Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D2241

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass)

OJ L 390, 31.12.2004, p. 6–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 5 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 5 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 11 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; ophævet ved 32018D0646

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/2241/oj

31.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 390/6


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 2241/2004/EF

af 15. december 2004

om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149 og 150,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer vil fremme mobiliteten i Europa med henblik på livslang læring og dermed bidrage til at højne kvaliteten i uddannelse og erhvervsuddannelse, samtidig med at det vil fremme den beskæftigelsesmæssige mobilitet, både mellem lande og sektorer.

(2)

Aktionsplanen for mobilitet (4), der blev godkendt på Det Europæiske Råds møde i Nice den 7. -9. december 2000, og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af 10. juli 2001 om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere (5) anbefalede at udbrede brugen af dokumenter, som øger gennemsigtigheden af kvalifikationer og kompetencer, med henblik på at skabe et fælles europæisk kvalifikationsområde. Kommissionens aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet opfordrede til indførelse og udvikling af instrumenter, der skal støtte gennemsigtigheden af og muligheden for at overføre kvalifikationer og derved muliggøre mobilitet inden for og mellem sektorerne. Det Europæiske Råd i Barcelona den 15. og 16. marts 2002 opfordrede til yderligere tiltag med henblik på at indføre instrumenter, der skaber større gennemsigtighed i eksamens- og afgangsbeviser. Rådets resolutioner af 3. juni 2002 om kvalifikationer og mobilitet (6) og af 27. juni 2002 om livslang læring (7) opfordrede til øget samarbejde med henblik på bl.a. at skabe en ramme for gennemsigtighed og anerkendelse på grundlag af eksisterende instrumenter.

(3)

Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (8) opfordrede til at øge gennemsigtigheden inden for erhvervsuddannelser ved at gennemføre og rationalisere informationsredskaber og -netværk, herunder integrering af eksisterende instrumenter i en fælles ramme. Denne ramme bør bestå i en dokumentmappe med et fælles mærkenavn og et fælles logo, som støttes af passende informationssystemer, og som bringes til offentlighedens kendskab gennem vedvarende informationstiltag på såvel europæisk som på nationalt plan.

(4)

Der er i løbet af de senere år blevet udviklet en række instrumenter både på fællesskabsplan og internationalt plan, som skal gøre det lettere for Europas borgere at gøre rede for deres kvalifikationer og kompetencer, når de søger arbejde eller optagelse på en uddannelse. Instrumenterne omfatter den fælles europæiske formular for curricula vitæ (cv'er) ifølge Kommissionens henstilling 2002/236/EF af 11. marts 2002 (9), tillægget til eksamensbevis ifølge konventionen om gensidig anerkendelse af højere uddannelse i den europæiske region, vedtaget i Lissabon den 11. april 1997, Europass-uddannelsen indført ved Rådets beslutning 1999/51/EF af 21. december 1998 om fremme af ophold i andre europæiske lande som led i vekseluddannelse, herunder lærlingeuddannelse (10), tillægget til erhvervskvalifikationsbevis og den europæiske sprogmappe udviklet af Europarådet. Den fælles ramme bør omfatte disse instrumenter.

(5)

Den fælles ramme bør senere kunne udvides med andre dokumenter, der er i overensstemmelse med dens formål, når gennemførelsesstrukturen og -procedurerne er blevet fastlagt og fungerer. Den fælles ramme vil senere bl.a. kunne udvides til at omfatte et instrument til registrering af indehaverens kompetencer inden for informationsteknologi.

(6)

Informationsformidling og vejledning af høj kvalitet er vigtige faktorer for at opnå større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer. De eksisterende tjenester og netværk spiller allerede en værdifuld rolle, men de kan blive endnu mere værdifulde ved at indgå i et tættere samarbejde og derved bidrage til at styrke de fordele, som en indsats på fællesskabsplan indebærer.

(7)

Det er derfor nødvendigt at sikre, at de foranstaltninger, der iværksættes som led i denne beslutning, hænger sammen med og kompletterer andre relevante politikker, instrumenter og foranstaltninger. Dette involverer på fællesskabsplan Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (11), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 (12), og Eures-nettet, det europæiske netværk for tjenesteydelser, oprettet ved Kommissionens beslutning 2003/8/EF af 23. december 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse (13). På internationalt plan involverer dette ENIC-netværket (European Network of National Information Centres on Academic Recognition) oprettet af Europarådet og Unesco.

