EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1836

Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 af 29. juni 1993 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision

OJ L 168, 10.7.1993, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 210 - 227
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 210 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2001; ophævet ved 301R0761

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1836/oj

31993R1836

Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 af 29. juni 1993 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision

EF-Tidende nr. L 168 af 10/07/1993 s. 0001 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0210
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0210


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1836/93 af 29. juni 1993 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en faellesskabsordning for miljoestyring og miljoerevision

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Maalsaetningen for og principperne bag Faellesskabets miljoepolitik, som fastlagt i Traktaten og beskrevet indgaaende i den resolution, der blev vedtaget af Raadet for De Europaeiske Faellesskaber og repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Raadet, den 1. februar 1993 om et program for Faellesskabets politik og virke inden for miljoe og baeredygtig udvikling (4) og i de tidligere resolutioner fra 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) og 1987 (8) om Faellesskabets politik og handlingsprogram paa miljoeomraadet, er navnlig at forebygge, begraense og saa vidt muligt fjerne forurening, fortrinsvis ved kilden, paa grundlag af princippet om, at forureneren betaler, og sikre, at ressourcerne udnyttes fornuftigt, samt at der anvendes ren eller renere teknologi;

i henhold til Traktatens artikel 2 i affattelsen i Traktaten om Den Europaeiske Union, der blev undertegnet den 7. februar 1992 i Maastricht, har Faellesskabet, bl.a. til opgave at fremme en baeredygtig vaekst i hele Faellesskabet, og i Raadets resolution af 1. februar 1993 understreges betydningen af en saadan baeredygtig vaekst;

i Kommissionens program »Mod en baeredygtig udvikling«, der ved Raadets resolution af 1. februar 1993 blev godkendt med hensyn til den generelle strategi, understreges virksomhedernes rolle og ansvar, baade naar det drejer sig om at styrke oekonomien, og naar det drejer sig om at beskytte miljoeet i hele Faellesskabet;

industrien har et ansvar for at styre indvirkningerne af sine aktiviteter paa miljoeet og boer derfor selv vaere banebrydende paa dette omraade;

af hensyn til dette ansvar skal virksomhederne udarbejde og gennemfoere en miljoepolitik, miljoemaalsaetninger og miljoeprogrammer samt effektive miljoestyringssystemer; virksomhederne boer vedtage en miljoepolitik, som ud over at vaere i overensstemmelse med alle relevante lovkrav paa miljoeomraadet skal omfatte bindende tilsagn om en passende fortsat forbedring af miljoeindsatsen;

ved virksomhedernes anvendelse af miljoestyringssystemer skal der tages hensyn til behovet for, at de ansatte oplyses om og uddannes i indfoerelsen af den praktiske anvendelse af saadanne systemer;

miljoestyringssystemerne boer omfatte miljoerevisionsprocedurer, som skal hjaelpe ledelsen til at vurdere, hvorvidt og hvor effektivt miljoestyringssystemet bidrager til at opfylde virksomhedens miljoepolitik;

virksomhedernes informationsformidling til offentligheden om miljoeaspekterne af deres aktiviteter er et vaesentligt element i god miljoestyring og et svar paa offentlighedens stigende interesse for oplysning herom;

virksomhederne boer derfor tilskyndes til regelmaessigt at udarbejde og offentliggoere miljoeredegoerelser, der holder offentligheden underrettet om den faktiske miljoesituation paa industrianlaeggene og om virksomhedernes miljoepolitik, miljoeprogrammer, miljoemaalsaetninger, og miljoestyringssystem;

gennemsigtigheden og paalideligheden af virksomhedernes miljoeaktiviteter forbedres, naar deres miljoepolitik, miljoeprogrammer, miljoestyringssystemer, miljoerevisionsprocedurer og miljoeredegoerelser undersoeges for at kontrollere, om de opfylder de relevante krav i denne forordning, og naar redegoerelserne bekraeftes af akkrediterede miljoeverifikatorer;

for at sikre ordningens trovaerdighed er det noedvendigt at soerge for, at akkrediteringen af og tilsynet med miljoeverifikatorerne er uafhaengig og neutral;

virksomhederne boer tilskyndes til frivillig deltagelse i ordningen; for at sikre en ensartet gennemfoerelse af ordningen i hele Faellesskabet skal regler, fremgangsmaader og vaesentlige krav vaere de samme i alle medlemsstaterne;

en faellesskabsordning for miljoestyring og miljoerevision skal i foerste omgang tage sigte paa industrisektoren, hvor der allerede anvendes miljoestyringsordninger og miljoerevision; lignende bestemmelser boer som en forsoegsordning kunne anvendes paa andre sektorer end industrisektoren, f.eks. paa handel og offentlige tjenesteydelser;

for at undgaa, at der paalaegges virksomhederne urimelige byrder, og for at sikre overensstemmelse mellem faellesskabsordningen og nationale, europaeiske og internationale standarder for miljoestyringssystemer og miljoerevision, skal de standarder, som godkendes af Kommissionen efter en passende procedure, betragtes som vaerende i overensstemmelse med de tilsvarende krav i forordningen, og virksomhederne skulle ikke behoeve at foelge de relevante procedurer flere gange;

det er vigtigt, at smaa og mellemstore virksomheder deltager i faellesskabsordningen for miljoestyring og miljoerevision, og at deres deltagelse fremmes ved at indfoere eller fremme foranstaltninger med henblik paa teknisk bistand og strukturer, der kan stille den noedvendige ekspertviden og stoette til raadighed for saadanne virksomheder;

Kommissionen boer i overensstemmelse med en faellesskabsprocedure tilpasse forordningens bilag, anerkende nationale, europaeiske og internationale standarder for miljoestyringssystemer, udarbejde retningslinjer for hyppigheden af miljoerevisionen og fremme samarbejde mellem medlemsstaterne med hensyn til akkreditering af miljoeverifikatorer og tilsyn med disses virksomhed;

forordningen boer tages op til revision paa baggrund af erfaringerne fra dens anvendelse i en vis periode -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Miljoestyrings- og miljoerevisionsordningen og dens maalsaetninger 1. Der oprettes en faellesskabsordning, som virksomheder, der udoever industrielle aktiviteter, frivilligt kan deltage i, i det foelgende benaevnt »Faellesskabets mijoestyrings- og revisionsordning« eller »ordningen«, med det sigte at bedoemme og forbedre indsatsen paa miljoeomraadet i forbindelse med industrielle aktiviteter og at tilvejebringe relevante oplysninger til offentligheden.

2. Ordningen har til formaal at fremme en fortsat forbedring af indsatsen paa miljoeomraadet i forbindelse med industrielle aktiviteter gennem:

a) virksomhedernes indfoerelse og gennemfoerelse af miljoepolitikker, miljoeprogrammer og miljoestyringssystemer for deres anlaegsomraader

b) foretagelse af en systematisk, objektiv og regelmaessig bedoemmelse af indsatsen paa miljoeomraadet i relation til de forskellige elementer i systemet

c) oplysninger til offentligheden om indsatsen paa miljoeomraadet.

3. Ordningen beroerer ikke Faellesskabets eller medlemsstaternes til enhver tid gaeldende lovgivning eller tekniske krav vedroerende miljoetilsyn eller virksomhedernes forpligtelser i henhold til denne lovgivning eller disse krav.

