

15. De i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakten, nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne for det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den prioriterede rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne eller i opfordringen til at afgive tilbud.

16. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten.

17. I givet fald henvisning til offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af den periodiske bekendtgørelse eller af bekendtgørelsen om offentliggørelse af denne bekendtgørelse i den køberprofil, der er relevant for kontrakten.

18. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

19. Dato for ordregiverens afsendelse af bekendtgørelsen.

20. Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationers modtagelse af bekendtgørelsen (oplyses af Kontoret).

21. Andre oplysninger

C. UDBUD MED FORHANDLING

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og telefaxnummer.

2. Se bilag 12 A, nr. 2.

3. Kontraktens art (vareindkøbskontrakt, bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt; hvis der er tale om en rammeaftale, angives dette).

Tjenesteydelsens kategori i henhold til bilag XVII A eller XVII B samt beskrivelse (referencenummer (-numre) i nomenklaturen).

Eventuelt angivelse af, om der indhentes tilbud med henblik på køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret eller en kombination heraf.

4. Leverings- eller udførelsessted.

5. For vareindkøbskontrakter og bygge- og anlægskontrakter:

a) Arten og mængden af de varer (referencenummer (-numre) i nomenklaturen), der skal leveres. Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende varer, såfremt denne foreligger, eller der gives en beskrivelse af karakteren og omfanget af de pågældende tjenesteydelser eller en generel beskrivelse af det pågældende arbejde (referencenummer (-numre) i nomenklaturen).

b) Angivelse af, om leverandørerne kan afgive tilbud på dele af de ønskede leverancer og/eller på disse som helhed.

Hvis bygge- og anlægsarbejdet eller kontrakten er opdelt i flere delleverancer, størrelsen af de forskellige delleverancer og mulighed for at afgive bud på et, flere eller samtlige delleverancer.

c) For bygge- og anlægskontrakter: angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når projektering også er omfattet.

6. For tjenesteydelseskontrakter:

a) Arten og omfanget af de tjenesteydelser, der skal leveres. Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende tjenesteydelser, såfremt denne foreligger.

b) Angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse er forbeholdt en bestemt profession.

c) Oplysning om denne lov eller administrative bestemmelse.

d) Angivelse af, om juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelserne.

e) Angivelse af, om der kan afgives tilbud på en del af de pågældende tjenesteydelser

7. Angivelse af, om der er mulighed for at afgive alternative tilbud, hvis dette vides.

8. Leverings- eller udførelsesfrist eller varighed af tjenesteydelseskontrakten og dato for påbegyndelse, hvis denne foreligger.

9. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af økonomiske aktører, som kontrakten tildeles, skal have.

10. a) Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse.

b) Adresse, hvortil de skal sendes.

c) Det eller de sprog, de skal være affattet på.

11. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges.

12. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de fremgår.

13. Oplysning om den økonomiske aktørs egne forhold og de minimumskrav af økonomisk og teknisk art, som han skal opfylde.

14. De i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakt, nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne for det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den prioriterede rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne eller i opfordringen til at forhandle.

15. I givet fald navn og adresse på de økonomiske aktører, som ordregiveren allerede har udvalgt.

16. I givet fald dato for tidligere offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende.

17. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten.

18. I givet fald henvisning til offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af den periodiske bekendtgørelse eller af bekendtgørelsen om offentliggørelse af denne bekendtgørelse i den køberprofil, der er relevant for kontrakten.

19. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

20. Dato for ordregiverens afsendelse af bekendtgørelsen.

21. Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationers modtagelse af bekendtgørelsen (oplyses af Kontoret).

22. Andre oplysninger

D. FORENKLET UDBUDSBEKENDTGØRELSE INDEN FOR ET DYNAMISK INDKØBSSYSTEM(1)

1. Ordregiverens land.

2. Ordregiverens navn og e-post-adresse.

3. Gentagelse af udbudsbekendtgørelsen i det dynamiske indkøbssystem.

4. E-post-adresse, hvor udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter vedrørende det dynamiske indkøbssystem er tilgængelige.

5. Kontraktens genstand: Beskrivelse ved numre, der henviser til CPV-nomenklaturen, samt kvantitet eller omfang af den kontrakt, der skal indgås.

6. Frist for afgivelse af vejledende tilbud.

(1) Med henblik på adgang til systemet for senere at kunne deltage i udbuddet af den specifikke kontrakt.

BILAG XIV

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM KVALIFIKATIONSORDNINGER

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og telefaxnummer.

