EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0262

94/262/EKSF, EF, Euratom: Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv

EFT L 113 af 4.5.1994, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2021; ophævet ved 32021R1163

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/262/oj

31994D0262

94/262/EKSF, EF, Euratom: Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv

EF-Tidende nr. L 113 af 04/05/1994 s. 0015 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0133
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 3 s. 0133


EUROPA-PARLAMENTETS AFGOERELSE af 9. marts 1994 vedroerende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udoevelsen af hans hverv (94/262/EKSF, EF, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTET HAR -

under henvisning til traktaterne om oprettelse af De Europaeiske Faellesskaber, saerlig artikel 138 E, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, artikel 20 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, og artikel 107 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,

under henvisning til Raadets godkendelse, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udoevelsen af hans hverv boer fastsaettes under overholdelse af bestemmelserne i traktaterne om oprettelse af De Europaeiske Faellesskaber;

det maa fastlaegges, under hvilke betingelser der kan indgives klage til ombudsmanden, og hvorledes ombudsmandens hverv skal afgraenses i forhold til procedurerne omkring soegsmaal og rekurs;

ombudsmanden, som tillige kan handle paa eget initiativ, skal have adgang til alle de elementer, der er noedvendige for udoevelsen af hans hverv; med henblik herpaa er Faellesskabets institutioner og organer forpligtet til paa anmodning at give ombudsmanden de oplysninger, han udbeger sig, medmindre de kan paaberaabe sig en behoerigt begrundet tavshedspligt, og uden at dette i oevrigt beroerer ombudsmandens pligt til ikke at videregive oplysningerne; medlemsstaternes myndigheder er forpligtet til at give ombudsmanden alle de noedvendige oplysninger, medmindre disse er omfattet af enten love eller administrative bestemmelser om tavshedspligt eller bestemmelser, som indebaerer, at de ikke maa videregives; faar ombudsmanden ikke den oenskede bistand, underretter han Europa-Parlamentet, som det tilkommer at tage de noedvendige initiativer;

der maa fastlaegges procedurer for det videre forloeb, naar resultaterne af ombudsmandens undersoegelser viser, at der foreligger fejl eller forsoemmelser; det boer ligeledes fastsaettes, at ombudsmanden ved slutningen af hver aarlig session forelaegger Europa-Parlamentet en samlet rapport;

ombudsmanden og hans personale skal udvise diskretion for saa vidt angaar de oplysninger, de har faaet kendskab til under udoevelsen af deres hverv; til gengaeld skal ombudsmanden underrette de kompetente myndigheder om forhold, der efter hans opfattelse falder ind under strafferetten, og som han maatte faa kendskab til i forbindelse med en undersoegelse;

ombudsmanden boer have mulighed for at samarbejde med de myndigheder af samme type, der findes i visse medlemsstater, under overholdelse af den gaeldende nationale lovgivning paa omraadet;

i begyndelsen af hver valgperiode og for hele valgperioden udnaevner Europa-Parlamentet en person, der er borger i Unionen og som kan bevise, at han er uafhaengig og besidder de fornoedne kvalifikationer, til ombudsmand;

det maa fastsaettes, under hvilke betingelser ombudsmandens hverv ophoerer;

ombudsmanden maa varetage sit hverv i fuldkommen uafhaengighed, hvilket han ved sin tiltraedelse skal afgive hoejtidelig forsikring om over for De Europaeiske Faellesskabers Domstol; der boer fastsaettes bestemmelser om visse aktiviteters uforenelighed med hvervet som ombudsmand og om det vederlag samt de privilegier og immuniteter, der bliver ombudsmanden til del;

der boer fastsaettes bestemmelser om tjenestemaend og andre ansatte i det sekretariat, der skal bistaa ombudsmanden, og om ombudsmandens budget; ombudsmandens hjemsted er Europa-Parlamentets hjemsted;

det tilkommer ombudsmanden at fastlaegge gennemfoerelsesbestemmelserne til denne afgoerelse; der boer endvidere fastsaettes visse overgangsbestemmelser for den foerste ombudsmand, der udnaevnes, efter at traktaten om Den Europaeiske Union er traadt i kraft -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

1. Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udoevelsen af hans hverv fastsaettes i denne afgoerelse i henhold til artikel 138 E, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, artikel 20 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab og artikel 107 D, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab.