Artikel 2

Definitioner I denne forordning forstaas ved:

a) »miljoepolitik«: virksomhedens overordnede maal og principper paa miljoeomraadet herunder overensstemmelse med alle relevante lovgivningsmaessige krav med hensyn til miljoeet

b) »miljoegennemgang«: en indledende, samlet og tilbundsgaaende undersoegelse af miljoeforhold, miljoepaavirkninger og indsats paa miljoeomraadet i forbindelse med driften af et anlaegsomraade

c) »miljoeprogram«: en beskrivelse af en virksomheds konkrete maal og aktiviteter for at forbedre miljoebeskyttelsen paa et givet anlaegsomraade, herunder en beskrivelse af de foranstaltninger, som er truffet eller paataenkes for at naa disse maal, samt eventuelle frister, der er fastsat for gennemfoerelsen af disse foranstaltninger

d) »miljoemaal«: de konkrete resultater, som en virksomhed har sat sig for at naa gennem en forbedret indsats paa miljoeomraadet

e) »miljoestyringssystem«: den del af det samlede ledelsessystem, der omfatter organistionsstruktur, ansvarsplacering, rutine, procedurer, metoder og ressourcer til fastlaeggelse og gennemfoerelse af miljoepolitikken

f) »miljoerevision«: et ledelsesvaerktoej, der omfatter en systematisk, dokumenteret, periodisk og objektiv bedoemmelse af, hvor godt organisationen, styringssystemet og metoderne til beskyttelse af miljoeet fungerer med henblik paa:

i) at lette ledelsens kontrol med forhold, der kan paavirke miljoeet

ii) at vurdere, om de foreligger overensstemmelse med virksomhedens miljoepolitik

g) »revisionscyklus«: den periode, i hvilken alle aktiviteter paa et givet anlaegsomraade revideres i overensstemmelse med kravene i artikel 4 og bilag II for saa vidt angaar de relevante miljoemaessige aspekter, der er naevnt i bilag I, punkt C

h) »miljoeredegoerelse«: en erklaering, som virksomheden udarbejder i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, isaer artikel 5

i) »industriel aktivitet«: enhver af de under industrielle C og D naevnte aktiviteter paa listen over oekonomiske aktiviteter i De Europaeiske Faellesskaber (NACE REV 1), jf. Raadets forordning (EOEF) nr. 3037/90 (9), samt fremstilling af el, gas, damp og varmt vand og genanvendelse, behandling, destruktion eller bortskaffelse af fast eller flydende affald

j) »virksomhed«: den juridiske person, der har den samlede ledelse af aktiviteterne paa det paagaeldende anlaegsomraade

k) »anlaegsomraade«: hele det landomraade, hvor de industrielle aktiviteter under en virksomheds kontrol finder sted, herunder enhver hermed forbundet oplagring af raavarer, biprodukter, mellemprodukter, faerdigvarer og affaldsstoffer, der staar i forbindelse hermed, samt alt udstyr og alle installationer, som bruges i forbindelse med aktiviteterne, uanset om de er fastplacerede

l) »miljoerevisor«: en enkeltperson eller en gruppe af personer, som - uanset om vedkommende er ansat i virksomheden - optraeder paa virksomhedens oeverste ledelses vegne og enkeltvis eller samlet har den i bilag II, punkt C, naevnte kompetence, og som er tilstraekkelig uafhaengig i forhold til de aktiviteter, der revideres, til at kunne foretage en objektiv vurdering af dem

m) »akkrediteret miljoeverifikator«: en person eller en juridisk person, som er uafhaengig af den virksomhed, der kontrolleres, og som er akkrediteret i overensstemmelse med de i artikel 6 fastlagte betingelser og procedurer

n) »akkrediteringsordning«: en ordning vedroerende autorisation af og tilsyn med miljoeverifikatorer under ledelse af en uvildig institution eller juridisk person, der udpeges eller oprettes af medlemsstaten, og som raader over de fornoedne midler og har den fornoedne kompetence samt egnede procedurer til at udfoere de opgaver, der er naermere specificeret i denne forordning, vedroerende akkrediteringsordningen

o) »ansvarlige organer«: de organer, som medlemsstaterne udpeger i medfoer af artikel 18 til at udfoere de opgaver, der er naevnt i denne forordning.

Artikel 3

Deltagelse i ordningen Ordningen er aaben for virksomheder, der er ansvarlige for et eller flere anlaegsomraader, hvor der udfoeres en industriel aktivitet. For at et anlaegsomraade kan registreres under ordningen, skal virksomheden:

a) i overensstemmelse med de relevante krav i bilag I vedtage en miljoepolitik paa virksomhedsplan, som ud over at vaere i overensstemmelse med alle relevante lovgivningsmaessige krav vedroerende miljoeet skal omfatte forpligtelse til en fortsat passende forbedring af indsatsen paa miljoeomraaet med henblik paa at nedbringe miljoepaavirkningerne til niveauer, der ikke ligger over, hvad der svarer til en oekonomisk holdbar anvendelse af den bedste, tilgaengelige teknologi (BAT)

b) foretage en indledende miljoegennemgang af anlaegsomraadet for saa vidt angaar de forhold, der er omhandlet i bilag I, punkt C

c) i lyset af resultaterne af denne gennemgang indfoere et miljoeprogram for anlaegsomraadet og et miljoestyringssystem, der omfatter alle aktiviteter paa anlaegsomraadet. Miljoeprogrammet skal tage sigte paa at opfylde den forpligtelse til en fortsat forbedret indsats paa miljoeomraadet, der er indholdt i virksomhedens miljoepolitik. Miljoestyringssystemet skal vaere i overensstemmelse med kravene i bilag I

d) gennemfoere eller lade gennemfoere miljoerevisioner paa de paagaeldende anlaegsomraader i henhold til artikel 4

e) fastlaegge miljoemaal paa et tilstraekkelig hoejt ledelsesniveau med henblik paa en fortsat forbedring af indsatsen paa miljoeomraadet paa grundlag af resultaterne af revisionen og foretage de fornoedne aendringer i miljoeprogrammet, saa disse miljoemaal kan opfyldes vedroerende anlaegsomraadet

f) i overensstemmelse med artikel 5 udarbejde en saerskilt miljoeredegoerelse for hvert af de anlaegsomraader, der er blevet miljoerevideret. Den foerste miljoeredegoerelse skal ogsaa omfatte oplysningerne i bilag V

g) lade miljoepolitikken, miljoeprogrammet, miljoestyringssystemet, miljoegennemgangs- eller miljoerevisionsprocedurerne og miljoeredegoerelsen eller -redegoerelserne gennemgaa til bekraeftelse af, at de opfylder de relevante krav i denne forordning og lade miljoeredegoerelserne bekraefte i overensstemmelse med artikel 4 og bilag III

h) fremsende de bekraeftede miljoeredegoerelser til det ansvarlige organ i den medlemsstat, hvor anlaegsomraadet er beliggende, og soerge for, at redegoerelserne udbredes til offentligheden i denne stat, naar det paagaeldende anlaegsomraade er blevet registreret i henhold til artikel 8.

Artikel 4

Revision og bekraeftelse 1. Den interne miljoerevision af et anlaegsomraade kan foretages enten af virksomhedens miljoerevisorer eller af udefra kommende personer eller juridiske personer, der handler paa virksomhedens vegne. I alle tilfaelde foretages revisionen i overensstemmelse med kriterierne i bilag I, punkt C, og i bilag II.

2. Hyppigheden af den interne revision fastsaettes i overensstemmelse med kriterierne i bilag II, punkt H, paa grundlag af retningslinjer udarbejdet af Kommissionen i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 19.

3. Paa grundlag af bilag III skal den akkrediterede, uafhaengige miljoeverifikator gennemgaa miljoepolitikkerne, -programmerne og -styringssystemerne, miljoegennemgangs- eller -revisionsprocedurerne og miljoeredegoerelserne til kontrol af, at de overholder kravene i denne forordning.

4. Den akkrediterede miljoeverifikator skal vaere uafhaengig af anlaegsomraadets revisor.

5. For saa vidt angaar stk. 3, skal den akkrediterede miljoeverifikator, uden at dette beroerer tilsynsmyndighedernes kompetence i medlemsstaterne med hensyn til lovgivningsmaessige forskrifter, efterproeve

a) om miljoepolitikken er udformet, og om den opfylder kravene i artikel 3 og de relevante krav i bilag I

b) om der er indfoert et miljoeprogram og et miljoestyringssystem paa anlaegsomraadet, og om de fungerer, samt om de opfylder de relevante krav i bilag I

c) om miljoegennemgangen og -revisionen udfoeres i overensstemmelse med de relevante krav i bilag I og II

d) om dataene og oplysningerne i miljoeredegoerelsen er paalidelige, og om redegoerelsen paa fyldestgoerende maade daekker alle vaesentlige miljoemaessige spoergsmaal vedroerende anlaegsomraadet.

6. Den akkrediterede miljoeverifikator maa kun bekraefte miljoeredegoerelsen, hvis de i stk. 3 til 5 omhandlede betingelser er opfyldt.