(8)

Dokumentet »Europass-uddannelse«, som blev indført ved beslutning 1999/51/EF bør derfor erstattes af et lignende dokument med et større anvendelsesområde til registrering af alle udlandsophold i uddannelsesøjemed, uanset niveau og mål, når blot opholdet har fundet sted i Europa og opfylder bestemte kvalitetskriterier.

(9)

Europass bør indføres af nationale organer i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), og stk. 3, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (14).

(10)

Tiltrædende lande, tredjelande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og kandidatlande til optagelse i Den Europæiske Union, bør have mulighed for at deltage i Europass-ordningen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de instrumenter, der regulerer forholdet mellem Det Europæiske Fællesskab og de pågældende lande. Statsborgere fra tredjelande, der har bopæl i Den Europæiske Union, bør også kunne deltage i ordningen.

(11)

Arbejdsmarkedets parter spiller en stor rolle i forhold til denne beslutning og bør inddrages i dens gennemførelse. Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse, som er nedsat ved Kommissionens afgørelse 63/266/EØF af 2. april 1963 om opstilling af almindelige principper for gennemførelse af en fælles politik for erhvervsuddannelse (15) og sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de nationale myndigheder i medlemsstaterne, bør regelmæssigt informeres om gennemførelsen af beslutningen. Arbejdsmarkedets parter på europæisk plan og andre relevante interessenter, herunder uddannelses- og erhvervsuddannelsesorganer, får en særlig rolle for så vidt angår initiativer vedrørende gennemsigtighed, der med tiden vil kunne blive indarbejdet i Europass-rammen.

(12)

Målet for denne beslutning, nemlig indførelsen af en samlet fællesskabsramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går beslutningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (16).

(14)

Beslutning 1999/51/EF bør ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Med denne beslutning tilvejebringes der en samlet fællesskabsramme, der skal sikre større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer, ved oprettelse af en personlig, koordineret mappe af dokumenter, kaldet »Europass«, som borgerne kan anvende på frivillig basis, når de har behov for at redegøre for og fremlægge deres kvalifikationer og kompetencer i Europa. Anvendelsen af Europass eller af nogen af Europass-dokumenterne indebærer ingen forpligtelser eller rettigheder ud over dem, der er fastlagt i denne beslutning.

Artikel 2

Europass-dokumenter

Følgende anses for at være Europass-dokumenter:

a)

Europass-curriculum vitæ (i det følgende benævnt Europass-cv'et), jf. artikel 5

b)

de dokumenter, der er omhandlet i artikel 6-9

c)

alle andre dokumenter, der er anerkendt som Europass-dokumenter af Kommissionen efter kriterierne i bilag I og proceduren i artikel 4, stk. 2.

Artikel 3

Arbejdsmarkedets parter

Uanset proceduren i artikel 4, stk. 2, hører Kommissionen arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter på europæisk plan, herunder uddannelses- og erhvervsuddannelsesorganer.

Artikel 4

Udvalgsprocedure

1.   Ved anvendelsen af artikel 2, litra c), bistås Kommissionen, afhængig af det pågældende dokuments art, af Sokrates-udvalget og/eller Leonardo-udvalget, der er nedsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr 253/2000/EF af 24. januar 2000 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates (17), henholdsvis Rådets afgørelse af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse »Leonardo da Vinci« (18).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 5

Europass-cv

Europass-cv'et giver borgerne mulighed for at præsentere alle deres kvalifikationer og kompetencer på en klar og sammenhængende måde. Europass-cv'et udformes efter modellen i bilag II.

Artikel 6

Europass-mobilitetsbevis

Europass-mobilitetsbeviset indeholder dokumentation for perioder, som indehaveren har tilbragt i udlandet i uddannelsesøjemed. Europass-mobilitetsbeviset udformes efter modellen i bilag III.

Artikel 7

Europass-tillæg til eksamensbeviser

Europass-tillægget til eksamensbeviser indeholder oplysninger om indehaverens uddannelse på en videregående uddannelsesinstitution. Europass-tillægget til eksamensbeviser udformes efter modellen i bilag IV.

Artikel 8

Europass-sprogmappe

Europass-sprogmappen giver borgerne mulighed for at præsentere deres sprogkundskaber. Europass-sprogmappen udformes efter modellen i bilag V.