2. Angivelse af, hvor dette er relevant, om kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder, eller om den alene anvendes i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse.

3. Kvalifikationsordningens formål (beskrivelse af de varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder eller kategorier heraf, der skal anskaffes via denne ordning - (reference-nummer (-numre) i nomenklaturen)).

4. Betingelser, der skal være opfyldt af økonomiske aktører for at overholde hvert eneste bedømmelseskriterium. Hvis beskrivelsen af disse betingelser og kontrolmetoder er omfattende og hviler på dokumenter, som de interesserede virksomheder har adgang til, vil det være tilstrækkeligt at give en beskrivelse af de vigtigste betingelser og metoder samt en henvisning til disse dokumenter.

5. Kvalifikationsordningens løbetid, formaliteter i forbindelse med dens forlængelse/fornyelse.

6. Det skal nævnes, at bekendtgørelsen har til formål at iværksætte et udbud.

7. Adresse, hvor yderligere oplysninger og dokumentation vedrørende kvalifikationsordningen kan fås (hvis forskellig fra adresserne nævnt under 1).

8. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

9. Hvis de kendes, de i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakt, nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne for det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den prioriterede rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne eller i opfordringen til at afgive tilbud eller forhandle.

10. I givet fald yderligere oplysninger.

BILAG XVA

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I VEJLEDENDE PERIODISKE BEKENDTGØRELSER

I. RUBRIKKER, DER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER SKAL UDFYLDES

1. Navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og telefaxnummer for ordregiveren eller det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få yderligere oplysninger.

2. a) For vareindkøbskontrakter: art og mængde eller værdi af de ydelser eller varer, der skal leveres; referencenummer (-numre) i nomenklaturen.

b) For bygge- og anlægskontrakter: ydelsernes art og omfang, generel karakteristik af arbejdet eller delarbejderne herunder; referencenummer (-numre) i nomenklaturen.

c) For tjenesteydelseskontrakter: planlagte samlede indkøb inden for hver af de i bilag XVII A anførte kategorier af tjenesteydelser; referencenummer (-numre) i nomenklaturen.

3. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen eller for afsendelse af bekendtgørelsen om offentliggørelse af denne bekendtgørelse i køberprofilen.

4. Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationers modtagelse af bekendtgørelsen (oplyses af Kontoret).

5. I givet fald yderligere oplysninger.

II. OPLYSNINGER, DER OBLIGATORISK SKAL AFGIVES, NÅR BEKENDTGØRELSEN BENYTTES TIL INDKALDELSE AF BUD, ELLER NÅR DEN TILLADER AFKORTNING AF FRISTERNE FOR MODTAGELSE AF BUD

6. Det skal nævnes, at de interesserede leverandører skal underrette ordregiveren om deres interesse for kontrakten/kontrakterne.

7. Angivelse af, hvor dette er relevant, om kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder, eller om den alene anvendes i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse.

8. Sidste frist for modtagelse af ansøgninger med henblik på opfordring til at afgive tilbud eller forhandle.

9. Arten og mængden af de varer, der skal leveres, angives, eller der gives en generel karakteristik af arbejdet eller tjenesteydelseskategorien i henhold til bilag XVII A og en beskrivelse heraf; det skal angives, om der planlægges rammeaftale(r). Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud.

10. Angivelse af, om der er tale om køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret eller en kombination heraf.

11. Leverings- eller udførelsesfrist eller varighed af kontrakten og dato for påbegyndelse, hvis denne foreligger.

12. Adresse, til hvilken de interesserede virksomheder skal stile deres interessetilkendegivelser skriftligt.

Sidste frist for modtagelse af interessetilkendegivelser.

Det eller de sprog, ansøgninger eller tilbud skal være affattet på.

13. Økonomiske og tekniske krav samt krav til finansielle og tekniske garantier, leverandører skal opfylde.

14. a) Foreløbig dato for udbudsprocedurernes begyndelse, hvis denne kendes.

b) Den valgte udbudsform (begrænset udbud eller udbud med forhandling).

c) Pris og betalingsmåde for rekvirerede dokumenter vedrørende høring.

15. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten/kontrakterne.

16. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

17. Hvis de kendes, de i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakten, nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige til bud". Kriterierne for det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den prioriterede rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne eller ikke er angivet enten i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen, jf. artikel 47, stk. 5, eller i opfordringen til at afgive tilbud eller forhandle.