7. Eksterne revisorer og akkrediterede miljoeverifikatorer maa ikke uden tilladelse fra virksomhedens ledelse videregive oplysninger eller data, som de har faaet kendskab til i forbindelse med revisionen eller med arbejdet med at bekraefte redegoerelserne.

Artikel 5

Miljoeredegoerelsen 1. Efter den indledende miljoegennemgang og efter afslutningen af hver efterfoelgende miljoerevision eller -revisionscyklus udarbejdes der en miljoeredegoerelse for hvert af de anlaegsomraader, der deltager i ordningen.

2. Miljoeredegoerelsen, der udarbejdes med henblik paa offentligheden, skal fremtraede i en kortfattet, letforstaaelig form. Tekniske oplysninger kan tilfoejes i et saerligt bilag.

3. Miljoeredegoerelsen skal navnlig indeholde foelgende elementer:

a) en beskrivelse af virksomhedens aktiviteter paa anlaegsomraadet

b) en vurdering af alle vaesentlige miljoemaessige emner, der er relevante i forbindelse med de aktiviteter, der foregaar

c) et resumé af kvantitative data om emissioner af forurenende stoffer, affaldsfrembringelse, forbrug af raamaterialer, energi og vand, om stoej samt i givet fald om andre vaesentlige miljoemaessige forhold

d) andre faktorer vedroerende indsatsen paa miljoeomraadet

e) fremlaeggelse af den miljoepolitik, det miljoeprogram og det miljoestyringssystem, som virksomheden har indfoert vedroerende det paagaeldende anlaegsomraade

f) den sidste frist for fremlaeggelse af naeste miljoeredegoerelse

g) navnet paa den akkrediterede miljoeverifikator.

4. I miljoeredegoerelsen skal der goeres opmaerksom paa vaesentlige aendringer, der er sket siden den foregaaende redegoerelse.

5. Der skal i aar, hvor der ikke udfoeres miljoerevision, udarbejdes en forenklet miljoeredegoerelse, der mindst er baseret paa kravene i stk. 3, litra c), og som i givet fald skal henlede opmaerksomheden paa vaesentlige aendringer, der er sket siden den foregaaende redegoerelse. Saadanne forenklede redegoerelser skal foerst bekraeftes, naar der er udfoert miljoerevision, eller efter afslutningen af revisionscyklussen.

6. Der kraeves dog ikke saadanne aarlige miljoeredegoerelser for anlaegsomraader

- hvor den akkrediterede miljoeverifikator finder, at arten og omfanget af den virksomhed, der foregaar paa anlaegsomraadet, navnlig hvor det drejer sig om smaa og mellemstore virksomheder, er af en saadan art, at det ikke er noedvendigt at udarbejde nogen yderligere miljoeredegoerelse, foer efter afslutningen af naeste revision

- hvor der kun er sket faa vaesentlige aendringer siden sidste miljoeredegoerelse.

Artikel 6

Akkreditering af og tilsyn med miljoeverifikatorer 1. Hver medlemsstat indfoerer en ordning for akkreditering af uafhaengige miljoeverifikatorer og for tilsyn med disses virksomhed. Medlemsstaterne kan til dette formaal enten anvende allerede bestaaende akkrediteringsorganer eller de ansvarlige organer, der er omhandlet i artikel 18, eller de kan udpege eller oprette andre organer med behoerig status.

Medlemsstaterne paaser, at saadanne organer sammensaettes saaledes, at der ydes garanti for, at de udoever deres hverv uafhaengigt og neutralt.

2. Medlemsstaterne paaser, at de paagaeldende ordninger fungerer fuldt ud senest 21 maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden.

3. Medlemsstaterne skal i forbindelse med oprettelsen og forvaltningen af akkrediteringsordningerne foretage passende hoering af de involverede parter.

4. Akkreditering af miljoeverifikatorer og tilsyn med deres virksomhed skal ske i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag III.

5. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de foranstaltninger, som de traeffer i henhold til denne artikel.

6. Kommissionen skal i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 19 fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne med henblik paa navnlig

- at undgaa uoverensstemmelse mellem de kriterier, betingelser og procedurer, der anvendes i forbindelse med akkreditering af miljoeverifikatorer

- at lette tilsynet med miljoeverifikatorernes virksomhed i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor de er akkrediteret.

7. Miljoeverifikatorer, der er akkrediteret i en medlemsstat, har ret til at udfoere verifikationer i enhver anden medlemsstat under forudsaetning af forudgaaende underretning til og tilsyn af den paagaeldende medlemsstats akkrediteringsorgan.

Artikel 7

Liste over akkrediterede miljoeverifikatorer Akkrediteringsorganerne udarbejder, reviderer og ajourfoerer en liste over miljoeverifikatorer, som er akkrediteret i den paagaeldende medlemsstat, og fremsender den ajourfoerte liste til Kommissionen hver sjette maaned.

Kommissionen offentliggoer en samlet EF-liste over akkrediterede miljoeverifikatorer i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 8

Registrering af anlaegsomraader 1. Det ansvarlige organ registrerer et anlaegsomraade og tildeler det et registreringsnummer, naar det har modtaget en bekraeftet miljoeredegoerelse samt et eventuelt registreringsgebyr som omhandlet i artikel 11, hvis det ansvarlige organ finder det godtgjort, at denne forordnings krav er opfyldt med hensyn til det paagaeldende anlaegsomraade. Det ansvarlige organ meddeler anlaegsomraadets ledelse, at omraadet er optaget i registret.

2. Det ansvarlige organ skal hvert aar ajourfoere den liste over anlaegsomraader, der er naevnt i stk. 1.

3. Hvis en virksomhed ikke har fremsendt en bekraeftet miljoeredegoerelse eller indbetalt registreringsgebyret til det ansvarlige organ inden tre maaneder, efter at virksomheden er blevet afkraevet redegoerelse eller gebyr, eller hvis det ansvarlige organ paa et tidspunkt finder, at anlaegsomraadet ikke laengere opfylder forordningens krav, slettes anlaegsomraadet af registret og anlaegsomraadets ledelse underrettes herom.

4. Saafremt et ansvarligt organ modtager oplysning fra den kompetente tilsynsmyndighed om, at der paa anlaegsomraadet sker tilsidesaettelse af relevante lovgivningsforskrifter med hensyn til miljoeet, skal det ansvarlige organ afslaa registrering af anlaegsomraadet, henholdsvis suspendere det fra registret, og underrette anlaegsomraadets ledelse herom.

Afslag paa ansoegning om eller suspension af registrering traekkes tilbage, saafremt det ansvarlige organ modtager tilfredsstillende erklaering fra tilsynsmyndigheden om, at stedfundne overtraedelser er blevet afhjulpet og om, at der er truffet tilfredsstillende foranstaltninger for at sikre mod gentagelser.

Artikel 9

Offentliggoerelse af listen over registrerede anlaegsomraader De ansvarlige organer sender inden udgangen af hvert aar enten direkte eller gennem de nationale myndigheder, afhaengig af, hvad den paagaeldende medlemsstat har bestemt, Kommissionen de lister, som er naevnt i artikel 8, og ajourfoeringerne af disse.

Listen over alle registrerede anlaegsomraader i Faellesskabet offentliggoeres hvert aar af Kommissionen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 10

Erklaering om deltagelse 1. Virksomheder kan for deres registrerede anlaegsomraade(r) benytte en af de erklaeringer om deltagelse, der er gengivet i bilag IV, og som tager sigte paa klart at beskrive ordningens art.

Det grafiske symbol maa kun anvendes sammen med en af de ledsagende erklaeringer om deltagelse.

2. Anlaegsomraadets navn eller anlaegsomraadernes navne skal i givet fald anfoeres sammen med erklaeringen om deltagelse.

3. Erklaeringen om deltagelse maa hverken anvendes til at reklamere for produkter eller anvendes paa selve produkterne eller disses emballage.

Artikel 11

Omkostninger og gebyrer Der kan indfoeres et gebyrsystem i overensstemmelse med de regler, der gaelder herfor i de enkelte medlemsstater, til daekning af administrationsomkostningerne i forbindelse med registreringsordningen for anlaegsomraader og i forbindelse med akkrediteringsordningen for miljoeverifikatorer samt tillige til daekning af omkostningerne til stoette for og fremme af miljoerevisionsordningen.