Artikel 9

Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser

Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser beskriver indehaverens kompetencer og kvalifikationer som godtgjort i et bevis for gennemført erhvervsuddannelse. Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser udformes efter modellen i bilag VI.

Artikel 10

Europass på internettet

Med henblik på gennemførelsen af denne beslutning samarbejder Kommissionen og de relevante nationale myndigheder om at oprette og administrere et internetbaseret informationssystem for Europass, hvori der indgår elementer, som skal administreres på fællesskabsplan, og elementer, som skal administreres på nationalt plan. Informationssystemet til støtte for Europass-rammen er beskrevet i bilag VII.

Artikel 11

Nationale Europass-centre

1.   Hver medlemsstat har ansvaret for at gennemføre denne beslutning på nationalt plan. Til det formål udpeger hver medlemsstat et nationalt Europass-center, der på nationalt plan har ansvaret for at koordinere alle aktiviteter omhandlet i denne beslutning, og som alt efter behov erstatter eller videreudvikler eksisterende organer, der varetager tilsvarende funktioner.

Der oprettes et europæisk netværk af nationale Europass-centre. Kommissionen koordinerer netværkets virksomhed.

2.   De nationale Europass-centre skal

a)

i samarbejde med de relevante nationale organer koordinere opgaverne i forbindelse med tilrådighedsstillelse eller udstedelse af Europass-dokumenter eller eventuelt selv varetage udførelsen af de pågældende opgaver

b)

oprette og administrere det nationale informationssystem, jf. artikel 10

c)

tilskynde til brug af Europass, også gennem internetbaserede tjenester

d)

sørge for, i samarbejde med de relevante nationale organer, at borgerne får behørig oplysning og vejledning om Europass og Europass-dokumenterne

e)

fremme information og vejledning om læringsmuligheder i Europa, om uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemernes struktur og andre spørgsmål i forbindelse med udlandsophold i uddannelsesøjemed, navnlig i tæt koordination med de relevante tjenester på fælleskabsplan og nationalt plan, og give borgerne en indførende vejledning om mobilitet, når det er relevant

f)

varetage forvaltningen på nationalt plan af Fællesskabets finansielle støtte til alle de aktiviteter, der er forbundet med denne beslutning

g)

deltage i det europæiske netværk.

3.   Det nationale Europass-center fungerer som et gennemførelsesorgan på nationalt plan i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), og stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Artikel 12

Kommissionens og medlemsstaternes fælles opgaver

Kommissionen og medlemsstaterne

a)

sørger for passende pr- og informationstiltag på fællesskabsplan og nationalt plan, der blandt andet er rettet mod borgere, udbydere af uddannelse og erhvervsuddannelse samt arbejdsmarkedets parter og virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, og som støtter og om nødvendigt integrerer de nationale Europass-centres initiativer

b)

sørger for, at der på passende niveau etableres det nødvendige samarbejde med de relevante tjenester, især Eures-tjenesten og andre relevante fællesskabstjenester

c)

tager skridt til at fremme ligestilling, navnlig ved bevidstgørende foranstaltninger rettet mod alle relevante aktører

d)

sikrer, at alle relevante interessenter, herunder uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, er involveret i gennemførelsen af denne beslutning

e)

sikrer, at de relevante fællesskabsbestemmelser og nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred overholdes fuldt ud ved afviklingen af alle de aktiviteter, der indgår i gennemførelsen af denne beslutning.

Artikel 13

Kommissionens opgaver

1.   Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne den overordnede sammenhæng med andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -tiltag, navnlig inden for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, beskæftigelse, social rummelighed samt forskning og teknologisk udvikling.

2.   Kommissionen sørger for ekspertbistand fra Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) til gennemførelse af beslutningen i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 337/75. På samme betingelser og på samme områder sikrer Kommissionen, at aktiviteterne koordineres med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90.

3.   Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet såvel som andre relevante organer, navnlig Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsrettet Uddannelse, om gennemførelsen af denne beslutning.

Artikel 14

Deltagende lande

1.   Følgende lande kan deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i denne beslutning: tiltrædende lande og tredjelande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i overensstemmelse med bestemmelserne i EØS-aftalen.

2.   Kandidatlande til optagelse i Den Europæiske Union kan også deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i denne beslutning, i overensstemmelse med bestemmelserne i de respektive Europaaftaler.

