EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0103

Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

OJ L 307, 13.12.1993, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 180 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 62 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 62 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 80 - 96

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/103/oj

31993L0103

Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0001 - 0017


RAADETS DIREKTIV 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord paa fiskerfartoejer (trettende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1) , udarbejdet efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet(2) ,

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg(3) ,

og ud fra foelgende betragtninger:

Raadet har sin resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen(4) taget til efterretning, at Kommissionen agter at forelaegge det en raekke minimumsforskrifter vedroerende tilrettelaeggelse af arbejdstagernes sikkerheds- og sundhedsmaessige forhold paa arbejdspladsen;

i forbindelse med de forskellige faellesskabsforanstaltninger inden for fiskerisektoren boer der vedtages foranstaltninger vedroerende sikkerhed og sundhed under arbejdet;

for at sikre de beroerte arbejdstageres sikkerhed og sundhed er det bydende noedvendigt, at minimumsforskrifter, der kan sikre et hoejere niveau for sikkerhed og sundhed om bord paa fiskerfartoejer, overholdes;

arbejds- og levevilkaarene om bord paa fiskerfartoejer er af en saerlig beskaffenhed og saerligt vanskelige, og derfor er antallet af doedsulykker i forbindelse med arbejde inden for havfiskeriet meget stort;

den 15. april 1988 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori det anerkender betydningen af forebyggelse, for saa vidt angaar sikkerhed om bord paa fiskerfartoejer;

af hensyn til arbejdstagernes sikkerhed og sundhed maa der laegges vaegt paa lokalisering af fiskerfartoejer i noedsituationer, navnlig ved hjaelp af nye teknologier;

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet(5) ; bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor i fuld udstraekning anvendelse paa arbejdet om bord paa fiskerfartoejer, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

de saerdirektiver, der allerede er vedtaget inden for omraadet sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen, finder anvendelse paa havfiskeri, medmindre andet angives; derfor er det efter omstaendighederne noedvendigt at praecisere de saerlige forhold, der er kendetegnende for dette arbejde, med henblik paa den bedst mulige anvendelse af disse saerdirektiver;

Raadets direktiv 92/29/EOEF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik paa at forbedre den laegelige bistand om bord paa skibe(6) finder i fuld udstraekning anvendelse paa havfiskeriomraadet;

dette direktiv udgoer et konkret element i forbindelse med gennemfoerelsen af den sociale dimension i det indre marked -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formaal

1. Ved dette direktiv, som er trettende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord paa de i artikel 2 definerede fartoejer.

2. Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning anvendelse paa det i stk. 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstaas ved:

a) fiskerfartoej: ethvert fartoej, som sejler under en medlemsstats flag, eller som er registreret under en medlemsstats fulde jurisdiktion, og som anvendes i kommercielt oejemed enten til fangst eller til fangst og forarbejdning af fisk eller andre levende ressourcer fra havet

b) nyt fiskerfartoej: ethvert fiskerfartoej, som har en laengde mellem perpendikulaererne paa mindst 15 m, og for hvilket der paa eller efter den dato, der er naevnt i artikel 13, stk. 1, foerste afsnit:

i) er indgaaet en bygningskontrakt eller en kontrakt om en stoerre ombygning, eller

ii) for hvilket bygningskontrakten eller kontrakten om en stoerre ombygning er indgaaet inden den dato, der er naevnt i artikel 13, stk. 1, foerste afsnit, og som leveres mindst tre aar efter naevnte dato, eller for hvilket

iii) hvis der ikke er indgaaet en bygningskontrakt:

- koelen er lagt, eller

- en konstruktion, som kan identificeres med et bestemt fartoej, er paabegyndt, eller

- bygningen er paabegyndt, og der er anvendt mindst 50 tons eller 1 % af den anslaaede vaegt af alle konstruktionsmaterialer, hvis sidstnaevnte vaerdi er mindre

c) eksisterende fiskerfartoej: ethvert fiskerfartoej, som har en laengde mellem perpendikulaererne paa mindst 18 m, og som ikke er et nyt fiskerfartoej

d) fartoej: ethvert nyt eller eksisterende fiskerfartoej

e) arbejdstager: enhver person, der udoever erhvervsmaessig virksomhed om bord paa et fartoej, herunder praktikanter og laerlinge, men ikke landbaseret personel, der udfoerer arbejde om bord paa et fartoej, som ligger ved kaj, eller havnelodser

f) skibsreder: den registrerede ejer af et fartoej, medmindre fartoejet er blevet totalbefragtet eller helt eller delvis drives af en fysisk eller juridisk person, som er en anden end den registrerede ejer, i henhold til en indgaaet aftale; i saa fald anses skibsrederen for at vaere henholdsvis totalbefragteren eller den fysiske eller juridiske person, som soerger for driften af skibet

g) skibsfoerer: den arbejdstager, som i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har kommandoen over fartoejet eller ansvaret for det.

Artikel 3

Generelle bestemmelser

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger med henblik paa:

a) at skibsrederne sikrer sig, at deres fartoejer anvendes, uden at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed bringes i fare, navnlig under forudseelige meteorologiske forhold, uden at dette dog anfaegter skibsfoererens ansvar

b) at der ved anvendelsen af artikel 8, stk. 4, i direktiv 89/391/EOEF tages hensyn til den fare, som de oevrige arbejdstagere maatte udsaettes for

c) at de begivenheder, der indtraeffer, mens fartoejet er paa havet, og som har eller kan faa betydning for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed om bord, beskrives detaljeret i en rapport, som sendes til den dertil udpegede kompetente soefartsmyndighed, og at de omhyggeligt og detaljeret indfoeres i logbogen, hvis det efter gaeldende nationale love og administrative bestemmelser kraeves, at en saadan foeres paa den paagaeldende type fartoej, og ellers i et dokument, der kraeves til dette formaal.

2. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at fartoejerne, for saa vidt angaar overholdelsen af dette direktiv, underkastes regelmaessig kontrol af de myndigheder, der har faaet paalagt denne opgave.

Visse former for kontrol med overholdelsen af dette direktiv kan gennemfoeres paa havet.

Artikel 4

Nye fiskerfartoejer

Nye fiskerfartoejer skal senest paa den dato, der er naevnt i artikel 13, stk. 1, foerste afsnit, opfylde minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed i bilag I.

Artikel 5

Eksisterende fiskerfartoejer

Eksisterende fiskerfartoejer skal senest syv aar efter den dato, der er naevnt i artikel 13, stk. 1, foerste afsnit, opfylde minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed i bilag II.

Artikel 6

Stoerre reparationer, ombygninger og aendringer

Stoerre reparationer, ombygninger og aendringer af fartoejer, der foretages paa den dato, der er naevnt i artikel 13, stk. 1, foerste afsnit, eller senere, skal vaere i overensstemmelse med de dertil svarende minimumsforskrifter i bilag I.

Artikel 7

Udrustning og vedligeholdelse

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at skibsrederen for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, med forbehold af skibsfoererens ansvar:

a) soerger for, at fartoejerne, installationerne og anordningerne, herunder navnlig de, der er naevnt i bilag I og II, vedligeholdes teknisk, og for, at konstatere fejl og mangler, som kan bringe arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i fare, rettes og udbedres saa hurtigt som muligt

b) traeffer foranstaltninger til at sikre regelmaessig rengoering af fartoejerne og af samtlige installationer og anordninger for at sikre forsvarlige hygiejniske forhold

c) soerger for, at der om bord paa fartoejet findes tilstraekkeligt, hensigtsmaessigt rednings- og overlevelsesudstyr, som er i god, funktionsdygtig stand

d) tager hensyn til minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed i forbindelse med rednings- og overlevelsesudstyr i bilag III

e) medmindre andet foelger af bestemmelserne i Raadets direktiv 89/656/EOEF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige vaernemidler under arbejdet (tredje saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF)(7) , tager hensyn til specifikationerne vedroerende personlige vaernemidler i bilag IV til naervaerende direktiv.

2. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at skibsrederen for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed stiller de midler til raadighed for skibsfoereren, som han har behov for, hvis han skal opfylde de krav, direktivet paalaegger ham.

Artikel 8

Underretning af arbejdstagerne

1. Medmindre andet foelger af artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF underrettes arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter om alle de foranstaltninger, der skal traeffes vedroerende sikkerhed og sundhed om bord paa fartoejer.

2. Disse oplysninger skal vaere forstaaelige for de paagaeldende arbejdstagere.

Artikel 9

Oplaering af arbejdstagerne

1. Medmindre andet foelger af artikel 12 i direktiv 92/391/EOEF, skal arbejdstagerne have en tilstraekkelig oplaering, navnlig i form af praecise og forstaaelige instrukser inden for sikkerhed og sundhed om bord paa fartoejer og specielt vedroerende forebyggelse af ulykker.

2. Den i stk. 1 naevnte oplaering skal navnlig vedroere brandslukning, anvendelse af rednings- og overlevelsesudstyr og, for de beroerte arbejdstagere, anvendelse af fangstredskaber og spilanlaeg samt de forskellige former for signalgivning, navnlig armsignaler.

Oplaeringen ajourfoeres, naar en aendring af aktiviteterne om bord goer det noedvendigt.

Artikel 10

Indgaaende oplaering af personer, der i givet fald kan faa kommandoen over et fartoej

Medmindre andet foelger af artikel 5, stk. 3, i direktiv 92/29/EOEF, skal alle personer, der i givet fald kan faa kommandoen over et fartoej, have en indgaaende oplaering inden for:

a) forebyggelse af sygdomme og arbejdsulykker om bord og forholdsregler ved ulykker

b) fartoejets stabilitet og opretholdelse af denne under alle forudsigelige lastningsforhold og under fiskeri

c) navigation og radiokommunikation, herunder fremgangsmaader i forbindelse dermed.

Artikel 11

Hoering af arbejdstagerne og disses deltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter hoeres og deltager i overensstemmelse med artikel 11 i Raadets direktiv 89/391/EOEF, for saa vidt angaar de spoergsmaal, der er omfattet af naervaerende direktiv og dets bilag.

Artikel 12

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilagene som foelge af:

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedroerende visse aspekter inden for sikkerhed og sundhed om bord paa fartoejer

og/eller

- den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser eller specifikationer samt indvundne erfaringer inden for sikkerhed og sundhed om bord paa fartoejer

vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF.

Artikel 13

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 23. november 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne forelaegger hvert fjerde aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af synspunkter, arbejdsmarkedets parter har fremfoert.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg samt Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen herom.

4. Kommissionen forelaegger regelmaessigt Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk. 1, 2 og 3.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. november 1993.

Paa Raadets vegne

M. SMET

Formand

(1) EFT nr. C 337 af 31. 12. 1991, s. 21; EFT nr. C 311 af 27. 11. 1992, s. 21.

