EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0894

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 894/2002 af 27. maj 2002 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

OJ L 142, 31.5.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 150 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 150 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 21 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/894/oj

32002R0894

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 894/2002 af 27. maj 2002 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

EF-Tidende nr. L 142 af 31/05/2002 s. 0003 - 0003


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 894/2002

af 27. maj 2002

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Terrorangrebene den 11. september 2001 i De Forenede Stater og den efterfølgende politiske udvikling havde alvorlige konsekvenser for luftfartsselskabers operationer og medførte en betydelig nedgang i efterspørgslen i resten af sommerfartplansæsonen 2001 og i vinterfartplansæsonen 2001-2002.

(2) Med henblik på at sikre, at manglende udnyttelse af tildelte ankomst- og afgangstidspunkter for disse sæsoner ikke fører til, at luftfartsselskaber mister deres rettigheder til disse tidspunkter, synes der at være behov for klart og entydigt at slå fast, at terrorangrebene den 11. september 2001 har haft en negativ indflydelse på disse fartplansæsoner.

(3) Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne(4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 95/93 indsættes følgende artikel: "Artikel 10a

Begivenhederne den 11. september 2001

Koordinatorerne accepterer, for så vidt angår artikel 10, stk. 3, at luftfartsselskaberne er berettiget til at få tildelt samme serie ankomst- og afgangstidspunkter i sommerfartplansæsonen 2002 og vinterfartplansæsonen 2002-2003, som de var tildelt den 11. september 2001 for henholdsvis sommerfartplansæsonen 2001 og vinterfartplansæsonen 2001-2002."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

M. Arias Cañete

Formand

(1) EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 350.

(2) Udtalelse af 20.3.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.2.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 25.3.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 15.5.2002.

(4) EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1.

Top