Artikel 15

Evaluering

Senest den 1. januar 2008 og derefter hvert fjerde år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om gennemførelsen af denne beslutning på grundlag af en evaluering fore–taget af et uafhængigt organ.

Artikel 16

Finansielle bestemmelser

De årlige tildelinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag. De udgifter, der følger af denne beslutning, forvaltes efter bestemmelserne i bilag VIII.

Artikel 17

Ophævelse

Beslutning 1999/51/EF ophæves.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft den 1. januar 2005.

Artikel 19

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

A. NICOLAÏ

Formand


(1)  EUT C 117 af 30.4.2004, s. 12.

(2)  EUT C 121 af 30.4.2004, s. 10.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 22.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 21.10.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af 14.12.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  EUT C 371 af 23.12.2000, s. 4.

(5)  EFT L 215 af 9.8.2001, s. 30.

(6)  EFT C 162 af 6.7.2002, s. 1.

(7)  EFT C 163 af 9.7.2002, s. 1.

(8)  EFT C 13 af 18.1.2003, s. 2.

(9)  EFT L 79 af 22.3.2002, s. 66.

(10)  EFT L 17 af 22.1.1999, s. 45.

(11)  EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1655/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 41).

(12)  EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1648/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 22).

(13)  EUT L 5 af 10.1.2003, s.16.

(14)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(15)  EFT 63 af 20.4.1963, s. 1338.

(16)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(17)  EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(18)  EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004.


BILAG I

Kriterier for indførelse af nye Europass-dokumenter, jf. artikel 2, litra c)

Alle nye Europass-dokumenter bør være i overensstemmelse med følgende minimumskriterier:

1.

Relevans: Europass-dokumenter bør specifikt have til formål at forbedre gennemsigtigheden af kvalifikationer og kompetencer

2.

Europæisk dimension: selv om brugen af Europass-dokumenter ikke er obligatorisk, bør de kunne anvendes i alle medlemsstater

3.

Sproglig dækning: modellerne for Europass-dokumenter bør som et minimum foreligge på alle Den Europæiske Unions officielle sprog

4.

Feasibility: Europass-dokumenter bør udformes således, at de kan få en effektiv udbredelse, eventuelt gennem de tildelende organer, både i papirform og i elektronisk form.


BILAG II

EUROPASS-CV

1.   Beskrivelse

1.1.

Europass-cv'et bygger på den fælles europæiske formular for curricula vitæ (cv), som fore–slået ved Kommissionens henstilling 2002/236/EF.

Formularen tjener som model for en systematisk, kronologisk og individuel præsentation af den enkeltes kvalifikationer og kompetencer. Der er udarbejdet særlige anvisninger for de enkelte felter samt et sæt retningslinjer og eksempler, der skal hjælpe borgerne med at udfylde deres Europass-cv.

1.2.

Europass-cv'et omfatter rubrikker til præsentation af:

oplysninger om personlige forhold, sprogkundskaber, erhvervserfaring samt opnåede resultater i forbindelse med uddannelse og erhvervsuddannelse

yderligere kompetencer, herunder tekniske, organisatoriske, kunstneriske og sociale færdigheder

yderligere oplysninger, der kan tilføjes til Europass-cv'et i form af et eller flere bilag.

1.3.

Europass-cv'et er et personligt dokument, der indeholder den enkelte borgers egne oplysninger.

1.4.

Modellen er ret detaljeret, men det er op til den enkelte borger at vælge, hvilke felter han ønsker at udfylde. Borgere, som udfylder den elektroniske form, hvad enten den er downloaded eller online, skal kunne fjerne de felter, de har valgt ikke at udfylde. En person, der f.eks. ikke anfører sit køn, eller som ikke besidder specifikke tekniske færdigheder, skal kunne fjerne de relevante felter, således at der ikke optræder blanke felter på skærmen eller i den trykte udgave.

1.5.

Europass-cv'et er hjørnestenen i Europasset, dvs. en Europass-mappe tilhørende en given borger vil omfatte Europass-cv'et, som borgeren selv har udfyldt, og et eller flere af de andre Europass-dokumenter, alt efter den enkeltes specifikke uddannelsesforløb og joberfaring. Europass-cv'ets elektroniske form bør give mulighed for at oprette links fra de enkelte afsnit til de relevante Europass-dokumenter, f.eks. fra afsnittet om uddannelse og erhvervsuddannelse til tillæg til eksamens- eller erhvervsuddannelsesbeviser.