(2) EFT nr. C 241 af 21. 9. 1992, s. 106; afgoerelse af 27. oktober 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT nr. C 169 af 6. 7. 1992, s. 46.

(4) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 1.

(5) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(6) EFT nr. L 113 af 30. 4. 1992, s. 19.

(7) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 18.

BILAG I

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED NYE FISKERFARTOEJER (Artikel 4 og 6 og artikel 7, stk. 1, litra a)) Indledende bemaerkning

Forpligtelserne i dette bilag gaelder, naar forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller arbejdets art, omstaendighederne eller en mulig risiko goer det noedvendigt om bord paa et nyt fiskerfartoej.

1. Soedygtighed og stabilitet

1.1. Fartoejet skal holdes i soedygtig stand og vaere udstyret paa passende maade svarende til formaalet og anvendelsen.

1.2. Oplysninger om fartoejets stabilitetsforhold skal forefindes om bord og vaere tilgaengelige for vagtmandskabet.

1.3. Under de for fartoejet fastsatte driftsforhold skal det i ubeskadiget tilstand have og opretholde tilstraekkelig stabilitet.

Skibsfoereren skal traeffe de noedvendige forebyggende foranstaltninger til, at fartoejet kan opretholde tilstraekkelig stabilitet.

Anvisningerne vedroerende fartoejets stabilitet skal overholdes strengt.

2. Mekaniske og elektriske installationer

2.1. De elektriske installationer skal udformes og udfoeres paa en saadan maade, at de ikke indebaerer nogen fare, og saaledes:

- at besaetning og fartoej beskyttes mod elektriske faremomenter

- at alle anlaeg, der er noedvendige for at opretholde normale drifts- og opholdsforhold om bord paa fartoejet, kan fungere korrekt uden benyttelse af en elektrisk noedenergikilde

- at driften af elektriske anlaeg, der er af vaesentlig betydning for sikkerheden, opretholdes under forskellige noedsituationer.

2.2. Fartoejet skal vaere forsynet med en elektrisk noedenergikilde.

Noedenergikilden skal vaere anbragt uden for maskinrummet, medmindre der er tale om et aabent fartoej, og skal i alle tilfaelde vaere saaledes indrettet, at der i tilfaelde af brand eller anden afbrydelse af den elektriske hovedenergikilde sikres samtidig drift i mindst tre timer af:

- det interne kommunikationssystem, branddetektorerne og de signaler, der kraeves i en noedsituation

- navigationslys og noedbelysning

- radiokommunikationssystemet

- den elektriske brandpumpe, hvis en saadan findes.

Hvis den elektriske noedenergikilde er et akkumulatorbatteri, skal dette, naar hovedenergikilden svigter, automatisk tilsluttes noedstroemtavlen og skal uafbrudt i tre timer forsyne de i andet afsnit, foerste, andet og tredje led, naevnte installationer med stroem.

Hovedstroemtavlen og noedstroemtavlen skal saa vidt muligt installeres saaledes, at de ikke samtidig kan blive udsat for vand eller ild.

2.3. Stroemtavler skal vaere afmaerket tydeligt; sikringskasser og sikringsholdere skal jaevnligt efterses for at sikre, at det er de rigtige sikringer, der anvendes.

2.4. Rum, der anvendes til opbevaring af elektriske batterier, skal have tilstraekkelig ventilation.

2.5. Elektronisk navigationsudstyr skal kontrolleres hyppigt og vedligeholdes godt.

2.6. Alt loeftegrej skal jaevnligt afproeves og undersoeges.

2.7. Alle dele i spilanlaeg, loeftegrej og andet lignende udstyr skal holdes i god, funktionsdygtig stand.

2.8. Hvis der findes koeleanlaeg og trykluftsystemer om bord, skal de vedligeholdes godt og jaevnligt undersoeges.

2.9. Madlavnings- og husholdningsapparater, som anvender tunge gasser, maa kun anvendes i godt ventilerede rum, og farlig ophobning af gas skal omhyggeligt undgaas.

Trykbeholdere indeholdende braendbare og andre farlige gasser skal vaere forsynet med tydelig angivelse af, hvad de indeholder, og skal opbevares paa aabent daek.

Alle ventiler, trykregulatorer og roerledninger fra trykbeholderne skal beskyttes mod enhver form for beskadigelse.

3. Radiokommunikationsanlaeg

Det skal naar som helst vaere muligt gennem radiokommunikationsanlaegget at komme i forbindelse med mindst én kyst- eller landstation under hensyntagen til de normale betingelser for udbredelse af radiosignaler.

4. Flugtveje og noedudgange

4.1. Der skal til enhver tid vaere uhindret og let adgang til veje og udgange, der kan anvendes som flugtveje og noedudgange, og disse skal saa direkte som muligt foere ud til aabent daek eller til et sikkerhedsomraade og derfra til redningsudstyr, saaledes at arbejdstagerne hurtigt og saa sikkert som muligt kan forlade deres arbejdspladser og apteringen.

4.2. Antal, fordeling og dimensioner af veje og udgange, der kan anvendes som flugtveje og noedudgange, skal afpasses efter arbejdsstedets og apteringens anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det stoerste antal personer, der kan vaere til stede.

Udgange, der kan anvendes som noedudgange, og som er lukkede, skal i noedstilfaelde kunne aabnes straks og uden besvaer af enhver arbejdstager eller af redningsmandskab.

4.3. Noedudgangsdoerenes og andre noedudganges vind- og vandtaethed skal tilpasses deres placering og deres specifikke funktion.