BILAG XVB

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM OFFENTLIGGØRELSE I EN KØBERPROFIL AF EN PERIODISK BEKENDTGØRELSE, SOM IKKE BENYTTES TIL INDKALDELSE AF BUD

1. Ordregiverens hjemland

2. Ordregiverens navn

3. "Køberprofilens" internetadresse (URL)

4. Referencenummer (-numre) i CPV-nomenklaturen

BILAG XVI

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM INDGÅEDE KONTRAKTER

I. Oplysninger til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende(1).

1. Ordregiverens navn og adresse.

2. Kontraktens art (vareindkøbskontrakt, bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt og referencenummer (-numre) i Nomenklaturen; hvis der er tale om en rammeaftale, angives dette).

3. Mindst en kort beskrivelse af varernes, arbejdets eller tjenesteydelsernes art og omfang.

4. a) Udbudsform (bekendtgørelse om kvalifikationsordning, periodisk bekendtgørelse, indkaldelse af tilbud).

b) Henvisning til offentliggørelsen af bekendtgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

c) For kontrakter, der indgås uden udbud, angives den relevante bestemmelse i artikel 40, stk. 3, eller i artikel 32.

5. Udbudsprocedure (offentligt udbud, begrænset udbud eller udbud med forhandling).

6. Antal modtagne tilbud.

7. Dato for indgåelse af kontrakten.

8. Pris, der er betalt for lejlighedskøb i henhold til artikel 40, stk. 3, litra j).

9. Navn og adresse på valgte økonomiske aktører.

10. I givet fald angivelse af, om kontrakten er eller forventes givet i underentreprise.

11. Værdien af det antagne tilbud eller af det højeste og det laveste tilbud, der blev taget i betragtning ved tildeling af kontrakten.

12. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

13. Fakultative oplysninger:

- del af kontrakten, der er givet eller forventes givet i underentreprise til tredjemand, samt værdien af denne del

- kriterier for tildeling af kontrakten.

II. Oplysninger, der ikke er bestemt til offentliggørelse

14. Antal indgåede kontrakter (når en kontrakt er blevet delt mellem flere leverandører).

15. Værdien af hver indgået kontrakt.

16. Varens eller tjenesteydelsens oprindelsesland (oprindelse inden for eller uden for Fællesskabet samt i sidstnævnte tilfælde angivelse af tredjeland).

17. Hvilke kriterier er blevet anvendt ved kontrakttildelingen (det økonomisk mest fordelagtige tilbud, den laveste pris)?

18. Er kontrakten blevet tildelt en tilbudsgiver, som afgav et alternativt tilbud, jf. artikel 36, stk. 1?

19. Er nogle bud blevet valgt fra med den begrundelse, at de var unormalt lave, jf. artikel 57?

20. Dato for ordregiverens afsendelse af bekendtgørelsen.

21. For aftaler om de i bilag XVII B opførte tjenesteydelser, den ordregivende myndigheds indvilligelse i offentliggørelse af bekendtgørelsen (artikel 43, stk. 4).

(1) Oplysningerne i rubrik 6, 9 og 11 skal betragtes som oplysninger, der ikke vil blive offentlig gjort, hvis ordregiveren skønner, at deres offentliggørelse vil være til skade for forretningsmæssige interesser.

BILAG XVII A(1)

TJENESTEYDELSER I DEN I ARTIKEL 31 ANFØRTE BETYDNING

>TABELPOSITION>

(1) I tilfælde af forskellige fortolkninger mellem CPV og CPC gælder CPC-nomenklaturen.

BILAG XVII B

TJENESTEYDELSER I DEN I ARTIKEL 32 ANFØRTE BETYDNING

>TABELPOSITION>

BILAG XVIII

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM PROJEKTKONKURRENCER

1. Navn, adresse, e-post-adresse, telegramadresse, telefon-, telex- og telefaxnummer på ordre giveren og på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få udleveret de supplerende dokumenter

2. Projektbeskrivelse (referencenummer (-numre) i nomenklaturen)

3. Konkurrencens art: åben eller begrænset

4. Ved åbne konkurrencer: sidste frist for modtagelse af projekter

5. Ved begrænsede konkurrencer:

a) Påtænkt deltagerantal eller minimums- og maksimumsantal deltagere

b) I givet fald navn på allerede udvalgte deltagere

c) Kriterierne for udvælgelse af deltagere

d) Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse

6. I givet fald angivelse af, om deltagelse er forbeholdt en bestemt profession

7. Kriterierne for vurdering af projekter

8. I givet fald navn på valgte medlemmer af bedømmelseskomitéen

9. Angivelse af, om bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for ordregiveren

10. I givet fald antal præmier, der vil blive uddelt, og værdien af disse

11. I givet fald nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere

12. Angivelse af, om præmiemodtagerne har ret til at få tildelt opfølgende kontrakter

13. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

14. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen

15. Dato for modtagelse af bekendtgørelsen i Kontoret for de Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer.

16. Andre oplysninger

BILAG XIX

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM RESULTATET AF EN PROJEKTKONKURRENCE