1.6.

I overensstemmelse med denne beslutnings artikel 12, litra e), sikrer de kompetente myndigheder i forbindelse med forvaltningen af Europass-cv'et, især i dets elektroniske form, at de relevante fællesskabsbestemmelser og den nationale lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred overholdes fuldt ud.

2.   Ensartet udformning af Europass-cv'et

Modellen for Europass-cv'ets udformning og tekst er gengivet nedenfor i den indrammede kasse. Udformningen af papirudgaven og den elektroniske udgave samt ændringer i udformning og tekst aftales mellem Kommissionen og de kompetente nationale myndigheder.

Teksten i kursiv skal forstås som en hjælp til udfyldelse af dokumentet.

Image


BILAG III

EUROPASS-MOBILITETSBEVIS

1.   Beskrivelse

1.1.

Europass-mobilitetsbeviset er beregnet til at registrere et europæisk læringsforløb som defineret i afsnit 1.2 ved hjælp af en fælles europæisk formular.

Det er et personligt dokument, hvori indehaverens særlige europæiske læringsforløb registreres, og som gør det nemmere for indehaveren at gøre rede for, hvad vedkommende har opnået ved denne erfaring, især i form af kompetencer.

1.2.

Et europæisk læringsforløb er en periode, som en person — uanset alder, uddannelsesniveau og erhvervsmæssig status — tilbringer i et andet land i læringsøjemed, og som:

a)

enten finder sted som led i et EU-program inden for uddannelse og erhvervsuddannelse

b)

eller opfylder alle følgende kvalitetskriterier:

perioden i et andet land afvikles som led i et uddannelsesinitiativ, der foregår i den pågældende persons oprindelsesland

den organisation, der er ansvarlig for uddannelsesinitiativet i oprindelseslandet (den udsendende organisation), indgår sammen med værtsorganisationen en skriftlig aftale om indholdet, målsætningerne og varigheden af det europæiske læringsforløb, og den forelægger dette for det nationale Europass-center (eller et organ udpeget til at forvalte Europass-mobilitetsbeviset) i oprindelseslandet og sikrer, at den pågældende får passende sproglig forberedelse, og udpeger en vejleder i værtslandet, der skal bistå, informere, vejlede og føre tilsyn med denne person

de involverede lande skal være EU-medlemsstater eller et EØS/EFTA-land

når det er relevant, samarbejder den udsendende organisation og værtsorganisationen om at orientere den pågældende om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret, ligestilling og andre arbejdsrelaterede bestemmelser, der er gældende i værtslandet.

1.3.

Europass-mobilitetsbeviset udfyldes af den udsendende organisation og værtsorganisationen i mobilitetsprojektet på et sprog, som de og den pågældende er blevet enige om.

Borgere, der får tildelt et Europass-mobilitetsbevis, kan bede om en oversættelse til et andet sprog, som de kan vælge blandt de sprog, der benyttes af den udsendende organisation og værtsorganisationen, eller de kan vælge et tredje europæisk sprog. Hvis der anvendes et tredje sprog, har den udsendende organisation ansvaret for oversættelsen.

1.4.

Europass-mobilitetsbeviset indeholder personoplysninger (jf. punkt 2). Navnet på den person, der får tildelt Europass-mobilitetsbeviset, er den eneste obligatoriske personoplysning. Organisationer, der udfylder Europass-mobilitetsbeviset, kan kun udfylde de andre felter vedrørende personoplysninger, hvis den pågældende person er indforstået dermed.

Feltet »kvalifikationer« er heller ikke obligatorisk ud fra den betragtning, at ikke alle uddannelses- eller erhvervsuddannelsesinitiativer fører til formelle kvalifikationer.

Europass-mobilitetsbevisets elektroniske udgave — hvad enten den er downloaded eller online — skal give mulighed for at fjerne ikke-udfyldte felter, således at der ikke optræder blanke felter på skærmen eller i den trykte udgave.

1.5.