Noedudgangsdoere og andre noedudgange skal brandsikres i samme grad som skotter

4.4. Flugtveje og noedudgange skal afmaerkes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 92/58/EOEF(1) .

En saadan afmaerkning skal anbringes paa hensigtsmaessige steder og vaere bestandig.

4.5. I tilfaelde af stroemafbrydelse skal flugtveje, evakueringsmidler og noedudgange, hvor der er behov for belysning, vaere forsynet med tilstraekkelig noedbelysning.

5. Branddetektion og -bekaempelse

5.1. Afhaengigt af fartoejets dimensioner og anvendelse, forhaandenvaerende udstyr, forhaandenvaerende stoffers fysiske og kemiske egenskaber og det stoerste antal personer, der kan vaere til stede, skal aptering, lukkede arbejdssteder, herunder maskinrum og om noedvendigt lastrum, vaere forsynet med egnet brandslukningsmateriel og om noedvendigt med branddetektorer og alarmsystemer.

5.2. Brandslukningsmateriellet skal befinde sig paa et bestemt sted, holdes i god stand og vaere klar til straks at blive brugt.

Arbejdstagerne skal vide, hvor brandslukningsmateriellet befinder sig, hvordan det virker, og hvordan det skal bruges.

Inden hver afsejling skal det kontrolleres, at der er ildslukkere og andet transportabelt brandslukningsudstyr om bord paa fartoejet.

5.3. Manuelt betjent brandslukningsmateriel skal vaere lettilgaengeligt og let at betjene og skal afmaerkes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 92/58/EOEF.

En saadan afmaerkning skal anbringes paa hensigtsmaessige steder og vaere bestandig.

5.4. Branddetektions- og brandalarmsystemerne skal afproeves jaevnligt og holdes i god stand.

5.5. Der skal jaevnligt afholdes brandslukningsoevelser.

6. Ventilation af lukkede arbejdssteder

Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, vaere forsynet med frisk luft i tilstraekkelig maengde.

Benyttes der et mekanisk ventilationsanlaeg, skal det holdes i god stand.

7. Temperaturen i lokalerne

7.1. I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdslokalerne vaere passende for den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder, den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, og de vejrforhold, der hersker eller kan forventes at herske i det omraade, hvor fartoejet driver fiskeri.

7.2. Temperaturen i apteringen, de sanitaere rum, messer og lokaler beregnet til foerstehjaelp, hvis saadanne lokaler findes, skal svare til disse lokalers specifikke formaal.

8. Naturlig og kunstig belysning paa arbejdsstedet

8.1. Arbejdsstederne skal saa vidt muligt have tilstraekkelig naturlig belysning og skal vaere udstyret med en kunstig belysning, der er passende for forholdene i forbindelse med fiskeri, uden at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller andre fartoejers navigation udsaettes for fare.

8.2. Belysningsinstallationer i arbejdslokaler, paa trapper, ved lejdere og i gange skal vaere anbragt saaledes, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne og ikke er til hinder for navigering af fartoejet.

8.3. Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er saerlig udsat for risiko i tilfaelde af, at den kunstige belysning svigter, skal vaere forsynet med en tilstraekkelig kraftig noedbelysning.

8.4. Noedbelysningen skal holdes i funktionsdygtig stand og jaevnligt afproeves.

9. Gulve, vaegge og lofter

9.1. De steder, arbejdstagerne har adgang til, skal vaere skridsikre eller forsynet med anordninger, der hindrer fald, og skal saa vidt muligt holdes fri for forhindringer.

9.2. Arbejdssteder, hvor der er installeret arbejdspladser, skal vaere tilstraekkelig lyd-, varme- og kuldeisolerede under hensyn til opgavernes art og arbejdstagernes fysiske aktivitet.

9.3. I lokalerne skal gulvenes, vaeggenes og lofternes overflade vaere af en saadan beskaffenhed, at der ved rengoering og rensning kan opnaas forsvarlige hygiejniske forhold.

10. Doere

10.1. Doerene skal altid kunne aabnes indefra uden saerligt vaerktoej.

Naar arbejdsstederne er i brug, skal doerene kunne aabnes fra begge sider.

10.2. Doere og isaer skydedoere, naar disse ikke kan undgaas, skal fungere saa sikkert for arbejdstagerne som muligt, navnlig i daarligt vejr og hoej soe.

11. Adgangsveje - farlige omraader

11.1. Gange, trunke, den ydre del af daekshuse og generelt alle adgangsveje skal vaere forsynet med gelaendere, haandlister eller straektove eller andre sikkerhedsanordninger til brug for arbejdstagerne i forbindelse med aktiviteterne om bord.

11.2. Hvis der er risiko for, at arbejdstageren kan falde gennem daeksluger eller fra det ene daek til det andet, skal der overalt, hvor det er muligt, vaere en hensigtsmaessig beskyttelse.

Opnaas denne beskyttelse ved hjaelp af et gelaender, skal dette vaere mindst 1 m hoejt.

11.3. Adgangsveje, som skal indrettes over daekket med henblik paa anvendelse og vedligeholdelse af installationer, skal udformes saaledes, at arbejdstagernes sikkerhed sikres.

For at forhindre fald skal der vaere gelaendere eller lignende beskyttelsesforanstaltninger af passende hoejde.

11.4. Skanseklaedninger eller andre anordninger, som skal sikre personer mod at falde over bord, skal holdes godt vedlige.

