EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0064

Rådets direktiv 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godtransport og passagerbefordring ad søvejen

OJ L 320, 30.12.1995, p. 25–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 217 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 217 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; ophævet ved 32009L0042 . Latest consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/64/oj

31995L0064

Rådets direktiv 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godtransport og passagerbefordring ad søvejen

EF-Tidende nr. L 320 af 30/12/1995 s. 0025 - 0040


RÅDETS DIREKTIV 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er pålagt den inden for rammerne af den fælles søtransportpolitik, skal Kommissionen have adgang til sammenlignelige, pålidelige, synkroniserede og regelmæssige statistikker om omfanget og udviklingen af godstransport og passagerbefordring ad søvejen til og fra Fællesskabet, medlemsstaterne imellem og i medlemsstaterne;

ligeledes er det vigtigt for medlemsstaterne og virksomhederne, at de har et godt kendskab til søtransportmarkedet;

der findes endnu ikke en statistik, der på fællesskabsplan fuldstændig dækker godstransport og passagerbefordring ad søvejen;

i Rådets afgørelse 93/464/EØF af 22. juli 1993 om rammeprogrammet for vigtige aktioner på området statistisk oplysning 1993 1997 (4), pointeredes nødvendigheden af at udarbejde sådanne komplette statistikker;

der kan oprettes et integreret system, som kan producere pålidelige, kompatible og ajourførte oplysninger ved at indsamle fælles statistiske oplysninger på et sammenligneligt eller harmoniseret grundlag;

oplysninger vedrørende godstransport og passagerbefordring ad søvejen bør gøres sammenlignelige mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem de forskellige transportformer;

Kommissionen bør senere på et passende tidspunkt afgive en beretning, der gør det muligt at bedømme, hvorledes dette direktiv fungerer;

der bør fastlægges en overgangsperiode for at give medlemsstaterne mulighed for at tilpasse deres statistiske systemer til dette direktivs krav og til at indlede en pilotundersøgelse om de specifikke problemer, som indsamlingen af visse oplysninger rejser;

Fællesskabet bør i startperioden yde finansiel støtte til medlemsstaterne til gennemførelse af det nødvendige arbejde;

med henblik på anvendelsen af dette direktiv, herunder de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne tilpasse det til den økonomiske og tekniske udvikling, er det hensigtsmæssigt at rette henvendelse til Udvalget for det Statistiske Program, som blev nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom (5);

ifølge subsidiaritetsprincippet er udarbejdelsen af fælles statistiske normer, som gør det muligt at producere harmoniserede oplysninger, en opgave, som kun kan udføres effektivt på fællesskabsplan, og indsamlingen af oplysninger i de enkelte medlemsstater forestås af de organer og institutioner, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne udarbejder fællesskabsstatistikker over godstransport og passagerbefordring med skibe, der anløber havne på deres område.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »Godstransport og passagerbefordring ad søvejen«: transport af gods og befordring af passagerer med skibe på rejser, der helt eller delvis foregår til søs.

Dette direktivs anvendelsesområde omfatter ligeledes gods, der

a) transporteres til offshore-anlæg

b) opsamles på havbunden og losses i havne.

Bunkring og proviantering af skibe er ikke omfattet.

2) »Søgående skib«: ethvert skib med undtagelse af skibe, der udelukkende sejler i indre farvande eller i smult vande, i områder, hvor havnebestemmelser finder anvendelse, eller i områder, som grænser umiddelbart op hertil.

Fiskerfartøjer og skibe til forarbejdning af fisk, samt boreskibe, bugserbåde, sandpumpere, havforskningsskibe, krigsskibe og skibe, som udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formål, omfattes ikke af dette direktivs anvendelsesområde.

3) »Havn«: lokalitet udstyret med anlæg, hvor handelsskibe kan fortøjes og losse eller laste gods samt ud- eller indskibe passagerer.

4) »Søtransportoperatørens nationalitet«: nationaliteten i det land, hvor det faktiske hjemsted for transportoperatørens kommercielle virksomhed er beliggende.

5) »Søtransportoperatør«: enhver person, som indgår, eller på hvis vegne der indgås en kontrakt om transport af gods eller befordring af passagerer ad søvejen med en befragter eller en passager.

Artikel 3

Karakteristika ved dataindsamlingen

1. Medlemsstaterne indsamler oplysninger, der vedrører følgende områder:

a) oplysninger vedrørende gods og passagerer

b) oplysninger vedrørende skibet.

Skibe med en bruttotonnage på mindre end 100 kan udelukkes fra dataindsamlingen.