Det påhviler det nationale Europass-center at sørge for, at

Europass-mobilitetsbevis-dokumenter kun udstedes med henblik på at registrere europæiske læringsforløb

alle Europass-mobilitetsbevis-dokumenter udfyldes i elektronisk form

alle Europass-mobilitetsbevis-dokumenter desuden udstedes til indehaverne i papirform; de udleveres i en mappe, der er udarbejdet specielt hertil i samarbejde med Kommissionen.

1.6.

I overensstemmelse med denne beslutnings artikel 12, litra e), træffer de kompetente myndigheder i forbindelse med forvaltningen af Europass-mobilitetsbeviset, især i dets elektroniske form, de nødvendige forholdsregler til at sikre, at de relevante fællesskabsbestemmelser og den nationale lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred overholdes fuldt ud.

2.   Ensartet udformning af Europass-mobilitetsbeviset

Udformningen af og teksten i Europass-mobilitetsbeviset er gengivet nedenfor i den indrammede kasse. Udformningen af papirudgaven og den elektroniske udgave samt ændringer i udformning og tekst aftales mellem Kommissionen og de kompetente nationale myndigheder.

Hvert punkt i teksten er nummereret for at gøre det lettere at finde det i en flersproget ordliste. Teksten i kursiv er tænkt som en hjælp ved udfyldelsen af dokumentet. Det er ikke obligatorisk at udfylde felter, der er mærket med stjerne (*).

Image


BILAG IV

EUROPASS-TILLÆG TIL EKSAMENSBEVISER

1.   Beskrivelse

1.1.

Et Europass-tillæg til et eksamensbevis er et dokument, der er knyttet til et eksamensbevis fra en videregående uddannelsesinstitution, og som skal gøre det lettere for tredjemand — især i et andet land — at forstå, hvad dette eksamensbevis betyder med hensyn til den viden og de færdigheder, som dets indehaver har erhvervet.

Med henblik herpå indeholder Europass-tillægget en beskrivelse for så vidt angår art, niveau, kontekst, indhold og status af den uddannelse, som indehaveren af det egentlige eksamensbevis har fulgt og afsluttet. Det er således et personligt dokument, der kun vedrører indehaveren.

1.2.

Europass-tillægget erstatter ikke det egentlige eksamensbevis og berettiger ikke til formel anerkendelse af selve eksamensbeviset af akademiske myndigheder i andre lande. På den anden side medvirker det til en korrekt vurdering af det oprindelige eksamensbevis og gør det på den måde lettere for de kompetente myndigheder eller det personale, der behandler ansøgninger ved videregående uddannelsesinstitutioner, at anerkende det.

1.3.

Tillægget er udarbejdet af de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med den model, der er blevet udviklet af en arbejdsgruppe under Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO, der har afprøvet og tilpasset den. Modellen til tillægget findes på Den Europæiske Unions officielle sprog. Den er et fleksibelt og ikke obligatorisk værktøj, der er udarbejdet af praktiske hensyn, som kan tilpasses lokale behov, og som jævnligt tages op til revision.

1.4.

Et Europass-tillæg til et eksamensbevis omfatter otte afsnit: personoplysninger om indehaveren af eksamensbeviset (1), oplysninger om uddannelsen (2), oplysninger om uddannelsens niveau (3), uddannelsens indhold og de opnåede resultater (4), rettigheder forbundet med uddannelsen (5), yderligere oplysninger (6), en bekræftelse af tillæggets ægthed (7) og oplysninger om det nationale videregående uddannelsessystem (8). Alle otte afsnit bør udfyldes. Hvis der ikke anføres oplysninger i et afsnit, skal det begrundes. Uddannelsesinstitutionerne skal anvende de samme procedurer med hensyn til bekræftelse af tillæggets ægthed som for selve eksamensbeviset.

1.5.

I overensstemmelse med denne beslutnings artikel 12, litra e), træffer de kompetente myndigheder i forbindelse med forvaltningen af Europass-tillægget til et eksamensbevis, især i dets elektroniske form, forholdsregler til at sikre, at de relevante fællesskabsbestemmelser og den nationale lovgivning vedrørende behandlingen af personoplysninger og beskyttelsen af privatlivets fred fuldt ud overholdes.

2.   Ensartet udformning af Europass-tillægget til eksamensbeviser

En fælles og ikke-bindende model for udformningen af og teksten i Europass-tillægget til eksamensbeviser er gengivet nedenfor i den indrammede kasse. Formatet i både papirudgaven og den elektroniske udgave aftales med de kompetente nationale myndigheder.