Skanseklaedningerne skal vaere forsynet med laenseporte eller lignende anordninger til hurtig afledning af vand.

11.5. Paa haektrawlere med rampe skal rampen i den oeverste ende vaere udstyret med en port eller en anden sikkerhedsanordning af samme hoejde som den tilstoedende skanseklaedning eller andre anordninger for at beskytte arbejdstagerne mod risikoen for at falde ned paa rampen

Porten eller enhver anden anordning skal let kunne aabnes og lukkes, om muligt ved fjernstyring, og maa kun vaere aaben ved udsaetning og ophaling af trawlet.

12. Indretning af arbejdspladser

12.1. Arbejdsomraader skal holdes ryddelige og skal saa vidt muligt beskyttes mod soeen og forsynes med passende beskyttelse for at forhindre arbejdstagerne i at falde paa fartoejet eller falde over bord.

Omraader, hvor fisken haandteres, skal vaere tilstraekkelig rummelige, baade hvad angaar hoejde og areal.

12.2. Naar kontrollen med motorerne foregaar fra maskinrummet, skal det ske i et saerskilt lokale, der er lyd- og varmeisoleret i forhold til maskinrummet, og hvortil adgangen ikke maa vaere via dette.

Kommandobroen betragtes som et lokale, der opfylder kravene i foerste afsnit.

12.3. Betjeningsanordningerne til spilanlaeg skal vaere anbragt paa et omraade, som et tilstraekkelig stort til, at operatoererne kan arbejde uhindret.

Spilanlaeg skal desuden vaere forsynet med passende sikkerhedsanordninger med henblik paa noedstilfaelde, herunder noedstopanordninger.

12.4. Den, der betjener spilanlaeg, skal have et passende udsyn over dem og over arbejdstagerne, medens de arbejder.

Hvis spilanlaeg betjenes fra broen, skal den, der betjener dem, ligeledes have et klart udsyn over arbejdstagerne, medens de arbejder, enten direkte eller via en dertil egnet anordning.

12.5. Der skal benyttes et paalideligt kommunikationssystem mellem broen og arbejdsdaekket.

12.6. Der skal altid holdes skarpt udkig, og besaetningen skal advares om overhaengende fare for hoeje soeer under fiskeriet eller andet arbejde paa daekket.

12.7. Det skal ved hjaelp af beskyttelsesanordninger saa vidt muligt undgaas, at der findes ubeskyttede trosser, slaebeliner og bevaegeligt udstyr.

12.8. Der skal installeres anordninger til stabilisering af indhalet last, isaer paa trawlere:

- anordninger til fastholdelse af trawlskovlene

- anordninger til stabilisering af fangstposens svingninger efter indhaling.

13. Aptering

13.1. Anbringelse, konstruktion, lyd-, varme- og kuldeisolering samt indretning af arbejdstagernes aptering og vagtrum, hvis saadanne findes, samt adgangsforholdene hertil skal give god beskyttelse mod vejr og soe, vibrationer, stoej og uddunstninger fra andre rum, som kunne genere arbejdstagerne i deres hvileperioder.

Naar fartoejets konstruktion samt dets stoerrelse og/eller opgaver tillader det, skal arbejdstagernes aptering placeres saaledes, at bevaegelses- og accelerationspaavirkninger daempes mest muligt.

Der skal saa vidt muligt traeffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksroeg.

13.2. Arbejdstagernes aptering skal have en ventilation, der sikrer, at der konstant tilfoeres frisk luft, og at kondensvand undgaas.

Apteringen skal vaere udstyret med hensigtsmaessig belysning bestaaende af:

- passende, normal, almen belysning

- daempet, almen belysning for at undgaa at forstyrre arbejdstagere, der hviler sig, samt

- individuel belysning i hver koeje.

13.3. Kabyssen og messen, hvis saadanne findes, skal vaere af passende stoerrelse, vaere godt oplyst og ventileret og vaere lette at renholde.

Der skal vaere koeleskab eller andre muligheder for opbevaring af proviant ved lav temperatur.

14. Sanitaere forhold

14.1. Paa fartoejer med aptering skal der vaere hensigtsmaessigt udstyrede og installerede brusebade med rindende varmt og koldt vand, haandvaske og toiletter, og de respektive rum skal have en forsvarlig ventilation.

14.2. Hver arbejdstager skal raade over et sted til sit toej.

15. Foerstehjaelp

Der skal paa alle fartoejer findes materiel til foerstehjaelp, der opfylder kravene i bilag II til direktiv 92/29/EOEF.

16. Faldrebstrappe og landgangsbro

Der skal vaere en faldrebstrappe, en landgangsbro eller anden lignende anordning, som giver forsvarlig og sikker adgang til fartoejet.

17. Stoej

Der skal traeffes alle relevante tekniske foranstaltninger, for at stoejniveauet paa arbejdsstederne og i apteringen begraenses mest muligt under hensyntagen til fartoejets stoerrelse.

(1) EFT nr. L 245 af 26. 8. 1992, s. 23.

BILAG II

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED EKSISTERENDE FISKERFARTOEJER (Artikel 5 og artikel 7, stk. 1, litra a)) Indledende bemaerkning

Forpligtelserne i dette bilag gaelder, i det omfang det eksisterende fiskerfartoejs konstruktion goer det muligt, naar forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller arbejdets art, omstaendighederne eller en mulig risiko goer det noedvendigt om bord paa et eksisterende fiskerfartoej.