2. Ombudsmanden udoever sit hverv under overholdelse af de befoejelser, som traktaterne tillaegger Faellesskabets institutioner og organer.

3. Ombudsmanden kan ikke gribe ind i en sag, der er anlagt ved en domstol, eller anfaegte, at en retsafgoerelse er begrundet.

Artikel 2

1. Ombudsmanden skal inden for rammerne af ovennaevnte traktater og paa de deri fastsatte betingelser bidrage til at paavise fejl og forsoemmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Faellesskabets institutioner og organer, med undtagelse af Domstolen og Retten i Foerste Insatans under udoevelsen af deres domstolsfunktioner, og til at fremsaette henstillinger med henblik paa at afhjaelpe disse fejl og forsoemmelser. Handlinger foretaget af enhver anden myndighed eller person kan ikke indklages for ombudsmanden.

2. Enhver unionsborger eller enhver fysisk eller juridisk person med bopael eller hjemsted i en af Unionens medlemsstater kan enten direkte eller gennem et medlem af Europa-Parlamentet indgive klage til ombudsmanden over tilfaelde af fejl eller forsoemmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Faellesskabets institutioner eller organer med undtagelse af Domstolen og Retten i Foerste Instans under udoevelsen af deres domstolsfunktioner. Ombudsmanden informerer den beroerte institution eller det beroerte organ, saa snart han har modtaget en klage.

3. Klagen skal indeholde angivelse af klagens indhold og klagerens navn; klageren kan anmode om, at hans klage behandles fortroligt.

4. Klagen skal indgives inden for en frist paa to aar regnet fra den dato, hvor klageren bliver gjort bekendt med de omstaendigheder, der berettiger klagen, og der skal forinden vaere rettet de fornoedne administrative henvendelser til de beroerte institutioner eller organer.

5. Ombudsmanden kan raade klageren til at henvende sig til en anden myndighed.

6. Indbringelse af klager for ombudsmanden foerer ikke til en afbrydelse af foraeldelsesfristerne for soegsmaal eller rekurs.

7. Maa ombudsmanden afvise klagen eller afslutte sin behandling heraf paa grund af en igangvaerende eller afsluttet retssag vedroerende det anfoerte forhold, henlaegges resultaterne af de undersoegelser, han maatte have foretaget forinden.

8. Klager, der vedroerer arbejdsforholdene mellem Faellesskabets institutioner eller organer og deres tjenestemaend eller oevrige ansatte, kan kun indbringes for ombudsmanden, hvis de interne administrative ansoegnings- eller klagemuligheder, navnlig dem der er omhandlet i artikel 90, stk. 1 og 2, i vedtaegten for tjenestemaend, er udtoemt, og den paagaeldende myndigheds svarfrist er udloebet.

9. Ombudsmanden informerer hurtigst muligt klageren om den videre behandling af klagen.

Artikel 3

1. Ombudsmanden foretager paa eget initiativ eller paa grundlag af en klage alle de undersoegelser, som han finder berettigede for at kunne belyse mulige tilfaelde af fejl eller forsoemmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Faellesskabets institutioner eller organer. Han oplyser den beroerte institution eller det beroerte organ herom, og disse kan tilsende ham alle relevante bemaerkninger.

2. Faellesskabets institutioner og organer er forpligtet til at give ombudsmanden de oplysninger, han anmoder om, og give ham adgang til de paagaeldende dokumenter. De kan kun modsaette sig dette under behoerigt begrundet henvisning til deres tavshedspligt.

De giver kun adgang til dokumenter fra en medlemsstat, der er klassificeret som hemmelige i medfoer af en lov eller en administrativ bestemmelse, naar den paagaeldende medlemsstat forinden har givet sit samtykke hertil.

De giver adgang til andre dokumenter fra en medlemsstat efter at have underrettet den paagaeldende medlemsstat herom. I ingen af tilfaeldene maa ombudsmanden videregive indholdet af dokumenterne, jf. artikel 4.

Faellesskabets tjenestemaend og oevrige ansatte skal efter anmodning fra ombudsmanden aflaegge vidneforklaring; de udtaler sig paa vegne af og efter instrukser fra deres administrationer og har fortsat tavshedspligt.