Image


BILAG V

EUROPASS-SPROGMAPPE

1.   Beskrivelse

1.1.

Europass-sprogmappen, der er udviklet af Europarådet, er et dokument, hvori sprogstuderende kan registrere deres sproglige uddannelse og kulturelle erfaringer og kompetencer.

1.2.

Europass-sprogmappen har to funktioner, en pædagogisk og en rapporterende.

For så vidt angår den første funktion har den til formål at øge sprogstuderendes motivation til at forbedre deres færdigheder i at kommunikere på forskellige sprog og tilskynde dem til at fortsætte med videreuddannelse og opnå tværkulturelle erfaringer. Den har til formål at hjælpe de lærende med at overveje deres uddannelsesmål, planlægge deres læring og lære gennem selvstudium.

For så vidt angår den rapporterende funktion er det hensigten med Europass-sprogmappen at dokumentere indehaverens sproglige kunnen på en omfattende, oplysende, åben og pålidelig måde. Det vil hjælpe de lærende til at gøre status over det kompetenceniveau, de har nået i et eller flere sprog, og gør det muligt for dem at kommunikere dette til andre på en detaljeret og internationalt sammenlignelig måde. Alle former for kompetence anføres, uanset om de er opnået inden eller uden for det formelle uddannelsessystem.

1.3.

Europass-sprogmappen indeholder:

et sprogpas, som indehaveren regelmæssigt ajourfører. Indehaveren beskriver sine sproglige færdigheder efter fælles europæiske kriterier.

en detaljeret sprogbiografi med en beskrivelse af indehaverens erfaringer inden for hvert enkelt sprog.

en sagsmappe til opbevaring af eksempler på personligt arbejde til illustration af sprogkompetencer.

Europass-sprogmappen er indehaverens ejendom.

1.4.

Der er blevet vedtaget et fælles sæt principper og retningslinjer for alle sprogmapper. Forskellige modeller er under udvikling i Europarådets medlemslande under hensyntagen til de lærendes alder og den nationale kontekst. Alle modeller skal opfylde vedtagne principper og godkendes af et europæisk valideringsudvalg for at kunne anvende Europarådets logo. Nedenfor findes en model for sprogpasset, der er den del af sprogmappen, der skal udfærdiges i overensstemmelse med en fastlagt struktur.

1.5.

I overensstemmelse med denne beslutnings artikel 12, litra e), træffer de kompetente myndigheder i forbindelse med forvaltningen af Europass-sprogmappen, især i dens elektroniske form, forholdsregler til at sikre, at de relevante EU-bestemmelser og den nationale lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred overholdes fuldt ud.

2.   Ensartet udformning af sprogpasset i Europass-sprogmappen

En fælles, ikke-bindende model for udformningen af og teksten i sprogpasset i Europass-sprogmappen er gengivet nedenfor i den indrammede kasse. Udformningen af såvel papirudgaven som den elektroniske udgave aftales med de kompetente nationale myndigheder.

(Europass logo)

SPROGPAS

Oversigt over sprogkundskaber

Image

Sammenfatning af sproguddannelse og tværkulturelle erfaringer

Image

Image

Image


BILAG VI

EUROPASS-TILLÆG TIL ERHVERVSUDDANNELSESBEVISER

1.   Beskrivelse

1.1.

Et Europass-tillæg til et erhvervsuddannelsesbevis er et dokument, der er knyttet til et erhvervsuddannelsescertifikat, og som skal gøre det lettere for tredjemand — især i et andet land — at forstå, hvad dette certifikat betyder med hensyn til de kompetencer, som dets indehaver har erhvervet.

Tillægget indeholder oplysninger om:

erhvervede færdigheder og kompetencer

stillinger, som erhvervsuddannelsesbeviset giver adgang til

udstedende og godkendende organer

erhvervsuddannelsesbevisets niveau

hvordan beviset kan erhverves

optagelsesbetingelser og mulighed for adgang til videreuddannelse.

1.2.

Europass-tillægget erstatter ikke det egentlige erhvervsuddannelsescertifikat og giver ingen ret til formel anerkendelse af certifikatet af andre landes myndigheder. Til gengæld medvirker det til en korrekt vurdering af erhvervsuddannelsescertifikatet og gør det på den måde lettere for de kompetente myndigheder at anerkende det.

