EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0010

2004/10/EF: Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om nedsættelse af Det Europæiske Bankudvalg (EØS-relevant tekst)

OJ L 3, 7.1.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 15 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 67 - 68

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/10(1)/oj

32004D0010

2004/10/EF: Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om nedsættelse af Det Europæiske Bankudvalg (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 003 af 07/01/2004 s. 0036 - 0037


Kommissionens afgørelse

af 5. november 2003

om nedsættelse af Det Europæiske Bankudvalg

(EØS-relevant tekst)

(2004/10/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I juni 2001 vedtog Kommissionen afgørelse 2001/527/EF(1) og 2001/528/EF(2) om oprettelse af henholdsvis Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg og Det Europæiske Værdipapirudvalg.

(2) I sine beslutninger af 5. februar og 21. november 2002 godkendte Europa-Parlamentet den tilgang med fire niveauer, der blev foreslået i Vismandsudvalgets endelige rapport om reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder, og opfordrede til, at visse aspekter af denne tilgang udvides til også at gælde for bank- og forsikringssektorerne under forudsætning af, at der er en klar reformvilje i Rådet til at sikre en passende balance mellem institutionerne.

(3) Den 3. december 2002 opfordrede Rådet Kommissionen til at indføre sådanne arrangementer for bank- og forsikringsvirksomhed samt arbejdsmarkedsorienterede pensioner og til snarest muligt at nedsætte nye udvalg med rådgivende funktioner for disse områder.

(4) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut(3) nedsattes Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning, der skal rådgive Kommissionen vedrørende udviklingen af lovgivningen og bistå Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser på bankområdet.

(5) For at ophæve Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivnings rådgivende funktioner har Kommissionen foreslået et direktiv om ændring af bl.a. direktiv 2000/12/EF, Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag(4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger(5) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF(6).

(6) En sådan ændring kræver, at der samtidig nedsættes en tilsvarende ny rådgivende gruppe, der skal rådgive Kommissionen vedrørende udviklingen af Fællesskabets banklovgivning, og som skal benævnes "Det Europæiske Bankudvalg".

(7) For at undgå overlapning bør denne afgørelse træde i kraft samtidig med det direktiv, som ophæver Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivnings rent rådgivende funktioner.

(8) Når Det Europæiske Bankudvalg giver rådgivning om bestemmelser, der gælder for både kreditinstitutter og investeringsselskaber, bør dets sammensætning være sådan, at det sikres, at der tages hensyn til investeringsselskabernes perspektiv.

(9) Nedsættelsen af Det Europæiske Bankudvalg bør ikke udelukke andre former for samarbejde mellem de forskellige myndigheder for regulering af og tilsyn med kreditinstitutter, specielt inden for Det Europæiske Banktilsynsudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/5/EF(7) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der nedsættes en rådgivende gruppe for bankvirksomhed i Fællesskabet, "Det Europæiske Bankudvalg" (i det følgende benævnt "udvalget").

Artikel 2

Udvalget skal, efter anmodning fra Kommissionen, rådgive Kommissionen i politikspørgsmål vedrørende bankvirksomhed samt om Kommissionens forslag på dette område.

Artikel 3

Udvalget består af repræsentanter på højt plan for medlemsstaterne. Udvalget har en repræsentant for Kommissionen som formand.

Formanden for Det Europæiske Banktilsynsudvalg, der er nedsat ved afgørelse 2004/5/EF, deltager i udvalgets møder som observatør. Den Europæiske Centralbank repræsenteres som observatør.

Kommissionen kan indbyde eksperter og observatører til at deltage i møderne.

Sekretariatet varetages af Kommissionen.

Artikel 4

Udvalget fastsætter sin egen forretningsorden. Udvalget mødes regelmæssigt, og når situationen kræver det. Kommissionen kan indkalde til et hastemøde, hvis den finder, at situationen kræver det.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft samme dag som det direktiv, der ophæver Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivnings rent rådgivende funktioner.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2003.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 43.

(2) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45.

(3) EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1.

(4) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 1.

(5) EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5.

(6) EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1.

(7) Se side 28 i denne EUT.

Top