1. Soedygtighed og stabilitet

1.1. Fartoejet skal holdes i soedygtig stand og vaere udstyret paa passende maade svarende til formaalet og anvendelsen.

1.2. Oplysninger om fartoejets stabilitetsforhold skal, hvis de foreligger, forefindes om bord og vaere tilgaengelige for vagtmandskabet.

1.3. Under de for fartoejet fastsatte driftsforhold skal det i ubeskadiget tilstand have og opretholde tilstraekkelig stabilitet.

Skibsfoereren skal traeffe de noedvendige forebyggende foranstaltninger til, at fartoejet kan opretholde tilstraekkelig stabilitet.

Anvisningerne vedroerende fartoejets stabilitet skal overholdes strengt.

2. Mekaniske og elektriske installationer

2.1. De elektriske installationer skal udformes og udfoeres paa en saadan maade, at de ikke indebaerer nogen fare, og saaledes:

- at besaetning og fartoej beskyttes mod elektriske faremomenter

- at alle anlaeg, der er noedvendige for at opretholde normale drifts- og opholdsforhold om bord paa fartoejet, kan fungere korrekt uden benyttelse af en elektrisk noedenergikilde

- at driften af elektriske anlaeg, der er af vaesentlig betydning for sikkerheden, opretholdes under forskellige noedsituationer.

2.2. Fartoejet skal vaere forsynet med en elektrisk noedenergikilde.

Noedenergikilde skal vaere anbragt uden for maskinrummet, medmindre der er tale om et aabent fartoej, og skal i alle tilfaelde vaere saaledes indrettet, at der i tilfaelde af brand eller anden afbrydelse af den elektriske hovedenergikilde sikres samtidig drift i mindst tre timer af:

- det interne kommunikationssystem, branddetektorerne og de signaler, der kraeves i en noedsituation

- navigationslys og noedbelysning

- radiokommunikationssystemet

- den elektriske brandpumpe, hvis en saadan findes.

Hvis den elektriske noedenergikilde er et akkumulatorbatteri, skal dette, naar hovedenergikilden svigter, automatisk tilsluttes noedstroemtavlen og skal uafbrudt i tre timer forsyne de i andet afsnit, foerste, andet og tredje led, naevnte installationer med stroem.

Hovedstroemtavlen og noedstroemtavlen skal saa vidt muligt installeres saaledes, at de ikke samtidig kan blive udsat for vand eller ild.

2.3. Stroemtavler skal vaere afmaerket tydeligt; sikringskasser og sikringsholdere skal jaevnligt efterses for at sikre, at det er de rigtige sikringer, der anvendes.

2.4. Rum, der anvendes til opbevaring af elektriske batterier, skal have tilstraekkelig ventilation.

2.5. Elektronisk navigationsudstyr skal kontrolleres hyppigt og vedligeholdes godt.

2.6. Alt loeftegrej skal jaevnligt afproeves og undersoeges.

2.7. Alle dele i spilanlaeg, loeftegrej og andet lignende udstyr skal holdes i god, funktionsdygtig stand.

2.8. Hvis der findes koeleanlaeg og trykluftsystemer om bord, skal de vedligeholdes godt og jaevnligt undersoeges.

2.9. Madlavnings- og husholdningsapparater, som anvender tunge gasser, maa kun anvendes i godt ventilerede rum, og farlig ophobning af gas skal omhyggeligt undgaas.

Trykbeholdere indeholdende braendbare og andre farlige gasser skal vaere forsynet med tydelig angivelse af, hvad de indeholder, og skal opbevares paa aabent daek.

Alle ventiler, trykregulatorer og roerledninger fra trykbeholderne skal beskyttes mod enhver form for beskadigelse.

3. Radiokommunikationsanlaeg

Det skal naar som helst vaere muligt gennem radiokommunikationsanlaegget at komme i forbindelse med mindst én kyst- eller landstation under hensyntagen til de normale betingelser for udbredelse af radiosignaler.

4. Flugtveje og noedudgange

4.1. Der skal til enhver tid vaere uhindret og let adgang til veje og udgange, der kan anvendes som flugtveje og noedudgange, og disse skal saa direkte som muligt foere ud til aabent daek eller til et sikkerhedsomraade og derfra til redningsudstyr, saaledes at arbejdstagerne hurtigt og saa sikkert som muligt kan forlade deres arbejdspladser og apteringen.

4.2. Antal, fordeling og dimensioner af veje og udgange, der kan anvendes som flugtveje og noedudgange, skal afpasses efter arbejdsstedets og apteringens anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det stoerste antal personer, der kan vaere til stede.

Udgange, der kan anvendes som noedudgange, og som er lukkede, skal i noedstilfaelde kunne aabnes straks og uden besvaer af enhver arbejdstager eller af redningsmandskab.

4.3. Flugtevje og noedudgange skal afmaerkes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 92/58/EOEF.

En saadan afmaerkning skal anbringes paa hensigtsmaessige steder og vaere bestandig.

4.4. I tilfaelde af stroemafbrydelse skal flugtveje, evakueringsmidler og noedudgange, hvor der er behov for belysning, vaere forsynet med tilstraekkelig noedbelysning.

5. Branddetektion og -bekaempelse

5.1. Afhaengigt af fartoejets dimensioner og anvendelse, forhaandenvaerende udstyr, forhaandenvaerende stoffers fysiske og kemiske karakteristika og det stoerste antal personer, der kan vaere til stede, skal aptering, lukkede arbejdssteder, herunder maskinrum og om noedvendigt lastrum, vaere forsynet med egnet brandslukningsmateriel og om noedvendigt med branddetektorer og alarmsystemer.