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, telefon-, telex- og telefaxnummer

2. Projektbeskrivelse (referencenummer (-numre) i nomenklaturen)

3. Samlet deltagerantal

4. Antal udenlandske deltagere

5. Konkurrencens vinder(e)

6. I givet fald præmie(r) uddelt

7. Andre oplysninger

8. Projektkonkurrencebekendtgørelsens reference

9. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

10. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen

11. Dato for modtagelse af bekendtgørelsen i Kontoret for de Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer.

BILAG XX

KARAKTERISTIKA VEDRØRENDE OFFENTLIGGØRELSE

1. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser

a) Ordregiverne sender de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 41, 42, 43 og 63 til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer i det format, der er foreskrevet i Kommissionens direktiv 2001/78/EF af 13. september 2001 (træder i stedet for bilag IV til direktiv 93/36/EØF, bilag IV, V og VI til direktiv 93/37/EØF, bilag III og IV til Rådsdirektiv 92/50/EØF, som ændret ved direktiv 97/52/EF, samt bilag XII-XV, XVII og XVIII til direktiv 93/38/EØF, som ændret ved direktiv 98/4/EF) om anvendelse af standardformularer til offentliggørelse af bekendtgørelser(1). De i artikel 41, stk. 1, omhandlede vejledende periodiske bekendtgørelser, som offentliggøres i en køberprofil, jf. punkt 2, litra b), skal også være i dette format, og det samme gælder bekendtgørelsen om offentliggørelsen.

b) De bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 41, 42, 43 og 63, offentliggøres af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer eller af ordre giverne, hvis der er tale om periodiske bekendtgørelser i en køberprofil, jf. artikel 41, stk. 1, første afsnit.

Ordregiverne kan desuden offentliggøre disse oplysninger på internettet i form af en "køberprofil", jf. punkt 2, litra b).

c) Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer sender ordre giveren en bekræftelse af den i artikel 44, stk. 7, omhandlede offentliggørelse.

2. Offentliggørelse af supplerende oplysninger.

a) Ordregiveren opfordres til at offentliggøre samtlige udbudsbetingelser og supplerende dokumenter på internettet.

b) Køberprofilen kan indeholde de i artikel 41, stk. 1, omhandlede periodiske bekendtgørelser, oplysninger om igangværende udbud, planlagte indkøb, indgåede kontrakter og annullerede procedurer samt andre oplysninger af almen interesse så som kontakt-personer, telefon- og faxnummer, postadresse og e-post-adresse.

3. Format og regler for elektronisk fremsendelse af bekendtgørelser

Formatet og reglerne for elektronisk fremsendelse af bekendtgørelser er til rådighed på internet-adressen "http://simap.eu.int".

(1) EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1 og EFT L 214 af 9.8.2002, s. 1.

BILAG XXI

DEFINITION AF VISSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

I dette direktiv forstås ved:

1. a) "teknisk specifikation" i forbindelse med tjenesteydelses- eller vareindkøbskontrakter, en specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlægger krævede egenskaber for et produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, miljøpræstation, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede), overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, brugen af produktet, sikkerhed eller dimensioner, herunder forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse og terminologi for produktet, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering, brugsvejledning, produktionsprocesser og -metoder samt procedurer for overensstemmelsesvurdering;

b) "teknisk specifikation" i forbindelse med bygge- og anlægskontrakter, samtlige tekniske forskrifter, navnlig sådanne, der findes i udbudsbetingelserne, som fastlægger krævede egenskaber for et materiale, et produkt eller et indkøb, og hvorved disse kan beskrives således, at de opfylder kravene til den anvendelse, som ordregiveren har bestemt dem til. Disse egenskaber omfatter miljøpræstation, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede), overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, sikkerhed eller dimensioner, herunder procedurer for kvalitetssikring, terminologi, symboler, afprøvning og afprøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering, brugsvejledning samt produktionsprocesser og -metoder. De omfatter ligeledes regler for projektering og omkostningsberegning, betingelser for afprøvning, kontrol og aflevering af bygge- og anlægsarbejder samt konstruktionsteknik og konstruktionsmetoder samt alle andre tekniske forhold, som ordregiveren ved almindelige eller særlige bestemmelser kan fastsætte vedrørende de færdige arbejder og de materialer eller dele, der indgår deri;

