EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0201

2000/201/EF: Kommissionens beslutning af 9. februar 2000 om opstilling af listen over de områder i Tyskland, der er støtteberettigede under strukturfondsmål nr. 2 i perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(2000) 310) (Kun den tyske udgave er autentisk)

OJ L 66, 14.3.2000, p. 29–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/201/oj

32000D0201

2000/201/EF: Kommissionens beslutning af 9. februar 2000 om opstilling af listen over de områder i Tyskland, der er støtteberettigede under strukturfondsmål nr. 2 i perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(2000) 310) (Kun den tyske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 066 af 14/03/2000 s. 0029 - 0064


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. februar 2000

om opstilling af listen over de områder i Tyskland, der er støtteberettigede under strukturfondsmål nr. 2 i perioden 2000-2006

(meddelt under nummer K(2000) 310)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2000/201/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(1), særlig artikel 4, stk. 4, første afsnit,

efter høring af Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne, Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne og Komitéen for Fiskeri- og Akvakultur, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 1, stk. 1, nr. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 tager strukturfondsmål nr. 2 sigte på at yde støtte til økonomisk og social omstilling i områder med strukturproblemer.

(2) Det fastsættes i artikel 4, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999, at Kommissionen og medlemsstaterne sørger for, at interventionen reelt koncentreres om de hårdest ramte områder i Fællesskabet og på det mest hensigtsmæssige geografiske niveau.

(3) I Kommissionens beslutning 1999/503/EF(2) er der i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsat et befolkningsloft for de enkelte medlemsstater under mål nr. 2 for perioden 2000-2006. For Tyskland er det pågældende loft fastsat til 10296000 indbyggere.

(4) Ifølge artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/1999 opstiller Kommissionen efter forslag fra medlemsstaterne i snævert samråd med den berørte medlemsstat og under hensyntagen til de nationale prioriteringer listen over mål nr. 2-områder, uden at dette berører overgangsstøtten i artikel 6, stk. 2, i nævnte forordning.

(5) I artikel 4, stk. 11, i forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsættes, at listen over områder, der er støtteberettigede under mål nr. 2, gælder i syv år regnet fra den 1. januar 2000. Hvis der imidlertid opstår alvorlig krise i en region, kan Kommissionen på forslag af en medlemsstat i løbet af 2003 ændre denne liste efter bestemmelserne i artikel 4, stk. 1-10, uden at forhøje den befolkningsandel, der er dækket inden for hver af de i nævnte forordnings artikel 13, stk. 2, omhandlede regioner -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen over de områder i Tyskland, der er berettiget til støtte i henhold til strukturfondenes mål nr. 2 i perioden 2000-2006, er anført i bilaget.

Denne liste kan ændres i løbet af 2003.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2000.

På Kommissionens vegne

Michel BARNIER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(2) EFT L 194 af 27.7.1999, s. 58.

BILAG

LISTE OVER DE OMRÅDER I TYSKLAND, DER ER STØTTEBERETTIGEDE UNDER STRUKTURFONDSMÅL NR. 2

Perioden 2000 til 2006

>TABELPOSITION>

Top