5.2. Brandslukningsmateriellet skal befinde sig paa et bestemt sted, holdes i god stand og vaere klar til straks at blive brugt.

Arbejdstagerne skal vide, hvor brandslukningsmateriellet befinder sig, hvordan det virker, og hvordan det skal bruges.

Inden hver afsejling skal det kontrolleres, at der er ildslukkere og andet transportabelt brandslukningsudstyr om bord paa fartoejet.

5.3. Manuelt betjent brandslukningsmateriel skal vaere lettilgaengeligt og let at betjene og skal afmaerkes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemfoerelse af direktiv 92/58/EOEF.

En saadan afmaerkning skal anbringes paa hensigtsmaessige steder og vaere bestandig.

5.4. Branddetektions- og brandalarmsystemerne skal afproeves jaevnligt og holdes i god stand.

5.5. Der skal jaevnligt afholdes brandslukningsoevelser.

6. Ventilation af lukkede arbejdssteder

Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, vaere forsynet med frisk luft i tilstraekkelig maengde.

Benyttes der et mekanisk ventilationsanlaeg, skal det holdes i god stand.

7. Temperaturen i lokalerne

7.1. I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdslokalerne vaere passende for den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder, den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsaettes for, og de vejrforhold, der hersker eller kan forventes at herske i det omraade, hvor fartoejet driver fiskeri.

7.2. Temperaturen i apteringen, de sanitaere rum, messer og lokaler beregnet til foerstehjaelp, hvis saadanne lokaler findes, skal svare til disse lokalers specifikke formaal.

8. Naturlig og kunstig belysning paa arbejdsstedet

8.1. Arbejdsstederne skal saa vidt muligt have tilstraekkelig naturlig belysning og skal vaere udstyret med en kunstig belysning, der er passende for forholdene i forbindelse med fiskeri, uden at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller andre fartoejers navigation udsaettes for fare.

8.2. Belysningsinstallationer i arbejdslokaler, paa trapper, ved lejdere og i gange skal vaere anbragt saaledes, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne og ikke er til hinder for navigering af fartoejet.

8.3. Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er saerligt udsat for risiko i tilfaelde af, at den kunstige belysning svigter, skal vaere forsynet med en tilstraekkelig kraftig noedbelysning.

8.4. Noedbelysningen skal holdes i funktionsdygtig stand og jaevnligt afproeves.

9. Gulve, vaegge og lofter

9.1. De steder, arbejdstagerne har adgang til, skal vaere skridsikre eller forsynet med anordninger, der hindrer fald, og skal saa vidt muligt holdes fri for forhindringer.

9.2. Arbejdssteder, hvor der er installeret arbejdspladser, skal vaere tilstraekkelig lyd-, varme- og kuldeisolerede under hensyn til opgavernes art og arbejdstagernes fysiske aktivitet.

9.3. I lokalerne skal gulvenes, vaeggenes og lofternes overflade vaere af en saadan beskaffenhed, at der ved rengoering og rensning kan opnaas forsvarlige hygiejniske forhold.

10. Doere

10.1. Doerene skal altid kunne aabnes indefra uden saerligt vaerktoej.

Naar arbejdsstederne er i brug, skal doerene kunne aabnes fra begge sider.

10.2. Doere og isaer skydedoere, naar disse ikke kan undgaas, skal fungere saa sikkert for arbejdstagerne som muligt, navnlig i daarligt vejr og hoej soe.

11. Adgangsveje - farlige omraader

11.1. Gange, trunke, den ydre del af daekshuse og generelt alle adgangsveje skal vaere forsynet med gelaendere, haandlister eller straektove eller andre sikkerhedsanordninger til brug for arbejdstagerne i forbindelse med aktiviteterne om bord.

11.2. Hvis der er risiko for, at arbejdstageren kan falde gennem daeksluger eller fra det ene daek til det andet, skal der overalt, hvor det er muligt, vaere en hensigtsmaessig beskyttelse.

11.3. Adgangsveje, som skal indrettes over daekket med henblik paa anvendelse og vedligeholdelse af installationer, skal udformes saaledes, at arbejdstagernes sikkerhed sikres.

For at forhindre fald skal der vaere gelaendere eller lignende beskyttelsesforanstaltninger af passende hoejde.

11.4. Skanseklaedninger eller andre anordninger, som skal sikre personer mod at falde over bord, skal holdes godt vedlige.

Skanseklaedningerne skal vaere forsynet med laenseporte eller lignende anordninger til hurtig afledning af vand.

11.5. Paa haektrawlere med rampe skal rampen i den oeverste ende vaere udstyret med en port eller en anden sikkerhedsanordning af samme hoejde som den tilstoedende skanseklaedning eller andre anordninger for at beskytte arbejdstagerne mod risikoen for at falde ned paa rampen.

Porten eller enhver anden anordning skal let kunne aabnes og lukkes og maa kun vaere aaben ved udsaetning og ophaling af trawlet.

12. Indretning af arbejdspladser

12.1. Arbejdsomraader skal holdes ryddelige og skal saa vidt muligt beskyttes mod soeen og forsynes med passende beskyttelse for at forhindre arbejdstagerne i at falde paa fartoejet eller falde over bord.

Omraader, hvor fisken haandteres, skal vaere tilstraekkelig rummelige, baade hvad angaar hoejde og areal.