3. Myndighederne i medlemsstaterne er efter anmodning fra ombudsmanden forpligtet til via medlemsstaternes faste repraesentationer ved De Europaeiske Faellesskaber at fremskaffe alle oplysninger, der kan bidrage til at belyse tilfaelde af fejl eller forsoemmelser begaaet af Faellesskabets institutioner eller organer, medmindre disse oplysninger er omfattet af enten love eller administrative bestemmelser om tavshedspligt eller bestemmelser, som indebaerer, at de ikke maa videregives. I sidstnaevnte tilfaelde kan den beroerte medlemsstat dog tillade, at ombudsmanden faar kendskab til oplysningerne, saafremt han forpligter sig til ikke at videregive deres indhold.

4. Faar ombudsmanden ikke den oenskede bistand, underretter han Europa-Parlamentet, der tager de noedvendige initiativer.

5. Saa vidt muligt forsoeger ombudsmanden sammen med den beroerte institution eller det beroerte organ at finde en loesning, der kan bringe tilfaelde af fejl eller forsoemmelser til ophoer og imoedekomme klagen.

6. Naar ombudsmanden mener at have konstateret, at der foreligger fejl eller forsoemmelser, forelaegger han den beroerte institution eller det beroerte organ sagen og fremsaetter i paakommende tilfaelde forslag til henstillinger. Institutionen eller organet fremsaetter en detaljeret udtalelse inden tre maaneden.

7. Ombudsmanden sender dernaest en rapport til Europa-Parlamentet og til den beroerte institution eller det beroerte organ. Han kan heri fremsaette henstillinger. Klageren informeres af ombudsmanden om resultatet af undersoegelserne, om institutionens eller organets udtalelse og om eventuelle henstillinger fra ombudsmanden.

8. Ved slutningen af hver aarlig session forelaegger ombudsmanden Europa-Parlamentet en rapport om resultaterne af sine undersoegelser.

Artikel 4

1. Ombudsmanden og hans personale, der er omfattet af artikel 214 i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, artikel 47, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab og artikel 194 i traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab, er forpligtede til ikke at videregive oplysninger og materiale, som de er blevet bekendt med i medfoer af deres hverv. De skal ligeledes udvise diskretion for saa vidt angaar enhver oplysning, som kan skade klageren eller enhver anden beroert person, jf. dog stk. 2.

2. Faar ombudsmanden i forbindelse med sine undersoegelser kendskab til forhold, der efter hans opfattelse henhoerer under strafferetten, meddeler han omgaaende dette til de nationale kompetente myndigheder via medlemsstaternes faste repraesentationer ved De Europaeiske Faellesskaber samt i givet fald til den faellesskabsinstitution, hvor den anklagede tjenestemand eller ansatte arbejder; institutionen kan eventuelt anvende artikel 18, stk. 2, i protokollen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter. Ombudsmanden kan ligeledes underrette den beroerte faellesskabsinstitution eller det beroerte faellesskabsorgan om forhold, som ud fra et disciplinaert synspunkt vedroerer en af deres tjenestemaends eller ansattes adfaerd.

Artikel 5

Ombudsmanden kan, i det omfang det kan bidrage til at oege effektiviteten af hans undersoegelser og yde en bedre beskyttelse af de personers rettigheder og interesser, der indgiver klager til ham, samarbejde med de myndigheder af samme type, der findes i visse medlemsstater, under overholdelse af den gaeldende nationale lovgivning paa omraadet. Ombudsmanden kan ikke ad denne vej kraeve adgang til dokumenter, som han ikke ville have adgang til i medfoer af artikel 3.

Artikel 6

1. Ombudsmanden udnaevnes af Europa-Parlamentet efter hvert valg til Europa-Parlamentet og for hele valgperioden. Hans mandat kan forlaenges.

2. Til ombudsmand vaelges en person, der er borger i Unionen, og som i fuldt omfang er i besiddelse af borgerlige og politiske rettigheder og kan bevise, at han er uafhaengig, og som endvidere i sit hjemland opfylder betingelserne for at indtage de hoejeste dommerembeder, eller hvis erfaring og faglige kvalifikationer til varetagelse af et saadant embede er almindeligt anerkendt.