1.3.

Europass-tillæg til erhvervsuddannelsescertifikater udstedes af de kompetente myndigheder på nationalt plan til borgere, der er indehavere af det dertil svarende erhvervsuddannelsescertifikater i henhold til procedurer fastlagt på nationalt plan.

2.   Ensartet udformning af Europass-tillægget til erhvervsuddannelsescertifikater

Den fælles model for udformningen af og teksten i Europass-tillægget til erhvervsuddannelsescertifikater er gengivet nedenfor i den indrammede kasse. Udformningen af både papirudgaven og den elektroniske udgave samt ændringer i udformning og tekst aftales mellem Kommissionen og de kompetente nationale myndigheder.

Image


BILAG VII

INFORMATIONSSYSTEM

Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om at sikre, at den enkelte borger via internettet kan udfylde sit Europass-cv og andre Europass-dokumenter, der ikke nødvendigvis skal udstedes af bemyndigede organer.

Alle Europass-dokumenter, der udstedes af bemyndigede organer, skal udfyldes elektronisk og gøres tilgængelige for deres indehavere. Selv om valget af det relevante teknologiske redskab skal ske i samarbejde med Kommissionen og de relevante nationale myndigheder under hensyntagen til den seneste udvikling og de foreliggende nationale systemer, skal følgende punkter overholdes:

1.   Principper med hensyn til udformning

Det åbne system. Under udviklingen af Europass-informationssystemet skal der tages hensyn til muligheden for udviklingen i fremtiden, især for medtagelse af yderligere dokumenter i Europass-mappen og inddragelse af informationstjenester for job- og uddannelsesmuligheder.

Interoperabilitet. De dele af Europass-informationssystemet, der forvaltes på nationalt plan i de forskellige lande, skal være fuldt ud interoperable med hinanden og med den del, der forvaltes på fællesskabsplan.

2.   Dokumentforvaltning og -adgang

2.1.

Alle Europass-dokumenter, der udstedes af bemyndigede organer, skal udfyldes elektronisk i overensstemmelse med de procedurer, der er aftalt mellem de udstedende organer og det nationale Europass-center, og i overensstemmelse med de procedurer, der er aftalt på europæisk plan.

2.2.

Europass-cv'et og ethvert andet Europass-dokument, der ikke skal udstedes af et bemyndiget organ, skal også være elektronisk tilgængeligt.

2.3.

Borgerne får ret til:

via internettet at udfylde deres Europass-cv og andre Europass-dokumenter, som ikke nødvendigvis skal udstedes af bemyndigede organer

at oprette, ajourføre og fjerne links mellem deres Europass-cv og deres andre Europass-dokumenter

knytte ethvert andet supplerende dokument til deres Europass-dokumenter

at printe alle eller dele af deres Europass-dokumenter og eventuelle bilag.

2.4.

Adgang til dokumenter, der indeholder personoplysninger, skal kun være tilladt for den berørte person i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser og nationale bestemmelser vedrørende behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred.


BILAG VIII

FINANSIELT BILAG

1.

Beløbet er beregnet til at samfinansiere gennemførelsen på nationalt plan og dække nogle af de omkostninger, der opstår på fællesskabsplan i forbindelse med koordinering, pr-virksomhed og udarbejdelse af dokumenter.

2.

Fællesskabsstøtten til nationale gennemførelsesaktiviteter ydes gennem årlige driftstilskud til de nationale Europass-centre.

De nationale Europass-centre oprettes som juridiske personer og modtager ikke andre driftstilskud over fællesskabsbudgettet.

2.1.

Tilskud tildeles efter godkendelse af et arbejdsprogram i forbindelse med de aktiviteter, der er opført i artikel 11 i denne beslutning, og baseres på særlige betingelser.

2.2.

Samfinansieringsgraden må ikke overstige 50 % af de samlede udgifter til de pågældende aktiviteter.

2.3.

Kommissionen kan ved gennemførelsen af beslutningen benytte eksperter og organer, der yder teknisk bistand, og som kan finansieres inden for beslutningens samlede finansieringsramme. Kommissionen kan endvidere arrangere seminarer, kollokvier eller andre ekspertmøder, som kan lette gennemførelsen af beslutningen, samt iværksætte relevant oplysnings-, publikations- og formidlingsvirksomhed.


Top