Artikel 12

Forholdet til nationale, europaeiske og internationale standarder 1. Virksomheder, der opfylder nationale, europaeiske eller andre internationale standarder for miljoestyrings- og miljoerevisionssystemer, og som er behoerigt certificerede inden for den paagaeldende standard, skal samtidig anses for at opfylde de tilsvarende krav i denne forordning, saafremt

a) standarderne og certificeringssystemerne er anerkendt af Kommissionen i overensstemmelse med den fremgangsmaade, der er fastsat i artikel 19

b) certificeringen foretages af et organ, hvis certificering anerkendes i den medlemsstat, hvor anlaegsomraadet er beliggende.

Oplysning om de anerkendte standarder og anerkendte kriterier offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

2. For at saadanne anlaegsomraader kan registreres under ordningen, skal de paagaeldende virksomheder i alle tilfaelde opfylde kravene med hensyn til miljoeredegoerelsen i artikel 3 og 5, herunder bekraeftelse, samt kravene i artikel 8.

Artikel 13

Fremme af virksomheders deltagelse, navnlig smaa og mellemstore virksomheder 1. Medlemsstaterne kan fremme virksomhedernes, isaer de smaa og mellemstore virksomheders, deltagelse i miljoestyrings- og miljoerevisionsordningen ved at ivaerksaette eller fremme tekniske hjaelpeforanstaltninger eller andre muligheder for at stille noedvendig ekspertise og bistand til raadighed for disse virksomheder, for at saette dem i stand til at opfylde denne forordnings bestemmelser, vilkaar og fremgangsmaader og navnlig til at opstille en miljoepolitik, et miljoeprogram og et miljoestyringssystem, udfoere revision og udarbejde en miljoeredegoerelse samt faa denne bekraeftet.

2. Kommissionen forelaegger Raadet passende forslag til fremme af smaa og mellemstore virksomheders deltagelse i ordningen, navnlig gennem oplysning, uddannelse og strukturel og faglig bistand, herunder vedroerende revisions- og bekraeftelsesproceduren.

Artikel 14

Inddragelse af andre sektorer Medlemsstaterne kan paa forsoegsbasis indfoere bestemmelser, der svarer til denne miljoestyrings- og -revisionsordning, for andre sektorer end den industrielle sektor, for eksempel for distributionssektoren og for offentlig virksomhed.

Artikel 15

Information Hvert enkelt medlemsstat skal paa hensigtsmaessig maade soerge for

- at virksomhederne bliver informeret om denne forordnings indhold

- at offentligheden bliver informeret om formaalet med ordningen og om de vaesentligste dele af systemet.

Artikel 16

Overtraedelser Medlemsstaterne traeffer de fornoedne lovgivningsmaessige og administrative foranstaltninger i tilfaelde af overtraedelse af kravene i denne forordning.

Artikel 17

Bilagene Bilagene til denne forordning tilpasses af Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 19 paa baggrund af erfaringerne fra ordningens anvendelse i praksis.

Artikel 18

Ansvarlige organer 1. Hver enkelt medlemsstat udpeger senest tolv maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden de organer, der er ansvarlige for udfoerelsen af de opgaver, der er omhandlet i denne forordning, isaer de i artikel 8 og 9 anfoerte, og underretter Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne skal paase, at de ansvarlige organer sammensaettes paa en maade, der sikrer, at de er uafhaengige og neutrale, og at de anvender bestemmelserne i denne forordning paa en ensartet maade. De ansvarlige organer skal navnlig have procedurer til behandling af oplysninger om iagttagelser fra interesserede parter vedroerende registrerede anlaegsomraader og til behandling af afslag paa eller suspension af anlaegsomraaders registrering.

Artikel 19

Udvalgsprocedure 1. Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har en repraesentant for Kommissionen som formand.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget spoergsmaalet haster. Udvalget udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag fra Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse

b) er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Har Raadet ved udloebet af en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse for det ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 20

Revisionsklausul Senest fem aar efter denne forordnings ikrafttraeden tager Kommissionen ordningen op til fornyet behandling paa baggrund af erfaringerne fra dens anvendelse og forelaegger om noedvendigt Raadet forslag til passende aendringer, navnlig vedroerende ordningens anvendelsesomraade og eventuel indfoerelse af et logo.

Artikel 21

Ikrafttraeden Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes 21 maaneder efter offentliggoerelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 29. juni 1993.

Paa Raadets vegne

S. AUKEN

Formand

(1) EFT nr. C 120 af 30. 4. 1993, s. 3.

(2) EFT nr. C 42 af 15. 2. 1993, s. 44.

(3) EFT nr. C 332 af 16. 12. 1992, s. 44.

(4) Endnu ikke offentliggjort i Tidenden.

(5) EFT nr. C 112 af 20. 12. 1973, s. 1.

(6) EFT nr. C 139 af 13. 6. 1977, s. 1.

(7) EFT nr. C 46 af 17. 2. 1983, s. 1.

(8) EFT nr. C 70 af 18. 3. 1987, s. 1.

(9) EFT nr. L 293 af 24. 10. 1990, s. 1.

BILAG I

KRAV I FORBINDELSE MED MILJOEPOLITIK, MILJOEPROGRAMMER OG MILJOESTYRINGSSYSTEMER A. Miljoepolitik, miljoemaal og miljoeprogrammer

1. Virksomhedens miljoepolitik og miljoeprogrammet for anlaegsomraadet skal nedfaeldes skriftligt. I tilknyttede dokumenter skal miljoeprogrammet og miljoestyringssystemet for anlaegsomraadet i forhold til hele virksomhedens politik og systemer forklares.

2. Virksomhedens miljoepolitik skal vedtages, regelmaessigt tages op til ny vurdering, navnlig paa baggrund af miljoerevisionerne, og om noedvendigt revideres paa tilstraekkeligt hoejt ledelsesniveau. Virksomhedens personale skal underrettes om virksomhedens miljoepolitik, som tillige skal vaere offentligt tilgaengeligt.

3. Virksomhedens miljoepolitik skal baseres paa handlingsprincipperne i punkt D.

Ud over at sikre overensstemmelse med alle gaeldende, relevante, lovgivningsmaessige krav vedroerende miljoeet er formaalet med politikken en stadig forbedret indsats paa miljoeomraadet.

I miljoepolitikken og i miljoeprogrammet for anlaegsomraadet skal der navnlig tages hensyn til de emner, der er omhandlet i punkt C.

4. Miljoemaal

Virksomheden skal specificere sine miljoemaal paa alle relevante niveauer inden for virksomheden.

Miljoemaalene skal vaere i overensstemmelse med miljoepolitikken og skal overalt, hvor det er praktisk muligt, naermere fastsaette omfanget af den forpligtelse til stadig forbedring af indsatsen paa miljoeomraadet, som virksomheden paatager sig at gennemfoere inden for fastsatte tidsfrister.

5. Miljoeprogram for anlaegsomraadet

Virksomheden skal indfoere og opretholde et program for gennemfoerelse af miljoemaalene for anlaegsomraadet. Dette program skal omfatte:

a) fordeling af ansvaret for opnaaelse af miljoemaalene for hver enkelt funktion og paa hvert enkelt niveau i virksomheden

b) angivelse af, hvorledes miljoemaalene vil blive naaet.

Der skal opstilles saerlige miljoestyringsprogrammer i forbindelse med gennemfoerelse af udviklingsprojekter, herunder vedroerende nye eller aendrede produkter, ydelser eller processer. Disse saerlige programmer skal naermere praecisere:

1) hvilke miljoemaal der skal naas

2) hvordan miljoemaalene kan gennemfoeres

3) procedurerne for behandling af aendringer og modifikationer, efterhaanden som projekterne skrider frem

4) hvilke korrigerede fremgangsmaader der efter omstaendighederne skal ivaerksaettes, hvordan de skal ivaerksaettes, samt hvorledes deres tilstraekkelighed maales for saa vidt angaar hver enkelt situation, hvor de ivaerksaettes.

B. Miljoestyringssystemer

Miljoestyringssystemet skal udformes, gennemfoeres og opretholdes paa en saadan maade, at de nedenfor anfoerte krav sikres opfyldt.