2. De omhandlede karakteristika ved dataindsamlingen, dvs. de statistiske variabler for hvert område, nomenklaturer for deres klassificering samt observationshyppigheden, fremgår af bilagene til dette direktiv.

3. Indsamlingen af oplysninger baseres så vidt muligt på eksisterende kilder for derved at begrænse den byrde, der hviler på respondenterne.

Artikel 4

Havne

1. Med henblik på dette direktiv og efter proceduren i artikel 13 udarbejdes der en liste over havne med kode- og registernumre efter lande og havkystzoner.

2. På denne liste udvælger hver enkelt medlemsstat de havne, hvor der årligt behandles mere end en million tons gods eller registreres flere end 200 000 passagerbefordringer.

I en periode, der er begrænset til tre år fra dette direktivs ikrafttræden, kan medlemsstaterne nøjes med at udvælge de havne, hvor der årligt behandles mere end 2 millioner tons gods eller registreres flere end 400 000 passagerbefordringer.

Detaljerede oplysninger leveres for hver udvalgt havn i overensstemmelse med bilag VIII for de områder (gods, passagerer), hvor de opfylder udvælgelseskriteriet, og eventuelt summariske oplysninger for det andet område.

3. For de havne på listen, der ikke er udvalgte, leveres summariske oplysninger i henhold til bilag VIII, datasæt A3.

Artikel 5

Statistikkernes præcision

De metoder, der anvendes ved indsamling af oplysninger, skal være således udviklede, at de fælles statistiske oplysninger om søtransport sikres den præcision, der er nødvendig for samtlige statistiske oplysninger beskrevet i bilag VIII. Præcisionsnormerne udarbejdes efter proceduren i artikel 13.

Artikel 6

Behandling af resultaterne fra dataindsamlingen

Medlemsstaterne behandler de i henhold til artikel 3 indsamlede statistiske oplysninger således, at der fremkommer sammenlignelige statistikker, hvis præcision svarer til kravene i artikel 5.

Artikel 7

Fremsendelse af resultaterne fra dataindsamlingen

1. Medlemsstaterne sender De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor de i artikel 3 nævnte resultater fra dataindsamlingen, inklusive de oplysninger, medlemsstaterne har erklæret fortrolige i medfør af den nationale lovgivning eller national praksis vedrørende statistisk fortroligt materiale, i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (6).

2. Resultaterne fremsendes i overensstemmelse med de statistiske datasæts struktur, der er defineret i bilag VIII. De tekniske detaljer vedrørende fremsendelsen af resultaterne fastsættes efter proceduren i artikel 13.

3. Fremsendelsen af resultaterne finder sted inden for en frist på fem måneder at regne fra slutningen af observationsperioden for de oplysninger, der fremsendes kvartalsvis, og otte måneder for de oplysninger, der fremsendes årligt.

Første fremsendelse dækker første kvartal i året 1997.

Artikel 8

Rapporter

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen alle oplysninger om de metoder, der anvendes ved frembringelsen af oplysninger. Endvidere meddeler medlemsstaterne, hvor det er relevant, Kommissionen væsentlige ændringer i de anvendte indsamlingsmetoder.

2. Efter tre år med indsamling af oplysninger forelægger Kommissionen Rådet en beretning om de indhøstede erfaringer under det arbejde, der er udført i henhold til dette direktiv.

Artikel 9

Formidling af statistiske oplysninger

Kommissionen udsender de relevante statistiske oplysninger med samme hyppighed som gælder for fremsendelsen af resultaterne.

Bestemmelserne for Kommissionens offentliggørelse eller formidling af statistiske oplysninger fastsættes efter proceduren i artikel 13.

Artikel 10

Overgangsperiode

1. I en overgangsperiode på mindst tre år kan der efter proceduren i artikel 13 gøres undtagelser i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, hvis der er behov for større tilpasninger af de nationale statistiksystemer.

2. I den i stk. 1 omhandlede overgangsperiode vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 13 et program med pilotundersøgelser vedrørende:

a) gennemførligheden og medlemsstaternes og respondenternes udgifter i forbindelse med indsamlingen af følgende oplysninger:

- beskrivelse af det gods, der er defineret i bilag III og VIII, datasæt B1

- antal befordrede passagerer over korte afstande

- oplysninger om feedertrafik og om den intermodale transportkæde

- oplysninger om søtransportoperatørens nationalitet

b) muligheden for at indsamle oplysninger i henhold til de arrangementer, der er indgået i forbindelse med forenklingen af handelsprocedurerne, under Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), Den Europæiske Standardiseringsorganisation CEN og de internationale toldforskrifter.