12.2. Naar kontrollen med motorerne foregaar fra maskinrummet, skal det ske i et saerskilt lokale, der er lyd- og varmeisoleret i forhold til maskinrummet, og hvortil adgangen ikke maa vaere via dette.

Kommandobroen betragtes som et lokale, der opfylder kravene i foerste afsnit.

12.3. Betjeningsanordningerne til spilanlaeg skal vaere anbragt paa et omraade, som et tilstraekkelig stort til, at operatoererne kan arbejde uhindret.

Spilanlaeg skal desuden vaere forsynet med passende sikkerhedsanordninger med henblik paa noedstilfaelde, herunder noedstopanordninger.

12.4. Den, der betjener spilanlaeg, skal have et passende udsyn over dem og over arbejdstagerne, medens de arbejder.

Hvis spilanlaeg betjenes fra broen, skal den, der betjener dem, ligeledes have et klart udsyn over arbejdstagerne, medens de arbejder, enten direkte eller via en dertil egnet anordning.

12.5. Der skal benyttes et paalideligt kommunikationssystem mellem broen og arbejdsdaekket.

12.6. Der skal altid holdes skarpt udkig, og besaetningen skal advares om overhaengende fare for hoeje soeer under fiskeriet eller andet arbejde paa daekket.

12.7. Det skal ved hjaelp af beskyttelsesanordninger saa vidt muligt undgaas, at der findes ubeskyttede trosser, slaebeliner og bevaegeligt udstyr.

12.8. Der skal installeres anordninger til stabilisering af indhalet last, isaer paa trawlere:

- anordninger til fastholdelse af trawlskovlene

- anordninger til stabilisering af fangstposens svingninger efter indhaling.

13. Aptering

13.1. Arbejdstagernes aptering, hvis en saadam findes, skal vaere indrettet saaledes, at stoej, vibrationer, bevaegelses- og accelerationspaavirkninger samt uddunstninger fra andre rum begraenses mest muligt.

Apteringen skal vaere udstyret med hensigtsmaessig belysning.

13.2. Kabyssen og messen, hvis saadanne findes, skal vaere af passende stoerrelse, vaere godt oplyst og ventileret og vaere lette at renholde.

Der skal vaere koeleskab eller andre muligheder for opbevaring af proviant ved lav temperatur.

14. Sanitaere forhold

Paa fartoejer med aptering skal der installeres toiletter, haandvaske og om muligt et brusebad, og de respektive rum skal have en forsvarlig ventilation.

15. Foerstehjaelp

Der skal paa alle fartoejer findes materiel til foerstehjaelp, der opfylder kravene i bilag II til direktiv 92/29/EOEF.

16. Faldrebstrappe og landgangsbro

Der skal vaere en faldrebstrappe, en landgangsbro eller anden lignende anordning, som giver forsvarlig og sikker adgang til fartoejet.

BILAG III

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED REDNINGS- OG OVERLEVELSESUDSTYR (Artikel 7, stk. 1, litra d)) Indledende bemaerkninger

Forpligtelserne i dette bilag gaelder, naar forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller arbejdets art, omstaendighederne eller en mulig risiko goer det noedvendigt om bord paa et fartoej.

1. Fartoejerne skal under hensyn til antallet af personer om bord og det omraade, hvor de sejler, medbringe hensigtsmaessigt rednings- og overlevelsesudstyr, herunder udstyr til at redde arbejdstagerne op af vandet og radioredningsudstyr, navnlig en noedpejlesender til lokalisering af ulykker, som er udstyret med en anordning til hydrostatisk udkastning.

2. Alt rednings- og overlevelsesudstyr skal vaere anbragt paa et dertil indrettet sted, holdes i god, funktionsdygtig stand og vaere klar til omgaaende brug.

Arbejdstagerne skal efterse det inden afsejlingen og under sejladsen.

3. Rednings- og overlevelsesudstyr skal jaevnligt efterses.

4. Alle arbejdstagere skal modtage hensigtsmaessig oplaering og instruktion i forebyggelse af ulykker.

5. Hvis fartoejet har en laengde paa over 45 m, eller hvis mandskabet bestaar af mindst fem arbejdstagere, skal der om bord forefindes en moenstrings- og brandrulle med klare instrukser, som hver arbejdstager skal foelge i ulykkestilfaelde.

6. Moenstring af arbejdstagerne med henblik paa redningsoevelser skal ske en gang om maaneden i havn og/eller til soes.

Formaalet med disse oevelser er at sikre, at arbejdstagerne er i stand til at udfoere de opgaver, de har faaet tildelt i forbindelse med brug og betjening af hele rednings- og overlevelsesudstyret, og at de er traenet i at bruge det.

Hvis der findes transportabelt radioudstyr om bord, skal arbejdstagerne undervises i at montere og betjene det.

BILAG IV

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED PERSONLIGE VAERNEMIDLER (Artikel 7, stk. 1, litra e)) Indledende bemaerkninger

Forpligtelserne i dette bilag gaelder, naar forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller arbejdets art, omstaendighederne eller en mulig risiko goer det noedvendigt om bord paa et fartoej.

1. Arbejdstagerne skal udstyres med personlige vaernemidler, saafremt det ikke ved hjaelp af kollektive eller tekniske vaernemidler er muligt at udelukke eller i tilstraekkelig grad begraense risiciene for deres sikkerhed og sundhed.

2. Personlige vaernemidler, der baeres i form af dragter eller over arbejdstoejet, skal vaere i staerke farver, som staar i kontrast til omgivelserne paa havet, og vaere klart synlige.

Top