1. Miljoepolitik, miljoemaal og miljoeprogrammer

Fastlaeggelse og periodevis gennemgang samt eventuel noedvendig revision af virksomhedens miljoepolitik, miljoemaal og miljoeprogrammer for anlaegsomraadet paa tilstraekkelig hoejt, relevant ledelsesniveau.

2. Organisation og personale

Ansvar og kompetence

Der skal udarbejdes en redegoerelse for og en beskrivelse af ansvarsomraader og kompetence for og det indbyrdes forhold mellem de noeglepersoner, der leder, udfoerer og foerer tilsyn med arbejde, der kan have indflydelse paa miljoeet.

Ledelsesrepraesentation

Der skal udpeges en repraesentant for virksomhedens ledelse med tilstraekkeligt ansvar og tilstraekkelig kompetence til at sikre, at miljoestyringssystemet indarbejdes og ajourfoeres.

Personale, kommunikation og uddannelse

Det skal sikres, at personalet paa alle niveauer er klar over

a) betydningen af at opfylde miljoepolitikken, miljoemaalene og de krav, der foelger af miljoestyringssystemet

b) den mulige indvirkning paa miljoeet af de aktiviteter, det arbejder med, samt de miljoemaessige fordele af en forbedret indsats paa miljoeomraadet

c) dets opgaver og dets ansvar for opnaaelse af overensstemmelse med miljoepolitikken og miljoemaalene samt med de krav, der fremgaar af miljoestyringssystemet

d) de eventuelle konsekvenser af afvigelse fra de vedtagne arbejdsgange.

Uddannelsesbehovet skal klarlaegges, og der skal soerges for behoerig uddannelse af alt personale, hvis arbejde kan faa maerkbar indvirkning paa miljoeet.

Virksomheden skal indfoere og ajourfoere systemer til at kunne modtage, registrere og besvare henvendelser (interne som eksterne) fra relevante interesserede parter i forbindelser med virksomhedens indvirkning paa miljoeet og i forbindelse med virksomhedens miljoestyring.

3. Indvirkning paa miljoeet

Vurdering og registrering af indvirkningen paa miljoeet

De miljoemaessige virkninger af virksomhedens aktiviteter paa anlaegsomraadet skal undersoeges og vurderes, og der skal udarbejdes en fortegnelse over dem, der maa anses for at vaere vaesentlige. Der skal i den forbindelse navnlig tages hensyn til

a) kontrollerede og ukontrollerede emissioner til atmosfaeren

b) kontrollerede og ukontrollerede udledninger til vand eller til kloakker

c) fast affald og andet affald, isaer farligt affald

d) forurening af jord

e) anvendelse af jord, vand, braendsel og energi og andre naturressourcer

f) udledning af varmeenergi, stoej, lugt, stoev, vibrationer samt visuel indvirkning

g) virkninger paa specifikke dele af miljoeet og oekosystemerne.

Der skal i den forbindelse tages hensyn til virkninger, der foelger af eller kan foelge af

1) normal drift

2) unormal drift

3) uheld, ulykker og eventuelle noedsituationer

4) tidligere aktiviteter, nuvaerende aktiviteter og planlagte aktiviteter.

Liste over lovgivningsmaessige krav, herunder ogsaa administrative krav, og andre forskrifter for virksomhedens aktiviteter.

Virksomheden skal oprette og ajourfoere et system til registrering af alle lovgivningsmaessige krav, herunder ogsaa administrative krav, og andre forskrifter vedroerende de miljoemaessige sider af virksomhedens aktiviteter, produkter og tjenesteydelser.

4. Driftskontrol

Oprettelse af driftsinstruktioner

Identificering af funktioner, aktiviteter og processer, som paavirker eller kan paavirke miljoeet, og som er relevante for virksomhedens politik og miljoemaal.

Planlaegning af og kontrol med de naevnte funktioner m.v., i saerdeleshed ved oprettelse af

a) skriftlige driftsinstruktioner med en beskrivelse af, hvordan aktiviteten skal udfoeres, uanset om den udfoeres af virksomhedens egne ansatte eller af andre, der handler paa virksomhedens vegne. Disse driftsinstruktioner skal daekke tilfaelde, hvor manglen af instruktioner kan indebaere risiko for brud paa virksomhedens miljoepolitik

b) procedurer med hensyn til indkoeb og kontraherede aktiviteter med henblik paa at sikre, at leverandoerer og de, der udfoerer aktiviteter paa virksomhedens vegne, handler i overensstemmelse med virksomhedens miljoepolitik, i det omfang virksomhedens miljoepolitik angaar dem

c) tilsyn og kontrol med vaesentlige forureninger fra de forskellige aktiviteter paa virksomheden (eksempelsvis spildevandsudledninger og affaldsbortskaffelse)

d) godkendelse af nye produktionsprocesser og nyt produktionsudstyr

e) skriftligt udformede retningslinjer i oevrigt for indsatsen paa miljoeomraadet.

Tilsyn

Virksomhedens egenkontrol med opfyldelsen af de forpligtelser, som virksomheden har fastsat i sin miljoepolitik, sit miljoeprogram og sit miljoestyringssystem vedroerende det paagaeldende anlaegsomraade; oprettelse og ajourfoering af et registreringssystem for resultaterne af det foerte tilsyn.

Dette indebaerer for de enkelte, vaesentlige aktiviteter eller omraader:

a) udvaelgelse og fastsaettelse af, hvilke oplysninger der skal indsamles

b) naermere specifikation og fastsaettelse af udfoerelsen af tilsynet

c) opstilling og fastsaettelse af acceptkriterier og af de foranstaltninger, der skal traeffes i tilfaelde af, at resultaterne af tilsynet ikke er tilfredsstillende

d) vurdering af vaerdien af tidligere indsamlede tilsynsoplysninger, naar det er konstateret, at tilsynet ikke har fungeret tilfredsstillende.

Manglende overholdelse og afhjaelpende foranstaltninger

Saafremt virksomhedens miljoepolitik, miljoemaal eller miljoestandarder ikke overholdes, skal der ivaerksaettes undersoegelser og traeffes afhjaelpende foranstaltninger med henblik paa

a) at finde frem til aarsagen hertil

b) at udarbejde en handlingsplan

c) at ivaerksaette forebyggende foranstaltninger, som staar i forhold til den paagaeldende risiko

d) at indfoere yderligere kontrolforanstaltninger med henblik paa at sikre, at alle forebyggende foranstaltninger er effektive

e) at registrere eventuelle aendringer i procedurerne som foelge af de afhjaelpende foranstaltninger.

5. Miljoestyringsdokumentation

Oprettelse af et dokumentationssystem for

a) paa fyldestgoerende maade at kunne praesentere virksomhedens miljoepolitik, miljoemaal og miljoeprogram

b) at kunne dokumentere fordelingen af noegleopgaver og, hvem der har ansvaret for loesningen af disse

c) at kunne beskrive den indbyrdes sammenhaeng mellem de forskellige elementer i systemet.

Oprettelse af en journal med henblik paa at kunne paavise overensstemmelse med fastsatte forskrifter inden for miljoestyringssystemet og til registrering af, om fastsatte miljoemaal er naaet.

6. Miljoerevision

Oprettelse og loebende ajourfoering af et systematisk og periodisk program med henblik paa

a) at fastslaa, hvorvidt virksomhedens aktiviteter under miljoestyringssystemet er i overensstemmelse med virksomhedens miljoeprogram, og hvorvidt aktiviteterne er gennemfoert i praksis

b) at belyse effektiviteten af miljoestyringssystemet i forbindelse med opfyldelse af virksomhedens miljoepolitik.

C. Forhold, som systemet skal omfatte

Der skal tages stilling til foelgende forhold inden for rammerne af virksomhedens miljoepolitik og miljoeprogrammer samt i forbindelse med miljoerevisioner:

1. Vurdering af og kontrol med samt reduktion af virkningerne af den paagaeldende aktivitet paa de forskellige omraader af det eksterne miljoe.

2. Energistyring, energibesparelser og valg af energiform.

3. Raastofforvaltning, raastofbesparelser, raastofvalg og transport af raastoffer samt forvaltning og besparelser med hensyn til vand.