Kommissionen meddeler Rådet resultaterne af pilotundersøgelserne og fremsætter forslag vedrørende muligheden for at anvende nærværende direktivs system bredere for at iværksætte en regelmæssig indsamling af disse oplysninger.

Artikel 11

Finansiel støtte

1. I de første tre år, hvor den i dette direktiv omhandlede statistiske registrering foretages, ydes der medlemsstaterne finansiel støtte fra Fællesskabet til dækning af omkostningerne ved udførelsen af det pålagte arbejde.

2. Det beløb, der bevilges pr. år til den i stk. 1 omhandlede finansielle støtte, fastsættes inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

3. Budgetmyndigheden fastsætter de disponible bevillinger for hvert år.

Artikel 12

Gennemførelsesbestemmelser

Gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv, herunder foranstaltninger vedrørende dets tilpasning til den økonomiske og tekniske udvikling, navnlig:

- tilpasning af dataindsamlingens karakteristika (artikel 3) og af indholdet af bilagene til dette direktiv, såfremt en sådan tilpasning ikke medfører nogen væsentlig forhøjelse af udgifterne for medlemsstaterne og/eller forøgelse af de byrder, der påhviler respondenterne

- liste over havne, med kodenumre, regelmæssigt ajourført af Kommissionen og registreret efter lande og havkystzoner (artikel 4)

- præcisionskrav (artikel 5)

- teknisk beskrivelse af en datafil og koder til overførsel af resultaterne til Kommissionen (artikel 7)

- regler for offentliggørelse eller formidling af data (artikel 9)

- undtagelserne fra dette direktiv i overgangsperioden samt pilotundersøgelsen (artikel 10)

- den tilsvarende nomenklatur i bruttotonnage pr. skibstype (bilag VII)

vedtages efter proceduren i artikel 13.

Artikel 13

Procedure

1. Kommissionen bistås af det statistiske programudvalg, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager foranstaltningerne, der straks finder anvendelse.

b) Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underretter Kommissionen dog straks Rådet om disse foranstaltninger.

I så fald gælder følgende:

- Kommissionen udsætter gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i tre måneder, regnet fra datoen for meddelelsen

- Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i første led.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 15

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 1995.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

(1) EFT nr. C 214 af 4. 8. 1994, s. 12.

(2) EFT nr. C 151 af 19. 6. 1995, s. 493.

(3) EFT nr. C 397 af 31. 12. 1994, s. 6.

(4) EFT nr. L 219 af 28. 8. 1993, s. 1.

(5) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

(6) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

BILAG I

VARIABLER OG DEFINITIONER

1. STATISTISKE VARIABLER

a) Oplysninger vedrørende gods og passagerer:

- godsets bruttovægt i tons

- fragttype ifølge den i bilag II anførte nomenklatur

- varegruppe ifølge den i bilag III anførte nomenklatur

- indberettende havn

- ind- eller udgående sejlretning

- for indgående gods: indskibningshavn (dvs. den havn, hvor ladningen er taget om bord på det skib, hvormed den er ankommet til den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

- for udgående gods: udskibningshavn (dvs. den havn, hvor ladningen er udlosset fra det skib, hvormed den har forladt den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

- antal passagerer, der har påbegyndt eller afsluttet en overfart.

For gods befordret i container eller Ro-Ro-enheder noteres endvidere følgende karakteristika:

- antal lastede containere

- antal tomme containere

- antal lastede mobile enheder (Ro-Ro)

- antal tomme mobile enheder (Ro-Ro).

b) Oplysninger vedrørende skibe:

- antal skibe

- skibenes tons dødvægt (deadweight) eller bruttotonnage

- skibenes registreringsland eller -område ifølge den i bilag V anførte nomenklatur

- skibstype ifølge den i bilag VI anførte nomenklatur

- skibenes størrelsesklasse ifølge den i bilag VII anførte nomenklatur.

2. DEFINITIONER

a) »Transportcontainer«: transportenhed

1) i holdbar udførelse og følgelig solid nok til at tåle mangeartede anvendelser

2) konstrueret således, at det er lettere at transportere gods med et eller flere transportmidler uden omladning

3) udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra et transportmiddel til et andet

4) konstrueret således, at den kan fyldes og tømmes

5) med en længde på mindst 20 fod.

b) »Ro-Ro-enhed«: køretøj til godstransport, såsom lastbil, påhængskøretøj eller sættevogn, der kan køres eller trækkes om bord på et skib. Påhængskøretøjer, der tilhører havne eller skibe, er omfattet af denne definition. Nomenklaturerne skal følge henstilling nr. EØF-FN 21 »Codes for types of cargo, packages, and packaging materials« (Koder til transportmidler).