2. "standard": en teknisk specifikation, som er godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan til gentagen eller konstant anvendelse, men hvis overholdelse normalt ikke er obligatorisk, og som falder inden for én af følgende kategorier:

- "international standard": en standard, der er vedtaget af et internationalt standardiseringsorgan, og som er offentligt tilgængelig

- "europæisk standard": en standard, der er vedtaget af et europæisk standardiseringsorgan, og som er offentligt tilgængelig

- "national standard": en standard, der er vedtaget af et nationalt standardiseringsorgan, og som er offentligt tilgængelig

3. "europæisk teknisk godkendelse": godkendelse af et produkts egnethed til anvendelse på grundlag af den tekniske bedømmelse, som bygger på, at produktet opfylder de væsentlige krav, der gælder for bygge- og anlægsarbejder, til grund for hvilke lægges produktets iboende egenskaber og de forskrifter, der gælder for dets ibrugtagning og anvendelse. Europæiske tekniske godkendelser udstedes af et organ, der er godkendt hertil af medlemsstaten.

4. "fælles teknisk specifikation": teknisk specifikation udarbejdet efter en af medlemsstaterne godkendt procedure for at sikre ensartet anvendelse i alle Fællesskabets medlemsstater og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

5. "teknisk referenceramme": ethvert produkt udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer, ud over de officielle standarder, i henhold til procedurer, der er tilpasset udviklingen i markedets behov.

BILAG XXII

OVERSIGTSTABEL OVER DE I ARTIKEL 45 FASTSATTE FRISTER

Offentligt udbud

>TABELPOSITION>

Begrænset udbud og udbud med forhandling

>TABELPOSITION>

BILAG XXIII

INTERNATIONALE ARBEJDSRETLIGE BESTEMMELSER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 59, STK. 4

- Konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig

- Konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger

- Konvention nr. 29 om tvangsarbejde

- Konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde

- Konvention nr. 138 om lavalder

- Konvention nr. 111 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

- Konvention nr. 100 om ligeløn for samme arbejde

- Konvention nr. 182 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde.

BILAG XXIV

KRAV TIL ANORDNINGER TIL ELEKTRONISK MODTAGELSE AF TILBUD, ANSØGNINGER OM DELTAGELSE ELLER KVALIFIKATION ELLER AF PLANER OG PROJEKTER I FORBINDELSE MED KONKURRENCER

Anordninger til elektronisk modtagelse af tilbud, ansøgninger om deltagelse eller kvalifikation samt planer og projekter skal ved tekniske midler og passende procedurer mindst garantere følgende:

a) de elektroniske signaturer vedrørende tilbud, ansøgninger om deltagelse eller kvalifikation og fremsendelse af planer og projekter, opfylder de nationale bestemmelser i medfør af direktiv 1999/93/EF(1);

b) det nøjagtige tidspunkt og den nøjagtige dato for modtagelse af tilbud, ansøgninger om deltagelse eller kvalifikation samt indgivelsen af planer og projekter kan fastslås med sikkerhed;

c) det kan med rimelighed sikres, at ingen kan få adgang til oplysninger, som er fremsendt i medfør af disse krav, før udløbet af de fastsatte frister;

d) det kan ved overtrædelse af dette forbud med rimelighed sikres, at overtrædelsen klart kan spores;

e) kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af de indsendte oplysninger;

f) på de forskellige stadier af kvalifikationsprocessen, af proceduren for tildeling af kontrakten eller af konkurrencen må kun bemyndigede personer, der optræder/handler sammen, få adgang til alle eller en del af de indsendte oplysninger;

g) en samtidig handling fra de bemyndigede personers side kan kun give adgang til de indsendte oplysninger efter den anførte dato;

h) oplysninger, som er modtaget og åbnet i overensstemmelse med de foreliggende krav, er kun tilgængelige for personer, der er bemyndigede til at få kendskab hertil.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12).

BILAG XXV

GENNEMFØRELSESFRISTER

>TABELPOSITION>

BILAG XXVI

SAMMENLIGNINGSTABEL(1)

>TABELPOSITION>

(1) Betegnelsen "tilpasset" angiver, at teksten er ændret, men at ændringerne ikke vedrører tekstens omfang i det direktiv, der er ophævet. Ændringer med hensyn til omfanget af bestemmelserne i det direktiv, der er ophævet, er angivet ved betegnelsen "ændret".

Top