4. Undgaaelse af affaldsfrembringelse; genanvendelse, transport og bortskaffelse af affald.

5. Vurdering af, kontrol med og reduktion af stoej, saavel inden for virksomhedens omraade som uden for dette.

6. Valg og aendring af produktionsmetoder.

7. Produktudvikling (udformning, emballering, transport, anvendelse og bortskaffelse).

8. Leverandoerers og underleverandoerers indsats og optraeden paa miljoeomraadet.

9. Forebyggelse og begraensning af miljoeuheld.

10. Beredskabsplaner for tilfaelde af miljoeuheld.

11. Oplysning og uddannelse af personale vedroerende miljoespoergsmaal.

12. Information udadtil fra virksomheden om dens miljoeforhold.

D. Principper for god ledelsespraksis

Virksomhedens miljoepolitik skal baseres paa de handlingsprincipper, der redegoeres for nedenfor. Virksomhedens aktiviteter skal kontrolleres regelmaessigt med henblik paa at konstatere, hvorvidt de udfoeres i overensstemmelse med disse principper samt med princippet om fortsat forbedring af indsatsen paa miljoeomraadet.

1. Medarbejdernes ansvarsfoelelse over for miljoeet skal fremmes paa alle ansaettelsesniveauer.

2. De miljoemaessige virkninger af alle nye aktiviteter, produkter og processer skal paa forhaand vurderes.

3. Igangvaerende aktiviteters virkninger paa miljoeet i lokalomraadet skal vurderes og overvaages, og alle vaesentlige virkninger paa miljoeet af disse aktiviteter skal goeres til genstand for undersoegelse.

4. Der skal traeffes saadanne foranstaltninger, som er noedvendige for at forebygge eller fjerne forurening eller, hvis dette ikke er muligt, reducere forurenende emissioner og affaldsfrembringelser saa meget som muligt, idet mulige renere teknologier (BAT) her skal tages med i betragtning.

5. Der skal traeffes noedvendige foranstaltninger for at undgaa utilsigtede emissioner af stoffer eller spild af energi.

6. Der skal indfoeres og anvendes tilsynsprocedurer til kontrol af, at der er overensstemmelse med miljoepolitikken, og saafremt disse tilsynsprocedurer kraever foretagelse af maalinger og analyser, skal et system til registrering af resultaterne heraf oprettes og holdes ajourfoert.

7. Procedurer og handlingsplaner, der skal foelges i tilfaelde af, at der konstateres uoverensstemmelse med virksomhedens miljoepolitik eller miljoemaal, skal fastlaegges og ajourfoeres.

8. Der skal etableres samarbejde med de offentlige myndigheder til indfoerelse og ajourfoering af effektive beredskabsplaner til sikring af, at virkningerne af ethvert utilsigtet udslip, som alligevel maatte ske, bliver begraenset saa meget som overhovedet muligt.

9. Den fornoedne information skal stilles til raadighed for offentligheden til forstaaelse af den miljoemaessige virkning hidroerende fra virksomhedens aktivitetxer, og der skal foeres en aaben dialog med offentligheden herom.

10. Forbrugerne skal forsynes med behoerig vejledning om vaesentlige miljoemaessige aspekter i forbindelse med behandlingen, brugen og bortskaffelsen af virksomhedens produkter.

11. Virksomheden skal traeffe forholdsregler til sikring af, at entreprenoerer, der arbejder for virksomheden paa anlaegsomraadet, opfylder samme miljoemaessige krav, som gaelder for virksomheden selv.

BILAG II

KRAV I FORBINDELSE MED MILJOEREVISION Revisionen skal planlaegges og gennemfoeres paa grundlag af de relevante retningslinjer i den internationale ISO-standard 10011 (1990, del 1, isaer nr. 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 og 5.4.2) og andre relevante internationale standarder og paa grundlag af principperne og kravene i denne forordning (*)

Navnlig:

A. Miljoerevisionsmaal

Virksomhedens miljoerevisionsprogrammer for anlaegsomraadet skal skriftligt naermere beskrive emnerne for hver enkelt revision eller revisionscyklus og samtidig fastsaette, hvor ofte hver enkelt aktivitet skal revideres.

Miljoerevisionsmaalene skal i saerdeleshed omfatte bedoemmelse af, om styringssystemerne er hensigtsmaessige og fungerer, samt fastslaa, om der er overensstemmelse med virksomhedens miljoepolitik og med miljoeprogrammet for anlaegsomraadet, herunder overensstemmelse med relevante, miljoemaessige forskrifter.

B. Omfanget af revisionen

Det samlede omfang af den enkelte revision eller af de enkelte trin af en revisionscyklus, hvor dette anvendes, skal klart beskrives og skal udtrykkelig angive:

1) emneomraader

2) hvilke aktiviteter, der skal revideres

3) hvilke miljoekrav, der skal tages hensyn til

4) hvilken periode, revisionen skal daekke.

Miljoerevisionen skal indbefatte en vurdering af de konkrete data, i det omfang dette er noedvendigt for at kunne bedoemme virksomhedens indsats paa miljoeomraadet.

C. Organisation og ressourcer

Miljoerevisioner skal udfoeres af personer eller grupper af personer med den noedvendige viden om de sektorer og de omraader, som skal revideres, herunder viden og erfaring om den relevante miljoestyring, om tekniske, miljoemaessige og forskriftsmaessige forhold, samt med tilsraekkelig uddannelse og erfaring paa de enkelte revisionsomraader til at kunne opfylde de fastsatte maal. De ressourcer og den tid, der afsaettes til revisionen, skal staa i rimeligt forhold til omfanget af og emnerne for revisionen.

Virksomhedens ledelse skal bistaa ved gennemfoerelsen af miljoerevisionen.

Miljoerevisorerne skal vaere tilstraekkelig uafhaengige af de aktiviteter, revisionen omfatter, til at kunne traeffe en objektiv og upartisk afgoerelse.

D. Planlaegning og forberedelse af revisionen af et anlaegsomraade

En miljoerevision skal planlaegges og forberedes, navnlig med det formaal:

- at sikre, at der afsaettes tilstraekkelige ressourcer

- at sikre, at alle, som deltager i revisionsprocessen (herunder miljoerevisorer og anlaegsomraadets ledelse og medarbejdere), forstaar deres roller og deres ansvar.

Ved forberedelsen af miljoerevisionen skal deltagerne goere sig bekendt med aktiviteterne paa anlaegsomraadet og med den eksisterende miljoestyringsordning og gennemgaa resultaterne og konklusionerne af tidligere revisioner.

E. Revisionsarbejdet

1. Revisionen paa selve anlaegsomraadet skal omfatte droeftelser med anlaegsomraadets medarbejdere, inspektion af driftsforhold og udstyr samt gennemgang af journaler, skriftlige procedurer og andet relevant materiale med henblik paa at vurdere miljoeindsatsen paa anlaegsomraadet og fastslaa, om anlaegsomraadet opfylder gaeldende krav, og om systemet til placering af ansvaret for miljoeforholdene er effektivt og hensigtsmaessigt.

2. Foelgende forhold skal isaer indgaa i revisionsprocessen:

a) forstaaelse af ledelsesforholdene

b) bedoemmelse af ledelsesforholdenes styrke og svagheder

c) indsamling af relevant dokumentationsmateriale

d) bedoemmelse af revisionsresultaterne

e) udarbejdelse af revisionskonklusioner

f) rapportering af revisionsresultater og -konklusioner.

F. Rapportering af revisionsresulater og -konklusioner

1. Miljoerevisorerne skal udarbejde en skriftlig rapport af hensigtsmaessig form og indhold, saaledes at der sikres en fuldstaendig og formelt korrekt forelaeggelse af resultaterne og konklusionerne af revisionen i forbindelse med afslutningen af hver enkelt revision eller revisionscyklus.

Resultaterne og konklusionerne skal i behoerig form fremsendes til virksomhedens oeverste ledelse.

2. De primaere formaal med en skriftlig revisionsrapport er:

a) at dokumentere revisionens omfang

b) at forsyne virksomhedens ledelse med oplysning om status med hensyn til overensstemmelse med virksomhedens miljoepolitik og om de faktiske, miljoemaessige fremskridt paa det paagaeldende anlaegsomraade

c) at forsyne virksomhedens ledelse med oplysning om effektiviteten og paalideligheden af systemet til overvaagning af og kontrol med anlaegsomraadets miljoemaessige paavirkning af omgivelserne

d) efter omstaendighederne at paavise noedvendigheden af afhjaelpende foranstaltninger.