c) »Containergods«: godscontainere eller tomme containere, der ind- eller udskibes fra det skib, som fragter dem ad søvejen.

d) »Ro-Ro-gods«: containergods og andet gods på køretøjer, der kører om bord på eller fra borde fra det skib, der fragter dem ad søvejen.

e) »Godsets bruttovægt«: vægten af godset inklusive emballage, men eksklusive containernes og Ro-Ro-enhedernes taravægt.

f) »Dødvægt (DWT)«: forskellen i tons mellem et skibs deplacement ved sommerfribord i vand med en vægtfylde på 1,025 og skibets egenvægt, dvs. dets deplacement i tons uden brændstof, smøreolie, last, vandballast, ferskvand og drikkevand i tanke, proviant samt passagerer, besætningsmedlemmer og deres ejendele.

g) »Bruttotonnage«: mål for et skibs samlede størrelse fastlagt i overensstemmelse med den internationale konvention af 1969 om måling af skibe.

BILAG II

KLASSIFICERING AF FRAGTTYPE

>TABELPOSITION>

BILAG III

VARENOMENKLATUR

Den anvendte varenomenklatur er i overensstemmelse med NST/R (1), indtil Kommissionen efter samråd med medlemsstaterne beslutter, at den skal erstattes med en ny.

>TABELPOSITION>

(1) EU's transportstatistiske varenomenklatur fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, 1968-udgaven.

BILAG IV

HAVKYSTZONER

Som nomenklatur skal anvendes den geonomenklatur, der er godkendt for 1993 ved forordning (EØF) nr. 208/93 af 1. februar 1993 om den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (1)

med følgende forbehold: koderne 017 og 018 skal bruges for Belgien henholdsvis Luxembourg, når de skal behandles hver for sig.

Koden består af fire tal: de tre tal fra koden i ovennævnte nomenklatur efterfulgt af tallet nul (f.eks. kode 0030 for Nederlandene), undtagen for de lande, som er opdelt i flere havkystzoner. Disse er kendetegnet ved et fjerde tal, som ikke må være nul (fra 1 til 7), som angivet nedenfor.

>TABELPOSITION>

(1) EFT nr. L 25 af 2. 2. 1993, s. 11.

BILAG V

SKIBETS REGISTRERINGSNATIONALITET

Som nomenklatur skal anvendes den geonomenklatur, der er godkendt for 1993 ved forordning (EØF) nr. 208/93 af 1. februar 1993 om den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (1). Med følgende forbehold: koderne 017 og 018 skal bruges for Belgien henholdsvis Luxembourg, når de skal behandles hver for sig.

Koden består af fire tal: de tre tal fra koden i ovennævnte nomenklatur efterfulgt af tallet nul (dvs. kode 0010 for Frankrig), undtagen for de lande, som har flere registre.

Hvis der er flere registre for ét land, vil koden være som følger:

>TABELPOSITION>

(1) EFT nr. L 25 af 2. 2. 1993, s. 11.

BILAG VI

NOMENKLATUR FOR SKIBSTYPE (ICST-COM)

>TABELPOSITION>

BILAG VII

SKIBENES STØRRELSESKLASSE i tons dødvægt (DWT) eller i bruttotonnage (BT)

Denne nomenklatur vedrører udelukkende skibe på en bruttotonnage på 100 eller derover

>TABELPOSITION>

BILAG VIII

DE STATISTISKE DATASÆTS STRUKTUR

I de datasæt, der er specificeret i dette bilag, defineres periodiciteten af de statistikker om søtransport, som Fællesskabet ønsker. Hvert sæt definerer en krydsfordeling over et begrænset antal dimensioner på forskellige niveauer af nomenklaturerne, med aggregering i alle de andre dimensioner, og for hvilken statistikker af god kvalitet er nødvendige.

Betingelserne for indsamlingen af datasæt B1 fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen under hensyn til resultaterne af den pilotundersøgelse, der gennemføres i en overgangsperiode på tre år som fastsat i direktivets artikel 10.

SUMMARISKE OG DETALJEREDE STATISTIKKER

* De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer og passagerer, er: A1, A2, B1, C1, D1, E1 og F1.

* De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer, men ikke for passagerer, er: A1, A2, A3, B1, C1, E1 og F1.

* De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for passagerer, men ikke for varer, er: A3, D1 og F1.

* Det datasæt, der skal fremsendes for ikke-udvalgte havne (hverken for varer eller for passagerer), er: A3.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Top