Artikel 7

1. Ombudsmandens hverv ophoerer ved udloebet af hans mandatperiode eller ved frivillig fratraeden eller afskedigelse.

2. Undtagen ved afskedigelse fortsaetter ombudsmanden i sin stilling, indtil hans efterfoelger indsaettes i sit embede.

3. Saafremt hvervet fratraedes i utide, udnaevnes der en ny ombudsmand senest tre maaneder, efter at stillingen er blevet ledig, og for den resterende periode frem til valgperiodens afslutning.

Artikel 8

En ombudsmand, der ikke laengere opfylder de noedvendige betingelser for at udoeve sit hverv, eller som har begaaet en alvorlig forseelse, kan paa begaering af Europa-Parlamentet afskediges af De Europaeiske Faellesskabers Domstol.

Artikel 9

1. Ombudsmanden varetager sit hverv i fuldkommen uafhaengighed og i Faellesskabernes og unionsborgernes almene interesse. Han maa i udoevelsen af sit hverv hverken soege eller modtage instruktioner fra nogen regering eller nogen instans. Han afholder sig fra enhver handling, der er uforenelig med karakteren af hans hverv.

2. Ombudsmanden afgiver ved tiltraedelsen af sit hverv en hoejtidelig forsikring over for De Europaeiske Faellesskabers Domstol om, at han vil varetage sit hverv fuldstaendig uafhaengigt og upartisk og under hele hvervets varighed og efter dettes ophoer vil overholde de forpligtelser, der foelger med hans hverv, i saerdeleshed pligten til efter hvervets ophoer at udvise haederlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnaaelse af visse fordele.

Artikel 10

1. Under udoevelsen af sit hverv kan ombudsmanden ikke - hverken loennet eller uloennet - udoeve noget andet politisk, administrativt hverv eller erhvervsmaessig virksomhed.

2. Ombudsmanden er, for saa vidt angaar vederlag, tillaeg og pension, sidestillet med en dommer ved De Europaeiske Faellesskabers Domstol.

3. Artikel 12 til 15 samt artikel 18 i protokollen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse paa ombudsmanden og paa tjenestemaend og ansatte i hans sekretariat.

Artikel 11

1. Ombudsmanden bistaas af et sekretariat, hvis leder han selv udnaevner.

2. Tjenestemaend og andre ansatte i ombudsmandens sekretariat er omfattet af de regler og bestemmelser, der gaelder for tjenestemaend og oevrige ansatte ved De Europaeiske Faellesskaber. Deres antal fastsaettes hvert aar i forbindelse med budgetbehandlingen (1).

3. De tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber og i medlemsstaterne, der udnaevnes til ansatte i ombudsmandens sekretariat, udlaanes i tjenestens interesse med garanti for at kunne genindtraede i deres oprindelige institution uden tab af rettigheder.

4. I alle personalespoergsmaal er ombudsmanden at sidestille med institutionerne i henhold til artikel 1, i vedtaegten for tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber.

Artikel 12

Ombudsmandens budget fremgaar af et bilag til sektion I (Europa-Parlamentet) i De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget.

Artikel 13

Ombudsmanden hjemsted er Europa-Parlamentets hjemsted (2).

Artikel 14

Ombudsmanden fastlaegger gennemfoerelsesbestemmelser til denne afgoerelse.

Artikel 15

Den foerste ombudsmand, der udnaevnes, efter at traktaten om Den Europaeiske Union er traadt i kraft, udnaevnes for den resterende del af valgperioden.

Artikel 16

Europa-Parlamentet fastsaetter i sit budget de bevillinger til personale og materiel, der er noedvendige for, at den foerste ombudsmand straks fra sin udnaevnelse kan udfoere de opgaver, der paalaegges ham.

Artikel 17

Denne afgoerelse offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. Den traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen.

Udfaerdiget i Strasbourg, den 9. marts 1994.

For Europa-Parlamentet

Egon KLEPSCH

Formand

(1) I en faelles erklaering fra de tre institutioner fastlaegges de overordnede principper for, hvor mange der skal vaere ansat under ombudsmanden, og for, om de personer, der faar til opgave at gennemfoere undersoegelser, skal vaere midlertidigt ansatte eller kontraktansatte.

(2) Afgoerelse truffet ved faelles aftale mellem repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer vedroerende fastlaeggelse af hjemstedet for De Europaeiske Faellesskabers institutioner og for visse af Faellesskabernes organer og tjenester (EFT nr. C 341 af 23. 12. 1992, s. 1).

Top