G. Opfoelgning af revisionen

Revisionsprocessen skal afsluttende foelges op med udarbejdelse og gennemfoerelse af en handlingsplan for noedvendige aendringer.

Det noedvendige system skal vaere til stede og skal kunne sikre, at resultaterne af revisionen effektivt bliver fulgt op.

H. Revisionsperioder

Revisionen udfoeres, eller en revisionscyklus gennemfoeres, med intervaller paa hoejst tre aar. Hyppigheden fastlaegges af virksomhedens oeverste ledelse for saa vidt angaar de enkelte aktiviteter paa anlaegsomraadet under hensyn til, hvor vaesentlig den eventuelle miljoemaessige paavirkning af omgivelserne fra de samlede aktiviteter paa anlaegsomraadet er, og under hensyn til miljoeprogrammet for omraadet, idet der navnlig skal laegges vaegt paa foelgende elementer:

a) aktiviteternes art, omfang og kompleksitet

b) arten og omfanget af emissioner, affald, raamaterialer og energiforbrug og generelt af vekselvirkningen mellem disse og miljoeet

c) de paaviste problemers vigtighed og presserende karakter enten ifoelge den indledende, samlede miljoegennemgang eller ifoelge den foregaaende revision

d) den samlede raekke miljoemaessige problemer, der har vaeret i forbindelse med virksomheden.

(1)() I denne forordning skal foelgende udtryk fra ovennaevnte standard forstaas saaledes: - »kvalitetssystem« forstaas som »miljoestyringssystem« - »kvalitetsnorm« forstaas som »miljoenorm« - »kvalitetshaandbog« forstaas som »miljoehaandbog« - »kvalitetsrevision« forstaas som »miljoerevision« - »klient« forstaas som »virksomhedens ledelse« - »det reviderede omraade« forstaas som »anlaegsomraade«.

BILAG III

KRAV I FORBINDELSE MED AKKREDITERING AF MILJOEVERIFIKATORER SAMT DISSES OPGAVER A. Krav i forbindelse med akkreditering af miljoeverifikatorer

1. Kriterierne for akkreditering af miljoeverifikatorer skal omfatte foelgende:

Medarbejdere

Miljoeverifikatoren skal vaere kompetent med hensyn til de funktioner, der falder inden for akkrediteringens omraade, og miljoeverifikatoren skal kunne dokumentere og til stadighed have ajourfoerte fortegnelser over sine medarbejderes kvalifikationer, uddannelse og erfaring inden for mindst foelgende omraader:

- de forskellige metoder inden for miljoerevision

- viden om virksomhedsledelse og ledelsesmetoder

- miljoemaessige forhold

- relevant lovgivning, standarder og krav, herunder saerlige vejledninger, der er udviklet i forbindelse med denne forordning

- relevant teknisk indsigt i den aktivitet, der skal verificeres.

Uafhaengighed og objektivitet

En miljoeverifikator skal vaere uafhaengig og upartisk.

Miljoeverifikatoren skal kunne bevise, at hans firma og staben af medarbejdere er fri for ethvert kommercielt, finansielt og andet afhaengighedsforhold, som kunne taenkes at oeve indflydelse paa verifikatorens bedoemmelser eller skabe tvivl om tilliden til verifikatorens uafhaengige doemmekraft og integritet i forhold til arbejdet som verifikator, samt kunne bevise overholdelse af alle forskrifter i denne forbindelse.

Verifikatorer, som opfylder standard EN 45012, artikel 4 og 5, opfylder disse krav.

Procedurer

Miljoeverifikatoren skal for at kunne opfylde denne forordnings krav med hensyn til verifikationer raade over dokumenterede metoder og procedurer for miljoerevision, herunder systemer for kvalitetskontrol, og have truffet forholdsregler til sikring af tavshedspligten.

Verifikatorens firma

I tilfaelde af at miljoeverifikatoren er et firma, et selskab eller en anden kollektiv enhed, skal verifikatoren have en organisationsplan, som skal fremlaegges paa begaering. Organisationsplanen skal vise firmaets konkrete opbygning og ansvarsfordelingen i firmaet. Verifikatoren har pligt til paa forlangende at fremlaegge en skriftlig erklaering om firmaets juridiske status, ejerforhold og kapitalforhold, herunder finansieringen.

2. Akkreditering af personer

Akkreditering kan meddeles til enkeltpersoner, saafremt akkrediteringen begraenses til at omfatte virksomhedstyper og aktiviteter, hvor ansoegeren besidder den noedvendige viden og erfaring til fuldt ud at kunne loese de opgaver, der er omfattet af punkt B.

I forbindelse med anlaegsomraader, hvor saadanne aktiviteter udfoeres, skal ansoegeren saerlig paavise tilstraekkelig erfaring og sagkundskab vedroerende tekniske, miljoemaessige og forskriftsmaessige spoergsmaal, der er relevante for akkrediteringens omraade og relevante vedroerende bekraeftelsesmetoderne og -procedurerne. Ansoegeren skal opfylde de kriterier, der er anfoert i nr. 1 med hensyn til uafhaengighed, objektivitet og procedurer.

3. Ansoegninger om akkreditering

Den, der ansoeger om akkreditering som miljoeverifikator, skal udfylde og underskrive en officiel ansoegningsblanket, hvori ansoegeren erklaerer at have viden om, hvorledes akkrediteringssystemet fungerer, erklaerer sig indforstaaet med at foelge akkrediteringsproceduren og betale de fastsatte gebyrer og forpligter sig til at opfylde akkrediteringskriterierne. Samtidig skal der gives oplysning om tidligere ansoegninger eller akkrediteringer.

Ansoegeren skal have udleveret skriftlige oplysninger om akkrediteringsprocedurerne og vedroerende akkrediterede verifikatorers rettigheder og pligter, herunder betaling af gebyrer. Yderligere relevante oplysninger skal meddeles ansoegeren paa begaering.

4. Akkrediteringsproceduren

Akkrediteringsproceduren omfatter:

a) indsamling af relevante oplysninger, der er noedvendige for vurderingen af ansoegeren, med angivelse af generelle oplysninger, som for eksempel navn, adresse, juridisk status, personlige kvalifikationer, eventuel placering inden for en stoerre juridisk enhed m.v. Oplysninger til vurdering af, om kriterierne i nr. 1 er opfyldt, og om akkrediteringen eventuelt skal vaere af begraenset omfang

b) vurdering af ansoegeren, ved at enten akkrediteringsorganets egne medarbejdere eller repraesentanter for akkrediteringsorganet danner sig et billede af, om ansoegeren opfylder kriterierne for akkreditering. De skal gennemgaa de fremlagte oplysninger, herunder relevante, udfoerte arbejdsopgaver, og skal om noedvendigt foretage yderligere undersoegelser, eventuelt ogsaa ved samtaler med ansoegerens medarbejdere. Ansoegeren skal underrettes om gennemgangen og have mulighed for at fremkomme med bemaerkninger til indholdet

c) akkrediteringsorganets gennemgang af det bedoemmelsesmateriale, der er noedvendigt for at traeffe en afgoerelse om akkreditering

d) afgoerelse om akkreditering paa bestemte betingelser og med eventuelle begraensninger i akkrediteringens omfang eller afgoerelse om naegtelse af akkreditering skal traeffes af akkrediteringsorganet paa grundlag af den gennemgang, der er naevnt i litra b). Afgoerelsen skal vaere begrundet. Der skal foreligge procedurer for akkrediteringsorganernes vurdering af, hvor omfattende en akkreditering miljoeverifikatorerne skal have.

5. Tilsyn med akkrediterede miljoeverifikatorer

Der skal med regelmaessige mellemrum, som ikke maa overstige 36 maaneder, traeffes foranstaltninger for at sikre, at den akkrediterede miljoeverifikator stadig opfylder akkrediteringskravene, og for at kontrollere de foretagne verifikationers kvalitet.

Den akkrediterede miljoeverifikator skal straks underrette akkrediteringsorganet om enhver aendring, der beroerer akkrediteringen eller dens omfang.

Akkrediteringsorganet maa ikke traeffe afgoerelse om ophaevelse eller suspension af akkrediteringen eller om begraensning af dennes omfang, uden at den akkrediterede miljoeverifikator har haft mulighed for at udtale sig.

Ved udfoerelsen af verifikationsaktiviteter i en medlemsstat, skal en verifikator, der er akkrediteret i en anden medlemsstat, foretage forudgaaende anmeldelse herom til akkrediteringsorganet i den medlemsstat, hvor verifikationen skal finde sted, og oplyse om sine forestaaende aktiviteter i den paagaeldende medlemsstat.

6. Udvidelse af akkrediteringens omfang

Akkrediteringsorganet skal have skriftlige procedurer for behandling og vurdering af ansoegninger fra akkrediterede miljoeverifikatorer, der soeger om at faa omfanget af deres akkreditering udvidet.

B. Verifikatorernes opgaver

1. Undersoegelse af miljoepolitikker og miljoeprogrammer, miljoestyringssystemer, miljoegennemgangs- og miljoerevisionsprocedurer og miljoeredegoerelser samt bekraeftelse af sidstnaevnte skal udfoeres af akkrediterede miljoeverifikatorer.

Uden at det beroerer medlemsstaternes tilsyn med overholdelse af bindende forskrifter, skal verifikatorerne kontrollere

- at alle denne forordnings bestemmelser, navnlig om miljoepolitikken og miljoeprogrammet, miljoegennemgangen, miljoestyringssystemets funktion, miljoerevisionsprocessen og miljoeredegoerelsen, er opfyldt

- at dataene og oplysningerne i miljoeredegoerelsen er paalidelige, og at oplysningerne i tilstraekkelig grad daekker alle vaesentlige miljoespoergsmaal i relation til aktiviteterne paa anlaegsomraadet.

Verifikatorerne skal paa faglig korrekt maade navnlig undersoege den tekniske korrekthed af miljoegennemgangen eller miljoerevisionen eller andre af virksomhedens gennemfoerelsesprocedurer uden unoedig overlapning af disse procedurer.

2. Verifikatoren skal arbejde paa grundlag af en skriftlig aftale med virksomheden. Aftalen skal fastlaegge arbejdets omfang, goere det muligt for verifikatoren at arbejde fagligt uafhaengigt og forpligte virksomheden til det fornoedne samarbejde.

Under verifikationen skal dokumentationen undersoeges, der skal aflaegges besoeg paa anlaegsomraadet og isaer foeres samtaler med medarbejderne, der skal udarbejdes en rapport til ledelsen, og problemer, som rapporten rejser, skal loeses.

Den dokumentation, som skal gennemgaas, inden anlaegsomraadet besoeges, skal omfatte grundlaeggende oplysninger om anlaegsomraadet og dets aktiviteter, miljoepolitikken og miljoeprogrammet, en detaljeret beskrivelse af det benyttede miljoestyringssystem paa anlaegsomraadet, oplysninger fra den foregaaende miljoegennemgang eller miljoerevision, rapporten om denne gennemgang eller revision og om eventuelle afhjaelpende foranstaltninger, der er truffet efterfoelgende, samt udkastet til miljoeredegoerelsen.

3. Verifikatorens rapport til virksomhedens ledelse:

a) skal angive eventuelle overtraedelser af denne forordning i almindelighed, og navnlig

b) paapege tekniske mangler i metoden til miljoegennemgang eller -revision eller miljoestyringssystemet eller andre relevante procedurer

c) paapege uoverensstemmelser med udkastet til miljoeredegoerelsen, og give oplysninger om noedvendige aendringer i eller tilfoejelser til miljoeredegoerelsen.

4. Foelgende tilfaelde kan forekomme:

a) Saafremt

- miljoepolitikken er udformet i overensstemmelse med de relevante krav i denne forordning

- miljoegennemgangen eller -revisionen findes at vaere tilfredsstillende teknisk set

- miljoeprogrammet behandler alle de vaesentlige spoergsmaal, der er rejst

- miljoestyringssystemet opfylder kravene i bilag I

- redegoerelsen findes at vaere noejagtig, tilstraekkelig detaljeret og i overensstemmelse med kravene i miljoerevisionsordningen

skal verifikatoren bekraefte redegoerelsen.

b) Saafremt

- miljoepolitikken er udformet i overensstemmelse med de relevante krav i denne forordning

- miljoegennemgangen eller -revisionen findes at vaere tilfredsstillende teknisk set

- miljoeprogrammet behandler alle de vaesentlige spoergsmaal, der er rejst

- miljoestyringssystemet opfylder kravene i bilag I, men

- redegoerelsen skal aendres og/eller suppleres, eller redegoerelsen for et mellemliggende aar, i hvilket der ikke har vaeret nogen bekraeftelse, er fundet ukorrekt eller vildledende, eller der ikke har vaeret nogen redegoerelse for et mellemliggende aar, i hvilket der burde have vaeret en

skal verifikatoren droefte aendringerne med virksomhedens ledelse og maa foerst bekraefte redegoerelsen, naar virksomheden har indfoejet de fornoedne aendringer/tilfoejelser i redegoerelsen, herunder om noedvendigt foretaget aendringer, der er forlangt i tidligere, ikke-bekraeftede redegoerelser, eller indfoejet yderligere oplysninger, som burde have vaeret offentliggjort i de mellemliggende aar.

c) Saafremt

- miljoepolitikken ikke er udformet i overensstemmelse med de relevante krav i forordningen

- miljoegennemgangen eller -revisionen ikke er tilfredsstillende teknisk set, eller

- miljoeprogrammet ikke behandler alle de vaesentlige spoergsmaal, der er rejst, eller

- miljoestyringssystemet ikke opfylder kravene i bilag I

skal verifikatoren fremsaette de fornoedne henstillinger til virksomhedens ledelse om foretagelse af de fornoedne forbedringer og maa ikke bekraefte redegoerelsen, foer manglerne i politikken og/eller programmerne og/eller processerne er afhjulpet, processerne om noedvendigt er gentaget, og redegoerelsen er behoerigt revideret.

BILAG IV

ERKLAERING OM DELTAGELSE EF's MILJOE- STYRINGS- OG MILJOEREVISIONS- ORDNING Dette anlaegsomraade har et miljoestyringssystem, og offentligheden informeres om dets miljoeniveau efter EF's miloestyrings- og miljoerevisionsordning. (Registreringsnr ...)

EF's MILJOE-

STYRINGS- OG

MILJOEREVISIONS-

ORDNING

Alle anlaegsomraader i EF, hvor vi driver industrivirksomhed, har et miljoestyringssystem, og offentligheden informeres om deres miljoeniveau efter EF's miljoestyrings- og miljoerevisionsordning. (Plus valgfri erklaering om praksis i tredjelande).

EF's MILJOE-

STYRINGS- OG

MILJOEREVISIONS-

ORDNING

Alle anlaegsomraader i [medlemsstatens (ernes) navn(e)], hvor vi driver industrivirksomhed, har et miljoestyringssystem, og offentligheden informeres om deres miljoeniveau efter EF's miljoestyrings- og miljoerevisionsordning.

EF's MILJOE-

STYRINGS- OG

MILJOEREVISIONS-

ORDNING

Foelgende anlaegsomraader, hvor vi driver industrivirksomhed, har et miljoestyringssystem, og offentligheden informeres om deres miljoeniveau efter EF's miljoestyrings- og miljoerevisionsordning:

- anlaegsomraadets identifikation, registreringsnr.

-

- ...

BILAG V

OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES DE ANSVARLIGE ORGANER VED ANSOEGNING OM REGISTRERING OG VED INDSENDELSE AF BEKRAEFTEDE MILJOEREDEGOERELSER 1. Virksomhedens navn.

2. Anlaegsomraadets identifikation og beliggenhed.

3. Kortfattet beskrivelse af aktiviteterne paa anlaegsomraadet (der henvises eventuelt til saerligt bilag).

4. Navn og adresse paa den akkrediterede verifikator, som har bekraeftet den vedlagte miljoeredegoerelse.

5. Den seneste frist for indsendelse af den naeste bekraeftede miljoeredegoerelse.

Ansoegningen skal indeholde:

a) en kortfattet beskrivelse af miljoestyringssystemet

b) en beskrivelse af det miljoerevisionsprogram, som er udarbejdet for anlaegsomraadet

c) den bekraeftede miljoeredegoerelse.

Top